Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lương , Sinh học lớp 11, Trung học phổ thông

149 959 1
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG”, SINH HỌC LỚP 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG”, SINH HỌC LỚP 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC) Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS . NGÔ VĂN HƢNG HÀ NỘI – 2012 DANH MỤC VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trƣờng ĐC Đối chứng DHTH Dạy học tích hợp GDMT Giáo dục môi trƣờng GV Giáo viên HS Học sinh MT Môi trƣờng SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Kết quả điều tra kiến thức về môi trƣờng của HS lớp 11 phổ thông 36 Bảng 1.2. Thái độ của học sinh khối 11 trƣớc các vấn đề môi trƣờng 37 Bảng 1.3. Hành động của học sinh khối 11 trƣớc các vấn đề môi trƣờng 37 Bảng 3.1. Nội dung kiểm tra – đánh giá trong thực nghiệm sƣ phạm khối 11 89 Bảng 3.2. Bảng thống kê kết quả bài kiểm tra số 1 94 Bảng 3.3. Bảng tần suất ( ): số % học sinh đạt điểm x i bài kiểm tra số 1 94 Bảng 3.4. Bảng tần suất hội tụ tiến ( Số % HS đạt điểm x i trở lên) bài kiểm tra số 1 94 Bảng 3.5.Bảng so sánh các tham số đặc trƣng giữa các lớp TN và lớp ĐC bài kiểm tra số 1 95 Bảng 3.6. Bảng thống kê điểm bài kiểm tra số 2 97 Bảng 3.7. Bảng tần suất ( ): số % học sinh đạt điểm x i bài điểm tra số 2 97 Bảng 3.8. Bảng tần suất hội tụ tiến ( Số % HS đạt điểm xi trở lên) bài kiểm tra số 2 97 Bảng 3.9. Bảng so sánh các tham số đặc trƣng giữa các lớp TN và lớp ĐC bài kiểm tra số 2 97 Bảng 3.10. Bảng kiểm định giả thuyết thống kê số trung bình cộng giả thuyết H 0 các bài kiểm tra thực nghiệm sƣ phạm 100 Bảng 3.11. Bảng thống kê kết quả kiểm tra độ bền kiến thức 101 Bảng 3.12. Bảng tần suất ( : Số HS đạt điểm x i trong 2 bài kiểm tra độ bền kiến thức 101 Bảng 3.13. Bảng so sánh các tham số đặc trƣng bài kiểm tra độ bền kiến thức 103 Bảng 3.14. Bảng kiểm định giả thuyết thống kê H o các bài kiểm tra độ bền kiến thức theo phƣơng pháp U 103 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn tuần suất điểm bài kiểm tra số 1 của hai nhóm lớp đối chứng và thực nghiệm 95 Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn đƣờng tần suất hội tụ tiến của hai khối lớp thực nghiệm và đối chứng sau bài kiểm tra số 1. 96 Hình 3.3. Biểu đồ biểu diễn tuần suất điểm bài kiểm tra số 2 của hai nhóm lớp đối chứng và thực nghiệm 98 Hình 3.4. Đồ thị biểu diễn đƣờng tần suất hội tụ tiến của hai khối lớp thực nghiệm và đối chứng sau bài kiểm tra số 2. 98 Hình 3.5. Biểu đồ biểu diễn tần suất kiểm tra độ bền kiến thức bài kiểm tra số 1. 102 Hình 3.6. Biểu đồ biểu diễn tần suất kiểm tra độ bền kiến thức bài kiểm tra số 2. 102 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục các bảng iii Danh mục các hình, sơ đồ iv Mục lục v MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG- SINH HỌC 11 5 1.1. Cơ sở lí luận 5 1.1.1. Môi trƣờng 5 1.1.2. Một số vấn đề về sƣ phạm tích hợp 9 1.1.3. Giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- sinh học 11 17 1.2. Cơ sở thực tiễn 23 1.2.1. Tổng quan về tình hình giáo dục bảo vệ môi trƣờng 23 1.2.2. Các văn bản pháp quy về giáo dục bảo vệ môi trƣờng 26 1.2.3. Tình hình giáo dục bảo vệmôi trƣờng thông qua dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng,Sinh học 11, trung học phổ thông 31 1.2.4. Thực trạng về giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong nhà trƣờng phổ thông 33 Chƣơng 2: NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG - SINH HỌC 11 40 2.1. Phân tích cấu trúc chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 40 2.1.1. Chuẩn kiến thức, kỹ năng chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 40 2.1.2. Phân tích cấu trúc nội dung chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 45 2.1.3. Phân tích cấu trúc kỹ năng chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 47 2.2. Xác định mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng thức tích hợp GDBVMT qua dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng –Sinh học 11 47 2.2.1. Khả năng thực hiện giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 47 2.2.2. Mục tiêu GDBVMT trong chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 48 2.2.3. Nội dung tích hợp GDBVMT trong chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 50 2.2.4. Phƣơng pháp tích hợp GDBVMT trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 52 2.2.5. Một số kỹ thuật dạy học 57 2.2.6. Bảng địa chỉ tích hợp nội dung GDBVMT chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng – Sinh học 11 58 2.2.7. Một số bài soạn có tích hợp nội dung GDBVMT trong chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng – Sinh học 11 61 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 89 3.1. Mục đích, nội dung và phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 89 3.1.1. Mục đích thực nghiệm 89 3.1.2. Nội dung thực nghiệm 89 3.1.3. Phƣơng pháp thực nghiệm 89 3.2. Xử lý số liệu 90 3.2.1. Phƣơng tiện đánh giá 90 3.2.2. Phân tích kết quả định tính 91 3.2.3. Phân tích kết quả định lƣợng 91 3.3. Kết quả thực nghiệm 93 3.3.1. Phân tích định tính 93 3.3.2. Phân tích định lƣợng 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 1. Kết luận 105 2. Khuyến nghị 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Môi trƣờng là không gian sinh sống của con ngƣời và sinh vật, là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất, là nơi chứa đựng và phân hủy các chất thải do con ngƣời tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó môi trƣờng còn là nơi lƣu trữ, cung cấp thông tin cho con ngƣời và sự tác động giữa các yếu tố của môi trƣờng có tác động giảm nhẹ tác động có hại của thiên nhiên đến con ngƣời và sinh vật sống trên Trái đất… Môi trƣờng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con ngƣời. Những năm vừa qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội thì môi trƣờng đang có những thay đổi bất lợi, đặc biệt là các yếu tố mang tính chất tự nhiên nhƣ là đất, nƣớc, không khí, hệ động - thực vật…Tình trạng môi trƣờng thay đổi và bị ô nhiễm đang diễn ra trên phạm vi mỗi quốc gia cũng nhƣ trên toàn cầu. Ô nhiễm môi trƣờng là một trong những vấn đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng chủ yếu do các hoạt động của con ngƣời: phá rừng, sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt, dân số tăng nhanh… nên GDBVMT là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững nhất để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững đất nƣớc. Điều quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trƣờng không phải chỉ làm cho mọi ngƣời hiểu rõ sự cần thiết của bảo vệ môi trƣờng mà hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện với môi trƣờng. Đây là một quá trình lâu dài cần đƣợc hình thành ngay từ trên ghế nhà trƣờng. Thực tế cho thấy việc giáo dục bảo vệ môi trƣờng ở trƣờng phổ thông chƣa đƣợc chú trọng nhiều. Vì trong hệ thống giáo dục chƣa có phân môn GDBVMT và một trong những nguyên nhân chính là do thời gian học kiến thức các môn ở trƣờng chiếm rất nhiều thời gian, mà việc giáo dục học sinh nhận thức đƣợc, có những hành động thực tế làm giảm thiểu tác động gây hại môi trƣờng cần đƣợc thực hiện lâu dài nên cần tích hợp trong quá trình dạy học. Sinh học là môn học có mối liên hệ mật thiết GDBVMT. Là một khoa học nghiên cứu bản chất, quy luật của các hiện tƣợng, quá trình quan hệ trong giới hữu cơ và trong chính bản thân con ngƣời. Sinh học góp phần đắc lực trong việc hình thành các ứng xử hợp lí trƣớc thiên nhiên sống và giữa con ngƣời với nhau. Vì vậy tích hợp GDBVMT trong quá trình dạy học sinh học ở trƣờng phổ thông có rất nhiều thuận lợi, đặc biệt là chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11. Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về công tác GDBVMT, phƣơng pháp tích hợp GDBVMT trong môn sinh học sao cho hiệu quả, góp phần trang bị học sinh về kiến thức, ý thức BVMT, năng lực phát hiện và xử lí các vấn đề về môi trƣờng đồng thời nâng cao chất lƣợng GDBVMT hiện nay trong các trƣờng trung học phổ thông mà vẫn đảm bảo phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập tôi chọn đề tài: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương “chuyển hóa vật chất và năng lượng”, sinh học lớp 11, trung học phổ thông. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng nội dung kiến thức và phƣơng pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trƣờng vào dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng, Sinh học 11, trung học phổ thông nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động tham gia bảo vệ môi trƣờng cho học sinh. 3. Giả thuyết khoa học Nếu trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 mà tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trƣờng thì nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh phổ thông trong việc tham gia bảo vệ môi trƣờng. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu về môi trƣờng, GDBVMT. - Nghiên cứu cơ sở khoa học của phƣơng pháp dạy học tích hợp. - Nghiên cứu chƣơng trình và nội dung chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11. - Điều tra thực trạng về việc tích hợp GDBVMT trong dạy học ở một số trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Nghiên cứu phƣơng pháp và cách thức tích hợp nội dung GDBVMT vào bài giảng sinh học. - Thiết kế giáo án chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng - Sinh học 11 có tích hợp nội dung GDBVMT. - Thực nghiệm kiểm chứng việc tích hợp GDBVMT khi dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng - Sinh học 11. - Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất và giải pháp về tích hợp GDBVMT trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11. 5. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 5.1. Khách thể nghiên cứu - Giáo viên dạy sinh học khối 11 trƣờng THPT Ngô Thì Nhậm- Thanh Trì- Hà Nội và trƣờng THPT Việt Nam Ba Lan- Hoàng Mai- Hà Nội. - Học sinh khối 11 trƣờng THPT Ngô Thì Nhậm- Thanh Trì- Hà Nội và trƣờng THPT Việt Nam Ba Lan- Hoàng Mai- Hà Nội. - Nội dung kiến thức chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11. 5.2. Đối tượng nghiên cứu Nội dung và phƣơng pháp tích hợp GDBVMT trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11. 5.3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11. [...]... 5 giáo án tích hợp giáo dục bảo vệ môi trƣờng chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 - Cung cấp một số thông tin gần nhất về sinh học môi trƣờng để dạy môn sinh học đồng thời giáo dục ý thức, trách nhiệm và hành động tham gia bảo vệ môi trƣờng cho học sinh - Cung cấp những giá trị cụ thể về mức độ thành công của việc đƣa giáo án tích hợp giáo dục bảo vệ môi trƣờng vào thực tiễn dạy học. .. chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 8 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến ngh , tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của tích hợp giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 Chƣơng 2: Nội dung tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi. .. vệ môi trƣờng trong dạy học chƣơng chuyển hóa vật chất và năng lƣợng- Sinh học 11 Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG- SINH HỌC 11 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Môi trường 1.1.1.1 Khái niệm về môi trường Điều 3, Luật Bảo vệ Môi Trƣờng năm 2005 sử dụng các định nghĩa: Môi trường bao gồm... móc mà giáo viên cần chắt lọc kiến thức, chỉ dạy những kiến thức cần thiết, tránh sự lặp lại - Quan điểm tích hợp trong dạy học phải đƣợc quán triệt trong tất cả các khâu của quá trình dạy học, từ khâu xác định mục tiêu dạy học, lựa chọn nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện đến khâu kiểm tra đánh giá 1.1.3 Giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng- sinh học 11... BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân” Mục tiêu của đề án: Giáo dục học sinh, sinh viên vào các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, có hiểu biết về pháp luật và chủ trƣơng chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về Bảo vệ môi trƣờng; có kiến thức về môi trƣờng để tự giác thực hiện Bảo vệ môi trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, giáo viên, cán bộ nghiên cứu khoa học. .. sự vật, hiện tƣợng trong một cách nhìn tổng thể đang trở thành xu hƣớng tất yếu trong thời đại ngày nay Các môn, các ngành học ứng dụng tiếp cận tích hợp ở nhiều mặt khác nhau, trong giáo dục, tích hợp kiến thức và tích hợp dạy học là cơ bản nhất Tích hợp kiến thức là sự liên kết, kết hợp, lồng ghép chi thức của các khoa học khác nhau thành một kiến thức thống nhất Tích hợp dạy học là quá trình dạy học. .. Dƣơng Tiến S , Giáo dục môi trƣờng trong nhà trƣờng phổ thông tài liệu bồi dƣỡng thƣờng xuyên chu kì 1992- 1996 cho giáo viên môn Sinh học, Địa lý; tài liệu Giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong môn sinh học trung học phổ thông của tác giả Ngô Văn Hƣng… Nhìn chung , các đề tài nghiên cứu về GDBVMT thông qua các môn học ở trƣờng phổ thông vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu đi sâu vào cơ sở lý luận và xây dựng... hiện tƣợng trong một cách nhìn tổng thể đang trở thành xu hƣớng tất yếu trong thời đại ngày nay Các môn, các ngành học ứng dụng tiếp cận tích hợp ở nhiều mặt khác nhau, trong giáo dục, tích hợp kiến thức và tích hợp dạy học là cơ bản nhất Tích hợp kiến thức là sự liên kết, kết hợp, lồng ghép chi thức của các khoa học khác nhau thành một kiến thức thống nhất Tích hợp dạy học là quá trình dạy học trong đó... bản chất của môi trƣờng tự nhiên và nhân tạo là kết quả tƣơng tác của các mặt sinh học, vật l , xã hội, kinh t , văn hóa và đạt đƣợc tri thức, thái độ và các kỹ năng thực tế để tham gia có hiệu quả và trách nhiệm vào việc tiên đoán và giải quyết các vấn đề về môi trƣờng và quản lý chất lƣợng môi trƣờng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đƣa ra mục tiêu GDBVMT chung cho các trƣờng phổ thông nhƣ sau: Giáo dục bảo. .. đảm bảo, gây khó khăn cho học sinh ** Khi vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học giáo viên cần chú ý đến những điều sau: - Dạy học tích hợp không chỉ dựa trên mục tiêu của môn học mà phải dựa trên mục tiêu của các cấp học, mục tiêu các môn học khác trong chƣơng trình dạy học - Giáo viên phải biết vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các kỹ năng trong quá trình dạy học Quá trình dạy học tích hợp không . tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập tôi chọn đề tài: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng , sinh học lớp 1 1, trung. GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG , SINH HỌC LỚP 1 1, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC). lƣợng ,Sinh học 1 1, trung học phổ thông 31 1.2.4. Thực trạng về giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong nhà trƣờng phổ thông 33 Chƣơng 2: NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lương , Sinh học lớp 11, Trung học phổ thông, Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lương , Sinh học lớp 11, Trung học phổ thông, Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lương , Sinh học lớp 11, Trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn