Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

107 270 1
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:14

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HƢNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HƢNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Xuân Hải HÀ NỘI - 2013 i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu xây dựng đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay” tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh và các lực lượng giáo dục trong huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tận tình cung cấp tài liệu, đóng góp các ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này. Để đạt tới kết quả tốt đẹp như hôm nay, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo trong Ban giám hiệu, các giáo sư, các giảng viên của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Đặng Xuân Hải, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình lập đề cương, nghiên cứu, viết và hoàn chỉnh luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn chỉnh luận văn, song chắc rằng luận văn vẫn còn có những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của quý thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp và bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thân yêu của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2013  Nguyễn Thị Hƣng ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN   BCH  BGH  CBQL  CMHS  CSVC      GTS  GV Giáo viên GVCN    HS  KNS  LHQ  NXB  PGS.TS  THCS  XHCN  iii MỤC LỤC  i  ii  iii , hình vii MỞ ĐẦU 1  1  4  5  5  5  5  5  6  6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 7 1.1.   7  12 1.2.1. q 12 1.2.2. . 15  17  21  21   22   23 iv  26  27 1.4.  31 1.4.1.  31  33  34  35  36  36  36  37  39  40  40   41 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 42 2.1. -   42  42 -  43  44 2.2.         45  45 2. 46  46 2.3.              53 v 2.3.1.      53 2.3.2.      54 2.3.3.      sinh THCS 55 2.4. ,       57 2.4.1.        57 2.4.2.      57 2.4.3. Nguyên nhân 57 2 58 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 60  60  60   61   61  62   62   62  64              68 3.2.4.    72 3.2.5.    75 3.2.6.   77 vi  79  79  79  79  79  80  80  82 KÊ ́ T LUÂ ̣ N VA ̀ KHUYÊ ́ N NGHI ̣ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH  47   49     50  53 2.5.         54    55  2.7.     56  79   80  81  18 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ vai trò của kỹ năng sống, tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống trong hoàn cảnh xã hội hiện nay                 khóa           c     ng k        H                         nhiên, k                    ,     [...]... Cơ sở lí luận của việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của các trường Trung học cơ sở Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong. .. những lý do trên chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay 2 Mục đích nghiên cứu - Trên cơ sở lí luâ ̣n và thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh phúc, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo. .. biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 4 Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng khảo sát 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường Trung học cơ sở 4.2 Đối tượng nghiên cưu ́ Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc 5 Giả... lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 4 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Xác định c ơ sở lý luận về GD kỹ năng số ng và quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh THCS; 3.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 3.3 Đề xuất một... cách cho HS nói chung và đối với giáo dục KNS nói riêng ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn 1.3.3 Mục tiêu, nội dung của quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong giáo dục học sinh THCS 23 1.3.3.1 Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh THCS là quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường kể cả hoạt động. .. dung sau đây; - Quản lý hoạt động dạy học - Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức - Quản lý hoạt động lao động và hướng nghiệp - Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Quản lý hoạt động học tập ngoài giờ lên lớp - Quản lý hoạt động xã hội của nhà trường, hoạt động của đoàn thể - Quản lý tài chính và quản lý sử dụng cơ sở vật chất Tóm lại, quản lý nhà trường là việc người hiệu trưởng xây dựng mục 16... tài: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay với mong muốn đây là sự kế thừa cần thiết các nghiên cứu đi trước, cùng góp phần thêm công sức và sự vận dụng hệ thống lý luận quản lý giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cấp THCS trong trường THCS Vân Hội cũng như các trường. .. dung quản lý hoạt động giáo dục KNS trong trường THCS Hoạt động giáo dục KNS cho học sinh THCS là một công việc quan trọng và rất khó khăn Để quản lý tốt hoạt động giáo dục KNS trong nhà trường cần chú ý những nội dung sau: a/ Quản lý hoạt động giáo dục KNS trong các hoạt động dạy học Hoạt động dạy học là quá trình thống nhất biện chứng giữa giáo viên và học sinh, dưới tác động tổ chức điều khiển của giáo. .. giai đoạn hiện nay 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu về hoạt động quản lý giáo dục kỹ năng sống Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người có tài mà không có đức là người vô dụng; Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” Đối với lứa tuổi học sinh trong giai đoạn. .. chức, phương pháp giáo dục giá trị 11 sống, kỹ năng sống cho học sinh nói chung và học sinh ở trường trung học cơ sở (THCS) cụ thể nói riêng Một số đề tài đã nghiên cứu tương đối đầy đủ các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, và đề xuất giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống nhưng ít có đề tài nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong một nhà trường THCS cụ thể . TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HƢNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . X : Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay . 2. Mục đích nghiên cứu. 2 58 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 60 
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Lý do chọn đề tài, Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay