Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn

104 601 1
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Hµ néi - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn Mã số : 60 14 05 luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Bá Lãm Hµ néi - 2008 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Phạm vi nghiên cứu 2 7. Giả thuyết khoa học 3 8. ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 9. Cấu trúc luận văn 3 Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Đại học 4 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 4 1.1.1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài 4 1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 4 1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài 6 1.2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học 6 1.2.2. Quản lý 13 1.2.3. Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 19 1.2.4. Hiệu quả và hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 21 1.2.5. Giảng viên 24 1.3. Cơ sở lí luận về xây dựng biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Công đoàn 25 1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 25 1.3.2. Xu hướng xây dựng các biện pháp quản lý hiện nay 26 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn 27 2.1. Giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Công đoàn 27 2.1.1. Bối cảnh ra đời và một số thành tựu nổi bật 27 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Công đoàn 27 2.1.3. Biên chế, tổ chức 29 2.1.4. Những thành tích chủ yếu 32 2.1.5. Những thiếu sót 33 2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn 33 2.2.1. Chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN 33 2.2.2. Chủ trương của nhà trường về công tác nghiên cứu khoa học 33 2.2.3. Nguồn lực hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường 35 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công Đoàn 36 2.3.1. Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường 36 2.3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 39 2.3.3. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công Đoàn hiện nay 44 2.3.4. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công Đoàn trong thời gian qua 47 2.3.5. Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công Đoàn 49 Chương3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn 56 3.1. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn 56 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực và khả thi 56 3.1.2. Nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích 57 3.1.3. Nguyên tắc chuyên môn hóa 57 3.1.4. Nguyên tắc sử dụng phối hợp toàn diện các phương pháp quản lý một cách hệ thống, toàn diện, cân đối 57 3.2. Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn 58 3.2.1. Biện pháp 1: Quản lý chặt chẽ các nguồn lực nghiên cứu khoa học 58 3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức lại bộ máy quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học một cách hợp lý, hiệu quả 64 3.2.3. Biện pháp 3: Đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt khoa học 66 3.2.4. Biện pháp 4: : Quản lý chặt chẽ hoạt động đối ngoại trong nghiên cứu khoa học. 67 3.2.5. Biện pháp 5: Tin học hóa công tác quản lý nghiên cứu khoa học 69 3.2.6. Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu, các bộ phận và các tổ chức trong Nhà trường về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 72 3.2.7. Biện pháp 7: Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý trong hoạt động nghiên cứu khoa học 73 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 74 3.4. Thăm dò tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp 76 3.4.1. Quá trình thăm dò 76 3.4.2. Kết quả thăm dò 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 82 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên và sinh viên các trường đại học nói chung và Trường Đại học Công đoàn nói riêng. Chức năng của trường đại học đòi hỏi mỗi trường đại học là một cơ sở nghiên cứu khoa học, bởi vậy công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị của mỗi giảng viên và sinh viên trong nhà trường. Cần có sự sắp xếp, phân công hợp lý, kết hợp chặt chẽ để phát huy tối đa lực lượng khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cả nước. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp, là trung tâm đào tạo cán bộ đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận về phong trào công nhân, công đoàn của hệ thống Công đoàn trong cả nước nên nhà trường luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học. Trong 10 năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn đã được chú trọng. Cán bộ, giảng viên Nhà trường đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở. Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng có sự khởi sắc. Một số đề tài nghiên cứu của sinh viên đã được giải thưởng trong các cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEX” do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tuy vậy, việc nghiên cứu khoa học ở một số không nhỏ cán bộ, giảng viên, sinh viên còn là mới mẻ. Nhận thức về vai trò của công tác nghiên cứu khoa học chưa thật đúng và toàn diện, phương pháp nghiên cứu của một số giảng viên, nhất là giảng viên trẻ còn lúng túng. Chất lượng của một số đề tài còn hạn chế do người nghiên cứu chưa có phương pháp hoặc thiếu nhiệt tình. Trong công tác tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học chưa có sự phối hợp 2 đồng bộ giữa các bộ phận chức năng trong trường, quy mô và chất lượng nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nhà trường và xã hội, sự phối hợp nghiên cứu liên ngành còn gặp nhiều khó khăn… Việc hợp tác nghiên cứu với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước tuy đã có nhưng chưa được mở rộng và có hiệu quả thiết thực. Tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp bách là cần hoàn thiện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn. Với những lý do đó, chúng tôi chọn đề tài: "Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn”. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và tiến hành khảo sát tính hiệu quả, tính khả thi ở Trường Đại học Công đoàn. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu Khách thể: Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn. Đối tượng: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn. 5. Phương pháp nghiên cứu Tổng hợp tư liệu Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp chuyên gia. 3 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm của giảng viên (2001 - 2006) mà không đề cập đến những nội dung khác của hoạt động khoa học và công nghệ như các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ. Hoạt động nghiên cứu khoa học của những người đi học nâng cao trình độ ở những cơ sở khác (học cao học, làm nghiên cứu sinh ) hay việc tham gia nghiên cứu khoa học của các đối tượng khác như sinh viên, cán bộ quản lý, viên chức trong nhà trường cũng nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài. 7. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được và thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên thì công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn sẽ đi vào nề nếp, ổn định và phát triển. 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Tổng kết công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Công đoàn từ năm 2001 đến nay, chỉ rõ những ưu điểm và nhược điểm của công tác đó. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm cơ sở khoa học để cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường Đại học Công đoàn và các trường đại học có hoàn cảnh tương tự. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn 4 Chương 3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài Tuy tác giả đề tài chưa nghiên cứu được một cách hệ thống vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng cũng có tham khảo tài liệu về các phạm trù, các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học như về quản lý, quản lý giáo dục, phương pháp luận nghiên cứu khoa học sau đây là một số tài liệu chúng tôi đã nghiên cứu và vận dụng: “Quản lý công tác nghiên cứu khoa học” của tác giả K.Bexle, E.deisen, Xlasinxki do Nguyễn Văn Lâm dịch từ bản tiếng Nga [17]. Dù tài liệu đã cũ nhưng nội dung có nhiều vấn đề vẫn còn giá trị. Chẳng hạn có tác giả đề cao vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong sự phát triển của xã hội và chỉ ra những điểm đặc thù của công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học so với quản lý các lĩnh vực khác. Trong đó, đáng lưu ý việc cần xây dựng chính sách ưu tiên đặc biệt về điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ thoả đáng để động viên các nhà khoa học toàn tâm, toàn ý cho việc nghiên cứu. “How to Study Science”, Drewes F - 2 nd - Dubuque: Wm.C.Brown Publisher, 2000 là tài liệu thích hợp cho sinh viên và những người bước đầu tập sự nghiên cứu khoa học. Đó là những chỉ dẫn cơ bản bước đầu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học. 1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam Từ việc nhận thức đúng đắn về vai trò quyết định của công tác quản lý đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và cao đẳng, các nhà khoa học đã có những nghiên cứu với nhiều góc độ, ở nhiều khía cạnh và cấp độ khác nhau. [...]... phương pháp của bất kì hoạt động nào thì phương pháp hoạt động phụ thuộc vào đặc điểm của nội dung hoạt động Vì vậy biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học phải phù hợp với những đặc điểm của hoạt động nghiên cứu khoa học, có những khác biệt với biện pháp quản lý các loại hoạt động khác như: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, nhà quản lý phải nắm được khoa học và nghệ thuật quản lý, không... (4) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học (5) Đánh giá, nghiệm thu, phổ biến, lưu trữ, ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học (6) Tổ chức các loại hình sinh hoạt nghiên cứu khoa học trong nhà trường (7) Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học chính là các triển khai... của giảng viên Trường Đại học Công đoàn hiện nay và những tiếp theo 1.2.3.2 Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Các nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường (1) Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học (2) Xây dựng cơ cấu hệ thống quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (3) Xây dựng, tổ chức khai thác sử dụng và phát triển các nguồn lực nghiên cứu khoa học (4) Tổ... đã đề ra một số giải pháp đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở hệ thống các trường đại học nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cho các trường đại học Nguyễn Thị Kim Chung bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục với đề tài: “Một số biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của Trường Cao đẳng Sư phạm... nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Đại học Công đoàn, tác giả thấy rằng các nhân tố tác động và chi phối chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên là: (1) Nguồn lực nghiên cứu khoa học bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực và nguồn thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học 27 (2) Cấu trúc và cơ chế tổ chức, điều hành của hệ thống quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhà trường. .. và của nhà trường Đảm nhận được một số công việc quản lí đào tạo khi bộ phận hoặc nhà trường phân công 1.3 Cơ sở lí luận về xây dựng biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Công đoàn 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Muốn xác định đúng biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên. .. hưởng kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, tác giả đã đưa ra 7 biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả cho nghiên cứu khoa học giáo dục của nhà trường Tạp chí Giáo dục gần đây có nhiều nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục đăng những công trình nghiên cứu và bài viết về hoạt động nghiên cứu khoa học ở giáo dục đại học như: - Nghiên cứu khoa học góp phần... Hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học là kết quả do lao động của chủ thể quản lý mang lại, có tác dụng trong toàn bộ quá trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học chúng ta phải đánh giá các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra của hoạt động nghiên cứu khoa học Nếu cùng một hiện trạng về các nguồn lực và hoàn cảnh môi trường (đầu vào)... điều hành hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn như các Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Hội đồng khoa học, … Đối tượng quản lý là đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học và các nguồn lực, các yếu tố liên quan đến hoạt động của nhà trường Biện pháp quản lý chính là sự vận dụng các phương pháp quản lý vào thực tiễn cụ thể Trong mối quan hệ biện chứng... nhân, bộ phận chức năng được phân công quản lý lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học Đối tượng quản lý là hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức Trong đó có các đối tượng con người là các nhà khoa học, những người cung 22 cấp các dịch vụ nghiên cứu khoa học Các đối tượng quản lý khác là nguồn lực nghiên cứu khoa học, các yếu tố liên quan đến hoạt đông nghiên cứu khoa học Hoàn cảnh, điều kiện cụ thể . 3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI. trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công Đoàn 36 2.3.1. Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường 36 2.3.2. Các biện pháp quản lý hoạt. thuyết khoa học Nếu xây dựng được và thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên thì công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn, Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công đoàn, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN, Chương 3: BIỆN PHÁP CẢI TIẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay