Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

113 349 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:03

. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN HẢI BẰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .  Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay . 2. Mục đích nghiên cứu . 2.4.6chung 63 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 68 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn