Phát triển độ ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

111 708 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:33

. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . trƣởng trƣờng trung học phổ thông 28 1.4. Yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay. 29 1.4.1. Xu hƣớng đổi mới và phát triển giáo dục. ngũ CBQL trƣờng THPT hiện nay. Từ những lý do trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài:“ Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay ” để nghiên cứu.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển độ ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, Phát triển độ ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, Phát triển độ ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG THPT, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH THÁI BÌNH, 4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trƣờng THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình., CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG THPT TỈNH THÁI BÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, 1 Nguyên tắc chọn lựa biện pháp, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn