Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

120 480 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:59

. phát triển đội ngũ cán bộ quản lí của các trường, đặc biệt là cán bộ quản lí trường Tiểu học. Với lí do trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường. về quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ……………………………………… 57 2.5.Đánh giá chung về thực trạng quản lí phát triển đội ngũ cán bộ trƣờng Tiểu. quản lí trường Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 2.Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, đáp ứng yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRẤN YÊN, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn