Bt ĐÂT ĐAI.doc

7 543 18
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 23:51

Bt ĐÂT ĐAI.doc ĐỀ BÀIBài 3:Ông Ý có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy với diện tích 1.300m 2. Tháng 12/ 2005 UBND xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa. Tuy nhiên, việc làm này không nhận được sự nhất trí của ông Ý.Ông Ý đã làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị.Sau đó, tháng 3/ 2007 , UBND xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca để làm nhà ở. Hỏi:1.Hãy bình luận về những việc làm của UBND xã X?2.Ông Ý phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? Hãy thu thập và đưa ra các chứng cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Ý?3. Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước nào? Vì sao?4.Tư vấn cho ông Ý trình tự thực hiện việc khiếu nạu để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình?5. Giúp ông Ý soạn thảo nội dung đơn khiếu nại gửi UBND xã X? 1A . LỜI MỞ ĐẦUKhiếu nại về đất đai là việc công dân ( cơ quan , tổ chức) đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại những quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng những hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đặc biệt trong những năm gần đây các khiếu bại về đất đai luôn nóng. Hàng năm có hàng nghìn đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai. Bài tập 3 là một ví dụ cụ thể về việc khiếu nại đất đai. Dưới đây bằng những hiểu biết của mình em đưa ra quan điẻm của mình về tình huống trong bài tập số 3B . NỘI DUNG1 / Theo đề bài, tháng 12/ 2005, ủy ban nhân dân xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa mà không được sự đồng ý của ông Ý. Ông Ý đã làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị.Căn cứ theo khoản 2 và khoản 3 điều 44 Luật đất đai 2003 thì : Điều 44 về thẩm quyền thu hồi đất : 2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.2 Như vậy, việc làm của UBND xã X là hoàn toàn sai pháp luật. Thứ nhất, UBND X không đủ thẩm quyền thu hồi đất của gia đình ông Ý mà thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND huyện mà xã X trực thuộc. Thứ hai, UBND xã X không có thẩm quyển cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tuyên bố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị là không có căn cứ pháp lý.2 / Để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình, ông Ý cần phải thu thập các chứng cứ pháp lý và thảo đơn khiếu nại gửi các cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại việc làm của ủy ban nhân dân xã. Căn cứ theo khoản 2 và 3 Điều 44 Luật đất đai 2003 ( đã nêu trên) thì việc UBND xã X lấy 243 m2 đất ruộng của gia đình ông Ý và tháng 3/ 2007 lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca là trái quy định pháp luật. Ngoài ra, việc tuyên bố chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Ý không còn giá trị là không có căn cứ pháp lý vì ủy ban nhân dân xã không phải là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Ý. Đây chính là các căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của gia đình ông Ý. 3 / Cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này là UBND cấp huyện của xã X. Vì theo quy định tại khoản 2 điều 44 Luật đất đai 2003 thì UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mới có quyền quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình. Và tại Điểm a Khoản 2 Điều 138 Luật đất đai thì : “ Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 3thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng”. Như vậy, UBND huyện mà xã X trực thuộc có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của ông Ý. Nếu với các quyết định của UBND huyện ông Ý chưa đồng ý thì tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương của huyện đó và cơ quan này sẽ có những quyết định giải quyết cuối cùng.4 / Trình tự thực hiện việc khiếu nại: Bước 1: Soạn thảo đơn khiếu nại, trong trường hợp ông Ý, cần có: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Quyết định thu hồi đất của xã X + Bản tường trình trong đó tường trình rõ hoàn cảnh, lý do khiếu nại. + Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bước 2 : Khiếu nạiTheo điều 138 Luật đất đai 2003 về quyền giải quyết khiếu nại về đất đai thì : “ người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất ”. Và theo điểm a Khoản 2 Điều 138 Luật đất đai (nêu tại ý 3) thì ông Ý cần gửi đơn khiếu nại lên UBND cấp huyện. Trong trường hợp này, vì ông Ý là người có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm nên ông có thể khiếu nại lên UBND cấp cao hơn với trình tự thủ tục khiếu nại là: + Trong thời hạn không quá 90 ngày , kể từ ngày UBND xã X có quyết định thu hồi đất để bán cho ông Ca , ông Ý phải nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện của xã X. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện X có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết phải 4được công bố công khai và gửi cho ông Ý và những người khác có thẩm quyền và nghĩa vụ liên quan. + Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch huyện X, nếu ông Ý tiếp tục không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân hoặc khiếu nại đến UBND cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương của huyện mình. + Trường hợp khiếu nại đến UBND cấp tỉnh hoặc thành phố của huyện mình, chủ tịch UBND cấp này có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp này là quyết định giải quyết cuối cùng, được công bố công khai và gửi cho ông Ý cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.5 / Thảo đơn khiếu nạiCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcXã X, ngày 31 tháng 3 năm 2007ĐƠN XIN KHIẾU NẠI Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện X. Tên tôi là : Trần Văn Ý sinh ngày…tháng…năm. Thường trú tại xã X, huyện X, tỉnh X. Số chứng minh nhân dân:………cấp ngày……nơi cấp………… Nghề nghiệp :……5 Hôm nay, ngày 31/3/2007, gia đình tôi gửi đơn xin khiếu nại về hành vi của ủy ban nhân dân xã X đã thu hồi đất của tôi trái phép. Nội dung như sau:Tôi có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.300 m2. Tháng 12 / 2005, Ủy ban nhân dân xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243 m2 đất ruộng của gia đình tôi đổi cho gia đình bà Thoa mà không có đồng ýcủa tôi. Tôi đã làm đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình tôi nay không còn giá trị. Đến tháng 3 năm 2007, ủy ban nhân dân xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca làm nhà ở. Theo quy định tại khoản 2 điều 44 Luật đất đai 2003 thì UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mới có quyền quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình. Như vậy việc làm của UBND xã X là trái pháp luật và tuyên bố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi nay không còn giá trị là không có căn cứ. Tôi viết đơn này kính mong ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết thỏa đáng , yêu cầu ủy ban nhân dân xã X không được thu hồi đất sai luật, trả lại mảnh ruộng đã bị thu hồi trái quy định cho gia đình tôi. Tôi xin cam kết những nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật.Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho gia đình tôi.Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.Tài liệu gửi kèm:+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.+Quyết định thu hồi đất của xã X. Người khiếu nại ( Kí và ghi rõ họ tên)6DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1 . Luật Đất đai năm 2003.2 . Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb.CAND, Hà Nội, 2008.3 . Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội , Giáo trình luật đất đai.4 . Trần Quang Huy (chủ biên), Nguyễn Văn Phương, Pháp luật đất đai- Bình luận và giải quyết tình huống , Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.7 . bại về đất đai luôn nóng. Hàng năm có hàng nghìn đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai. Bài tập 3 là một ví dụ cụ thể về việc khiếu nại đất đai. Dưới. Điểm a Khoản 2 Điều 138 Luật đất đai thì : “ Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch ủy ban nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bt ĐÂT ĐAI.doc, Bt ĐÂT ĐAI.doc, Bt ĐÂT ĐAI.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay