Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I

138 448 2
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM HỒ MAI HOA Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Hµ néi - 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM HỒ MAI HOA Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I Mã số : 60 14 05 luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Kim Thoa Hµ néi - 2007 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 7. Phạm vi nghiên cứu 3 8. Phương pháp nghiên cứu 4 9. Kế hoạch thực hiện 4 10. Cấu trúc luận văn 4 Chương 1: CƠ Sở Lý LUậN CủA vấn đề nghiên cứu 5 1.1.Tổng quan của vấn đề nghiên cứu 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản 7 1.2.1. Quản lý và quản lý nhà trường 7 1.2.2. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 15 1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 23 1.3.1. Nguyên tắc quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 23 1.3.2. Các nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 24 Tiểu kết chương 1 35 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 37 2.1. Sơ lược về trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 37 2.1.1. Tiến trình phát triển, chức năng và nhiệm vụ của nhà trường 37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Nhà trường 40 2.1.3. Phân loại giáo viên 44 2.1.4. Định hướng phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn mới 48 2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và công tác quản lý hoạt động này tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 50 2.2.1. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của nhà trường 50 2.2.2. Thực trạng về quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 54 2.2.3. Đánh giá các nguyên nhân của thực trạng 72 Tiểu kết chương 2 74 Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 76 3.1. Các nguyên tắc đề xây dựng biện pháp 76 3.2. Quy trình thực hiện biện pháp 76 3.3. Điều kiện để thực hiện các nhóm biện pháp 78 3.4. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 78 3.4.1. Tăng cường nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 78 3.4.2. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng các đối tượng giáo viên khác nhau 80 3.4.3. Cải tiến hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 81 3.4.4. Cải tiến công tác kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 83 3.4.5. Tăng cường các điều kiện vật chất đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có hiệu quả 85 3.4.6. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý giảng viên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 87 3.4.7. Kịp thời đánh giá hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và xác định nhu cầu bồi dưỡng tiếp theo 89 3.5. Mối quan hệ giữa các biện pháp 91 3.6. Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp 93 3.6.1. Khảo nghiệm bằng phương pháp xin ý kiến chuyên gia 93 3.6.2. Khảo nghiệm bằng phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lý 96 Tiểu kết chương 3 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 1. Kết luận 98 2. Khuyến nghị 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHẦN PHỤ LỤC Hồ Mai Hoa KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN GD : giáo dục ĐT : đào tạo QL : quản lý CBQL : cán bộ quản lý CBQLGD : cán bộ quản lí giáo dục BD : bồi dưỡng NVSP : bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GV : giáo viên CĐ : cao đẳng CĐKTKTCNI : Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I HS : học sinh SV : sinh viên MT : mục tiêu ND : nội dung PP : phương pháp NCKH : nghiên cứu khoa học CNH - HĐH : công nghiệp hoá - hiện đại hoá KTĐG : kiểm tra đánh giá CSVC : cơ sở vật chất TTB : trang thiết bị 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của khoa học công nghệ, của sự phát triển như vũ bão trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những vấn đề nóng bỏng được cả xã hội quan tâm, ảnh hưởng tới mọi người, mọi nhà là giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ là sản phẩm của xã hội mà đã trở thành nhân tố tích cực, một động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trên phạm vi toàn thế giới hiện nay đang diễn ra một cuộc đua tranh về kinh tế, mà thực chất là đua tranh về khoa học và công nghệ. Bản chất của khoa học và công nghệ là trí tuệ của con người. Giáo dục hiện đại giúp các quốc gia giành thắng lợi trong các cuộc đua tranh đó. Phát triển GD là bí quyết thành công, là con đường ngắn nhất, đi tắt, đón đầu trong công cuộc CNH - HĐH, tạo điều kiện cho mỗi quốc gia đào tạo ra nguồn nhân lực và là nguồn gốc để BD nhân tài, làm giàu thêm “nguyên khí của quốc gia” là nguồn tài sản vô giá của dân tộc và nhân loại. Mục đích của GD hiện đại là đào tạo những con người phát triển toàn diện, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đủ sức cạnh tranh trong quá trình phân công lao động quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của WTO và yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là điều mà chúng ta đang phải đối mặt. Thách thức này cũng đặt ra cho các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam. Nhưng khi chúng ta quyết tâm vượt qua các thách thức đó thì chúng lại trở thành cơ hội. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục đóng vai trò then chốt. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, một trường cao đẳng thuộc Bộ Công nghiệp với bề dày 50 năm xây dựng và phát triển, có nhiệm vụ đào tạo ra 2 đội ngũ những người lao động các ngành kinh tế và kỹ thuật thuộc các lĩnh vực công nghiệp có trình độ từ công nhân kỹ thuật đến cao đẳng, cung cấp một phần đáng kể cho nguồn nhân lực ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng Nam Sông Hồng. Trong bối cảnh chung cũng như trong điều kiện phát triển của Nhà trường, chất lượng đào tạo đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó không thể không kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ QLGD và đội ngũ GV trực tiếp tham gia giảng dạy. Chất lượng đội ngũ GV phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của họ cùng với việc rèn luyện năng lực sư phạm. Tuy nhiên đa số giáo viên của trường, ngoại trừ một số nhỏ giáo viên dạy các môn khoa học cơ bản, chưa qua đào tạo tại các trường sư phạm, cho nên việc dạy học chủ yếu dựa trên kinh nghiệm là chính. Để góp phần nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cũng như giúp giáo viên hoàn thiện và nâng cao kỹ năng dạy học và giáo dục, tiến tới đạt chuẩn về đội ngũ, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong bối cảnh hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.2. Khách thể nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. 3.1. Đối tượng nghiên cứu 3 Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến quản lý hoạt động bồi dưỡng NVSP cho giáo viên các trường cao đẳng công nghệ. - Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân thực trạng của công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 5. Giả thuyết khoa học Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I đã được thực hiện thường xuyên song chất lượng chưa cao. Nếu bao quát được các chức năng quản lý, nắm được đặc thù của hoạt động BDNVSP và thực hiện tốt các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của trường thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Nghiên cứu đề tài sẽ là cơ hội để tìm hiểu, đánh giá và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng NVSP cho giáo viên của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I nơi tác giả đang công tác. Đề tài này nếu được thông qua và chấp thuận thì sẽ đóng góp một phần cho công tác quản lý hoạt động BDNVSP cho giáo viên của trường theo tinh thần khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. 7. Phạm vi nghiên cứu 4 Đề tài chỉ dừng ở việc xây dựng một số biện pháp quản lý hoạt động BDNVSP cho giáo viên của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp. 8. Phương pháp nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp sách, tài liệu, báo cáo khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, - Tham khảo Luật giáo dục, các văn kiện của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp khảo sát, điều tra. - Phỏng vấn. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp toán thống kê, xử lý số liệu. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 9. Kế hoạch thực hiện Bắt đầu từ tháng 1, kết thúc tháng 11 năm 2007: Quý 1: Xác định đề tài. Quý 2: Nghiên cứu tài liệu. Quý 3: Nghiên cứu tài liệu, điều tra thực tiễn. Quý 4: Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn. 10. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn sẽ trình bày trong 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. [...].. .- Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo chính là đ i ngũ giáo viên Sự phát triển của GD & ĐT ngày nay đ i h i ngư i giáo viên. .. t i các trường sư phạm, việc dạy học chủ yếu dựa trên kinh nghiệm là chính nên để đạt chuẩn giáo viên nghề, đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên nghề thì giáo viên ph i tham gia các lớp b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm * B i dưỡng nghiệp vụ sư phạm Sản phẩm của sư phạm sau khi được đào tạo là giáo viên thì b i dưỡng NVSP chính là quá trình tác động bổ sung và hoàn thiện thêm kỹ năng, tình cảm th i độ cho ngư i. .. t i các trường sư phạm thì việc nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động BDNVSP cho giáo viên là hết sức cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng quản lý đ i ngũ cũng như giúp giáo viên hoàn thiện và nâng cao kỹ năng dạy học và giáo dục, tiến t i đạt chuẩn về đ i ngũ 1.2 Một số kh i niệm cơ bản 1.2.1 Quản lý và quản lý nhà trường 1.2.1.1 Quản lý và quản lý giáo dục 8 * Kh i niệm quản lý Từ khi xuất hiện... thiện nhân cách và trau d i năng lực toàn diện cho thế hệ trẻ Quản lý mục tiêu b i dưỡng NVSP chính là quá trình giúp giáo viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác 28 b i dưỡng NVSP, từ đó giáo viên cần có các hoạt động trau d i và nâng cao năng lực và phẩm chất của mình đạt mục tiêu giáo dục 1.3.2.2 Quản lý n i dung b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm B i dưỡng NVSP cho giáo. .. 1.2.2.3 Biện pháp quản lý hoạt động BDNVSP Theo Đ i từ i n tiếng Việt: Biện pháp là cách làm, cách gi i quyết một vấn đề cụ thể [32] Biện pháp là một bộ phận của phương pháp, khi sử dụng một phương pháp ngư i ta có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau Mặt khác cùng nhiều biện pháp có thể dùng nhiều phương pháp i u đó n i lên tính linh hoạt của biện pháp khi gi i quyết một hay nhiều vấn đề Biện pháp quản. .. Nguyễn Thị Lý v i “Rèn luyện nghiệp vụ SP thường xuyên” (2004),… Ngo i ra còn khá nhiều các đề t i nghiên cứu khoa học các cấp, các luận văn, b i báo đề cập t i hoạt động b i dưỡng giáo viên nhưng ít công trình đề cập t i hoạt động BDNVSP cho giáo viên các trường cao đẳng công nghệ Trong b i cảnh chung của các trường cao đẳng công nghệ, đa số giáo viên của trường, ngo i trừ một số nhỏ giáo viên dạy các... cho giáo viên là hoạt động không thể thiếu ở tất cả các cơ sở giáo dục, hoạt động này đặc biệt cần thiết trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp N i dung b i dưỡng NVSP bao gồm: b i dưỡng chuẩn hoá; b i dưỡng thường xuyên và b i dưỡng nâng cao trình độ * N i dung b i dưỡng chuẩn hoá: Đ i v i những giáo viên chuẩn bị hoặc đã tham gia giảng dạy mà chưa đạt chuẩn theo quy định thì ngo i việc b i dưỡng kiến... học sư phạm này thường được g i là giáo dục học - Thứ hai: có thể hiểu sư phạm là tên g i chuyên ngành đào tạo, b i dưỡng giáo viên các cấp: trường đ i học sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường trung học sư phạm, … Như vậy cũng có thể hiểu nghiệp vụ sư phạm chính là công việc chuyên môn của nghề dạy học, là những hoạt động giáo dục và phương pháp dạy môn học cụ thể nào đó của ngư i giáo viên Theo... Biện pháp quản lý công tác b i dưỡng NVSP chính là tổ hợp các cách thức tác động vào quá trình b i dưỡng NVSP nhằm đạt mục tiêu mà chủ thể quản lý giáo dục mong muốn là không ngừng nâng cao chất lượng đ i ngũ giao viên, đáp ứng nhu cầu của xã h i trong từng giai đoạn phát triển 1.3 Quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm 1.3.1 Nguyên tắc quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm Nguyên tắc... nghề cao; c) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng nghề ph i có bằng tốt nghiệp đ i học sư phạm kỹ thuật hoặc đ i học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành ph i là ngư i có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề trở hoặc là nghệ nhân, ngư i có tay nghề cao; d) Trường hợp giáo viên dạy nghề quy định t i các i m a, b và c của khoản này không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đ i học sư . của công tác quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm. trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. 5 - Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. . trạng công tác quản lý hoạt động b i dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 37 2.1. Sơ lược về trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I, Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay