665 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

122 396 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 21:09

665 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------- HÀ THỊ ANH ĐÀO GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HỌAT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan Luận văn cao học này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chính xác. HÀ THỊ ANH ĐÀO Học viên Cao học khóa 16 Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số: 60.31.12 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, MÔ HÌNH, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU TRANG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 1 1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán . 1 1.1.1 Nguồn gốc ra đời và phát triển của thẻ thanh toán . 1 1.1.2 Khái niệm, cấu trúc và phân loại th ẻ thanh toán 2 1.1.2.1 Khái niệm thẻ thanh toán 2 1.1.2.2 Cấu trúc thẻ thanh toán . 2 1.1.2.3 Phân loại thẻ thanh toán . 3 1.1.3 Các chủ thể tham gia trong quá trình phát hành và thanh toán thẻ 3 1.1.3.1 Tổ chức thẻ quốc tế 3 1.1.3.2 Ngân hàng phát hành thẻ 4 1.1.3.3 Chủ thẻ 4 1.1.3.4 Ngân hàng thanh toán thẻ 4 1.1.3.5 Đơn vị chấp nhận thẻ . 5 1.1.3.6 Trung tâm thẻ . 5 1.1.4 Qui trình phát hành, chấp nh ận và thanh toán thẻ 5 1.1.4.1 Qui trình phát hành thẻ 5 1.1.4.2 Qui trình chấp nhận và thanh toán thẻ . 6 1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. . 9 1.2.1 Khái niệm về rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ . 9 1.2.2 Các loại rủi ro và nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ . 9 1.2.2.1 Xem xét rủi ro từ góc độ vĩ mô . 9 1.2.2.2 Xem xét rủi ro từ góc độ NHTM 10 1.2.2.3 Rủi ro do gian lận 12 1.3 Tình hình rủi ro thẻ thanh toán trên thế giới 17 1.3.1 Tại Châu Âu 18 1.3.2 Tại Mỹ Latinh 18 1.3.3 Tại Bắc Mỹ . 19 1.3.4 Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (AP) . 19 1.4 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Các NHTM VN 21 K ết luận chương 1 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHCT VIỆT NAM (VIETINBANK) . 23 2.1 Giới thiệu về NHCT VN và trung tâm thẻ NHCT VN 23 2.1.1 Giới thiệu về NHCT VN . 23 2.1.2 Giới thiệu về trung tâm thẻ NHCT VN . 24 2.1.3 Hoạt động kinh doanh của NHCT VN giai đoạn 2005-2008 . 25 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN 32 2.2.1 Các sản phẩm thẻ c ủa NHCT VN 32 2.2.1.1 Thẻ tín dụng quốc tế . 32 2.2.1.2 Thẻ ghi nợ E-Partner 34 2.2.2 Họat động kinh doanh thẻ của NHCT VN giai đoạn 2005-2008 . 35 2.2.2.1 Số lượng thẻ NHCT VN phát hành . 36 2.2.2.2 Doanh số thanh toán thẻ của NHCT VN 38 2.2.2.3 Mạng lưới giao dịch thẻ của NHCT VN . 39 2.3 Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN . 40 2.3.1 Tình hình rủi ro thẻ thanh toán tại Việt Nam 41 2.3.1.1 Những khó khăn tạo điều kiện cho rủi ro trong kinh doanh thẻ tại VN41 2.3.1.2 Những thuận lợi để hạn chế rủi ro trong kinh doanh thẻ tại VN . 43 2.3.2 Thực trạng rủi ro thẻ tín dụng quốc tế tại NHCT VN 43 2.3.2.1 Rủi ro trong hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế . 43 2.3.2.2 Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ tín dụng quốc tế 46 2.3.3 Thực trạng rủi ro thẻ ghi nợ E-Partner tại NHCT VN 50 2.3.3.1 Các rủi ro ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu 50 2.3.3.2 Các rủi ro gây thiệt hại về vật chất . 52 2.3.4 Các trường hợp rủi ro thực tế xảy ra tại NHCT VN 54 2.4 Đánh giá hoạt động kinh doanh th ẻ và rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN . 59 2.4.1 Những thành quả đạt được 59 2.4.2 Những hạn chế tồn tại . 60 2.4.3 Nguyên nhân gây nên rủi ro trong kinh doanh thẻ tại NHCT VN . 61 2.4.3.1 Nguyên nhân từ nội bộ ngân hàng 61 2.4.3.2 Nguyên nhân do yếu tố công nghệ . 62 2.4.3.3 Nguyên nhân từ người sử dụng 62 2.4.3.4 Nguyên nhân từ các đơn vị chấp nhận thẻ 63 2.4.3.5 Nguyên nhân do yế u tố pháp lý 63 Kết luận chương 2 64 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHCT VN 65 3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ của NHCT VN 65 3.1.1 Phương hướng . 65 3.1.2 Mục tiêu 66 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN 66 3.2.1 Nhóm gi ải pháp liên quan đến ngân hàng . 66 3.2.1.1 Giải pháp đối với nghiệp vụ phát hành thẻ . 66 3.2.1.2 Giải pháp đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ 69 3.2.1.3 Giải pháp quản lý, bảo vệ tại các máy ATM . 72 3.2.1.4 Giải pháp đầu tư đổi mới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ thẻ 75 3.2.1.5 Giải pháp chống tấn công an ninh phần mềm . 76 3.2.1.6 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thẻ . 77 3.2.1.7 Giải pháp chống gian lận từ nội bộ ngân hàng . 78 3.2.1.8 Giải pháp lập quỹ dự phòng rủi ro 78 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến khách hàng . 78 3.2.2.1 Giải pháp bảo quản thẻ 79 3.2.2.2 Giải pháp bảo mật thông tin thẻ 79 3.2.2.3 Giải pháp an toàn khi rút tiền tại máy ATM . 80 3.2.2.4 Giải pháp thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNT 80 3.2.2.5 Giải pháp thanh toán qua mạng Internet . 81 3.3 Kiến nghị với các cơ quan hữu quan 81 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ . 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . 82 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội thẻ Việt Nam 83 3.3.4 Kiến nghị với NHCT VN 84 Kết luận chương 3 85 Kết luận chung 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87 PHỤ LỤC 91 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Các chỉ số tài chính chủ yếu của NHCT VN giai đoạn 2005-2008 26 Bảng 2: Một số chỉ tiêu kinh doanh của NHCT VN giai đoạn 2005-2008 29 Bảng 3: Hạn mức sử dụng thẻ E-Partner 35 Bảng 4: Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh doanh thẻ của NHCT VN 36 Bảng 5: Gian lận phát hành thẻ TDQT tại Việt Nam và tại NHCT VN 45 Bảng 6: Gian lận thanh toán thẻ TDQT tại Việt Nam và t ại NHCT VN… 48 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Số lượng thẻ NHCT VN phát hành 36 Biểu đồ 2: Doanh số thanh toán thẻ của NHCT VN 38 Biểu đồ 3: Mạng lưới giao dịch thẻ của NHCT VN . 39 Biểu đồ 4: Gian lận phát hành thẻ TDQT . 45 Biểu đồ 5: Gian lận thanh toán thẻ TDT 48 Biểu đồ 6: So sánh giữa thiệt hại trong thanh toán và phát hành . 49 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Qui trình phát hành thẻ 5 Sơ đồ 2: Qui trình chấp nhận và thanh toán thẻ qua ngân hàng . 6 Sơ đồ 3: Qui trình rút tiền tại máy ATM 8 Sơ đồ 4: Mô hình hoạt động của Trung tâm thẻ NHCT VN 25 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Quyết định số 2473/QĐ-NHCT32 Ngày 23/12/07 về việc ban hành qui định tạm thời về quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ củ a NHCT VN. Mã số Qđ.32.03 . 91 Phụ lục 2: Một số thiết bị ứng dụng trong thanh toán thẻ 105 Phụ lục 3: Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động kinh doanh thẻ . 106 Phụ lục 4: Tóm tắt biểu phí kinh doanh thẻ của NHCT VN . 108 Phụ lục 5: Một vài thông tin cấu tạo của máy ATM . 109 Phụ lục 6: Một số vụ việc cụ thể liên quan đến gian lận thẻ NH tại VN . 110 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ. ĐƯTM: Điểm ứng tiền mặt. NHCT VN: Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Vietcombank: Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam. Eximbank: Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam. Techcombank: Ngân hàng kỹ thương Việt Nam. NHNN: Ngân hàng nhà nước. NH: Ngân hàng. NHPH: Ngân hàng phát hành. NHTT Ngân hàng thanh toán. NHTM Ngân hàng thương mại. TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh. TDQT: Tín dụng quốc tế. ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động. EMV (Europay MasterCard Visa): Chuẩn thẻ thông minh. PIN (Personal Identify Number): Số mật mã cá nhân. SMS (Short Message Services): Dịch vụ tin nhắn ngắn. MP3: Máy nghe nhạc MP3. AP (Asean Pacific): Châu Á Thái Bình Dương. POS (Point Of Sale): Máy chấp nhận thẻ. ROAA (Return On Average Assets): Lợi nhuận/tổng tài sản bình quân. ROAE (Return On Average Equity): Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân. CAR: Hệ số an tòan vốn. KD: Kinh doanh. TT LNH: Thị trường liên ngân hàng. DS: Doanh số. XNK: Xuất nhập khẩu. TCTQT: Tổ chức thẻ quốc tế VN: Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngành ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh, đặc biệt là hoạt động phát hành và thanh toán thẻ không ngừng gia tăng về nhiều mặt như số lượng chủ thẻ, doanh số thanh toán, số lượng máy ATM, số lượng ĐVCNT, các tính năng tiện ích của thẻ,….Dịch vụ thẻ ngân hàng phát triển mang lại nhiều tiện ích cho cả người s ử dụng, ngân hàng và cho toàn xã hội. Với những tiện ích mang lại từ thẻ thì thời gian gần đây bọn tội phạm về thẻ cũng có chiều hướng gia tăng. Các rủi ro trong hoạt động thẻ ngày càng đa dạng và phức tạp như lấy cắp thông tin làm thẻ giả, bẫy thẻ, bẫy tiền, đảo ngược giao dịch,…. Khi rủi ro xảy ra sẽ làm suy giảm hiệu quả kinh doanh, ảnh h ưởng đến uy tín và thương hiệu của ngân hàng. Vì vậy an ninh thẻ hiện nay đang là thách thức với các NHTM và thu hút sự quan tâm của đông đảo người sử dụng. Xây dựng một hệ thống cảnh báo rủi ro để đảm bảo các giao dịch thẻ được thực hiện một cách an toàn nhất là điều mà các ngân hàng đang quan tâm. Là một trong bốn NHTM lớn của Việt Nam, cũng như các NHTM khác, tốc độ phát triển nhanh như ng kinh nghiệm quản lý rủi ro chưa nhiều. Với dự đoán thị trường thẻ tại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh, khi đó các loại rủi ro xảy ra là một điều tất yếu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đã nêu, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân Hàng Công Thương Việ t Nam.” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu của đề tài Tìm hiểu về lý luận một cách tổng quan về thẻ thanh toán và rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của các NHTM. Sau đó phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế, đưa ra các giải pháp, kiến nghị để hạn chế tối đa nh ững rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, nhằm góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của NHCT VN. 3. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn gồm: phương pháp hệ thống hóa, so sánh, thống kê, phân tích, tổng hợp và luận giải nhằm làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu. Nguồn dữ liệu được thu thập từ các báo cáo của trung tâm thẻ, của NNHCT VN, các tạp chí, các website có liên quan do chính tác gi ả tổng hợp và xử lý. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Hoạt động kinh doanh thẻ đa dạng, phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động. Trong giới hạn của đề tài, luận văn nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến rủi ro trong quá trình phát hành và thanh toán các loại thẻ tại NHCT VN. 5. Kết cấu, nội dung của đề tài Chương 1: Tổng quan về thẻ thanh toán và rủ i ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. Đây là phần cơ sở lý luận cho toàn bộ nội dung nghiên cứu xuyên suốt đề tài, bao gồm: Tổng quan về thẻ thanh toán, rủi ro trong kinh doanh thẻ, tình hình rủi ro thẻ thanh toán trên thế giới. Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NHCT VN. Chương này trình bày thực trạng và đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ, rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN. Chương 3: Giải pháp hạn chế r ủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tế rủi ro đã xảy ra và định hướng phát triển thẻ của NHCT VN. Chương 3 đưa ra giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng, nhóm giải pháp liên quan đến khách hàng và các kiến nghị với các cơ quan hữu quan, với NHCT VN để hạn chế rủi ro trong kinh doanh thẻ. [...]... trong hoạt động kinh doanh thẻ Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ là các tổn thất về vật chất hoặc phi vật chất có liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm hoạt động phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ Đối tượng chịu rủi rongân hàng, chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ 1.2.2 Các loại rủi ro và nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.2.1 Xem xét rủi ro từ góc độ vĩ mô * Rủi ro do... tong hoạt động kinh doanh thẻ, nêu lên các loại rủi ro và nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ - Một số nét về tình hình rủi ro và gian lận thẻ thanh toán trên thế giới - Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM Việt Nam Như vậy trong chương 1 luận văn đã trình bày lý luận tổng quan để làm cơ sở cho chương 2 phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh. .. nhiều biện pháp để ngăn chặn sự phát triển này 21 1.4 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM Việt Nam Kinh doanh thẻ là một trong những mục tiêu hàng đầu của các NHTM VN nhằm mở rộng thị phần, tăng thu phí dịch vụ, phát triển thương hiệu Trong thời gian qua dịch vụ thẻ đã góp phần tạo ra lợi nhuận và cũng gặp phải nhiều tổn thất Trong điều kiện hội nhập kinh tế,... kinh doanh thẻ tại NHCT VN 23 Chương 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) 2.1 Giới thiệu về NHCT VN và trung tâm thẻ NHCT VN 2.1.1 Giới thiệu về NHCT VN Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập theo nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng bộ trưởng Qua 20 năm xây dựng và phát triển, NHCT VN luôn tiên phong trong. .. gây ra từ gian lận, hạn chế sự tấn công của tội phạm trong việc phát hành và thanh toán thẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ - Nâng cao tỷ lệ thu phí dịch vụ trong đó có phí từ kinh doanh thẻ, giảm chi phí và thiệt hại trong hoạt động thẻ không kém phần quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh - Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu thẻ, nhằm tạo một vị thế trên thị trường trong khu vực và quốc... VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán 1.1.1 Nguồn gốc ra đời và phát triển của thẻ thanh toán Theo nguồn thông tin của Tổ chức quốc tế Visa (Là tổ chức sở hữu một trong những thương hiệu thẻ ngân hàng có uy tín nhất trên thế giới hiện nay) ghi nhận: - Năm 1914, Công ty điện báo hàng đầu của Mỹ là Western Union đã phát hành tấm thẻ bán cho khách hàng. .. hành thẻ và có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận đó * Chủ thẻ phụ: Là cá nhân được chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ theo thỏa thuận về việc sử dụng thẻ giữa chủ thẻ chính và tổ chức phát hành thẻ Chủ thẻ phụ chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ với chủ thẻ chính 1.1.3.4 Ngân hàng thanh toán thẻ 5 Ngân hàng thanh toán thẻNgân hàng được ngân hàng phát hành thẻ ủy quyền thực hiện nghiệp vụ thanh toán thẻ. .. toàn cầu Bất cứ ngân hàng nào hiện nay hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế đều phải gia nhập vào tổ chức thẻ quốc tế Tổ chức thẻ quốc tế đồng thời cũng là trung tâm xử lý, cấp phép và thanh toán của các thành viên 1.1.3.2 Ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng phát hành thẻngân hàng cung cấp thẻ cho khách hàng NHPH chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ, xử lý và phát hành thẻ, mở và quản... môi trường pháp lý: Trong hoạt động kinh doanh thẻ, quá trình thực hiện giao dịch đôi khi có liên quan đến các chủ thể nước ngoài, do vậy có một số vấn đề không những bị điều chỉnh bởi luật pháp trong nước mà còn bị điều chỉnh bởi luật pháp nước ngoài, thông lệ quốc tế Nếu các chủ thể tham gia trong hoạt động thẻ không nắm bắt được hết các nội dung, qui phạm pháp luật sẽ dễ dẫn đến rủi ro Nguyên nhân... chủ thẻ chọn giao dịch, máy đưa ra chọn lựa tiếp theo cho từng loại giao dịch Nếu là giao dịch rút tiền, máy ATM yêu cầu nhập số tiền rút Bước 6: Máy ATM báo về hệ thống ngân hàng lõi để trừ tiền trong tài khoản Bước 7: Sau khi trừ tiền, hệ thống gửi lệnh trả tiền đến máy ATM 9 Bước 8: Máy ATM đếm tiền và chi trả cho khách hàng 1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.1 Khái niệm về rủi ro trong . giá hoạt động kinh doanh thẻ, rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN. Chương 3: Giải pháp hạn chế r ủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại. khách hàng. 1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.1 Khái niệm về rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: 665 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam., 665 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam., 665 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam., Phân loại thẻ thanh toán Ngân hàng phát hành thẻ Chủ thẻ, Ngân hàng thanh tốn thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ Trung tâm thẻ Qui trình chấp nhận và thanh tốn thẻ, Xem xét rủi ro từ góc độ NHTM Rủi ro do giả mạo:, Tại Châu Âu Tại Mỹ Latinh Tại Bắc Mỹ, Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương AP, KẾT LUẬN 1 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI, Rủi ro trong hoạt động thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế, Những hạn chế tồn tại Nguyên nhân gây nên rủi ro trong kinh doanh thẻ tại NHCT VN, Nguyên nhân từ nội bộ ngân hàng Nguyên nhân do yếu tố công nghệ Nguyên nhân từ người sử dụng, Nguyên nhân từ các ĐVCNT Nguyên nhân do yếu tố pháp lý, Giải pháp đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ, Giải pháp quản lý, bảo vệ tại các máy ATM, Giải pháp đầu tư đổi mới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ thẻ, Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ thẻ Giải pháp chống gian lận từ nội bộ ngân hàng Giải pháp lập quỹ dự phòng rủi ro, Giải pháp bảo quản thẻ Giải pháp bảo mật thơng tin thẻ Giải pháp an tồn khi rút tiền tại máy ATM, Kiến nghị với Chính phủ Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiến nghị với Hiệp hội thẻ Việt Nam Kiến nghị với NHCT VN, KẾT LUẬN 2 KẾT LUẬN III, 2: QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay