Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO

187 354 1
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN KIỀU OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN KIỀU OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  Quản lý giáo dục : 62 14 05 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2. GS.TS. Phan Văn Kha Hà Nội - 2014 i LỜI CẢM ƠN     T      L  L                 L     ii LỜI CAM ĐOAN u c s lit qu Luc, kt qu ca Lu       trong bt k     lun  iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  :  BD :  CB CBQL : :   CNH- : -    : :    KT-XH : :     NCKH :  NNL :  NVSP GD : :   GV :   TC : :   SV :  XH :  iv DANH MỤC CÁC BẢNG  39  40  43   44   50   52  54  57  59   62  65 3.1.         121     122 3.3.    BD NVSP    124 3.4.       127 v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ H 30   41  42  42               cho GV 46               ch 46                47                  48   49                 51                53                54  56           cho GV 67  cho GV 68 vi  cho GV 70                 BD NVSP 71  74  75  76  120      123  3.3.               125  126 3.5.       128  129 vii MỤC LỤC N i  ii  iii  iv   v  vii  1  1  4  4 ể ứu 4  4  4  5 6. Ph   5  6  6  7  7 CHNG 1: C             8  8  n 8  13   17  17  18 1.2.3.      20 viii   21   22  23  23 1.3.2. Kin               26   28  30  30  31  32 1.4. v 32 1.5.    33   33  33    34  34   35  36 NG I 38 CHNG 2:   D   39  39  39  44 [...]... 03 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH theo tiếp cận CDIO Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động BD NVSP cho GV của một số trƣờng ĐH ở Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH theo tiếp cận CDIO 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO 1.1 Tổng quan lịch sử... đánh giá thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động BD NVSP, hiệu quả, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH ở Việt Nam nhƣ là những cơ sở thực tế cho việc đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động BD NVSP cho GV ĐH 5.3 Xác định nguyên tắc và đề xuấ t các giải pháp quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH ở Việt Nam theo tiếp cận CDIO 6 Phƣơng pháp nghiên... BD NVSP cho GV ĐH ở Việt Nam Lần đầu tiên phân tích làm rõ vận dụng tiếp cận CDIO vào quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH Thứ hai, Luận án đã mô tả đƣợc bức tranh thực trạng hoạt động BD NVSP cho GV ĐH cũng nhƣ thực trạng quản lý hoạt động BD NVSP cho GV của một số trƣờng ĐH ở Việt Nam Thứ ba, Luận án đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH theo tiếp cận CDIO ở Việt Nam 9 Phạm vi... cầu ĐT NNL cho XH cũng là việc quan trọng, cần đƣợc 3 quan tâm, nghiên cứu kỹ lƣỡng và tổ chức thực hiện một cách khoa học Tuy vậy, công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng NVSP cho GV chƣa đƣợc các trƣờng chú trọng, do đó chất lƣợng và hiệu quả hoạt động này còn thấp Từ sự phân tích trên, tác giả lựa chọn vấn đề "Quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO để... GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO .91 3.1 Nguyên tắc xây dựng giải pháp 91 3.1.1 Đảm bảo tính kế thừa và phát triển 91 3.1.2 Đảm bảo tính chất lƣợng và hiệu quả 92 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 92 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn và dễ áp dụng 92 3.2 Các giải pháp quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH... và PP ĐT theo một quy trình khoa học CDIO là một sáng kiến mới cho GD, là một hệ thống các PP và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc ĐT SV để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và XH, có thể vận dụng tiếp cận CDIO cho việc đổi mới quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH Việc tổ chức ĐT NNL theo nhu cầu của XH là tất yếu, theo đó việc tổ chức hoạt động BD nâng cao trình độ nghiệp vụ cho GV đáp... thể 1.2.4 Nghiệp vụ sư phạm Thuật ngữ Nghiệp vụ sƣ phạm là từ ghép của hai từ nghiệp vụ và “sƣ phạm Nghiệp vụ là công việc thuộc chuyên môn riêng của từng nghề và “Sƣ phạm là khoa học về giáo dục và dạy học Theo các chuyên gia giáo dục, NVSP chính là công việc chuyên môn của nghề dạy học, là những hoạt động GD và PP dạy môn học cụ thể nào đó của ngƣời giáo viên Ngƣời giáo viên có NVSP là ngƣời... quan, Luận án đặt ra nhiệm vụ mới là: khái quát về mặt lý thuyết quản lý hoạt động BD GV ĐH ở Việt Nam; trên cơ sở đó, có thể áp dụng tổ chức quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH của Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả hoạt động BD NVSP cho đội ngũ GV ở các trƣờng ĐH, thông qua đó nâng cao các kỹ năng sƣ phạm, đáp ứng cao nhất yêu cầu của giảng dạy theo học chế TC ở Việt Nam, đặc... định cơ sở lý luận và thực tiễn, các nhân tố ảnh hƣởng và các điều kiện quyế t đinh chất lƣợng hoạt động BD NVSP cho GV ĐH; ̣ - Đề xuất các giải pháp có tính hệ thống để quản lý hoạt động BD NVSP cho GV ĐH theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động này ở Việt Nam 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu của đề tài là hoạt động BD NVSP cho GV các... chỉ mang tính định hƣớng cho GDĐH Việt Nam nên chƣa tập trung nghiên cứu để đƣa ra đƣợc quy trình hoặc các giải pháp cụ thể cho quản lý hoạt động BD GV ĐH Cuốn sách Đại cƣơng khoa học quản lý của Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn 8 Thị Mỹ Lộc (2010) đã nêu lên những khái niệm cơ bản của khoa học quản lý cũng nhƣ sự tiến hóa của các học thuyết quản lý làm nền tảng về cơ sở lý luận cho lĩnh vực phát triển NNL . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN KIỀU OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO .  . 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề.   " ;Quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO  m L. 2. Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO, Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO, Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay