BT đất đai doc.doc

6 481 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 23:51

BT đất đai doc.doc Bài 3:Ông Ý có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy với diện tích 1.300m 2. Tháng 12/ 2005 UBND xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa. Tuy nhiên, việc làm này không nhận được sự nhất trí của ông Ý.Ông Ý đã làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị.Sau đó, tháng 3/ 2007 , UBND xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca để làm nhà ở. Hỏi:1.Hãy bình luận về những việc làm của UBND xã X?2.Ông Ý phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? Hãy thu thập và đưa ra các chứng cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Ý?3. Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước nào? Vì sao?4.Tư vấn cho ông Ý trình tự thực hiện việc khiếu nạu để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình?5. Giúp ông Ý soạn thảo nội dung đơn khiếu nại gửi UBND xã X? Lời Mở ĐầuKhiếu nại về đất đai là việc công dân ( cơ quan , tổ chức) đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại những quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng những hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đề tài bài tập 3 là một ví dụ cụ thể về khiếu nại đất đai. Bài làm: Câu 1:Theo đề bài, tháng 12/ 2005, ủy ban nhân dân xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa.Ông Ý đã làm đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị.Như vậy, việc làm của ủy ban nhân dân xã X là sai.Căn cứ theo khoản 2 và khoản 3 điều 44 Luật đất đai 2003 thì: Điều 44. Thẩm quyền thu hồi đất 2.Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 3.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.Như vậy. ủy ban nhân dân xã X không đủ thẩm quyền thu hồi diện đất của gia đình ông Ý. Mặt khác, việc tuyên bố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị là không có căn cứ pháp lý.Câu 2:Để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình, ông Ý cần phải thu thập các chứng cứ pháp lý và thảo đơn khiếu nại gửi các cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại việc làm của ủy ban nhân dân xã.Các căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Ý:Căn cứ theo khoản 2 và 3 Điều 44 Luật đất đai 2003 ( đã nêu trên) thì việc ủy ban nhân dân xã X lấy 243 m2 đất ruộng của gia đình ông Ý và tháng 3/ 2007 lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca là trái quy định pháp luật. Ngoài ra, việc tuyên bố chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Ý không còn giá trị là không có căn cứ pháp lý vì ủy ban nhân dân xã không phải là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Ý.Câu 3:Cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này là ủy ban nhân dân cấp huyện của xã X. Vì theo quy định tại khoản 2 điều 44 Luật đất đai 2003 thì ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mới có quyền quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình.Câu 4:Trình tự thực hiện việc khiếu nại:Bước 1: Soạn thảo đơn khiếu nại, trong trường hợp ông Ý, cần có: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Quyết định thu hồi đất của xã X + Bản tường trình trong đó tường trình rõ hoàn cảnh, lý do khiếu nại. + Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân huyệnBước 2 : Khiếu nạiTheo điều 138 Luật đất đai 2003 về quyền giải quyết khiếu nại về đất đai thì : “ người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất ”. Và theo điểm a Khoản 2 Điều 138 Luật đất đai thì :” Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng”. Trong trường hợp này, vì ông Ý là người có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm nên ông có thể khiếu nại lên ủy ban nhân dân cấp cao hơn với trình tự thủ tục khiếu nại là: + Trong thời hạn không quá 90 ngày , kể từ ngày ủy ban nhân dân xã X có quyết định thu hồi đất để bán cho ông Ca , ông Ý phải nộp đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân cấp huyện của xã X. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện X có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết phải được công bố công khai và gửi cho ông Ý và những người khác có thẩm quyền và nghĩa vụ liên quan. + Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch huyện X, nếu ông Ý tiếp tục không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân hoặc khiếu nại đến ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. + Trường hợp khiếu nại đến ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là quyết định giải quyết cuối cùng, được công bố công khai và gửi cho ông Ý cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.Câu 5: Thảo đơn khiếu nạiCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcXã X, ngày 31 tháng 3 năm 2007ĐƠN XIN KHIẾU NẠI Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện X. Tên tôi là : Trần Văn Ý, thường trú tại xã X, huyện X,thành phố Hà Nội. Hôm nay, ngày 31/3/2007, gia đình tôi gửi đơn xin khiếu nại về hành vi của ủy ban nhân dân xã X đã thu hồi ……………. Tôi có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.300 m2. Tháng 12 / 2005, Ủy ban nhân dân xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243 m2 đất ruộng của gia đình tôi đổi cho gia đình bà Thoa.Không đồng ý với việc làm trên, tôi đã làm đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình tôi nay không còn giá trị. Đến tháng 3 năm 2007, ủy ban nhân dân xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca làm nhà ở. Tôi viết đơn này kính mong ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết thỏa đáng , yêu cầu ủy ban nhân dân xã X không được thu hồi đất sai luật, trả lại mảnh ruộng đã bị thu hồi trái quy định cho gia đình tôi. Tôi xin cam kết những nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật.Tài liệu gửi kèm:+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.+Quyết định thu hồi đất của xã X. Người khiếu nại ( Kí và ghi rõ họ tên) . huyệnBước 2 : Khiếu nạiTheo điều 138 Luật đất đai 2003 về quyền giải quyết khiếu nại về đất đai thì : “ người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành. quản lý đất ”. Và theo điểm a Khoản 2 Điều 138 Luật đất đai thì :” Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do
- Xem thêm -

Xem thêm: BT đất đai doc.doc, BT đất đai doc.doc, BT đất đai doc.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay