Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS

125 1,113 2
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:16

. CHƯƠNG “CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ”, SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 29 2.1. Phân tích lôgic cấu trúc nội dung chương Cơ chế di truyền và biến dị, . di truyền và biến dị, Sinh học lớp 12 bằng phần mềm Cmap Tools. - Xác định các quy trình sử dụng đồ khái niệm trong dạy học Chương Cơ chế di truyền và biến dị ở tất cả các khâu khác nhau của. bằng phần mềm Cmap Tools để DH chương Cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 THPT. 3. Mục đích nghiên cứu Xây dựng và sử dụng BĐKN nhờ sự trợ giúp của phần mềm Cmap Tools nhằm góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm CMAP TOOLS, Cấu trúc của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn