Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông

192 771 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: GS. NGND. PHAN TRỌNG LUẬN HÀ NỘI - 2010 LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng thành kính, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới GS.NGND. Phan Trọng Luận - người thầy đã tận tâm, nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Sau đại học - Tổ lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn; Thư viện Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT Nguyễn Trãi - Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã sát cánh bên tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 Tác giả Nguyễn Thị Xuân Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. GV: Giáo viên 2. HS: Học sinh 3. PP: Phương pháp 4. SGK: Sách giáo khoa 5. THPT: Trung học phổ thông 6. TPVC: Tác phẩm văn chương Mục lục Trang MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài. 1 2. Lịch sử vấn đề. 3 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 6 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6 5. Giả thuyết khoa học. 6 6. Đóng góp của luận văn. 7 7. Phương pháp nghiên cứu. 7 8. Phạm vi và giới hạn của luận văn 7 9. Cấu trúc của luận văn. 8 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG Ở THPT. 9 1.1. Cơ sở lí luận 9 1.1.1. Tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương. 9 1.1.2. Những căn cứ để xác lập hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương. 30 1.2. Thực trạng về hệ thống câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương ở THPT. 37 1.2.1. Khảo sát. 37 1.2.2. Phân tích, đánh giá 40 Chƣơng 2: ĐỀ XUẤT MỘT MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG. 54 2.1. Những yêu cầu sư phạm đối với hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương. 54 2.1.1. Câu hỏi phải bám sát văn bản tác phẩm 54 2.1.2. Câu hỏi định hướng vào những vấn đề trung tâm, cốt lõi của tác phẩm. 54 2.1.3. Câu hỏi thể hiện được đặc trưng thi pháp của tác phẩm 56 2.1.4. Câu hỏi mang tính hệ thống nhằm dẫn dắt học sinh tự khám phá tác phẩm. 56 2.1.5. Câu hỏi là một bài tập tình huống buộc học sinh phải vận dụng nhiều hiểu biết để giải quyết. 57 2.1.6. Câu hỏi mang bản chất sáng tạo. 58 2.1.7. Câu hỏi phải kích thích những cảm xúc thẩm mĩ của học sinh. 59 2.1.8. Câu hỏi đi từ mức độ dễ đến khó 60 2.1.9. C âu hỏi phải có tính nghệ thuật. 61 2.1.10. Câu hỏi phải có "diện" và có "điểm". 62 2.2. Đề xuất một hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương. 62 2.2.1. Câu hỏi khởi động tạo tâm thế và hứng thú cho học sinh. 62 2.2.2. Câu hỏi phát huy năng lực tri giác ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm văn học. 67 2.2.3. Câu hỏi phát huy năng lực tái hiện hình tượng. 69 2.2.4. Câu hỏi phát huy năng lực hình dung và liên tưởng trong tiếp nhận văn học. 73 2.2.5. Câu hỏi khám phá bề sâu nội dung tác phẩm. 75 2.2.6. Hệ thống câu hỏi khám phá hình thức của tác phẩm văn học nghệ thuật. 77 2.2.7. Câu hỏi phát huy năng lực nhận biết loại thể để định hướng hoạt động tiếp nhận 79 2.2.8. Câu hỏi vận dụng kiến thức văn học sử để tìm hiểu tác phẩm. 83 2.2.9. Câu hỏi vận dụng kiến thức lý luận văn học để hiểu tác phẩm 84 2.2.10. Câu hỏi phát huy năng lực tự nhận thức. 84 2.2.11. Câu hỏi phát huy năng lực đánh giá. 86 Chƣơng 3: THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM BÀI DẠY TRUYỆN NGẮN “RỪNG XÀ NU” CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN TRUNG THÀNH VÀ BÀI THƠ “TRÀNG GIANG” CỦA NHÀ THƠ HUY CẬN. 88 3.1. Bài soạn thể nghiệm: 88 3.1.1. Thiết kế thể nghiệm bài dạy bài thơ “Tràng giang” của nhà thơ Huy Cận 88 3.1.2. Bài soạn thể nghiệm truyện ngắn “rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành 112 3.2. Thực nghiệm: 132 3.2.1. Bài thực nghiệm bài thơ “Tràng giang” của nhà thơ Huy Cận (tiết 82 chương trình Chuẩn). 132 3.2.2. Bài thực nghiệm truyện ngắn “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành (tiết 65 chương trình Chuẩn). 133 3.2.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm. 133 3.3. Những kiến nghị nhằm vận dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học. 135 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 136 1. Kết luận 136 2. Khuyến nghị 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Trong thời đại ngày nay, đổi mới là xu thế chung của mọi lĩnh vực, mọi ngành trong đó có giáo dục nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khoá VIII) đã phân tích và nhận định sâu sắc thực trạng phương pháp giáo dục đào tạo ở nước ta thời gian qua chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Yêu cầu đối với ngành giáo dục trong bối cảnh hiện nay là: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học”. Học sinh còn thụ động, không khí giờ văn còn ít hứng thú là tình trạng khá phổ biến trong trong giờ học tác phẩm văn chương hiện nay. Do đó hiệu qủa giáo dục của tác phẩm văn chương đang là mối quan tâm của cả xã hội và nhà trường. Xuất phát từ thực tế cấp bách đó đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học văn ở nhà trường phổ thông nói riêng để đáp ứng được yêu cầu giáo dục và đào tạo con người phát triển toàn diện hiện nay. Đồng thời xuất phát từ những dữ kiện lý luận của khoa học phương pháp dạy văn và các khoa học kế cận, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở THPT”. 1.2. Câu hỏi phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chƣơng là một trong những biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trên. Với phương châm đổi mới liên tục, không ngừng, nhiều biện pháp, cách thức giảng dạy tích cực, tiến bộ đã được vận dụng để tạo nên phương pháp dạy học văn mới. Trong đó, việc xây dựng một hệ thống câu hỏi phù hợp giúp học sinh phát huy được tính chủ động sáng tạo trong giờ học tác phẩm văn chương là một trong những biện pháp tối ưu. Bởi vì hệ thống câu hỏi phù hợp chính là những công cụ định hướng, dẫn dắt giúp học sinh tự tìm hiểu tác phẩm về cả nội dung và nghệ thuật một cách đúng hướng. Đặc biệt, những định hướng này sẽ là phương thức hữu hiệu 2 phát huy tinh thần sáng tạo của phương pháp dạy học hiện đại. Đó là phương pháp dạy học đi từ khái quát đến cụ thể, không quan tâm nhiều đến nội dung phản ánh mà chú trọng đến con đường phản ánh nội dung đó của người nghệ sĩ trong tác phẩm văn chương. Nói cách khác, bằng một hệ thống câu hỏi thích hợp người dạy giúp người học phát huy triệt để tinh thần chủ động và sáng tạo tìm được cho mình cách tiếp cận đúng đắn để nắm được giá trị của tác phẩm. Đây là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần bổ sung vào sự nghiệp đổi mới chung của phương pháp dạy học tác phẩm văn chương. 1.3. Tuy nhiên việc sử dụng câu hỏi ở nhiều giáo viên THPT hiện nay còn nhiều bất cập về nhận thức lí luận cũng nhƣ cách thức tiến hành. Trên con đường đi tìm những phương pháp hiệu quả nhất để đổi mới cách thức dạy học bộ môn Ngữ văn, câu hỏi đã được chú ý nhưng còn nhiều lúng túng. Từ lâu, câu hỏi đã được sử dụng gắn liền với mỗi giờ học Ngữ văn. Tuy nhiên trước đây vấn đề câu hỏi chưa được quan tâm thoả đáng và không có sự thống nhất về quan niệm, do đó cách thức và mục đích sử dụng câu hỏi còn tuỳ tiện. Nhiều câu hỏi được dùng như một thủ thuật để “đưa đẩy” hoặc tập trung sự chú ý của học sinh. Phần lớn số câu hỏi trong bài giảng văn còn lẻ tẻ, vụn vặt, không có hệ thống, ít tổng hợp khái quát nên còn nhiều hạn chế trong việc đào sâu suy nghĩ của học sinh. Mấy năm gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới phương pháp dạy và học văn ở nhà trường phổ thông, nhiều giáo viên đã chú ý đến vai trò của câu hỏi trong việc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập. Song do hiểu biết lý luận dạy học còn hạn chế, chưa nắm sâu nghệ thuật đặt câu hỏi và các tài liệu nghiên cứu đổi mới phương pháp nên việc đặt câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương của giáo viên hiện nay còn nhiều lúng túng và thiếu sót. Có những câu hỏi bao hàm nhiều vấn đề nên mất nhiều thời gian của tiết học, ngược lại có câu chỉ có một vấn đề nhưng lại quá khó không phù hợp với nhận thức của học sinh. Cũng có những giờ văn được thiết kế bằng một loạt những câu hỏi khiến cho không khí lớp học nặng nề căng thẳng học sinh khó tiếp thu kiến thức. Nhìn chung câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương hiện nay mới chủ yếu dừng lại ở câu hỏi tái hiện nên chưa phát huy được tư duy của học sinh trong giờ học. Vì vậy câu hỏi chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ trong 3 công cuộc đổi mới hiện nay. Đây là một trong những lý do khiến chúng ta phải nhanh chóng thống nhất quan niệm, cách thức đặt câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương để có được một hệ thống câu hỏi mới phù hợp với quy luật cảm thụ tác phẩm văn chương và góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy học văn hiện nay. 1.4. Trong thực tế giảng dạy Ngữ văn, việc xây dựng hệ thống câu hỏi đang ngày càng đƣợc quan tâm sâu sắc. Câu hỏi được coi như chiếc “chìa khoá” mà người dạy trao cho người học để họ tự mình tìm con đường phù hợp nhất, mở cánh cửa ngôn từ và trở thành bạn đọc đồng sáng tạo với nhà văn. Qua thực tế dạy học văn ở phổ thông, chúng tôi nhận thấy, tuy còn nhiều hạn chế song phần nào đó câu hỏi có tác dụng rất tích cực trong giờ học tác phẩm văn chương. Bằng hình thức đặt câu hỏi dù là tái hiện hay ít tổng hợp khái quát thì câu hỏi cũng là một nhân tố tác động tích cực, buộc học sinh phải suy nghĩ tìm tòi phát hiện. Từ thực tế đó, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thêm để câu hỏi thực sự là một biện pháp sư phạm góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học tác phẩm văn chương. Trên đây là những lí do để tác giả luận văn đặt vấn đề Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở THPT. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Câu hỏi không phải là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ, từ trước công nguyên Xôcrat (429 - 399) đã dùng câu hỏi để kích thích tính tích cực, tự thân vận động của học sinh. Ngày nay, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của các ngành khoa học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin, phương pháp dạy học văn đã đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu câu hỏi không chỉ dừng ở lý luận mà còn phát triển sâu rộng theo hướng cụ thể hoá ngày càng sâu sắc. Việc làm này ngày càng được hoàn thiện để bổ sung cho cơ sở lý luận và soi sáng cho những cố gắng chúng ta đang tiến hành trong thực tế. Vấn đề câu hỏi trong dạy học đã được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài. Tiêu biểu có thể kể đến: “Phương pháp luận dạy văn học ” của Z.IA.Rez; “Phương pháp dạy học văn ở trường phổ thông” của V.A.Nhikônxki. Hai tác giả trên đã đề cập đến việc dạy học văn trong nhà trường dưới nhiều góc độ khác nhau với sự vận dụng hiệu quả của hệ thống câu hỏi. Trên [...]... tên gọi của nó, chúng tôi mong muốn: 3.1 Xác lập được cơ sở lí luận của câu hỏi phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở THPT 3.2 Đánh giá chính xác thực trạng sử dụng câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương hiện nay 3.3 Đề ra một mô hình hệ thống câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương ở trường THPT nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của học sinh 4... một hệ thống câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của học sinh + Xây dựng cơ sở lí luận cho việc đặt hệ thống câu hỏi trong một giờ học tác phẩm văn chương + Góp phần nâng cao hiệu quả giờ học tác phẩm văn chương, khắc phục tình trạng học sinh thụ động và ít hứng thú với văn chương 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Khảo sát hệ thống câu hỏi của giáo viên trong. .. hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh Chương 3: Thiết kế thể nghiệm bài dạy truyện ngắn “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành và bài thơ “Tràng giang” của nhà thơ Huy Cận 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG Ở THPT 1.1 Cơ sở... chương ở THPT 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng của việc xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở THPT Chương 2: Những đề xuất nhằm góp phần xây dựng một mô hình hệ thống câu hỏi. .. hạn của luận văn 8.1 Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn của mình, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề liên quan đến hệ thống câu hỏi trên lớp và trong giờ học tác phẩm văn chương 7 8.2 Giới hạn khách thể điều tra Các giáo án và giờ dạy tác phẩm văn chương ở nhà trường THPT Hệ thống câu hỏi dạy học nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn. .. dạy học văn trong nhà trường phổ thông. Tuy vậy, những công trình trên chỉ chú ý sâu đến câu hỏi trong sách giáo khoa chứ không phải câu hỏi trong giờ học, hoặc đi sâu vào một loại câu hỏi là câu hỏi nêu vấn đề Trên cơ sở đó, luận văn của chúng tôi nhằm vào mục tiêu đề xuất một hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương 3 Mục đích và nhiệm vụ... hiểu những cơ sở lí luận về hệ thống câu hỏi và việc giảng dạy hai tác phẩm trên 5 Giả thuyết khoa học Nếu hệ thống câu hỏi trong giờ dạy học tác phẩm văn chương được xây dựng một cách khoa học thì hiệu qủa giờ học tác phẩm văn chương sẽ vững chắc hơn Đó sẽ là một minh chứng rõ ràng cho sự đổi mới về tư duy phương pháp dạy học tác 6 phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông và là biểu hiện của việc thực... hiện của việc thực thi tư tưởng đổi mới: phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, hướng dẫn các em tự chiếm lĩnh tác phẩm Ngoài ra, hệ thống câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương nếu được biên soạn tốt sẽ phát huy được vai trò bạn đọc sáng tạo của người học trong quá trình tự khám phá tác phẩm dưới sự dẫn dắt và gợi mở của giáo viên 6 Đóng góp của luận văn Thực hiện đề tài này, người... dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường” của tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ Các công trình này đều có bàn luận đến vấn đề đặt câu hỏi trong dạy học văn trong nhà trường Bên cạnh đó, câu hỏi còn được nghiên cứu gắn với một phương pháp dạy học cụ thể Chẳng hạn: Câu hỏi trong giảng văn của tác giả Trương Dĩnh, tiểu luận “Những cơ sở khoa học của phương pháp đặt câu hỏi gợi mở trong dạy học tác phẩm văn chương ... đam mê văn chương trong các em 1.1.1.4 Biểu hiện của tính chủ động sáng tạo học tập trong dạy học tác phẩm văn chương Trong dạy học TPVC khi người học sinh có tích chủ động sáng tạo học tập, họ còn biểu hiện những dấu hiệu như: Huy động tối đa sức liên tưởng, tưởng tượng để sống với thế giới hình tượng trong TPVC; khám phá ra những tầm ý nghĩ mới của tác phẩm; đề xuất được những kiến giải mới của mình . một hệ thống câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của học sinh. + Xây dựng cơ sở lí luận cho việc đặt hệ thống câu hỏi trong một giờ học tác phẩm. VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG Ở THPT. 9 1.1. Cơ sở lí luận 9 1.1.1. Tính chủ động sáng tạo của học. sở lí luận của câu hỏi phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở THPT. 3.2. Đánh giá chính xác thực trạng sử dụng câu hỏi trong giờ học tác phẩm văn chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông, Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông, Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHUƠNG Ở THPT, CHƯƠNG 2 ĐỀ XUẤT MỘT MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG, CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM BÀI HỌC TRUYỆN NGẮN “RỪNG XÀ NU” CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN TRUNG THÀNH VÀ BÀI THƠ “TRÀNG GIANG” CỦA NHÀ THƠ HUY CẬN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay