Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội

118 436 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:55

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ QUỲNH TRANG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ HÀNH VI THÍCH NGHI CỦA HỌC SINH TRONG MÔI TRƢỜNG LỚP HỌC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC DÂN LẬP ĐOÀN THỊ ĐIỂM, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI – 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP CỦNG CỐ HÀNH VI THÍCH NGHI CỦA HỌC SINH TRONG MÔI TRƢỜNG LỚP HỌC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC DÂN LẬP ĐOÀN THỊ ĐIỂM, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN Mã số: Thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc HÀ NỘI - 2013 3 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em đã nhận được nhiêu sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, gia đình và bạn bè. Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Giáo dục; các thầy giáo, cô giáo trong chương trình đào tạo thạc sỹ Tâm lí lâm sàng trẻ em và vị thành niên – trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã dạy cho chúng em nhiều kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường và những ý kiến hướng dẫn, đóng góp chân thành giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Đặc biệt, em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc người trực tiếp cố vấn, hướng dẫn đã nhiệt tình dẫn dắt, tận tâm chỉ bảo cho em trong suốt quá trình làm đề tài. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS. TS. Đặng Hoàng Minh và Trung tâm Thông tin Hươ ́ ng nghiê ̣ p va ̀ Nghiên cư ́ u , ng dụng tâm lý thuộc trường Đại học Giáo dục đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về nhân lực và kinh phí giúp em có điều kiện tốt nhất để tiến hành thực nghiệm, lấy kết quả phục vụ đề tài. Xin được gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, các giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối lớp 2 trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình nghiên cứu thực tế tại địa bàn. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè đã luôn ở bên động viên, cổ vũ giúp em hoàn thành luận văn. Trong quá trình làm đề tài, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi những sai sót mong được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2013 Tác giả Trần Thị Quỳnh Trang 4 DANH MỤC VIẾT TẮT Tiếng Việt: CCHVTN Củng cố hành vi thích nghi ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh HV Hành vi HVTN Hành vi thích nghi TN Thực nghiệm Tiếng Anh: SBQ Student behavior questionaire ( Bảng hỏi hành vi dành cho học sinh) SSRS Social skills rating system (Hệ thống thang đo kĩ năng xã hội) 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần cho học sinh là một vấn đề cần đƣợc quan tâm, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam đang trên con đƣờng đổi mới và hội nhập quốc tế, tạo nên những thay đổi vừa nhanh vừa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Những thay đổi này đòi hỏi con ngƣời phải tích cực, năng động và sáng tạo để thích ứng với nó nhƣng đó cũng có thể là nguyên nhân gây nên những trạng thái căng thẳng. Đặc biệt, trong trƣờng học các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang ở mức đáng báo động nhƣ chán học, bỏ học, đánh nhau, phá rối, trầm cảm… [12]. Những vấn đề hành vi, cảm xúc không thích nghi của học sinh ở trƣờng học là một trong những vấn đề sức khỏe tâm lý, tâm thần gây ra những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống cho học sinh và tạo cảm giác khó chịu, áp lực cho giáo viên quản lý lớp. Thực tế, hầu hết giáo viên đều thấy rằng giờ dạy học trên lớp của họ và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác thƣờng bị cản trở bởi những hành vi kém thích nghi của học sinh. Theo cuộc trƣng cầu ý kiến giáo viên gần đây của tổ chức NEA ở Mỹ, 90% giáo viên khẳng định hành vi sai trái của học sinh ảnh hƣởng đến giảng dạy của họ và gần 25% thừa nhận việc đó ảnh hƣởng rất lớn [1]. Ở Việt Nam, hiện chƣa có con số nào thống kê về ảnh hƣởng của các hành vi kém thích nghi của học sinh đến việc giảng dạy của giáo viên. Song thực tế, đa số giáo viên cảm thấy khó chịu và bị cản trở khi học sinh thực hiện hành vi kém thích nghi trong môi trƣờng lớp học. Để quản lí hành vi kém thích nghi của học sinh, hiện tại giáo viên chủ yếu sử dụng các biện pháp nhƣ nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo, trách phạt… những biện pháp này có tác dụng dập tắt ngay tức thời các hành vi không thích nghi của trẻ nhƣng không mang lại hiệu quả mong muốn và lâu dài, thậm chí ảnh hƣởng tiêu cực tới tâm lý của trẻ. Thƣờng những biện pháp này sẽ làm cho học sinh cảm thấy sợ hãi phải phục tùng nên học sinh sẽ dừng ngay hành vi kém thích nghi nhƣng về nguồn gốc sâu xa và ý nghĩa của việc tại sao lại thực hiện hành vi này thay vì hành vi khác và hệ quả nhƣ thế nào thì học sinh chƣa hiểu. Vì vậy, 6 học sinh chỉ tuân theo khi giáo viên nhắc nhở, phê bình và hành vi này lại tái diễn khi giáo viên không chú ý. Biện pháp củng cố hành vi thích nghi nhằm giúp giáo viên làm việc hiệu quả hơn với học sinh và làm giảm những vấn đề hành vi, cảm xúc học sinh đang gặp phải. Mục đích của việc giáo viên sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi vào công tác quản lí lớp học nhằm giúp học sinh hiểu đƣợc kì vọng của giáo viên, tăng cƣờng thực hiện những hành vi mong muốn, hình thành động cơ bên trong, lòng tự trọng ở học sinh, mang lại hiệu quả cao trong học tập và phát triển kĩ năng trong cuộc sống cũng nhƣ giúp giáo viên cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tự tin và hiệu quả trong công tác dạy học và giáo dục học sinh. Học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh đầu tiểu học, các em vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trƣờng lớp học. Các hành vi, cảm xúc của các em chủ yếu là bột phát, thiên về cảm xúc nhất thời, dễ bộc lộ nhƣng khó kiểm soát… Vì vậy, với những chiến lƣợc quản lí hành vi, cảm xúc và các kĩ năng xã hội giúp hình thành và củng cố những hành vi thích nghi ở trẻ tiểu học là hết sức quan trọng. Trƣớc đây, đã có nhiều tác giả trong và ngoài nƣớc nghiên cứu về các biện pháp quản lí hành vi nói chung và củng cố hành vi nói riêng của trẻ ở các lứa tuổi khác nhau nhƣng chủ yếu các đề tài đều nghiên cứu tập trung vấn đề các biện pháp quản lí hành vi của trẻ có vấn đề nhƣ trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý, trẻ tự kỉ, trẻ chậm phát triển… Luận văn kế thừa, phát triển những nghiên cứu đã có và nghiên cứu thực nghiệm vào một đối tƣợng là học sinh ở một trƣờng tiểu học cụ thể. Nhằm đánh giá đƣợc hiệu quả của các biện pháp củng cố hành vi thích nghi trong môi trƣờng lớp học đối với việc ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần nói chung và cụ thể là đo đƣợc sự thay đổi hành vi thích nghi của học sinh. Với những lý do trên, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội”. 7 2. Mục đích nghiên cứu Thực nghiệm các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đã đƣợc thực chứng nhằm: - Xác định đƣợc sự thay đổi các vấn đề hành vi hƣớng nội, hƣớng ngoại và kĩ năng xã hội dƣới sự tác động của biện pháp củng cố hành vi thích nghi. - Lƣợng giá đƣợc hiệu quả của các biện pháp này đối với việc tăng cƣờng hành vi thích nghi của học sinh trong môi trƣờng lớp học. - Từ đó, đƣa ra những khuyến nghị giúp giáo viên sử dụng có hiệu quả các biện pháp quản lí hành vi thích nghi. 3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu Tác động của các biện pháp củng cố hành vi đến hành vi thích nghi của học sinh và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh. 3.2. Khách thể nghiên cứu Giáo viên, học sinh ở trƣờng Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 3.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Khách thể nghiên cứu bao gồm 3 lớp thực nghiệm; 3 lớp đối chứng và 6 giáo viên ở khối lớp 2. 4. Giả thuyết khoa học Việc giáo viên sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi giúp học sinh tăng cƣờng thực hiện những hành vi thích nghi và tăng khả năng thích nghi với môi trƣờng học tập, đồng thời giúp giáo viên nâng cao hiệu quả công tác quản lí hành vi học sinh. 5. Nhiệm vụ của đề tài - Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề biện pháp củng cố hành vi thích nghi đã đƣợc thực chứng đối với học sinh tiểu học. - Tìm hiểu thực trạng sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi của giáo viên trƣờng Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 8 - Thực nghiệm áp dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối với học sinh trong môi trƣờng lớp học ở trƣờng Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Đánh giá hiệu quả các biện pháp củng cố hành vi thích nghi. 6. Các phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: - Mục đích: Hệ thống hóa cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu. - Nội dung: Xác định một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài, bao gồm các khái niệm về HV, HVTN, củng cố HV, các biện pháp CCHVTN, đặc điểm của HS, đặc điểm của GV. Bên cạnh đó, đề tài dựa vào các nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc có liên quan đến biện pháp CCHVTN đối với HS để xác định nội dung nghiên cứu. - Phƣơng pháp: Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận chủ yếu là phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, bao gồm các giai đoạn nhƣ thu thập, đọc phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa lí thuyết. - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phƣơng pháp quan sát + Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi + Phƣơng pháp thực nghiệm (Phƣơng pháp sử dụng chính trong đề tài) + Phƣơng pháp trắc nghiệm - Phƣơng pháp thống kê và xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Microsoft office Excel 2010 và SPSS 16.0 để thống kê và xử lí số liệu. 7. Đóng góp mới của đề tài - Đây là luận văn đầu tiên nghiên cứu về biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trƣờng lớp học ở trƣờng tiểu học. - Hệ thống hóa một cách cụ thể và rõ ràng về hệ thống các biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trƣờng lớp học đã đƣợc thực chứng. - Mô tả đƣợc bức tranh thực trạng sử dụng biện pháp củng cố hành vi thích nghi ở trƣờng tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 9 - Đánh giá đƣợc hiệu quả của biện pháp quản lí hành vi thích nghi đối với học sinh tiểu học. - Kết quả nghiên cứu giúp giáo viên ở trƣờng Đoàn Thị Điểm nói riêng và giáo viên các trƣờng tiểu học nói chung biết cách sử dụng có hiệu quả các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối với học sinh. 8. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu Chƣơng 2: Tổ chức và phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu 10 CHƢƠNG 1 CƠ SƠ ̉ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Mô ̣ t sô ́ kha ́ i niê ̣ m cơ bản của đề tài 1.1.1. Hành vi và hành vi thích nghi 1.1.1.1. Hành vi (HV) Những năm đầu của thế kỉ XX, Tâm lí học đã có sự thay đổi đáng kể với sự ra đời của một trƣờng phái mới Tâm lí học hành vi. Đây là một trƣờng phái tâm lý học giải thích về HV chỉ dựa trên những quan sát HV thấy rõ (overt behaviors) hơn là dựa vào những quá trình nhận thức diễn ra bên trong não hay là những HV không thấy rõ (covert behaviors). Nhà Tâm lí học ngƣời Mỹ J. Watson là ngƣời đầu tiên đƣa ra thuật ngữ “Học thuyết hành vi” (Behaviorism) và xem HV nhƣ là tổ hợp các phản ứng của cơ thể trƣớc các kích thích của môi trƣờng bên ngoài theo công thức S – R (S là kích thích (stimulus), R là phản ứng (response)). Kích thích có thể là tình huống tổng quát của môi trƣờng hay một điều kiện bên trong nào đó còn phản ứng là bất cứ cái gì mà con ngƣời làm. Theo ông, HV có bốn loại: HV hình thành bên ngoài, HV hình thành bên trong, HV tự động tự nhiên và HV tự động mặc nhiên. Suy nghĩ của con ngƣời cũng thuộc một trong bốn loại HV này. HV do môi trƣờng quyết định, HV có thể quan sát đƣợc, nghiên cứu đƣợc do vậy HV có thể điều khiển theo phƣơng pháp “thử – sai” [6]. Trƣớc đó, nhà Sinh lí học I. P. Pavlov và nhà Tâm lí học E. L.Thorndike cũng có những quan điểm về vai trò của sự cố kết, về mối liên hệ giữa kích thích và phản ứng. Nhìn chung những quan điểm này chủ yếu giải thích theo sinh lí học về mặt HV, đề cao vai trò của môi trƣờng, ngoại cảnh. Quan niệm một cách cơ học, máy móc về HV, đánh đồng hành vi của con ngƣời và con vật, HV chỉ còn là những phản ứng máy móc nhằm đáp ứng kích thích, giúp cơ thể thích nghi với [...]... khái niệm về biện pháp, củng cố, củng cố hành vi, hành vi thích nghi trong đề tài này, biện pháp củng cố hành vi thích nghi được hiểu là tổ hợp những cách thức, con đường khác nhau để tăng cường sự lặp đi, lặp lại và phát triển của những hành vi thích nghi ở học sinh 15 Mục tiêu quan trọng của vi c đƣa ra và sử dụng biện pháp CCHVTN nhằm tăng tần suất của HVTN và giảm HV kém thích nghi ở HS một cách... và thực hành các kĩ năng giao tiếp hiệu quả [18] Trong phần quản lí hành vi bao gồm các biện pháp cụ thể: (1) củng cố tích cực, (2) xây dựng nội quy, (3) thiết lập hệ thống thƣởng quy đổi và (4) sử dụng hệ quả tiêu cực cho hành vi kém thích nghi [18] 1.3.3 Lịch sử nghi n cứu về đánh giá hiệu quả các biện pháp củng cố hành vi thích nghi trong môi trường lớp học 1.3.3.1 Hiệu quả của các biện pháp CCHVTN... niệm biện pháp và biện pháp củng cố hành vi thích nghi Biện pháp Theo Đại Từ điển Tiếng Vi t, NXB Văn hóa thông tin, năm 1999 do Nguyễn Nhƣ Ý (chủ biên) thì Biện pháp là cách làm, cách thức tiến hành, giải quyết một vấn đề cụ thể” [23] Nhƣ vậy, biện pháp là cách thức, con đƣờng để cải thiện, thay đổi một sự vật, hiện tƣợng Biện pháp củng cố hành vi thích nghi (CCHVTN) Trên cơ sở tổng hợp và nghi n... đƣợc tích hợp trong chƣơng trình tập huấn cho GV [25] 1.2 Tổng quan về biện pháp củng cố hành vi thích nghi 1.2.1 Cơ sở khoa học của biện pháp củng cố hành vi thích nghi 1.2.1.1 Phản xạ có điều kiện của Paplov Điều kiện cổ điển tập trung vào vi c học tập những phản xạ xúc cảm hay sinh học nhƣ: sợ hãi, nhịp tim tăng kên, tiết nƣớc bọt, đổ mồ hôi mà đôi khi gọi là sự trả lời (response) bởi vì chúng là... của con người phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực, mong đợi của môi trường, của xã hội 13 1.1.2 Củng cố và củng cố hành vi 1.1.2.1 Củng cố Theo Đại Từ điển Tiếng Vi t do Nguyễn Nhƣ Ý (chủ biên), củng cố là 1/làm cho trở nên bền vững, chắc chắn hơn lên 2/ Nhớ lại để nắm vững và nhớ lại cho kĩ hơn [23] Nhƣ vậy, củng cố đƣợc hiểu là lặp đi, lặp lại để làm cho trở nên vững chắc hơn 1.1.2.2 Củng cố hành vi Củng. .. phân tích và tổng hợp của tác giả Trần Lệ Thu “có thể nói rằng hành vi thích nghi gồm có một số các kỹ năng ứng xử, khi kết hợp lại, tạo điều kiện cho mỗi con ngƣời hội nhập đƣợc với cộng đồng” [46] Từ vi c tìm hiểu về các khái niệm về hành vi, thích nghi và hành vi thích nghi mà các tác giả đã nghi n cứu, trong đề tài này chúng tôi xin đƣa ra khái niệm hành vi thích nghi là một hành động đơn lẻ hoặc... khoa học Trong nghi n cứu này, biện pháp CCHVTN đƣợc GV sử dụng để quản lí lớp học, quản lí HV của HS bằng các một hệ thống các biện pháp CCHVTN nhằm khuyến khích HS thực hiện HV đƣợc mong đợi và ngăn chặn hay giảm thiểu những HV không phù hợp nhƣ thiết lập quy tắc, khen thƣởng, hệ quả… 1.1.3.2 Hệ thống biện pháp củng cố hành vi thích nghi  Xây dựng nội quy Trong lí thuyết hành vi, kiểm soát môi trƣờng... yếu tố quan trọng quyết định của vi c giảng dạy hiệu quả Đặc biệt quan trọng, là góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần ở trẻ em 1.3 Đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học 1.3.1 Khái niệm học sinh tiểu học Theo luật giáo dục của Nhà nƣớc Vi t Nam, HS tiểu học là những em có lứa tuổi từ 6 tuổi đến 11 tuổi, đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5 ở trƣờng tiểu học Bƣớc vào giai đoạn này,... không quá gần gũi với HS về mặt cơ thể Ngoài những biện pháp củng cố hành vi thích nghi trên, nghi n cứu còn đề cập đến các biện pháp khác nhƣ điều chỉnh hành vi, các biện pháp không phù hợp và chú ý đến cảm xúc của HS Điểm đặc biệt, trong nghi n cứu này, chúng tôi tiến sử dụng các biện pháp CCHVTN một cách có hệ thống và khoa học, đƣợc sự hỗ trợ của chƣơng trình Nối kết là một chƣơng trình đào tạo... pháp thừa nhận sự can thiệp vừa phải của GV và các vấn đề về kỉ luật Trong mỗi phƣơng pháp tác giả lại đề cập đến ý nghĩa, nguyên tắc và cách thực hiện cụ thể với các ví dụ điển hình Đây là một trong những tài liệu hữu ích trong vi c quản lí hành vi HS trong môi trƣờng lớp học [1] Kathryn Sampilo Wilson (2006) với đề tài “Nhận thức của GV về thực hành quản lí lớp học ở một số trường tiểu học công lập . Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội . 7 2. Mục đích nghi n cứu Thực nghi m các biện. dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi của giáo vi n trƣờng Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 8 - Thực nghi m áp dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối. cố hành vi thích nghi (CCHVTN) Trên cơ sở tổng hợp và nghi n cứu các khái niệm về biện pháp, củng cố, củng cố hành vi, hành vi thích nghi trong đề tài này, biện pháp củng cố hành vi thích nghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Xác định biến và mẫu nghiên cứu, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1: CÔNG THỨC CỦA LỚP HỌC, PHỤ LỤC 3: THANG ĐO KĨ NĂNG XÃ HỘI SSRS – SCR

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn