Biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố cản trở quá trình đổi mới phương pháp dạy - học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

118 307 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM o0o NGÔ TRUNG HÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA Hµ Néi - 2007 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1.  1 2.  3 3.  3 4.  3 5.  3 6.  4 7.  4 8. Ph 4 9.  4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 5 1.1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.1.1. -H 5 1.1.2. - và các  6 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 7 1.2.1.  7 1.2.2. -  8 1.2.3. -  9 1.2.4. -  10 1.2.5. -      12 1.2.6.  12 1.2.7.  15 1.2.8. - 17 1.3. Các xu hƣớng cơ bản trong đổi mới PPD-H ở bậc đại học-cao đẳng 17 1.4. Các yếu tố cản trở thƣờng gặp trong quá trình đổi mới PPD-H ở bậc ĐH-CĐ và những biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố này 19 1.4.1. - -  19 1.4.2.    --  29 Kết luận Chƣơng 1 30 Chƣơng 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY - HỌC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI VÀ NHẬN DẠNG CÁC YẾU TỐ CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH NÀY 31 2.1. Khái quát về Trƣờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội 31 2.1.1.  31 2.1.2.   ,     31 2.1.3.                giáo viên, CBCNV 32 2.1.4. Quy mô,        33 2.1.5.          34 2.2. Thực trạng đổi mới phƣơng pháp dạy-học tại Trƣờng CĐ DL HN 35 2.2.1.  PPD-H 35 2.2.2. -H 36 2.2.3. - 44 2.3. Những yếu tố cản trở quá trình đổi mới PPD-H tại Trƣờng CĐ DL HN 47 2.3.1.  47 2.3.2.  50 2.3.3.  54 2.3.4.  -  59 2.3.5.  62 Kết luận Chƣơng 2 64 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY - HỌC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI 65 3.1. Cơ sở và nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý 65 3.1.1.  65 3.1.2.  67 3.2. Các biện pháp quản lý 67 3.2.1.             thành -H 67 3.2.2.  ,  PPD-H, khai t- 68 3.2.3.  74 3.2.4.      -H và xây -H 77 3.2.5. Nhóm bi  - - 83 3.2.6.  86 3.2.7.  89 3.3. Kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 89 3.3.1.  tính          90 3.3.2.  90 3.3.3.  tính                90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC DANH MU ̣ C TƯ ̀ VIÊ ́ T TĂ ́ T Bô ̣ GD&ĐT Bô ̣ Gia ́ o du ̣ c va ̀ Đa ̀ o ta ̣ o Bộ LĐ-TB-XH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội CB Cán bộ CBCNV Cán bộ công nhân viên CBQL Cán bộ quản lý CĐ DL HN Cao đẳng Du lịch Hà Nội CĐ Cao đă ̉ ng CNTT Công nghê ̣ thông tin ĐH Đa ̣ i ho ̣ c Điểm TB Điểm trung bình DL Du lịch GDĐH Giáo dc đi hc GD-ĐT Giáo dc - đào to GV Giáo viên KS Khách sn KTĐG Kiểm tra - đánh giá NCKH Nghiên cư ́ u khoa ho ̣ c PP Phương pha ́ p PPD-H Phương pha ́ p da ̣ y - hc PTTH Phổ thông trung hc QHQT Quan hệ quốc tế QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dc QLNN Quản lý nhà nước QTKD Quản trị kinh doanh SL Số lượng SV Sinh viên TB Trung bình TW Trung ương XHCN Xã hội chủ nghĩa 1  1. L 1.1.  -    trình d- -  PPD- - -      -     -  -    - 201-   1.2.  -  -   -   2  -    -  1.3. -   -    - trò -  - -                        PPD- 1.4. -    -H   - ,     ,     các PPD-  3    -       -  -H  2. M -  - 3. N -            -    -  -   - 4. K 4.1.  - 4.2.         -       5. G - -   - -   4 6. G -   -T . - -  7. Ý  - i - -  -H, góp   8. P  8.1.  8.2. ,   9. C               -       -  5   1.1.  1.1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề về đổi mới phương pháp dạy-học ,          ,     ,        nhau.              , "   -   -         --H nói riêng,    -    -   ";  15 (ngày 20/4/1999)  &                   14/2005/NQ-- 2020 [69] -            -      các PPD-H" (1991),    "    (1996),    "   -      " (1997),  "" (2000),  "   -  "(2000),  "- (2000),   "- nay" (2001), , "-H" (2003) [25]. Trong   -" III  PPD-" tháng 3  2003,      " [...]... thuận lợi cho đổi mới PPD-H như đã phân tích ở phần GV và SV 1.4.2 Những biện pháp quản lý nhằm hạn chế các yếu tố cản trở thường gặp trong quá trình đổi mới PPD-H ở bậc ĐH - CĐ 1.4.2.1 Chủ thể và đối tượng chịu tác động của các biện pháp QL nhằm hạn chế các yếu tố cản trở thường gặp trong quá trình đổi mới PPD-H ở bậc ĐH - CĐ Các rào cản đổi mới PPD-H xuất phát từ các yếu tố liên quan đến quá trình này... Trong tham luận trình bày tại Hội thảo khoa học "Đổi mới PPD-H ở ĐH và CĐ" GS Vũ Văn Tảo đã viết: Đổi mới PPD-H ĐH nhằm biến việc đổi mới mục tiêu và nội dung thành hiện thực, bằng vai trò chủ động của người học - chủ thể của quá trình dạy học và vai trò hướng dẫn, chỉ đạo của người thày - tác nhân của quá trình dạy - học, trong điều kiện đổi mới của môi trường dạy học Đổi mới PPD-H ĐH nhằm mục đích... các biện pháp QL hợp với các đối tượng QL…) của bộ máy quản lý nhà trƣờng lên các khách thể QL (mọi người tham gia vào quá trình GD&ĐT của nhà trường, các nguồn lực, điều kiện cho hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường) " [22, tr.27] 16 1.2.8 Quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy - học trong nhà trường Đổi mới PPD-H là tạo ra những thay đổi trong một khâu của quá trình dạy học - một quá trình. .. - Trong các biện pháp nhằm hạn chế những yếu tố cản trở liên quan đến các cấp quản lý thì các CBQL trường, khoa, bộ môn vừa là chủ thể vừa là đối tượng chịu tác động - Các biện pháp nhằm giải quyết các yếu tố cản trở liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học có chủ thể là CBQL, GV; đối tượng là các cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị dạy - học - Các biện pháp giải quyết các yếu tố. .. khi ra trường 18 - Phải giúp cho SV tiếp cận được các phương tiện, thiết bị học tập và nghiên cứu hiện đại, tiến dần đến việc biết sử dụng các thiết bị đó với tư cách là các công cụ để thay đổi phương pháp, thói quen học tập, nghiên cứu, suy nghĩ và làm việc 1.4 Các yếu tố cản trở thƣờng gặp trong quá trình đổi mới PPD-H ở bậc đại học - cao đẳng và những biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố này... giải quyết các yếu tố cản trở liên quan đến chương trình đào tạo có chủ thể là CBQL, GV; đối tượng tác động là chương trình đào tạo 29 1.4.2.2 Nội dung cơ bản của các biện pháp nhằm hạn chế các yếu tố cản trở thường gặp trong quá trình đổi mới PPD-H ở bậc ĐH - CĐ - Nhóm biện pháp về nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các thành viên về đổi mới PPD-H [27, tr.25] - Nhóm biện pháp tăng cƣờng năng... sở lý luận về vấn đề đổi mới PPD-H nói chung và ở bậc ĐH - CĐ nói riêng Nội dung của Chương đã đề cập đến các khái niệm cơ bản liên quan đến PPD-H, đến quản lý và quản lý nhà trường, trong đó có quản lý đổi mới PPD-H Các xu hướng đổi mới PPD-H trong nhà trường ĐH và CĐ cũng đã được tổng hợp và trình bày một cách tổng quát Bên cạnh đó, một trong những nội dung lớn của Chương 1 là làm rõ các yếu tố cản. .. PPD-H nào nằm ngoài nội dung dạy học cụ thể, hay PPD-H là 10 ĐK MTr Hình 1.1: Các yếu tố của quá trình dạy - học ảnh hƣởng đến PPD-H (Ghi chú : MT: mục tiêu; ND: nội dung; GV: giáo viên; HS: học sinh; ĐK: điều kiện, Mtr: môi trường, H: hình thức dạy học, KTĐG: kiểm tra đánh giá) [29, tr.25] sự vận hành của nội dung dạy học Nội dung và PPD-H đều được thực hiện thông qua một hình thức tổ chức dạy học. .. mặt hạn chế của 11 phương pháp đã và đang sử dụng nhằm đạt được mục tiêu dạy - học; Thay đổi phương pháp đã và đang sử dụng bằng phương pháp mới ưu việt hơn, đem lại hiệu quả dạy - học cao hơn 1.2.5 Đổi mới phương pháp dạy - học đại học Xuất phát từ mục tiêu đào tạo, việc dạy học ở bậc ĐH và CĐ đặt ra những yêu cầu riêng đối với PPD-H Trước xu thế phát triển chung của xã hội và yêu cầu nâng cao chất... chân lý, là tổ hợp những quy tắc, nguyên tắc du ng để chỉ đạo hành động Theo cách đó, phương pháp được sử dụng trong quá trình tiến hành hoạt động dạy - học được gọi là phương pháp dạy - học 1.2.2 Phương pháp dạy - học Theo cách hiểu về phương pháp như trên thì PPD-H là hình thức vận động của một hoạt động đặc thù: hoạt động dạy - học Đó là cách thức hoạt động cùng nhau của người dạy và người học hướng . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM o0o NGÔ TRUNG HÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI.  -  17 1.3. Các xu hƣớng cơ bản trong đổi mới PPD-H ở bậc đại học- cao đẳng 17 1.4. Các yếu tố cản trở thƣờng gặp trong quá trình đổi mới PPD-H ở bậc ĐH-CĐ và những biện.   -  -  29 Kết luận Chƣơng 1 30 Chƣơng 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY - HỌC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI VÀ NHẬN DẠNG CÁC YẾU TỐ CẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố cản trở quá trình đổi mới phương pháp dạy - học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố cản trở quá trình đổi mới phương pháp dạy - học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố cản trở quá trình đổi mới phương pháp dạy - học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay