Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập và lý thuyết)

14 429 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 05:09

  !"#$" % &"#$"'(%)* +!, )-& (& ./0"1#2 3456 #./789&:1&,:;<(=>?@ +A4 .BC(=>?@:1;2 D(=>?E2A2)F?%)G H&:%I:H (J7K2 !$(K2L$195>M$1 :$1N OC!!# @2L7B2/0:P& 2:O! :$1NQ !(!" #1!;"&-H +IR%CS75/TU/ :-V"&-'Q"&-#H ((%"6 + 4(- 1=>7C9 "; "&-  :;N#"&-"W"1XY1 :+H !(H2%" Z#NN1[ &;H :4"629 %2\2"6\2\2G 4= U%C4=)7F4=22' K2L6H@2U%\22 !$%$(%99'K2L1$' H@2]U9 $" H2]U!%(%2D2/02 ^!", , )$" 3 $"3$"H$" _<`12D2/02H2U!%(% : NN`N1# 349  :#a 3C#a\#: NNN:" !"&,1,` a3b1X2\2G4=c42 XL>@>529&- 3d2\2G4=F4=c4 4&-"- 4,`4,14 "e2\2)F"2H 1;2'!'2672 1e7)F?%)Gf52)g'3d h(=*7(=e7i7CjH2! 27!keHL)e7i7Cj7(= 4/l0H)F?9 3K2L$1$;Z[ :N:OC#$1PO! @2L7B2P&!:O! :OC 4/l0)F?925g 11g1"2 _i7Cj2)F!:H :W: $1:OCPO!W /l(=*2W- a./0!keHL)e7i7Cj/l(= :$1::1!""; :2/0!5";&- XCkeHLg &%K2L1$\2 /l(="'\Q2L7>M)?  !"$" % &H& (%)*9+! )&, ), )2& @2L7B2 ae7)F!mC 2/0keHL)e7HC(n /l(=U6 H***/l(=6e7i7Cj ./0)F!\4! 5>M$1:$1N OCO!""- @2L7B2P&:O! :N;Z[ 1Q$1;:1$& 3b1X2/09#$11 :451W +! :;!W 3IR%CS75/TU/ :-,:-'1XY1 a2/0keHL)e7HC(n/l(= U6H>M)?:Oo! _5>Mo$1:o$1N OC"-)i7Cj :o1#N"&H#O! cQC2kjHL)e7i7Cj(= "g ap/l(=6*i7Cj27 +F4\4 :$1;#q13 :$1N:Oo#$1PO!& p***/l(=62 #OoCOCOCg;g  6)F@2L7B2/0 '/l(=6rHK2L1$2 '",'",',',''@2L7+!, cs(tSu7Li\v1$ ci\v2/0 @2L7B2/0 2:O! :1W2 3X9$1:$1#OC$PO!N' :OC#$1'PO!# 3X9$1:':$1#OC$PO!' :OC#$1N'PO!# .w5 `tSu7Li\v1$ O 1$ 1$*:1*:5 a(tSu7Li\v O *:O*1$ Câu1:đ/n,ct,,đơn vị và cách x/đ khối lượng thể tích của vật liệu xd -đ/n:khối lượng thể tích là kl của 1 đv thể tích ở trạng thái tự nhiên(kể cả lỗ rỗng) -công thức: fo= (g/cm3) trong đó m:klg khô của VL(g) Vo: thể tích tự nhiên của VL(cm3) -cách x/đ fo:sấy khô nhiệt độ 105->110 độ đem cân m(g) 1$ " '" ' ' ' $1 "'"" '-& ' '  33b1X      PP '" '" '& '& '& &';-& -'-W   '-  "W 1#2 W W W W W 1 &W'" -'- ;-' "' W "W +x/đ Vo:+ mẫu có hình dạng x/đ=> đo kích thước=>dùng công thức hình học tính Vo + mẫu có dạng hình học bất kỳ đo bằng pp cân thuỷ tĩnh +vật liệu dạng hạt rời rạc:x/đ Vo bằng pp đong Câu2 đ/n ct,đv cách xđ klg riêng của VLXD -đ/n:là khối lượng đv thể tích ở trạng thái toàn đặc -ct:f (g/cm3) trong đó m:klg vl của mẫu ở trạng thái hoàn toàn khô Va thể tích phần đặc của vl -cách xđ f a)vl coi là đặc hoàn toàn,xđ f như fo -xđ m: sấy khô=>cân m(g) -xđ Va :đo hoặc cân thuỷ tĩnh b)vl bất kỳ có độ rỗng -xđ Va bằng bình klg riêng -trình tự xđ:sấy khô mẫu +nghiền mẫu thành những hạt <0,2mm +cân mẫu đã nghiền dc m1(g) +cho vl vào bình klg riêng có chứa chất lỏng ở mực ban đầu là v1,khi hết bọt khí nổi lên đọc mực v2 =>thể tích đặc của vl trong bình là Va=V2-V1 +cân vl thừa là m2(g) klg vl trong bình m=m1- m2 (g) =>f= Câu 3 đ/n,ct tính độ đặc,độ rỗng của vlxd *khái niệm:+)độ rỗng là tỉ số giữa thể tích rỗng và thể tích tự nhiên của vl +)độ đặc là tỉ số giữa thể tích đặc và thể tích tự nhiên của vật liệu aIh94C4g N(C(g c49]4x4\2,c(]( 4\2  4N(C4N(g a%!(4(%keu7 \ '(C( g N4(C4# $ g w7p%j!((=yU\2!) aH$9(=y2H5*\2y\i4 (H/l aIh!(96H@2/0Xg 36]X\g NH@2\]\2y\i) 4(H/l N9H2\2HI#,c9](D7#" a%!(9N>BCHI(6w)# NwQz74T(H(eH e<Hdn2j\v427HIJw (# :# X#$!g w7(=m7L>@mU\2!) a(=m9($9(=m2(=y{ (A(A()/v(H/|h Ih96H@2$!g 36]g 34(9H@2/072B 9]/v2vB a%!(9>BCHIw(# N/|h\Q2L7y/v2vB L(=9wQz74/v(7 >I2j?4>7((]7=\v2j27 HIJ\w9# :},#$!g %>7B9wQz74f% >7BA%>7B!7@EX(~H e<Hdn2jHI?2A%>7BHd u7C]\v2j27HIJw9# ,#}$!g aL>@m9$V C$#c$c$#c4$c,X4$4 4(9c]4z7\2Tl (]dL c49]2x4x4z7\2 c9]{jU\2 w7&e)A(t\>!()7 (tU\2!) ae)A(t92e)AB(HS %)?U54< Nu7Li\27Ce7w6(S 27QXH ' N(H(]e)A(954<%)?~\ )• a%!(I(7(t9(tU\2( (4/TI(7(t €($#)1$C 9h>7BT$((t#)1$ 9e)A(t/•(@ aI(7(t2(A2/0)4/•< U\2@2Ae)A\2)54< wC4 %!(€( N(S27QXH€(' '€ €    3A4B54<9 'B9$^, B9$ ,  w7-/l(=~\%!(/l(=~ U\2!) a/l(=S7~9O!$^#)1$ !954<~%Az7#1 ^9ke)LS72{Uz7# a!(/l(=S7~ %Az79eAz76kj7 7‚(7z72j%C5*5\v@ (=u7C(SvHz7S%A2A 42{%A)FƒJ4/l(= \2R@Hj){4jHuU7M H%Az79)F(]!(/l(=\2 4jHeB7(m!H2/„I 4f N/l(=\2(!(%keIu7(A 2/0\Q28((A2/0\Q28C( !(%)…)Iu7eS7Cj )? w7(=hU\2 N($92BU\2@2A>{(w!7Cj U\2H%h• N%(%%(=h >M)?(=h49(= h4t2A(%(=h( >•!e†„:2v %!(92D2/0)FH%\Q4 4\A2jJ\QM(~H H%\Q2!/vJ(f(=h R(=hH$\( 462#!((=hUH2A +F2{B\~(/lHd+2j J\2MA\e2‡(Hd)2jJ \2M(=h X$)L\e2‡ +$#+#1 p#14(H9L>@?7=\\2M a8ˆ9)F(]%IJA\2 w7($w2A!A\>M )? a($922A(%wA(2{ <028t/v@2L7#%>„ C(%)*\? aw2A96H@2] N6(L9 $" N6 ;$" N6‰ ;$" N(L‰ V$" 6/l(=96/l(=(L O: N6/l(=O& N6/lO 6@2L796@2L7(9(%)*>„ N6@2L74x9(%=HGŠ N66‹>2L7(L96 H664)3@22A aA\>M)? (@\v3/l(>M)?4I4f MD7(/l 2(/l>wC 67Œh9S7!w{ (L9S7!h/v] w7DUCe7U3 DUCe743 t9/v@2L7\7 43@2L7(\4E2H7S7 2{'\i!\/v<!7u7 A@2L7(%\4E2BHe)d(t l2B(DC%H54@i%@2L7 H4••t2jHe%@2L7 H@(%\(<23 43@2L7/le-;gE \%H%e]U H@3 w7I%\%!()=>?U 3 aI%9v4=<23 Xx03DI%F0(] 4=\Q7C](n(D(]L =%)…) I%U32kH•7QU 3(55\L)(DC\2Ž\ \%H7I)/v)U4<2/05w C4B(=j#)D a%!((=>?U3 (=>?#)F(]MI%U )G `n\I"2v 2v9$"e7)F)D(D %6f!•@†44(Dv (%C 2v9(nj$"I(w6%6f !•@†44(D!7Cju72v † 2"9\†(n\†(D(eH(DCI)F CARLI T@IBI6/•• (h'(H$(KLI(e(K BUH@>7HB(2(=>?U 3 w7"B74yU3 aB74y\ˆI9D(D4x aB74y\I D(9ND(U@2L7 ND(U(%##qX,"X,"PX& NDA/7Œ% D4x94xU@2L7'N4x6'N4x )z'N4x)7@Hd aB74y]2%479 NB74y@2L79(f)u7%4f(n \(D NB74y(%9D( D(U (% DA /7Œ% 'D4I94x64x)z4x) 7@Hd aB74y\Fke!y9L7h2 \Fke!yK2L/v•/l (=(%Txke!yB•(%j  w7/l(=S7~U3#($Ce7@ 5/T8ˆ a($9/l(=S7~U2H5* U@2A>{%A)54<~ wC4 a%!(9Az7 z73c192Q/•!!#" z75)/|;C(H <2{>2{%A;g 2{ 3@(=*5&)1$$wC 3X9e7"HuH2L7u7%gf/l(= U"HuM 3Xe7"Hu2L7u7%gf/l(= U/l(=Uz7E2A>7H2A„ Hu2vB\„B 3X"e7KHuMf/l(=347 fHu a%Ce7@$(e/l(=S7~U  Nl'N((% N5/T@2L79/l(=@2L7 'f)A\((]J '2/0AB '2/0AJCe7 'A'(D'5)/|'?'L(= w7W{*/l(=S7~U36 34u7%4fh4•/l(=3H† *2j†-:C/l(=* >7;CQ)D\]*(e J7*>7D/7w6(S27Q 24#HH)F 7 \:" OO;/l(=3T7n\;C 17n3#C w7%Ce7@5/T(e/l(= 3 (+)thời gian:từ 7->14ngay cường độ BT tăng nhanh,sau 28ngay tăng chậm (+) đặc tính đá XM: -Rx (mac XM) phát triển->Rb tăng - N/X:sự phu thuộc cường độ BT vào tỉ lệ N/X thực chất là sự phụ thuộc vào độ rỗng do lượng nc dư thừa bốc hơi - N tăng=>độ rỗng đá XM tăng=>cường độ đá XM giảm=>cường độ BT giảm và ngược lại Sự phụ thuộc của cường độ BT vào Rx và tỉ lệ N/X thể hiện qua CT Bolomey-SKramtaer Nếu X/N=1,4-2,5 thì Rb=A Rx(X/N-0,5) Nếu X/N>2,5 thì Rb=A1 Rx(X/N+0,5) (+) độ đặc hồ XM (+) ảnh hưởng của cốt liệu -hình dạng và đặc điểm bề mặt:côt liệu có h/d góc cạnh bề mặt xù xì(đá dăm)sẽ dính bám tốt với đá XM hơn loại cốt liệu có bê mặt tròn nhẵn(sỏi) -lượng tạp chất:làm giảm sự liên kết giữa đá XM với bề mặt cốt liệu do đó cường độ BT giảm=>ảnh hưởng tuổi thọ của BT -lượng hạt yếu:lượng hạt yếu tạo ra những ctruc yếu trong BT do đó cường độ BT giảm -tp hạt:tp hạt có cốt liệu hợp lý sẽ cho độ đặc có hh cao nhất tiết kiệm dc XM,cường độ BT tăng lên (+) cường độ cốt liệu:BT thông thường cường độ của cốt liệu thường cao hơn hiều so với cường độ của đá XM,nhưng trong TH của BT cường độ cao cường độ a/h cốt liệu có a/h tới cường độ BT(Rb) (+) đầm:làm BT đặc hơn, có cường độ tăng nhưng nếu đầm ko hợp lý làm cho BT phân tầng,có cường độ giảm (+) bảo dưỡng:ở nhiệt độ thích hợp tạo đ/k thuận lợi cho XM chuyển hoá,cường độ BT tăng cao hơn (+) phụ gia:là những chất cho them vào trong quá trình trộn BT để tạo ra những t/c theo yêu cầu như:tăng tốc độ phát triển cường độ,tăng cường độ cuối cùng (+) nhiệt độ:nhiệt độ tăng làm cho quá trình phát triển thuỷ hoá XM tăng,tốc độ phát triển XM tăng (+) thời gian lưu kho:thời gian lưu kho của XM cang lâu thì cường độ XM giảm=>Rb giảm Câu 10 phương pháp xđ cường độ ép chẻ của BTXM Mẫu thí nghiệm:lập phương 15x15x15cm bảo dưỡng 28ngay trong đktc TCVN3105-93 P Rép chẻ=K (Mpa)  954<~M(IUz7#)1 ^9)LS7~HM# p9L>@7C](nz7M #N6kj77‚P3W&Wz74? )  6H$)2  92{~#)$1 29J7)z7 )9(/lHdz7 H9L>@u7C(n†z7H7‚\Jz77‚ w7/v\eA3 a c4E92BHe)d\I•434 u7%4f4=3F\vA4t (=)GB(SA4(=)G3 NH4••R(%H5*He)d% @2L7#%(%)*H@3F2\L Cj7D79(A(C$H•7QU7 NU5F0\vU3D eA NH)FBeA3 NH)Fe3B Nj)FO!:O#O!O 4(@\v3)F4(L 76]5IL 2{< 2A 70 a1/v \4E97Œ%,A4(=)G 3,)F(]5)/|3 N+F(]4M\Q2L79%(%)*)d?‚ Cj7D79/v>AH)Ft)D7 |5ILXVC X:7@:$2 N])F]4=3/5d L!(U2A\U2A? w7?3 ?2iB\42y4=3 (]5LCA4>$3\3 @~ w2A?9 #a?%<9)2-9P:_ 1P9?5%)G*k) )GU3 9?Q2HeH~) IU3 9?*(I4•*@ (=He\*/l(=3 +9?5\QHe €9?5\(4• _9?5C?>j7 )G #a?A92?(eA†% BH%A/9?2,4 C,44B7 #a?4•9H%<K8 ˆ\Q2L7 #a?(L9?7@HdA<A Hd w7/•%7(]eHe D3 %/•%eHe)2" /•%45 /•%{L N/7(]9>%\•>>p3 N/09@J7 %={L 5"(J72287CeHe0\v{ L){4j•>T287Ce‘]7CL (@‘m2n]7CL(@# (U"3fR2yK H%7Tx22{<\K2L%B A@2L743t"/v92{< \2’>%\{L w7"IL3 a7‚S9\Q2L7%C/l aeA9w( %(%>>@h~gw{(= 1?g 2/78(=‚ a4=9F„9{) 3F2v94A4=2v/|h@• a\Q7C] D9!GF!64F !9!64=*7CJ 9•D7l a(n39(n:' H2!j)S@~ H2$>{)d%U3\v3 (552JH@U3 a(D9?(d234•• )??9(D4F(D(DA ./78(D(yH•7QH23w DH2$v>{)d%U34/v ((@\v@~H!j)SI~ a5)/|9?(dA(H7Q20 7Œ%55)/|C4C >7H%H7w [...]... trình biến đổi lý hoá rắn chắc có k/n kết dính vat liệu rời rạc *hoàn thiện bề mặt *phân loại:chia làm 3loai *kiểm tra (1) chất kết dính vô cơ rắn chắc trong kk:có k/n rắn chắc và phát triển cường độ trong kk -phủ vật ẩm:cát ẩm,mùn cưa,bao tải Câu 14 phương pháp tính toán tp BTXM theo ACI B1 chọn Dmax (2)chat kết dính vô cơ rắn chắc tron nc:có k/n rắn chắc và phát triển cường độ trong mt kk và mt nc B2... MgO8cmchon độ sụt gốc do nc tạo ra là Sn=4cm Phần độ... +nếu X/N=1,42,5=>X/N=(Ryc/A Rx)+0,5 +nếu X/N>2,5=>X/=(Ryc/A1 Rx)-0.5 Trong đó Ryc:cường độ y/cầu Mpa Ryc=1,25Rb(nếu Rb50Mpa) Rx cường độ XM A1,A hệ số phụ thuộc vao chất lg cốt liệu -sau khi tính dc tỉ lệ X/N so sánh với giả thiết nếu phù hợp thì ta nhận,còn ko phù hợp thì giả sử lại . giảm -tp hạt:tp hạt có cốt liệu hợp lý sẽ cho độ đặc có hh cao nhất tiết kiệm dc XM,cường độ BT tăng lên (+) cường độ cốt liệu: BT thông thường cường độ của cốt liệu thường cao hơn hiều so. vlxd *khái niệm:+)độ rỗng là tỉ số giữa thể tích rỗng và thể tích tự nhiên của vl +)độ đặc là tỉ số giữa thể tích đặc và thể tích tự nhiên của vật liệu aIh94C4g N(C(g c49]4x42,c(]( 42 . BT vào Rx và tỉ lệ N/X thể hiện qua CT Bolomey-SKramtaer Nếu X/N=1,4-2,5 thì Rb=A Rx(X/N-0,5) Nếu X/N>2,5 thì Rb=A1 Rx(X/N+0,5) (+) độ đặc hồ XM (+) ảnh hưởng của cốt liệu -hình dạng và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập và lý thuyết), Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập và lý thuyết), Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập và lý thuyết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay