Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Hải An Thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

117 447 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:55

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ VĂN HUY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN HỮU CHÂU HÀ NỘI – 2011 4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4.Nhiệm vụ nghiên cứu 2 5. Giả thuyết khoa học 2 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 3 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 4 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 4 1.2. Một số khái niệm cơ bản và quan niệm của đề tài 5 1.2.1.Giáo viên 5 1.2.2.Quản lý. Biện pháp quản lý 7 1.2.3. Năng lực 10 1.2.4. Năng lực dạy học 10 1.2.5. Bồi dưỡng 11 1.2.6. Bồi dưỡng năng lực dạy học 12 1.3. Giáo dục trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay 12 1.3.1. Trường trung học phổ thông 12 1.3.2. Những yêu cầu mới về dạy học đối với giáo viên trung học phổ thông 17 1.4. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên 18 1.4.1. Quy định về chuẩn hoá 18 1.4.2. Các nội dung của Chuẩn nghề nghiệp 19 1.4.3. Các vấn đề chuẩn hoá của năng lực dạy học 23 1.5. Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 25 1.5.1. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực dạy học 25 5 1.5.2. Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 26 Tiểu kết chương 1 30 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN SO VỚI YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 32 2.1. Khái quát về vị trí địa lý, dân số, tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và giáo dục quận Hải An 32 2.1.1 .Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 32 2.1.2. Về kinh tế - văn hoá xã hội 34 2.1.3. Về giáo dục 36 2.2 . Thực trạng trường THPT Hải An và năng lực dạy học đội ngũ giáo viên nhà trường 39 2.2.1. Thực trạng về trường THPT Hải An 39 2.2.2. Thực trạng về năng lực dạy học của giáo viên trường THPT Hải An so với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên 52 2.3. Thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường THPT Hải An theo chuẩn quy định của Bộ 58 2.3.1 Thực trạng về lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học 58 2.3.2 Thực trạng về thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp quy định 59 2.3.3 Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng năng lực dạy học của GV . Đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực dạy học GV 60 2.3.4 Thực trạng xây dựng đội ngũ cốt cán 62 2.3.5 Thực trạng về các điều kiện cho công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên 63 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ tại trường THPT Hải An 65 2.4.1. Những điểm mạnh 65 2.4.2. Điểm yếu 66 6 2.4.3 Nguyên nhân 67 Tiểu kết chương 2 68 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 69 3.1.Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 69 3.1.1. Dựa trên tính kế thừa và phát triển 69 3.1.2. Bám sát quan điểm chuẩn hóa 69 3.1.3. Dựa trên tính hiệu quả 70 3.2. Các biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường THPT Hải An đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 71 3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp 71 3.2.2. Đổi mới công tác lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 75 3.2.3.Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn 81 3.2.4. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán 83 3.2.5. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên đạt kết quả 85 3.2.6. Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng 87 3.2.7. Hoàn thiện chế độ chính sách, có chế độ động viên khích lệ đối với hoạt động bồi dưỡng 89 3.3. Kết quả thăm dò về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 93 Tiểu kết chương 3 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 1. Kết luận 97 2. Khuyến nghị 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH : Ban giám hiệu BTVH : Bổ túc văn hoá CBGV : Cán bộ giáo viên CBQL : Cán bộ quản lý CĐ : Cao đẳng CSVC : Cơ sở vật chất ĐH : Đại học ĐHSP : Đại học sư phạm GD : Giáo dục GD-ĐT : Giáo dục và Đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh HSG : Học sinh giỏi PPDH : Phương pháp dạy học QLGD : Quản lý giáo dục THCS : Trung học cơ sở TNCS HCM : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh THPT : Trung học phổ thông XH : Xã hội 7 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang   8  1.2: Quan h n l 9 B tay ngh c Trung hc ph  39 Bng 2.2: Tng s hc: 41 Bng 2.3: Kt qu xp loi hnh ki 45 Bng 2.4: Kt qu xp loi Hc l 47 Bng 2.5: Kt qu thi hc sinh Gi 48 Bng 2.6: Kt qu thi tt nghii h 49 Bng 2.7: Kt qu thi ngh  49 Bng 2.8: ng THPT Hi An 50 Bng 2.9: Kt qu   52 Bng 2.10: Kt qu do T  52 Bng 2.11 : Th thc trng vic lp k hoch bc dy hng THPT Hi An theo chun ngh nghip. 58 Bng 2.12 : Th thc trng vic thit k  bc dy hng THPT Hi An theo chun ngh nghip 59 Bng 2.13 : Th ng c dy hc ct qu b lc dy hc GV theo chun ngh nghip. 61 Bng 2.14 : Th vi c 62 Bng 2.15 : Thn v u kii c dy h . 64 Bng 3.1: Kt qu  p thi thi c bi 94 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài i mi, nhc hin chic 2001  c Vic nhu quan trn ti nhiu yt cp, n kinh t - i cu c tip nhn mt nc chng cy, vi dng chic Vit Nam 2011-2020 vi mi mi mnh m n nn c ta sm tin k n gii cp thit i vi vin nhanh nguc, nhc chc lc thc hin kinh t-i 2011-c ta tr i ch u m  c mhinh cn thc hin tt 9 gic ci i nhng vi th tiếp tục xây dựng, ban hành chuẩn nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nghiên cứu giáo dục; tổ chức bồi dưỡng giáo viên dựa trên nhu cầu nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp; từng bước mở rộng việc đánh giá năng lực giáo viên theo chuẩn ở mọi cấp học và trình độ đào tạo. [10, tr. 11-12 ] i v i m  ng h khnh, yu t nh chng ng thi quynh s i ca s nghip d chc t hin nay chi n u hn ch   c dy hc t o, bng chu 2 vin thip  m chc li s     p v      m   V  “Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường Trung học Phổ thông Hải An thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp” t nghip. 2. Mục đích nghiên cứu c dy hc cng THPT Hi An  H ng chun ngh nghiTHPT ca B GD- 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu ng THPT Hi An  H 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biqun l bc dy hc c thng theo chun ngh nghip ca B GD-ng THPT Hi An  H 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Hệ thống hoá các cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên THPT theo hướng chuẩn hoá 4.2. Đánh giá thực trạng về quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên tại trường THPT Hải An theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THPT đã được Bộ GD-ĐT ban hành 4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên tại trường THPT Hải An thành phố Hải đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 5. Giả thuyết khoa học N xung b biqun l b lc dy hc cn ngh nghing THPT Hi 3 An s  m v c trong thi k mi. 6. Phạm vi nghiên cứu  p trung khc trng qun l bc dy hc ca ng THPT Hi An nh ph Hn pht chun ngh nghip GV hin nay,  c dy hc. 7. Phương pháp nghiên cứu -   . -  qu l  c  . -    lit th n s liu. 8. Cấu trúc luận văn n m u, kt lun v khuyn nghu tham kho, ph lc ni dung ch ca lu Chương 1:  n ca vn  qun l bc dy hc ca c ph  Chương 2: Thc trng v qubc dy h n ngh nghip do B nh tng THPT Hi An. Chương 3: Mt s biqun l bc dy hc ca ng trung hc ph u chun ngh nghic ph  GD & nh. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề ng qung dy hc nhng dy hci ng lc dy hc ca  ng THPT t v  i s n. Bi lhot ng dy hc cho mi cp hc, bc hc, cho m ng, m    miqun c dy h ng THPT ph thut qu u khoa hc ca nhi thung qung giai  kinh nghic c c tng kt kinh nghim c v  thc tin v qu   ng dy h    n thit nh   nhc kinh nghim b   gi Vit nhiu v  lun dy hn qut ng dy hc  .  k t c u Vit Nam xung quanh v : ng Quc Bo, Nguyn QuNguyc,  i, Nguyn Trng Hu, ng , Nguyn Th M Lc, Ph    c Thip, Phm Vi ng Mt s    Khoa SPhmChất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên”, K yu Hi tho khoa hc (10/2004 [...]... lý luận quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Đó là các vấn đề về giáo viên ,quản lý và biện pháp quản lý, năng lực, năng lực dạy học, bồi dưỡng, bồi dưỡng năng lực dạy học, các vấn đề về chuẩn, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Đồng thời chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của trường THPT, của đội ngũ giáo viên THPT, các vấn đề về quản lý bồi dưỡng năng. .. thực tế 1.5.2 Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 1.5.2.1 Tổ chức nghiên cứu các tiêu chí của năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ Các tiêu chí của năng lực dạy học là các yêu... hoạt động dạy và học 24 1.5 Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 1.5.1 Mục tiêu bồi dưỡng năng lực dạy học Bồi dưỡng là hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng công chức với mục tiêu nhằm cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ công chức Trong giáo dục, bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên là hoạt... tiêu bồi dưỡng theo quan điểm quan tâm thích đáng đến phát triển năng lực dạy học: Hướng dẫn việc xác định mục tiêu bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên dựa trên sự phân tích thực trạng mục tiêu, yêu cầu đào tạo giáo viên hiện hành, dựa trên thực trạng năng lực dạy học của giáo viên đang làm nhiệm vụ dạy học tại các trường trung học phổ thông và dựa trên đặc điểm năng lực dạy học của người giáo viên. .. thư hoặc trợ lý thanh niên, cố vấn đoàn) Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên: Giáo viên trung học phổ thông là giáo viên môn học mỗi giáo viên dạy 1 môn, thực hiện chức năng giáo dục học sinh (nghĩa hẹp) chủ yếu thông qua giảng dạy môn học Đối tượng của giáo viên THPT là học sinh ở lứa tuổi 16 – 18 tuổi nên hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trung học đa dạng, phúc tạp, giáo viên phải đạt yêu cầu... lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cập nhật kiến thức, củng cố, mở mang và trang bị một cách có hệ thống những tri thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy học Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp chất là hiện... nghiệp đối với giáo viên trung học Quy định này áp dụng đối với giáo viên trung học giảng dạy tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: 1 Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch... nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục 1.4.3 Các vấn đề chuẩn hoá của năng lực dạy học 1.4.3.1 Về xây dựng kế hoạch giảng dạy Như phần trên ta đã biết Chuẩn hoá là quá trình làm cho giáo viên đáp ứng được các chuẩn đã ban hành Vì vậy, chuẩn hoá về năng lực dạy học thực chất là hiện thực hoá các yêu cầu về năng lực dạy học đối với mỗi giáo viên đang hoạt động nghề nghiệp ở nhà trường phổ. .. của tiêu chuẩn năng lực dạy học Vì vậy nghiên cứu để nắm bắt, hiểu rõ về các tiêu chí của năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp không chỉ là việc làm quan trọng đối với giáo viên mà còn là công việc quan trọng của các nhà quản lý giáo dục, các lực lượng cùng tham gia hoạt động giáo dục Do đó rất cần thiết cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nghiên cứu về các tiêu chí của năng lực dạy học theo chuẩn. .. xảo chuyên môn - nghiệp vụ đã có, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công việc đang làm 1.2.6 Bồi dưỡng năng lực dạy học Như phân tích trên ta thấy, năng lực dạy học là tổ hợp các phẩm chất của giáo viên bao gồm tri thức chuyên môn nghiệp vụ , kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp của giáo viên trong quá trình dạy học Do đó, bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên là quá trình tổ chức cho giáo viên cập nhật, bổ . năng lực dạy học của giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 25 1.5.1. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực dạy học 25 5 1.5.2. Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 69 3.1.Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 69. V  Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường Trung học Phổ thông Hải An thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp  t
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Hải An Thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Hải An Thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Hải An Thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN SO VỚI YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay