Biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở trường Cao đẳng Xây dựng số 1

125 531 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:11

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH HOÀNG HƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐẶNG BÁ LÃM HÀ NỘI – 2012 ii DANH MỤC VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ BGD & ĐT Bộ giáo dục và đào tạo BLĐTB&XH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội CNH - HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CSVC Cơ sở vật chất GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh KTXH Kinh tế - xã hội UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Đội ngũ giáo viên các Phòng, Khoa từ năm 2005-2011 49 Bảng 2.2. Thống kê trình độ chuyên môn giáo viên 50 Bảng 2.3. Thống kê số lượng giáo viên và cán bộ quản lý năm 2011 50 Bảng 2.4. Thống kê về độ tuổi giáo viên và cán bộ quản lý năm 2011 50 Bảng 2.5. Thống kê kết quả giáo viên dạy giỏi các cấp ba năm gần đây 51 Bảng 2.6. Thành phần các đối tượng được khảo nghiệm tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 62 Bảng 2.7. Tổng hợp mức độ đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý về những vấn đề cần quan tâm trong công tác đào tạo nghề của trường hiện nay 63 Bảng 2.8. Kết quả đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý về thực trạng những vấn đề cần quan tâm trong công tác đào tạo nghề của nhà trường hiện nay 64 Bảng 2.9. Kết quả đánh giá của học sinh về thực trạng những vấn đề cần quan tâm trong công tác đào tạo nghề của nhà trường hiện nay 65 Bảng 2.10. Số lượng đội ngũ và trình độ của giáo viên và cán bộ quản lý 69 Bảng 2.11. Thống kê trình độ chuyên môn giáo viên 70 Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết của các biện pháp 100 Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp theo kết quả đánh giá của giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh 101 iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1. Quá trình quản lý 15 Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy nhà trường 46 Biểu đồ 2.1. Kết quả đào tạo từ năm 2001 đến nay 52 v MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục các bảng iii Danh mục các sơ đồ, biểu đồ iv Mục lục v MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG 7 1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục - đào tạo 8 1.2.1. Khái niệm về quản lý 8 1.2.2. Chức năng của quản lý 12 1.2.3. Quản lý giáo dục - đào tạo 16 1.3. Cơ sở lý luận về nghề, đào tạo nghề 16 1.3.1. Cơ sở lý luận về nghề 16 1.3.2. Ðào tạo nghề 18 1.4. Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề 20 1.4.1. Những vấn đề cơ bản về chất lượng đào tạo nghề, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề 20 1.4.2. Quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề 27 1.4.3. Những đặc điểm của quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng 38 Kết luận chương 1 39 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 40 2.1. Khái quát về công tác dạy nghề ở nước ta 40 2.2. Khái quát về Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 42 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 42 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 43 2.2.3. Tổ chức bộ máy nhà trường 46 2.2.4. Các ngành nghề đào tạo 47 vi 2.2.5. Kết quả đào tạo và liên kết đào tạo 48 2.2.6. Tình hình phát triển đội ngũ từ năm 2005 đến nay 48 2.2.7. Số học sinh sinh viên hiện đang đào tạo tại trường 51 2.2.8. Khoa Đào tạo nghề 52 2.2.9. Chuyên ngành Trung cấp nghề Xây dựng 57 2.3. Thực trạng công tác quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 61 2.3.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 61 2.3.2. Kết quả khảo sát 62 2.4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 66 2.4.1. Về mục tiêu đào tạo 66 2.4.2. Về nội dung chương trình đào tạo 68 2.4.3. Về số lượng đội ngũ và trình độ của giáo viên và cán bộ quản lý 69 2.4.4. Về tập thể học sinh 71 2.4.5. Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo nghề 72 2.4.6. Về công tác lập kế hoạch khóa học 73 2.4.7. Về công tác tuyển sinh hợp tác đào tạo 74 2.4.8. Về thông tin trong đào tạo 75 2.4.9. Về kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo 76 Kết luận chương 2 77 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 79 3.1. Yêu cầu của các biện pháp đề xuất 79 3.2. Một số biện pháp quản lý đề xuất 80 3.2.1. Biện pháp 1: Quản lý mục tiêu đào tạo 80 3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý đổi mới nội dung chương trình, giáo trình đào tạo 82 3.2.3. Biện pháp 3: Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 85 3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 89 3.2.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh của học sinh 92 vii 3.2.6. Biện pháp 6: Quản lý việc liên kết đào tạo nghề 93 3.2.7. Biện pháp 7: Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo nghề 96 3.3. Thăm dò tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 100 Kết luận chương 3 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 1. Kết luận 103 2. Khuyến nghị 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 111 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước sang thế kỷ thứ 21, vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Việt Nam đang trong thời kỳ đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên việc đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực có vai trò quyết định. Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề luôn được coi là vấn đề then chốt nhằm tạo ra đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ kiến thức chuyên môn, có kỹ năng và thái độ nghề nghiệp phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự biến đổi cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định : “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội”. Muốn cho sự nghiệp CNH-HĐH thành công, thì điều cốt lõi là phải phát huy tốt nhân tố con người. Bởi lẽ con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, giáo dục là nhân tố chủ yếu để hình thành và phát triển nhân cách con người, là chìa khoá mở cửa vào tương lai, là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó vai trò của các trường, các cơ sở giáo dục - đào tạo nghề là rất quan trọng. Trong 10 năm gần đây, hệ thống dạy nghề trong cả nước đã được phục hồi và có bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát 2 triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH và hội nhập, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển nhanh, rộng khắp trên toàn quốc, tính đến tháng 11 năm 2011 có 310 trường trung cấp nghề, 130 trường cao đẳng nghề, 864 trung tâm dạy nghề và 1233 cơ sở khác có tham gia dạy nghề. Quy mô dạy nghề tăng nhanh (năm 2001 dạy nghề cho 887,3 ngàn người, đến năm 2011 là 1,86 triệu người), nâng tỷ lệ lao độ ng qua đà o tạ o nghề năm 2011 lên 30%, dự kiế n năm 2012 là 33% (nguồn :Tổng cục Dạy Nghề). Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề sản xuất, dịch vụ; Đã mở thêm nhiều nghề đào tạo mới mà thị trường có nhu cầu và các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động; Đã tổ chức dạy nghề đối với người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người khuyết tật, lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống cho người lao động. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là: "Số lượng tăng phải kèm theo chất lượng tăng. Chúng ta được về số lượng, nhưng chưa được về chất lượng. Nếu chúng ta tiếp tục cung cấp số lượng lớn với chất lượng như hiện nay thì không đáp ứng nhu cầu mới và thách thức là rất lớn. Việc đào tạo nghề còn một số điều chưa thỏa đáng. Nhận thức của người dân chưa thỏa đáng; các doanh nghiệp cũng chưa quan tâm đến việc đào tạo nghề, họ mới chỉ hưởng thụ chứ chưa đóng góp nhiều vào công tác đào tạo. Nhà nước và ngay bản thân các cơ sở đào tạo nghề cũng chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng đào tạo.’’(Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong một cuộc làm việc với Tổng cục Dạy nghề ). Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 là một trường thuộc Bộ Xây dựng – cái nôi đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng không chỉ cho các công ty Xây dựng ở Hà Nội mà còn cho cả toàn ngành Xây dựng. Trường có chức năng chính là đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật phục vụ nhu cầu 3 nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong những năm gần đây do yêu cầu xã hội hoá giáo dục, trước nhu cầu của cơ chế thị trường và xu thế phát triển của khoa học công nghệ xây dựng trong nước cũng như hội nhập quốc tế, càng đòi hỏi ở công nhân sự lành nghề và có chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng với nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Đây cũng chính là thách thức đối với công tác quản lý đào tạo nghề công nhân xây dựng của trường trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội. Nhà trường đã xác định mục tiêu đào tạo trong chiến lược phát triển của mình để đưa trường từ chỗ là một trường công lập chỉ đào tạo theo kế hoạch Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở thành một trường đa ngành, đa nghề từ đó từng bước chuyển mình để phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội. Chất lượng giáo dục trong các cơ sở đào tạo nghề hiện nay đang là một “điểm nóng” cần nhiều giải pháp, trong đó giải pháp quan trọng là quản lý tốt quá trình đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bởi, quá trình đào tạo nghề với các khâu của nó nếu có được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ thì mới đem lại chất lượng, hiệu quả. Những năm qua, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã chủ động quan tâm đến việc duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tuy nhiên, trong công tác đào tạo Trung cấp nghề của Nhà trường còn một số vấn đề bất cập, hạn chế về mục tiêu, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên, phương pháp đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất… nên chất lượng đào tạo nghề chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động đa dạng hiện nay của thị trường. Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1’’ nhằm để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội nói chung và ngành Xây dựng nói riêng. [...]... được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 Chương 3: Phương hướng và một số biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ... cấp nghề Xây dựng trong các nhà trường - Nghiên cứu về thực trạng quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 4 Khách thể nghiên cứu Công tác đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng 5 Đối tƣợng nghiên cứu Quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng 6 Phạm... cứu Thực trạng quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 trong 3 năm học gần đây 7 Giả thuyết khoa học Chất lượng đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 còn có một số mặt bất cập và hạn chế bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng dựa trên... sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lý hoạt động đào tạo nghề, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp và xã hội 3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận việc quản lý quá trình đào tạo nghề có liên quan đến chất lượng đào tạo trình độ Trung cấp nghề. .. chung và Trung cấp nghề Xây dựng nói riêng trong nhiều năm qua chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống Chính vì vậy công tác quản lý đào tạo trình độ trung cấp nghề Xây dựng là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ Vì vậy, đứng trước nhu cầu thực tế, việc nghiên cứu các biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất... năng, kỹ xảo nghề nghiệp, phát huy tính sáng tạo hình thành kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp Dạy nghề hiện nay có ba cấp trình độ đào tạo là sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề Hình thức dạy nghề bao gồm dạy nghề chính quy, dạy nghề không chính quy 1. 4 Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề 1. 4 .1 Những vấn đề cơ bản về chất lượng đào tạo nghề, các yếu tố ảnh hưởng đến chất... của công tác đào tạo nghề, có nhiều việc phải làm, song việc trước hết cần nâng cao nhận thức về công tác đào tạo nghề, đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đào tạo nghề và phương pháp thực hiện Ðây là những khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác công tác đào tạo nghề 1. 4.2 Quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề là một trong... trong hoạt động học trình độ Trung cấp nghề - Quản lý thực hiện kế hoạch tiến độ thời gian và các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác - Quản lý nội dung, kế hoạch giảng dạy, học tập thực hành - Quản lý hoạt động thực tập tay nghề 1. 4.2.2 Quản lý mục tiêu đào tạo trình độ Trung cấp nghề Theo Luật dạy nghề thì: “Mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến... động sau: 1. 4.2 .1 Quản lý kế hoạch đào tạo Quản lý kế hoạch đào tạo bao gồm việc thu thập thông tin, tổ chức lập kế hoạch, giám sát thực hiện mục tiêu, điều chỉnh nội dung, nguồn lực, biện pháp, tiến độ hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu đào tạo Cụ thể nội dung của kế hoạch dạy học trình độ Trung cấp nghề ở Trường như sau: - Mục tiêu đào tạo trình độ Trung cấp và mục tiêu đào tạo chung - Thời... quản lý đào tạo, quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề được hiểu là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch và hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ thống đào tạo nghề phát triển, vận hành theo đường lối chủ trương của Đảng và thực hiện được những yêu cầu của xã hội, đáp ứng sự nghiệp phát triển KT-XH 27 Quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề bao gồm các loại hoạt động sau: 1. 4.2.1 . một số biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG. tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 4. Khách thể. Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Biện pháp quản lý đào tạo trình độ Trung cấp nghề Xây dựng ở trường Cao đẳng Xây dựng số 1, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ XÂY DỰNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay