Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

120 406 8
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 16:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THỊ THU TRANG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 24 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐÀO VĂN HÙNG Hà Nội - Năm 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HỒ SƠ iii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 5 1.1 R ủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại 5 1.1.1. Một số hoạt động cơ bản của NHTM 5 1.1.2. Rủi ro tín dụng 6 1.2. C hính sách quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.2. Khái niệm, mục tiêu và cơ sở xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng Nội dung chính sách quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.3. Đánh giá chính sách quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách quản trị RRTD 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 36 2.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam 36 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 36 2.1.2. Mô hình tổ chức hoạt động của Agribank 38 2.1.3. Kết quả một số hoạt động kinh doanh của Agribank 39 2.2. Thực trạng chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 42 2.2.1 Mục tiêu và cơ sở xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 42 2.2.2. Nội dung chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 43 2.3. Đánh giá chung về chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 70 2.3.1. Những kết quả đạt được 70 2.3.2. Những mặt hạn chế 72 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 79 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 83 3.1. Định hƣớng hoạt động kinh doanh của Agribank 83 3.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 85 3.2.1. Các giải pháp trực tiếp 85 3.2.2. Giải pháp bổ trợ 99 3.3. Kiến nghị 101 3.3.1. Với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan 102 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 1: CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO SỚM 109 PHỤ LỤC 2: PHÂN CẤP PHÁN QUYẾT TÍN DỤNG 112 PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG AGRIBANK 114 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 2 CBTD Cán bộ tín dụng 3 CIC Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nƣớc 4 HĐQT Hội đồng quản trị 5 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 6 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 7 RRTD Rủi ro tín dụng 8 SXKD Sản xuất kinh doanh 9 TCTD Tổ chức tín dụng 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 TSC Trụ sở chính ii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 1.1 Tóm tắt quan hệ giữa phân tích tín dụng và rủi ro tín dụng 23 2 Bảng 1.2 Tóm tắt quan hệ giữa thẩm định tín dụng và rủi ro tín dụng 24 3 Bảng 1.3 Xếp hạng tín dụng của Standard&Poor’s 30 4 Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu hoạt động chính của Agribank 39 5 Bảng 2.2 Kết quả xếp loại chi nhánh năm 2011, 2012 45 6 Bảng 2.3 Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ năm 2011, 2012, 2013 46 7 Bảng 2.4 Cơ cấu cho vay theo khu vực địa lý 48 8 Bảng 2.5 Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng và loại hình doanh nghiệp 49 9 Bảng 2.6 Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn vay 49 10 Bảng 2.7 Mức độ tập trung dƣ nợ theo chi nhánh loại 1, 2 50 11 Bảng 2.8 Cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền tệ 51 12 Bảng 2.9 Cơ cấu dƣ nợ theo hình thức cho vay có/không có TSĐB 54 13 Bảng 2.10 Tỷ lệ khấu trừ các nhóm TSĐB 55 14 Bảng 2.11 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế 59 15 Bảng 2.12 Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng 62 16 Bảng 2.13 Các tiêu chí phân loại khách hàng là doanh nghiệp 64 17 Bảng 2.14 Phân loại khách hàng trọng hệ thống Agribank 65 18 Bảng 2.15 Cơ cấu theo nhóm nợ và nợ xấu 75 iii DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang 1 Hình 1.1 Các loại rủi ro tín dụng 8 2 Hình 1.2 Nội dung chính sách quản trị rủi ro tín dụng 15 3 Hình 1.3 Bốn trụ cột trong phân tích tín dụng 20 4 Hình 2.1 Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy quản lý điều hành Agribank 38 5 Hình 2.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng 52 6 Hình 2.3 Chấm điểm nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp 67 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động kinh doanh của một ngân hàng bao gồm rất nhiều hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Mỗi lĩnh vực kinh doanh mang lại những nguồn thu và những rủi ro khác nhau cho ngân hàng. Trong đó, hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thƣơng mại (NHTM). Song hành với việc mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho Ngân hàng thì đây cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Cũng chính là hoạt động có rủi ro lớn nhất nên hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thƣờng rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phƣơng pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng ngân hàng. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng không nằm ngoài xu hƣớng phát triển của chung của hệ thống NHTM Việt Nam là liên tục mở rộng về quy mô tài sản, quy mô vốn, trong đó quy mô tín dụng liên tục đƣợc mở rộng. Hoạt động tín dụng tại Agribank đƣợc coi là hoạt động chính và đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Thu từ hoạt động tín dụng trong những năm gần đây đều chiếm tỷ trọng trên 90% tổng thu nhập của ngân hàng. Điều đó đƣợc thể hiện qua chỉ tiêu tỷ lệ dƣ nợ tín dụng trên tổng tài sản của Agribank những năm gần đây đều tăng lên (năm 2011 là 79%, năm 2012 là 88,9%; năm 2013 là 89%); nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có chiều hƣớng tăng: năm 2011 là 15.419 (tƣơng đƣơng 3,71%); năm 2012 là 27.447 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 6,1%); năm 2013 là 27.804 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 5,68%), trong khi đó chỉ tiêu ROE lại có xu hƣớng giảm qua các năm (năm 2011 là 14,5%, năm 2012 là 8,5%, năm 2013 là 8%). Chất lƣợng tín dụng của Agribank trong những năm gần đây đang có xu hƣớng xấu đi. Điều đó đặt ra cho các nhà quản trị của Agribank một vấn đề là làm sao để nâng cao chất lƣợng quản 2 trị rủi ro tín dụng bởi vì công tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Agribank. Để điều hành hoạt động trong bất kỳ một lĩnh vực gì thì các nhà lãnh đạo đều điều hành thông qua các chính sách và quản trị rủi ro tín dụng cũng vậy. Vì vậy, một ngân hàng muốn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng đòi hỏi tính hiệu quả của chính sách quản trị rủi ro phải đƣợc quan tâm hàng đầu. Agribank cũng không nằm ngoài quy luật trên. Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tài “Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu Đề tài về quản trị rủi ro tín dụng nói chung đƣợc nhiều cá nhân, các nhà lý luận khoa học, các định chế tài chính nghiên cứu nhằm mục đích, đối tƣợng khác nhau và đã có nhiều bài viết dƣới dạng trao đổi, nghiên cứu chuyên khảo,… đăng trên các tạp chí Một số giáo trình và công trình nghiên cứu nhƣ: - Giáo trình “Quản trị Ngân hàng thƣơng mại” – Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội – năm 2004 – Peter S.Rose: Giáo trình đã nói lên cái nhìn tổng quan về ngân hàng, cách quản trị tài sản trong ngân hàng thƣơng mại. - Giáo trình “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng” - NXB Thống kê - Nguyễn Văn Tiến năm 2005: Giáo trình đề cập tới các loại rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng của Ngân hàng và các nguyên lý quản trị ngân hàng thƣơng mại. - Giáo trình “Quản trị ngân hàng thƣơng mại” - NXB Thống kê - Phan Thị Thu Hà năm 2009: Giáo trình đã đề cập tới cách thức phân tích tín dụng và chính sách tín dụng cũng nhƣ về rủi ro tín dụng. - Giáo trình “ Quản trị tín dụng ngân hàng thƣơng mại” – Nhà xuất bản tài chính – Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc năm 2012: Giáo trình đã đƣa ra những vấn đề chung, quy 3 trình, phân tích tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại. Đồng thời giáo trình cũng đã đƣa ra các nguyên tắc cũng nhƣ nội dung trong quản trị rủi ro tín dụng. - Bùi Trƣờng Giang - Quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới - bài học cho Việt Nam - Tạp chí Khoa học & đào tạo Ngân hàng số 70 năm 2008: Bài viết đã đƣa ra cách thức quản trị rủi ro tín dụng cũng nhƣ những lƣu ý khi áp dụng vào thực trang của Việt Nam. - Lê Thị Hồng – Luận văn thạc sĩ năm 2009 – “ Quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam” : Luận văn đã đƣa ra thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Đỗ Thùy Dung - Luận văn thạc sĩ 2008 - “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam” : Luận văn đã đƣa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam. - Trần Trung Tƣờng- Luận án tiến sĩ năm 2011- “ Quản trị tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” - Nhữ Thị Bích Hạnh- Luận văn thạc sĩ năm 2012- “ Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” Với cùng một mục tiêu là giảm thiểu rủi ro tín dụng nhƣng với mỗi ngân hàng sẽ có chiến lƣợc, chính sách riêng phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình. Các nghiên cứu đƣợc đề cập ở trên, nội dung quản trị rủi ro tín dụng đã đƣợc đề cập cả về mặt nguyên lý và thực tiễn; tuy nhiên chƣa có một đề tài nào đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các giải pháp liên quan tới mặt chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam, đặc biệt với những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay. Trên cơ sở lý luận tại các giáo trình, các công trình nghiên cứu luận văn đã chú trọng chọn lọc những ý tƣởng liên quan đến đề tài và đi sâu vào nghiên cứu phân tích tình hình thực tiễn qua quá trình làm việc thực tế tại NHNo&PTNT Việt Nam nhằm đƣa ra một số giải pháp “ Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam” trong giai đoạn hiện nay. 4 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Trên cơ sở một số vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và chính sách quản trị rủi ro tín dụng của NHTM đi vào phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank nói chung. Từ đó, đƣa ra các giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: chính sách quản trị rủi ro tín dụng (chỉ giới hạn trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp). - Phạm vi nghiên cứu: chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Trụ sở chính và Chi nhánh loại 1, loại 2 trong hệ thống Agribank 03 năm (2011-2013). 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phƣơng pháp nhƣ: phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê… đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn. 6. Những đóng góp của luận văn - Trên phƣơng diện lý luận: hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro và chính sách quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM. - Trên phƣơng diện thực tiễn: phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank từ đó đƣa ra một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank. 7. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM Chƣơng 2: Thực trạng chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chƣơng 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank. [...]... chính sách quản trị RRTD cần tập trung vào các nội dung sau: Các chính sách quản lý tín dụng Chính sách thẩm định tín dụng, kiểm tra, kiểm soát Chính sách quản Chính sách đo lƣờng rủi ro tín dụng trị rủi ro tín dụng Chính sách xử lý nợ có vấn đề Chính sách cơ cấu tổ chức bộ máy Hình 1.2: Nội dung chính sách quản trị rủi ro tín dụng RRTD khi đã đƣợc xác định cần phải đƣợc phân tích, đo lƣờng và đƣa ra... các rủi ro tín dụng từ các yếu tố khách quan, ngân hàng và khách hàng từ đó đánh giá đƣợc rủi ro tín dụng và đƣa ra những cảnh báo sớm phục vụ công tác kiểm soát và có các biện pháp giảm thiểu rủi ro a Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện RRTD là việc làm đầu tiên trong công tác quản trị rủi ro tín dụng Công việc này chính là việc nhận biết các nguy cơ rủi ro tồn tại trong hoạt động tín dụng Sự phát triển. .. hƣớng và mục tiêu hoạt động của NHTM - Các chính sách, quy định của Chính phủ, của ngân hàng trung ƣơng - Điều kiện phát triển nền kinh tế 1.2.3 Nội dung chính sách quản trị rủi ro tín dụng 14 Để đạt mục tiêu quản trị RRTD đề ra, các ngân hàng cần thiết lập cho mình chính sách quản trị rủi ro tín dụng tín dụng phù hợp Các chính sách này là hệ thống các quan điểm, biện pháp, công cụ do Hội đồng quản trị. .. biện pháp phù hợp để quản lý và theo dõi Cũng trong quá trình quản lý theo dõi, hệ thống quản trị phải có khả năng xác định tìm ra nguy cơ rủi ro mới và khi đó công việc của quản trị đƣợc lặp lại 15 1.2.3.1 Các chính sách quản lý tín dụng Các chính sách về quản lý tín dụng chủ yếu gồm: Chính sách phân quyền phán quyết, Chính sách cấp tín dụng, Chính sách tăng trƣởng tín dụng, Chính sách phân vùng đầu... vay) Rủi ro kiểm soát (liên quan đến việc kiểm soát, theo dõi khoản vay) Rủi ro bảo đảm (liên quan đến chính sách và hợp đồng cho vay) Rủi ro cá biệt (liên quan đến từng sản phẩm tín dụng) Hình 1.1: Các loại rủi ro tín dụng 8 Rủi ro tập trung cho vay (do kém đa dạng hoá danh mục tín dụng) 1.1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng nhƣ: từ phía ngân hàng, ... hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ, trong đó ngân hàng đồng ý quản lý việc thu và chi cho một công ty kinh doanh và tiến hành đầu tƣ phần thặng dƣ tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán) 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm và tính chất của rủi ro tín dụng * Khái niệm rủi ro tín dụng: Bất kỳ một khoản tín dụng nào đƣợc cấp ra... cam kết ràng buộc trong hợp đồng tín dụng - Rủi ro danh mục tín dụng: là loại rủi phát sinh liên quan đến sự kết hợp nhiều khoản tín dụng trong danh mục tín dụng của ngân hàng do sản phẩm không phù hợp hoặc quá tập trung cho vay vào một ngành, một lĩnh vực Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục (liên quan đến danh mục các khoản cho vay) Rủi ro giao dịch (liên quan đến 1 khoản cho vay) Rủi ro xét duyệt (liên... trƣờng rủi ro tín dụng phù hợp (3 nguyên tắc): trong nội dung này, Ủy ban Basel yêu cầu Hội đồng quản trị (HĐQT) phải thực hiện phê duyệt định kỳ chính sách rủi ro tín dụng, xem xét rủi ro tín dụng và xây dựng một chiến lƣợc xuyên suốt trong hoạt động của ngân hàng (tỷ lệ nợ xấu, mức độ chấp nhận rủi 11 ro, …) Trên cơ sở này, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực thi các định hƣớng này và phát triển các chính. .. sách tín dụng; ban lãnh đạo ngân hàng can thiệp mạnh vào khoản vay; không thu thập thông tin từ các trung tâm thông tin tín dụng và/ hoặc các nguồn khác; thiếu giám sát đối với cán bộ tín dụng; cho vay vào lĩnh vực mới, không phải thế mạnh của ngân hàng b Thẩm định và đánh giá rủi ro tín dụng Dƣới đây là sơ đồ mô tả việc phân tích tín dụng để quyết định cho vay: c Xếp hạng khách hàng Chính sách tín dụng. .. cung ứng, phát triển công nghệ…); rủi ro hoạt động (chi phí, quản lý, sản xuất…); rủi ro tài chính (thanh khoản, khả năng sinh lời, các nghĩa vụ ngoại bảng…) Đối với tài 22 trợ dự án cần phân tích các rủi ro liên quan đến dự án đầu tƣ, dƣới đây là bảng mô tả tóm tắt quan hệ giữa phân tích tín dụng và rủi ro tín dụng Bảng 1.1: Tóm tắt quan hệ giữa phân tích tín dụng và rủi ro tín dụng Rủi ro tín Giảm . TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 36 2.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông. trạng chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 42 2.2.1 Mục tiêu và cơ sở xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank 42 2.2.2. Nội dung chính sách quản trị rủi ro tín dụng. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 24 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay