Các biện pháp quản lý chương trình giáo dục thể chất trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay tt.PDF

6 294 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ******** PHẠM CAO CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VÕ KỲ ANH HÀ NỘI, 2007 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu. 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3 3.1. Khách thể nghiên cứu: 3 3.2. Đối tượng nghiên cứu trực tiếp: 3 4. Giả thuyết khoa học. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3 6. Phạm vi nghiên cứu. 4 7. Phương pháp nghiên cứu. 4 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 4 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 4 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT. 5 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý. 5 1.1.1. Khái niệm về quản lý: 7 1.1.2. Bản chất của quản lý: 7 1.1.3. Chức năng quản lý: 8 1.1.4. Các nguyên tắc quản lý: 10 1.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 12 1.2.1. Quản lý giáo dục: 12 1.2.2. Quản lý nhà trường: 15 1.3. Cơ sở lý luận của khoa học quản lý GDTC. 18 1.3.1. Một số vấn đề chung về quản lý chương trình đào tạo. 19 1.3.2. Chương trình đào tạo GDTC. 20 1.3.3. Khỏi nim c bn ca Giỏo dc th cht 22 1.4. Khỏi nim ging viờn, dy hc. 26 1.4.1. Khỏi nim ging viờn. 26 1.4.2.Khỏi nim dy - hc 27 1.5. Qun lý i ng ging viờn núi chung v ging viờn th dc th thao núi riờng. 27 1.5.1. c im lao ng ca i ng ging viờn. 28 1.5.2. Lao ng ca ngi ging viờn mang tớnh cht c bit: 29 1.6. V trớ, nhim v chng trỡnh giỏo dc th cht v phõn phi chng trỡnh o to. 30 1.6.1. V trớ, nhim v ca GDTC trong trng i hc v Cao ng nc ta. 30 1.6.2. Yu t m bo cho GDTC trong cỏc trng i hc v Cao ng. 32 1.6.3. Tm quan trng ca vic qun lý nhm nõng cao cht lng giỏo dc th cht. 33 1.6.3.1. Tớnh cp thit ca vic nõng cao cht lng GDTC. 33 1.6.3.2. Tm quan trng ca vic qun lý nhm nõng cao cht lng giỏo dc th cht. 34 1.6.3.3. Quan nim v cht lng trong lnh vc giỏo dc th cht trng Cao ng kinh t k thut cụng nghip I. 35 1.6.4. Mt bng cht lng. 36 1.6.4.1. Mc tiờu chung. 36 1.6.4.2. Ni dung chng trỡnh. 36 Chng 2: Thực trạng quản lý ch-ơng trình giáo dục thể chất tr-ờng Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 38 2.1. S lc lch s v trng Cao ng kinh t k thut cụng nghip I 38 2.1.1. V trỡnh o to: 39 2.1.2. V ngnh, ngh o to: 39 2.1.3. Về tổ chức bộ máy: 40 2.2. Thực trạng việc quản lý chương trình giáo dục thể chất trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 40 2.2.1. Thực trạng chương trình GDTC của trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 40 2.2.1.1. Mục tiêu chương trình. 40 2.2.1.2. Nội dung chương trình 41 2.2.2. Thực trạng nhu cầu tập luyện TDTT của sinh viên. 45 2.2.3. Đánh giá chương trình giáo dục thể chất đang thực thi tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 49 2.2.3.1. Quản lý chương trình chuẩn. 50 2.2.3.2. Chương trình nội khoá: 50 2.2.3.3. Chương trình ngoại khoá: 52 2.2.3.4. Chương trình khung môn GDTC của Bộ GD&ĐT. 54 2.2.3.5. Đánh giá kiến thức và kỹ năng thực hành. 55 2.2.4. Thực trạng công tác quản lý cán bộ trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 57 2.2.4.1. Tình hình cán bộ giảng dạy. 57 2.2.4.2. Quản lý đội ngũ giảng viên 58 2.2.4.3. Quản lý thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học 59 2.3. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất giáo dục thể chất. 60 Chương 3: C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc thÓ chÊt cho sinh viªn 63 3.1 . Những căn cứ để xây dựng biện pháp. 63 3.2. Các biện pháp quản lý chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên. 64 3.2.1. Biện pháp 1: Quản lý của Hiệu trưởng, Bộ môn giáo dục thể chất trong quản lý GDTC của nhà truờng. 64 3.2.1.1. Vai trò của Hiệu trưởng. 64 3.2.1.2. Vai trò của Bộ môn GDTC. 65 3.2.1.3. Quản lý và xây dựng chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường. 66 3.2.2. Biện pháp 2: Cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên 68 3.2.2.1. Xây dựng cơ cấu quản lý Bộ môn GDTC. 68 3.2.2.2. Công tác cán bộ. 68 3.2.3. Biện pháp 3: Cải tiến phương pháp giảng dạy GDTC cho phù hợp với đặc điểm của sinh viên 68 3.2.3.1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy. 68 3.2.3.2. Nội dung đổi mới phương pháp dạy học. 70 3.2.4. Biện pháp 4: Tăng số giờ học nội khoá cho sinh viên. 73 3.2.5. Biện pháp 5: Tổ chức đẩy mạnh các hoạt động ngoại khoá cho sinh viên. 74 3.2.6. Biện pháp 6: Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác GDTC. 74 3.2.7. Biện pháp 7: Đưa điểm tổng kết môn học thể dục vào đánh giá kết quả học tập và xét học bổng. 75 3.3. Tổ chức thực hiện các biện pháp. 75 3.3.1. Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp và phối hợp giữa các biện pháp. 75 3.3.2. Khảo sát sự cần thiết và tính khả thi của GDTC 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 Kết luận: 78 Khuyến nghị: 79 1. Với Bộ GD&ĐT. 79 2. Với Bộ công thương. 79 3. Với trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 79 4. Với bộ môn GDTC. 80 . trạng việc quản lý chương trình giáo dục thể chất trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 40 2.2.1. Thực trạng chương trình GDTC của trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 40. Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I KHOA SƯ PHẠM ******** PHẠM CAO CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I LUẬN. 36 Chng 2: Thực trạng quản lý ch-ơng trình giáo dục thể chất tr-ờng Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. 38 2.1. S lc lch s v trng Cao ng kinh t k thut cụng nghip I 38 2.1.1. V trỡnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý chương trình giáo dục thể chất trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay tt.PDF, Các biện pháp quản lý chương trình giáo dục thể chất trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay tt.PDF, Các biện pháp quản lý chương trình giáo dục thể chất trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay tt.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay