Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

112 386 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:02

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THANH HÒA NHỮNG THAY ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI – 2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THANH HÒA NHỮNG THAY ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thanh Hùng HÀ NỘI – 2012 5 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………………. 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.………………………………………………………2 3. Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………3 4. Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………… 3 5. Mẫu khảo sát.…………………………………………………………………….4 6. Câu hỏi nghiên cứu.………………………………………………………….… 4 7. Luận cứ ……… …………………………………………………………… …4 8. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………5 9. Cấu trúc luận văn…………………………………………………………………5 Chƣơng1 : NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Tiếp thu lí luận giáo dục hiện đại và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam………………………………………………………6 1.2.Tiếp thu thành tựu nghiên cứu phê bình văn học thế giới để đổi mới dạy học Văn học sử ở bậc THPT ………………………… …… 101.3. Những đổi mới lý luận dạy học và phương pháp dạy học Ngữ văn ở Trung học phổ thông…………… …………………………………….12 1.3.1. Tâm lý học hoạt động, một định lý cơ bản trong dạy học Ngữ văn ……… …………………………………………………….… 12 1.3.2. Lý luận dạy học và những khả năng lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với bài học Ngữ văn………… ……………… 13 1.4. Quan niệm về tác gia văn học và tác gia Nguyễn Đình Chiểu 16 1.4.1. Tác gia văn học 16 1.4.2. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu 19 1.4.3. Phương pháp dạy học tác gia văn học 22 Chƣơng 2: KHẢO SÁT NHỮNG THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TỪ NĂM 1975 ĐẾN 2006) 2.1. Cấu trúc và nội dung bài học tác gia Nguyễn Đình Chiểu trong SGK (từ năm 1979 đến 2006) 28 6 2.1.1. Cấu trúc chương trình ngữ văn của SGK Ngữ văn lớp 11 .28 2.1.2. Cấu trúc bài học tác gia tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu 33 2.1.3. Nội dung bài học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu……………………….…. 36 2.2. Phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu trong SGK từ năm 1975 đến 2006 52 2.2.1.Vị trí của tác gia Nguyễn Đình Chiểu trong lịch sử văn học 52 2.2.2.Mục tiêu bài học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu 54 2.2.3. Nội dung và Phương pháp 56 Chƣơng3: THAY ĐỔI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1. Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo đặc trưng bài học - bằng bản đồ tư duy 65 3.1.1.Đặc trưng bài học tác gia văn học 65 3.1.2.Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo đặc trưng bài học bằng bản đồ tư duy 66 3.1.3.Nội dung và Phương pháp lên lớp khi dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu bằng bản đồ tư duy……………… …………………………67 3.2.Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh……… …………………………… 73 3.2.1. Giới thiệu phương pháp “học thông qua thực hành dạy……… ………… 73 3.2.2.Tích cực hóa hoạt động của học sinh khi dạy học bài học tác gia Nguyễn Đình Chiểu…………… ……………………….78 3.3.Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu như một tác gia đặc biệt…………… 79 3.3.1. Hướng dẫn học sinh tự làm việc với sách giáo khoa………………… … 79 3.3.2.Hướng dẫn học sinh thu thập, chọn lọc, sắp xếp tư liệu có liên quan đến bài học về tác gia văn học Nguyễn Đình Chiểu ………….… …85 3.3.3.Hướng dẫn, tổ chức học sinh thuyết trình về tác gia Nguyễn Đình Chiểu ………… …………………………………….….87 3.3.4.Hướng dẫn, tổ chức học sinh thảo luận những vấn đề đặc biệt trong giờ học về tác gia văn học Nguyễn Đình Chiểu…………… …………… 90 3.4. Giáo án thực nghiệm “Bài học : Tác gia Nguyễn Đình Chiểu”…………… 92 KẾT LUẬN …………………………………………………………………… 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….… …105 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Học sinh HS Giáo viên GV Nguyễn Đình Chiểu NĐC Sách giáo khoa SGK Sách giáo viên SGV Trung học phổ thong THPT 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Đề tài được chọn lựa từ sự nhận thức về vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của tác gia Nguyễn Đình Chiểu trong tiến trình văn học và trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Nguyễn Đình Chiểu - Tấm gương của lòng yêu nước, biểu tượng đẹp của tâm hồn và bản sắc văn hoá Việt Nam, vai trò và vị trí của nhà thơ mù đất Đồng Nai này đã được thừa nhận. Đặc biệt, thơ văn Nguyễn Đình Chiểu được giảng dạy trong chương trình trung học phổ thông môn Ngữ văn với tư cách là một trong chín tác gia tiêu biểu của văn học Việt Nam.Thơ văn đồ Chiểu luôn góp phần giáo dục cho học sinh về nhân cách, về lẽ sống, kêu gọi tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, rèn luyện ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 1.2. Đề tài xuất phát từ thực tiễn phát triển và thay đổi của việc giảng dạy tác gia văn học trong nhà trường phổ thông nói chung và trong sách giáo khoa nói riêng. Trong chương trình và sách giáo khoa môn Văn ở trường phổ thông, khối kiến thức về tác gia văn học Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng. Thời lượng,số lượng bài học giành cho khối kiến thức này lớn.Tiêu chuẩn lựa chọn tác gia văn học để đưa vào sách giáo khoa Văn phổ thông rất nghiêm ngặt, chặt chẽ: những tiêu chuẩn mà bản thân ngành Văn học đặt ra (tác gia ấy phải đại diện tiêu biểu cho một giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc; có sự nghiệp thơ văn đồ sộ và giá trị, có phong cách nghệ thuật độc đáo, có tư tưởng nghệ thuật đúng đắn và một nhân cách cao đẹp…). Các bài học về tác gia văn học luôn chứa đựng những kiến thức Văn học cơ bản nhất, sâu sắc nhất và trọng yếu nhất, vì không có tác gia văn học, sẽ không có nền văn học với những đỉnh cao. Sự xuất hiện của các tác gia và nghiên cứu về tác gia góp phần làm sáng tỏ những quy luật vận động hình thành và phát triển của nền văn học. Các bài học về tác gia văn học hiện nay đã phản ánh rõtính khoa học và nghệ thuật của một bộ sách giáo khoa Văn, mặt khác sự thay đổi của chương trình dạy học một tác gia văn học cũng phản ánh sự kế thừa và sự đổi thay phát triển của sách 8 giáo khoa Văn qua các thời kỳ. Trên thực tế thì từ năm 1975 đến nay, chương trình và sách giáo khoa Văn học trong trường phổ thông đó trải qua 3 lần thay đổi lớn - mỗi lần thay đổi lại thu hút rất nhiều sự quan tâm của cả xã hội. Tương ứng với mỗi lần thay sách thì cách lựa chọn, hướng đánh giá, phương pháp biên soạn và phương pháp dạy học về tác gia văn học nói chung và tác gia Nguyễn Đình Chiểu nói riêng cũng thay đổi theo. Điều này chi phối rất nhiều đến việc dạy và học tác gia văn học trong trường phổ thông.Vì vậy, yêu cầu cần thiết và tất yếu là phải nhìn nhận chương trình dạy học về tác gia văn học (trong sách giáo khoa Văn) là một đối tượng động, luôn có sự đổi thay, phát triển và đương nhiên, cần có sự thay đổi tương ứng trong phương pháp dạy học. Từ những lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Những thay đổivề phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa Ngữ văn Trung học phổ thông”làm vấn đề nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. Từ trước đến nay, vấn đề dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông đã thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Chúng ta có thể kể đến những những công trình của các nhà nghiên cứu: Trần Đình Sử, Nguyễn Thanh Hùng hay Phan Trọng Luận… hay đến những luận án, luận văn thậm chí là các đề tài khoa học… Bao quát vấn đề từ lý thuyết chung đến việc dạy học một bài học cụ thể, những công trình này đã đóng góp một phần rất lớn nhằm nâng cao chất lượng dạy học văn trong nhà trường phổ thông. Nguyễn Đình Chiểu là một trong số ít những tác giả văn học trung đại Việt Nam ngay từ khi tác phẩm ra đời không lâu, được chú ý, nghiên cứu. Cuốn Nguyễn Đình Chiểu tác gia – tác phẩm của nhà xuất bản giáo dục đã tổng kết, chọn lọc một cách khá đầy đủ những bài nghiên cứu, phê bình, tiểu luận, trích đoạn … từ những công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước từ năm 1964 đến 1999. Trong đó, mục giảng dạy thơ văn Nguyễn Đình Chiểu trong nhà trường có những bài viết rất đáng chú ý như: “Từ thực tế giảng dạy trong nhà trường nghĩ thêm về nghệ thuật văn chương Nguyễn Đình Chiểu” của giáo sư Nguyễn Đình Chú; “Để 9 hiểu Đồ Chiểu rõ hơn về mặt nghệ thuật” của Nguyễn Trung Hiếu hay “Phân tích, bình giảng tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu trong nhà trường” của giáo sư Trần Đình Sử. Bên cạnh đó, ta còn thấy những luận văn, luận án đi sâu vào những vấn đề khác nhau về thơ văn cụ đồ Chiểu như: “Từ láy trong thơ Nguyễn Đình Chiểu” của Nguyễn Thị Thu Hương (ĐHSP HN); “Tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu” của Phạm Văn Nhu (ĐHSP HN) và “Phương pháp dạy học thơ văn Nguyên Đình Chiểu ở trừơng THPT theo hướng hoạt động tiếp nhận của học sinh”Tuy nhiên, chưa có một công trình nào trực tiếp đi vào vấn đềthay đổi phương pháp dạy tác gia Nguyễn Đình Chiểu khi đặt trong tiến trình thay đổi của sách giao khoa Ngữ Văn qua các thời kì, hi vọng luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Thông qua việc khảo sát các bộsách giáo khoa Văn trung học phổ thông qua các thời kì (1975- 2007), chúng tôi muốn đưa ra những những tổng kết, đánh giá bước đầu về sự thay đổi của bài học về tác gia, tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, từ đó mong muốn tìm ra những giải pháp, con đường tích cực hóa hoạt động dạy học tác gia này. 3.2. Mục tiêu cụ thể - Khảo sát quá trình thay đổi của sách giáo khoa ngữ văn qua các thời kì về dạy học tác gia văn học. - Khảo sát quan niệm về tác gia, lựa chọn tác gia, chọn dạy tác phẩm tiêu biểu, qúa trình thay đổi nội dung và phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu qua các bộ sách - Đề xuất phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểucó hiệu quả, phù hợp với đặc trưng bài học 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu: Sách giáo khoa Ngữ Văn bậc THPT qua các thời kì (1975 đến nay) 4.2. Đối tượng nghiên cứu:Phương pháp dạy học tác gia, tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu. 10 5. Mẫu khảo sát. Sách giáo khoa Văn lớp 11 từ 1975- 2007 mà chủ yếu là 3 bộsách : - Sách giáo khoa Văn trước cải cách (1975- 1989) - Sách giáo khoa Văn cải cách (1990- 2000) - Sách giáo khoa Ngữ Văn mới ( 2007 - nay) 6. Câu hỏi nghiên cứu. - Sách giáo khoa Ngữ văn qua các thời kì đã có sự thay đổi như thế nào? - Giảng dạy tác gia Nguyễn Đình Chiểu như thế nào để phát huy được hiệu quả đào tạo và giáo dục cao nhất? 7. Luận cứ 7.1.Luận cứ lý thuyết - Căn cứ lí luận và thực tiễn về dạy học tác gia văn học trong các bộ sách giáo khoa Văn bậc THPT từ 1975 tới nay - Nội dung và phương pháp dạy học cơ bản về tác gia văn học - Những điều khác nhau về nội dung và phương pháp dạy học tác gia văn học giữa các bộ sách giáo khoa - Những căn cứ mới về dạy học tác gia văn học của tác giả luận văn (Xem Nguyễn Đình Chiểu là phạm trù tác gia đặc biệt) 7.2. Luận cứ thực tiễn - Khảo sát bài học về tác gia, tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu trong sách giáo khoa Văn bậc THPT từ 1975 tới nay chúng tôi nhận thấy đã có: + Thay đổi về cấu trúc chương trình theo hướng giảm tải (Về cả số lượng tác phẩm và cách sắp xếp bài học) + Thay đổi trong cách nhìn nhận đánh giá và giảng dạy về tác gia Nguyễn Đình Chiểu: Theo hướng tiến bộ, tích cực và mang bản chất văn chương hơn. - Dựa trên phân tích làm rõ khái niệm tác gia, đặc trưng về dạy học tác gia, chúng tôi đề xuất phương pháp giảng dạy tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo đặc trưng bài học, theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. 11 8. Phƣơng pháp nghiên cứu + Lịch sử logic: Sự thay đổi của thực tiễn Sự thay đổi của Khoa học - Giáo dục – Văn học Sự thay đổi sách giáo khoa Ngữ văn bài học về tác gia, tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu Từ quan điểm chính trị đến quan điểm đào tạo con người toàn diện Từ cách nhìn xã hội học dung tục đến quan điểm văn chương đậm chất thẩm mỹ Từ cách dạy học truyền thụ một chiều đến cách dạy học tích cực Từ sách giáo khoa mang nhiều tư tưởng giáo điều đến sách giáo khoa với nội dung và phương pháp hiện đại, phát huy được tính tích cực của học sinh và đậm chất văn chương Từ sự nặng nề về bài học và quan điểm chính trị đến sự giảm tài về số lượng tác phẩm và nhìn nhận đúng hơn về giá trị văn chương Nguyễn Đình Chiểu + Phân tích tổng hợp:Soi chiếu bài học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu trên nhiều góc độ: Cấu trúc chương trình, số lượng tác phẩm, bài học, nội dung và phương pháp, câu hỏi… từ đó tổng hợp các bảng biểu nhằm so sánh và rút ra các kết luận. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Những tiền đề lí luận và thực tiễn của việc thay đổi mới sách giáo khoa Ngữ văn bậctrung học phổ thông. Chương 2: Khảo sát những thay đổi nội dung và phương pháp dạy học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa Ngữ Văn trung học phổ thông (từ 1975 đến 2006). Chương 3: Phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình thay đổi của sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông. [...]... số những tác gia lớn của văn học Việt Nam trong sách giáo khoa là chính xác và khoa học 1.4.3 Phương pháp dạy học tác gia văn học 1.4.3.1 Mục đích yêu cầu của bài dạy - Thông qua bài học về tác gia văn học cần cung cấp cho học sinh kiến thức về qui luật của lịch sử văn học, về các chặng đường sáng tác, về hình thành tác gia - Phân tích và đánh giá những đóng góp về sáng tác và lý luận văn học của tác. .. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TỪ 1975 ĐẾN 2006) Như trong phần mở đầu chúng tôi đã đề xuất, mẫu khảo sát của chúng tôi là 3 bộ sách giáo khoa: - Sách giáo khoa Văn trước cải cách (1975- 1989) - Sách giáo khoa Văn cải cách (1990- 2000) - Sách giáo khoa Ngữ Văn mới ( 2006 - nay) Với nhiệm vụ là nghiên cứu quá trình thay đổi về nội dung và phương pháp dạy. .. động về tri thức và giáo dục.”[21, tr 271] Tóm lại, trước những yêu cầu của thực tiễn giáo dục, đồng thời tiếp thu những nghiên cứu về khoa học giáo dục, lý luận văn học, về tác gia văn học, nghiên cứu những thay đổi về nội dung và phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu là một nhu cầu tất nhiên và có cơ sở khoa học 33 CHƢƠNG2 KHẢO SÁT NHỮNG THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN... hiện của tác gia, thành tựu văn học và những cống hiến quan trọng của tác giả đối với tiến trình văn học Bài học về tác gia văn học là kiểu bài phân tích một cách tự giác theo quan điểm lịch sử văn học, theo chức năng xã hội của văn học và lý luận văn học b Về phương pháp: - Bài dạy về tác gia văn học là loại bài có thể vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu văn học và giảng dạy văn học một cách... từ đó tìm ra những cách thức dạy và học bài học tác gia sao cho phù hợp với vị trí, đặc biểm của nó để nâng cao hiệu quả giáo dục 1.4.2 Tác gia Nguyễn Đình Chiểu Trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn mới nhất, phần dạy về tác gia được đặt trong phần Lịch sử văn học và có bài học về 6 tác gia lớn, mỗi tác gia được phân phối 01 tiết học Các tác gia văn học ấy gồm: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ... phương pháp dạy học 2.1 Cấu trúc và nội dung bài học tác gia Nguyễn Đình Chiểu( từ năm 1975 đến 2006) 2.1.1 Cấu trúc chương trình ngữ văn của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 Bài học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu trong 3 bộ sách giáo khoa đều được giảng dạy ở tập 1 lớp 11, trong phần văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XIX - Phần văn học này được nối tiếp từ chương trình ngữ văn lớp 10 Bài văn học. .. văn của Văn học, phát huy sức mạnh đặc thù của văn chương, chống lối dạy học xã hội học tầm thường hay chính trị hoá một cách thô bạo Đồng thời bộ sách giáo khoa này cũng bắt đầu chú ý hơn đến Phương pháp dạy học Chương trình và phương pháp dạy học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu trong bộ sách giáo khoa Văn cải cách, vì thế, đã có những ưu điểm nổi bật hơn hẳn chương trình trong bộ SGK trước đó Sang những. .. tựu văn học không chỉ liệt kê tác phẩm mà nên dừng dại phân tích các tác phẩm chính để soi sáng những nhận định văn học sử và lý luận văn học có liên quan Ngoài những tác phẩm văn học chính có ý nghĩa lớn đối với tác gia, với tiến trình văn học, nên điểm qua những tành tựu văn học khác như lý luận phê bình, các thể loại sáng tác khác của tác gia Cống hiến quan trọng của tác gia vẫn là tác phẩm văn học. .. thể hát nói * Bộ sách giáo khoa Ngữ văn mới bộ cơ bản đã có cách sắp xếp bài học khác hẳn Bài học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu được đặt ở gần cuối học phần văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến XIX Trước khi đến với Văn tế nghĩa sĩ Cần Guộc và tác gia Nguyễn Đình Chiểu, học sinh đã được giới thiệu những tác phẩm của Lê Hữu Trác, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát … Điều này... học sinh Qua việc khảo sát các đặc điểm của 3 thời kì lịch sử tương đương với 3 hệ SGK Văn học chúng tôi có thể rút ra một kết luận: tiến trình đổi mới của chương trình và phương pháp dạy học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu nói riêng, của sách giáo khoa Ngữ Văn bậc THPT nói chung là cần thiết, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn lịch sử 1.2.Tiếp thu thành tựu nghiên cứu phê bình văn học để đổi mới dạy học . và Phương pháp 56 Chƣơng3: THAY ĐỔI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1. Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu. giáo khoa Ngữ văn bậctrung học phổ thông. Chương 2: Khảo sát những thay đổi nội dung và phương pháp dạy học về tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa Ngữ Văn trung học. THANH HÒA NHỮNG THAY ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông, Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông, Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông, CHƯƠNG 1 NHỮNG TIỀN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG2 KHẢO SÁT NHỮNG THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TỪ 1975 ĐẾN 2006), CHƯƠNG 3 THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay