Tổ chức phối hợp của huyện đoàn với nhà trường trung học phổ thông thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay

105 286 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:14

  ***          2009 2            601405  - 2009 3   “Tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với Nhà trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay”    -       Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Nhật Thăng      .   o              Xin trân trọng cảm ơn!   4  BGH  CTr          LHPN  MT  ND  PP  UBND  UNESCO    UNICEF   SCUK    THPT   THCS  TNCS  TNGL  TT  WPE  WHO T 5  Trang  3  3  6  6  7  7  7  7 8 7   9 1.1. V 9  23   24     25   sinh 28    32 2.1.        : 32 2.2 . 36 2.3.                           43              57 6  .        61 3.1.   61   64  79  83  83  86  89  7  1.  -                   ng cc nay.     qua ,              8                                                                   nhau         ?  9                                        -           ,       10       c  ,                              “Tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với nhà trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay” 2.       3.   -    -    y. -          [...]... năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay Chương 3: Một số giải pháp tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với các trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay Kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 12 CHƢƠNG 1 LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 1.1 Vài nét tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề: Việc giáo dục kỹ năng sống cho giới... hƣởng tới việc tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với các nhà trƣờng THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Việc phối hợp của Huyện đoàn với các trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bị chi phối bởi nhiều yếu tố Các yếu tố đó đóng vai trò quyết định tới sự thành bại của hoạt động phối hợp này đó là: 1.5.1 Mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với mục tiêu giáo dục. .. thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay có kế thừa và phát triển một số kết quả nghiên cứu trên Vấn đề mà luận văn quan tâm không chỉ là giáo dục kỹ năng sống gì? Mà quan tâm tới việc tổ chức Đoàn 16 TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Lâm sẽ tổ chức phối hợp như thế nào với các nhà trường THPT để thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh một cách có hiệu quả và thiết thực nhất... nghiên cứu: Hoạt động tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với các trường THPT trên địa bàn huyện Gia Lâm Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với các trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn huyện Gia Lâm 5 Giả thuyết khoa học: Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình hoạt động rất đa dạng, phong phú, phức tạp bị chế ước, chi phối bởi nhiều yếu tố khách... tiêu giáo dục của Đoàn và đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh: 32 Một hoạt động giáo dục chỉ có thể tổ chức và thu được hiệu quả giáo dục cao khi mục tiêu giáo dục của hoạt động đó phù hợp và tương thích với mục tiêu của tổ chức và phù hợp với đối tượng được giáo dục Với hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng vậy, để hoạt động giáo dục kỹ năng sống được tổ chức tốt, đem lại hiệu quả thực. .. động đều ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động phối hợp đó 33 Trong việc tổ chức phối hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng vậy, nhận thức của cán bộ huyện đoàn, của ban giám hiệu, của cán bộ giáo viên, của cán bộ đoàn trong nhà trường đến nhận thức của học sinh, thậm chí cả phụ huynh học sinh đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phối hợp đó Hoạt động phối hợp không thể thực hiện được nếu đồng... thực tế thiết thực thì mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cũng phải tương thích với mục tiêu giáo dục của nhà trường và mục tiêu giáo dục của Đoàn Mục tiêu tương thích đó sẽ là yếu tố giúp cho tổ chức Đoàn và nhà trường có động lực để tổ chức thực hiện một cách tốt nhất bởi nó chính là “Một mũi tên trúng nhiều đích” (vừa thực hiện được mục tiêu của tổ chức mình, vừa tạo mối quan hệ tốt với tổ chức khác, huy... giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ nhưng chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu về sự phối hợp của các tổ chức xã hội với nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ nói chung và học sinh THPT nói riêng 13 1 1.2 Ở trong nước: Từ 1996 ở Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình Unicef và "Giáo dục kĩ năng sống để bảo vệ sức khoẻ và phòng chống HIV/AIDS" với sự tham gia của ngành giáo dục. .. lượng giáo dục và kĩ năng sống" do UNESCO tài trợ được tổ chức vào tháng 10/2003 Việt Nam đề xuất kế hoạch chương trình hành động quốc gia giáo dục cho mọi người (2003-2015) đã nêu lên yêu cầu xây dựng chương trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh mọi cấp học, hệ học và hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo đang từng bước triển khai việc dạy kỹ năng sống cho học sinh tại các nhà trường thông qua việc thực hiện. .. pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thống kê: thống kê, xử lý, phân tích số liệu điều tra khảo sát 8 Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện trong 3 chương như sau: 11 Chương 1: Lí luận về tổ chức phối hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Chương 2: Thực trạng tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với các trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống . 3    Tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với Nhà trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay    -.     Tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với nhà trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay 2.    . THPT    Tổ chức phối hợp của Huyện đoàn với nhà trường THPT thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay    
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức phối hợp của huyện đoàn với nhà trường trung học phổ thông thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay, Tổ chức phối hợp của huyện đoàn với nhà trường trung học phổ thông thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay, Tổ chức phối hợp của huyện đoàn với nhà trường trung học phổ thông thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở huyện Gia Lâm hiện nay, CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC PHỐI HỢP CỦA HUYỆN ĐOÀN VỚI NHÀ TRƯỜNG THPT THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở HUYỆN GIA LÂM, 1 Một số đặc điểm về giáo dục THPT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Lâm, 2 Thực trạng nhận thức của các đối tượng được khảo sát, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP CỦA HUYỆN ĐOÀN VỚI NHÀ TRƯỜNG THPT THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở HUYỆN GIA LÂM HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay