Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội tt

29 606 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ PHONG LAN BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA PHÚC, SÓC SƠN, HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh HÀ NỘI - 2012 iv MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục các chữ viết tắt ii Danh mục các bảng iii MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6 1.2. Các khái niệm công cụ 7 1.2.1 Quản lí 7 1.2.2 Quản lí giáo dục 9 1.2.3 Quản lí nhà trường 11 1.2.4 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 13 1.2.5 Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 14 1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT 14 1.3.1 Vị trí, vai trò, mục tiêu và các hình thức tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 14 1.3.2 Nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 19 1.3.3 Đặc điểm của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 22 1.4. Quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT 24 1.4.1 Các nội dung quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 24 1.4.2 Vai trò của các chủ thể quản lí trong thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 28 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 31 v CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA PHÚC, SÓC SƠN, HÀ NỘI 34 2.1. Khái quát về trƣờng THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 34 2.1.1 Đặc điểm địa bàn nơi trường đóng 34 2.1.2 Đặc điểm của nhà trường 35 2.2. Thực trạng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở nhà trƣờng . 39 2.2.1 Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vai trò của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 40 2.2.2 Thực trạng tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Đa Phúc 43 2.3. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT Đa Phúc 52 2.3.1 Thực trạng quản lí việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 52 2.3.2 Thực trạng quản lí việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 54 2.3.3 Thực trạng quản lí việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 56 2.3.4 Thực trạng quản lí việc thu hút tập hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 58 2.3.5 Thực trạng quản lí việc kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 61 2.3.6 Thực trạng quản lí việc bồi dưỡng cán Đoàn - Hội, giáo viên chủ nhiệm về năng lực, nghiệp vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 63 2.4. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân 64 2.4.1 Những mặt mạnh 64 2.4.2 Những mặt hạn chế 65 vi 2.4.3 Nguyên nhân của những mặt hạn chế 66 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT ĐA PHÚC, SÓC SƠN, HÀ NỘI 68 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 68 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 68 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 69 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69 3.2. Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 69 3.2.1 Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và các lực lượng ngoài xã hội về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 69 3.2.2 Biện pháp 2: Phân định trách nhiệm về quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường 73 3.2.3 Biện pháp 3: Huy động các nguồn lực để thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 78 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường và sử dụng hợp lí, hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 83 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 85 3.2.6 Mối quan hệ giữa các biện pháp 87 3.3. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp 88 3.3.1 Mục đích, nội dung và đối tượng khảo nghiệm 88 3.3.2 Kết quả khảo nghiệm 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 98 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việc đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện đã được cụ thể hoá trong Luật giáo dục, các Nghị quyết và Chiến lược phát triển về giáo dục của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện được điều đó, trong chương trình đào tạo ở các cấp học, ngành học mà Bộ GD và ĐT xây dựng, ngoài các môn học cung cấp kiến thức còn có các hoạt động giáo dục bổ trợ, trong đó phải kể đến HĐGDNGLL. HĐGDNGLL là sự tiếp nối hoạt động văn hoá, bằng hình thức sinh hoạt hấp dẫn với nội dung phong phú góp phần củng cố, khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm, xây dựng ý thức độc lập, tinh thần tự chủ, phát triển tình đoàn kết của HS. HĐGDNGLL còn là một hoạt động phù hợp với nhu cầu của các em như: vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, HDNGLL đã được triển khai thực hiện ở hệ thống các trường phổ thông, đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo, các lực lượng khác và đã đạt được một số kết quả tốt. Tuy nhiên ở một số trường, HĐGDNGLL chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức, tổ chức còn tản mạn, mang tính hình thức, hiệu quả giáo dục còn hạn chế. Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn đề tài: "Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội" nhằm tìm ra những biện pháp QL hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng HĐGDNGLL, giúp công tác chỉ đạo của nhà trường được thuận lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra. 2. Mục đích nghiên cứu 2 Nghiên cứu lí luận về HĐGDNGLL, tìm hiểu thực trạng và đề xuất những biện pháp QL HDGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lí luận của QL HĐGDNGLL ở trường THPT. - Phân tích thực trạng HDGDNGLL và việc QL HĐGĐNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội - Đề xuất một số biện pháp QL nhằm nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Công tác QL HĐGDNGLL trường THPT. 4.2. Đối tượng nghiên cứu HDGDNGLL và biện pháp QL HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội. 5. Phạm vi nghiên cứu - Các số liệu thống kê về HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội trong năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012. - Nghiên cứu tại các trường THPT công lập khác trong huyện Sóc Sơn. 6. Giả thuyết khoa học Để nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội thì phải xác định được những biện pháp QL phù hợp như: nâng cao nhận thức của CBQL, GV, CMHS, HS và các lực lượng ngoài xã hội về HĐGDNGLL; phân định trách nhiệm trong QL HĐGDNGLL trong nhà trường; huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để tổ 3 chức HĐGDNGLL; tăng cường và sử dụng hợp lí, hiệu quả CSVC phục vụ cho HĐGDNGLL; đổi mới công tác KT - ĐG HĐGDNGLL. 7. Phƣơng pháp chứng minh luận điểm 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa các tài liệu về lí luận QL, các công trình khoa học có liên quan đến đề tài để xây dựng hệ thống cơ sở lí luận của đề tài. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp chuyên gia 7.3. Phương pháp thống kê toán học: Phương pháp này được sử dụng để xử lý các số liệu đã thu thập được. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn được trình bày trong ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận về QL HĐGDNGLL ở các trường trung học phổ thông. Chƣơng 2: Thực trạng các biện pháp QL HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội. Chƣơng 3: Các biện pháp QL HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội. 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thời chiến hay thời bình, thời kỳ giáo dục khó khăn nhất hay hưng thịnh thì sự nghiệp phát triển giáo dục nước ta vẫn luôn chú trọng đến giáo dục toàn diện cho HS. Tư tưởng đó được thể hiện rõ trong nguyên lí: "Học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội". Đặc biệt trong giai đoạn đổi mới hiện nay, phương châm giáo dục toàn diện càng được quán triệt trong các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đào tạo con người Việt nam XHCN nhằm hình thành và phát triển nhân cách HS. HĐGDNGLL đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giáo dục ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu về các HĐGDNGLL và các biện pháp QL HĐGDNGLL đã được nhiều tác giả quan tâm. “Sách giáo viên Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” Lớp 10, 11, 12 (nhiều tác giả) nêu đầy đủ, chi tiết mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức HĐGDNGLL, cùng với đó là hướng dẫn cách đánh giá kết quả hoạt động của HS. Trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa Lớp 10 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”, tác giả Nguyễn Dục Quang cũng nêu rõ: Chương trình giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực và trên thế giới đã coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế, nội dung chương trình thường tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản và thiết thực, tích hợp được nhiều mặt giáo dục. Hình thức tổ chức dạy và học rất đa dạng. 5 Trong cuốn “Giáo dục học”, các tác giả Đặng Vũ Hoạt và Hà Thế Ngữ đã nhấn mạnh vai trò và tác dụng của hình thức hoạt động ngoại khoá, coi hoạt động ngoại khoá là một hình thức dạy học có khả năng tạo hứng thú cho HS, giúp các em mở rộng, nâng cao, khắc sâu kiến thức. Một số tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Các biện pháp QL hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, THPT” để hoàn thành khoá học thạc sĩ. 1.2 . Các khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lí QL là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức của chủ thể lên khách thể thông qua các cơ chế QL, nhằm sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài trong điều kiện môi trường luôn có biến động, để cho hệ thống ổn định và vận động theo chiều hướng phát triển tích cực, đạt được những mục tiêu đề ra. 1.2.2 Quản lí giáo dục QLGD là những tác động có hệ thống, có khoa học, có ý thức và có mục đích của chủ thể QL lên đối tượng QL là quá trình D - H và giáo dục diễn ra tại cơ sở giáo dục. 1.2.3 Quản lí nhà trường QL nhà trường là tác động có định hướng, có kế hoạch của chủ thể QL lên tất cả các nguồn lực nhằm đẩy mạnh hoạt động của nhà trường theo nguyên lý giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục. 1.2.4 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp HĐGDNGLL là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, 6 tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở HS. 1.2.5 Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp QL HĐGDNGLL là quá trình người CBQL hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra HĐGDNGLL của nhà trường nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. 1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT 1.3.1 Vị trí, vai trò, mục tiêu và các hình thức tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT * Vị trí: HĐGDNGLL là hoạt động mang tính bắt buộc, diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục. Nó là hoạt động giáo dục cơ bản, mang tính chủ đạo, được tổ chức thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, tiếp nối và thống nhất với hoạt động dạy và học, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS theo mục tiêu đào tạo. *Vai trò: Đây là dịp để HS củng cố kết quả hoạt động học tập ở trên lớp, biến tri thức thành niềm tin. Thông qua hình thức hoạt động cụ thể, HS có dịp để đối chiếu, để kiểm nghiệm tri thức đã học, bổ sung, cập nhật thông tin làm cho tri thức đó trở thành của chính các em. * Mục tiêu: HĐGDNGLL giúp HS nâng cao hiểu biết và các giá trị truyền thống của dân tộc cũng như những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức đã học trên lớp; tiếp tục củng cố rèn luyện các kĩ năng cơ bản đã có từ cấp THCS để trên cơ sở đó tiếp tục phát triển các năng lực chủ yếu; giúp HS có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. * Hình thức tổ chức cơ bản: Tiết chào cờ đầu tuần; Tiết sinh hoạt cuối tuần; 2 tiết hoạt động giáo dục theo chủ điểm hàng tháng. [...]... HĐGDNGLL trong nhà trường 8 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA PHÚC, SÓC SƠN, HÀ NỘI 2.1 Khái quát về trƣờng THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 2.1.1 Đặc điểm địa bàn nơi trường đóng Sóc Sơn là một huyện thuần nông, ngoại thành của thành phố Hà Nội, là vùng đất đồi gò bạc màu ở phía bắc của thành phố Công tác giáo dục được huyện...1.3.2 Nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Có 6 nội dung chính: Hoạt động chính trị - xã hội; Hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Hoạt động thể dục thể thao; Hoạt động khoa học - kỹ thuật, hướng nghiệp; Hoạt động vui chơi giải trí; Hoạt động lao động công ích 1.3.3 Đặc điểm của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT HĐGDNGLL có 6 đặc điểm sau đây: là một hoạt động có bình diện hoạt động. .. tính kế thừa 3.2 Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 3.2.1 Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và các lực lượng ngoài xã hội về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 3.2.1.1 Mục tiêu của biện pháp Làm cho CBQL, GV, HS, CMHS, các lực lượng ngoài xã hội nhận thức... rộng; là một hoạt động mang tính đặc thù của quá trình giáo dục; là một hoạt động đa dạng về mục tiêu; là một hoạt động có tính năng động của chương trình, kế hoạch; là một hoạt động phong phú và đa dạng về nội dung và hình thức, phức tạp khó khăn trong việc kiểm tra đánh giá 1.4 Quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT 1.4.1 Các nội dung quản lí Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT... phù hợp với điều kiện của trường THPT Đa Phúc để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên CHƢƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT ĐA PHÚC, SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Khi nghiên cứu đề xuất biện pháp QL HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, tác giả đã chú trọng các nguyên tắc cơ bản 14 sau: Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, nguyên tắc... đạo 3.2.3 Biện pháp 3: Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 3.2.3.1 Mục tiêu của biện pháp Huy động các nguồn lực giáo dục tham gia vào HĐGDNGLL là việc làm rất cần thiết Mục tiêu của biện pháp này là phát huy tối đa nguồn lực hiện có của nhà trường và huy động tốt nhất các lực lượng ngoài xã hội để cùng nhau tổ chức tốt hoạt động HĐGDNGLL... quả giáo dục văn hóa Năm học Giỏi % SL TB % SL Yếu % SL % Kém SL % 92 5.29 702 40.39 832 47.87 107 6.16 7 0.40 2011-2012 118 6.58 749 41.77 792 44.17 133 7.42 0 0 2010-2011 SL Khá 2.2 Thực trạng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT Đa Phúc 2.2.1 Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vị trí, vai trò của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. .. này chưa hề có Việc huy động cộng đồng đầu tư cho HĐGDNGLL chưa được chú trọng đặc biệt 2.3.4 Thực trạng quản lí việc thu hút tập hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Việc phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường thực hiện tốt hơn so với việc phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng bên ngoài nhà trường Đặc biệt, các... HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, thực trạng sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL Ngoài việc khảo sát bằng phiếu hỏi, tác giả còn tiến hành phỏng vấn Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các nội dung này đều được đánh giá ở mức độ Trung bình và Khá 2.3 Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT Đa Phúc 2.3.1 Thực trạng quản lí việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giáo. .. rằng các biện pháp này rất cấp thiết và hoàn toàn khả thi Kết luận chƣơng 3 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế QL HĐGDNGLL ở trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, tác giả đã xây dựng 5 biện pháp QL hoạt động này, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại mà nhà trường đang vướng mắc Các biện pháp đã được tiến hành khảo nghiệm và khẳng định tính cấp thiết và tính khả thi để nhà trường có . của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 22 1.4. Quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT 24 1.4.1 Các nội dung quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường. 1.2.2 Quản lí giáo dục 9 1.2.3 Quản lí nhà trường 11 1.2.4 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 13 1.2.5 Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 14 1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ PHONG LAN BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA PHÚC, SÓC SƠN, HÀ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội tt, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội tt, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay