Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

119 398 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:53

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THU HUYỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO CHƢƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. Từ Đức Văn HÀ NỘI - 2011 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CB Cán bộ CBQL Cán bộ quản lý CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC Cơ sở vật chất ĐHQG Đại học Quốc gia GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HS Học sinh KTĐG Kiểm tra đánh giá KT&KĐCLGD Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Quy mô trường lớp, giáo viên, học sinh trường THPT Bình Gia 31 Bảng 2.2: Quy mô trường lớp, giáo viên, học sinh trường THPT Pác Khuông 32 Bảng 2.3: Điểm tuyển sinh vào lớp 10 của hai trường THPT huyện Bình Gia, Lạng Sơn. (Tổng điểm thi 3 môn trong đó Toán, Văn nhân đôi) 32 Bảng 2.4: Xếp loại học lực của học sinh trường THPT Bình Gia 33 Bảng 2.5: Xếp loại học lực của học sinh trường THPT Pác khuông 33 Bảng 2.6: Đội ngũ GV tiếng Anh hai trường THPT huyện Bình Gia, Lạng Sơn năm học 35 Bảng 2.7: Đội ngũ GV tiếng Anh năm học 2008-2009 và 2009-2010 chia theo trình độ, độ tuổi, tuổi nghề, giới tính 35 Bảng 2.8: Kết quả khảo sát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng việc giảng dạy tiếng Anh theo chương trình mới 37 Bảng 2.9: Mức độ GV thực hiện các hoạt động dạy học 38 Bảng 2.10: Đánh giá thực trạng, mức độ sử dụng phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học của GV 39 Bảng 2.11: Đánh giá mức độ phù hợp của chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh hiện nay với học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa 41 Bảng 2.12: Số HS, HS dân tộc của hai trường THPT huyện Bình Gia (từ 2006 – 2010) 43 Bảng 2.13: Điểm tuyển sinh vào 10 môn tiếng Anh từ điểm 5 trở lên. (%) . 44 Bảng 2.14: Kết quả học tập môn tiêng Anh của trường THPT Bình Gia và THPT Pác Khuông từ năm 2006 đến 2008 44 Bảng 2.15: từ năm 2008 đến 2010 44 Bảng 2.16: Kết quả thi đỗ tốt nghiệp môn tiêng Anh của trường THPT Bình Gia và THPT Pác Khuông từ năm 2006 đến 2010 (%) 45 Bảng 2.17: Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ đạt được các mục tiêu của chương trình tiếng Anh THPT của HS 47 Bảng 2.18: Kết quả khảo sát thực trạng HS đạt được ở các kỹ năng 48 Bảng 2.19: Kết quả khảo sát 49 5 Bảng 2.20: Kết quả khảo sát thực trạng việc thực hiện chương trình và SGK tiếng Anh mới của CBQL, GV 51 Bảng 2.21: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 53 Bảng 2.22: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh hai trường THPT huyện Bình Gia, Lạng Sơn 57 Bảng 2.23: Kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn tiếng Anh 59 Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết 91 Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm mức độ khả thi 92 6 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TRONG TRƢỜNG PHỔ THÔNG 6 1.1. Sơ lược về vấn đề nghiên cứu 6 1.2. Các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu 8 1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. 8 1.2.2. Khái niệm hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học 13 1.3. Vị trí, vai trò của việc dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông 16 1.4. Những điểm khác biệt trong việc dạy học, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh giữa chương trình tiếng Anh cũ và chương trình tiếng Anh THPT hiện nay 20 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh trong trường trung học phổ thông 24 1.5.1. Các yếu tố khách quan 24 1.5.2. Các yếu tố chủ quan 26 Tiểu kết chương 1 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO CHƢƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIA , TỈNH LẠNG SƠN 30 2.1. Khái quát về các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 30 7 2.2. Thực trạng hoạt động dạy học môn tiếng Anh của các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 34 2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy môn tiếng Anh của các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 34 2.2.2. Thực trạng hoạt động học môn tiếng Anh của học sinh các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 43 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường THPT huyện Bình Gia. 50 2.3.1. Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn tiếng Anh ở các trường THPT huyện Bình Gia. 50 2.3.2. Thực trạng quản lý hoạt động học môn tiếng Anh của học sinh ở các trường THPT huyện Bình Gia. 56 2.3.3. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn tiếng Anh 58 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 60 Tiểu kết chương 2 62 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN 63 3.1. Một số nguyên tắc chỉ đạo đề xuất các biên pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh 63 3.2. Các nhóm biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia. 64 3.2.1. Nâng cao nhận thức của học sinh và các lực lượng có liên quan về tầm quan trọng của môn tiếng Anh và việc dạy học tiếng Anh theo chương trình đổi mới. 64 3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy tiếng Anh của đội ngũ giáo viên 67 3.2.3. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tiếng Anh của học sinh 81 8 3.2.4. Nhóm biện pháp tăng cường đầu tư và quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị phương tiện dạy học môn tiếng Anh 87 3.3. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 90 Kết luận chương 3 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 1. Kết luận 94 2. Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 là: “Đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa… Để đạt được mục tiêu trên, giáo dục đào tạo và khoa học - công nghệ có vai trò quyết định, nhu cầu phát triển giáo dục là rất bức thiết”. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 đã chỉ ra sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, sự phát triển năng động của các nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đang làm cho việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước trở nên hiện thực hơn và nhanh hơn. Khoa học - công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát nền kinh tế - xã hội. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm và năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau. Ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Nói chung, không những vì biết ngoại ngữ là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà biết ngoại ngữ còn là một năng lực cần thiết đối với mọi người nói chung, người Việt Nam nói riêng trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá. Do tầm quan trọng của môn Tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân nên trong những năm gần đây quy mô dạy và học Tiếng Anh ngày càng phát triển. Mục tiêu dạy và học tiếng Anh phổ thông là giúp học sử dụng được tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản dưới các dạng 2 nghe, nói, đọc, viết. Học sinh có được kiến thức cơ bản tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lí lứa tuổi ở từng cấp học. Bắt đầu từ năm học 2006 – 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình và sách giáo khoa phân ban ở THPT trong đó có môn Tiếng Anh. Chương trình tiếng Anh phân ban mới gồm chương trình chuẩn dành cho Ban Khoa học tự nhiên và Ban cơ bản và chương trình nâng cao cho Ban Khoa học xã hội và nhân văn. Nét nổi bật trong chương trình SGK mới là những thay đổi quan trọng đến quan điểm dạy và học, đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; vì vậy việc dạy và học tiếng Anh và công tác quản lý hoạt động dạy học bộ môn tiếng Anh phải phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của chương trình và SGK mới. Quản lý việc dạy và học tiếng Anh theo chương trình đổi mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả đào tạo trong nhà trường phổ thông. Quản lý tốt sẽ giúp giáo viên và học sinh làm việc hiệu quả trong từng khâu của quá trình dạy và học, như việc xây dựng kế hoạch năm học của bộ môn, của cá nhân giáo viên, kế hoạch dự giờ thăm lớp, việc chỉ đạo ra đề thi , kiểm tra đánh giá, các hình thức ngoại khoá bộ môn, hội thảo, biện pháp khắc phục những ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, tiếng địa phương trong việc học ngoại ngữ của học sinh. Các biện pháp này nhằm tác động trực tiếp đến người dạy và người học để học kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy và học đáp ứng các yêu cầu của mục tiêu giáo dục đề ra. Trong quá trình dạy học và quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh, chúng tôi nhận thấy công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh của các trường THPT huyện Bình Gia, Lạng Sơn còn nhiều bất cập. Việc quản lý hoạt động dạy học còn buông lỏng, cán bộ quản lý chưa nắm rõ được đặc thù 3 của bộ môn quan trọng này nên sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học tiếng Anh chưa được chú trọng do vậy chưa đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học bộ môn theo chương trình sách giáo khoa mới. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ quản lý giáo dục. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Đề xuất hệ thống biện pháp quản lý trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động dạy học môn tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn học này ở các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 4. Giả thuyết khoa học Dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn còn có nhiều hạn chế. Nếu đề xuất và áp dụng một cách đồng bộ, linh hoạt các biện pháp quản lý thì việc dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới sẽ được nâng cao chất lượng hiệu quả, đáp ứng thực hiện đổi mới chương trình THPT nói chung, tiếng Anh nói riêng trong giai đoạn hiện nay. [...]... được trình bày trong ba chương như sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về dạy học, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh đáp ứng chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện Bình. .. lý luận về quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông; - Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Phân tích những ưu điểm và nhược điểm trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động này; - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường. .. việc dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông; những điểm khác biệt trong việc dạy học, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh giữa chương trình tiếng Anh cũ và chương trình tiếng Anh THPT hiện nay và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh trong trường trung học phổ thông Các khái niệm cơ bản đó sẽ giúp chúng tôi có cơ sở để phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy. .. mới cho các môn học trong trường phổ thông trong đó có tiếng Anh 6 Chương trình và SGK tiếng Anh mới đòi hỏi sự thay đổi toàn diện quá trình dạy học, bao gồm những thay đổi về quan điểm dạy học, về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học cũng như đổi mới cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Vì vậy để hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương. .. mới toàn diện quá trình dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông nói chung và trong trường THPT nói riêng Điều đó mới đáp ứng được yêu cầu dạy và học môn học trong thời kỳ mới, đồng thời theo kịp xu thế dạy và học tiếng Anh hiện đại trên thế giới 1.4.2 Hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh mới Bắt đầu từ năm học 2006 - 2007, chương trình và sách giáo... chƣơng trình tiếng Anh cũ và chƣơng trình tiếng Anh THPT hiện nay 1.4.1 Hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh cũ Trong nhiều thập kỷ qua Môn tiếng Anh Trung học phổ thông vẫn sử dụng đồng thời hai bộ chương trình và sách giáo khoa (chương trình và sách giáo khoa hệ 3 năm bắt đầu học từ lớp 10 và chương trình và sách giáo khoa hệ 7 năm nối tiếp từ lớp 6 Trường. .. giáo viên tiếng Anh được học tiếng Anh ở phổ thông và đào tạo tiếng Anh trong trường đại học đều theo chương trình cũ nên dạy và học tiếng Anh theo cách truyền thống gần như là thói quen trong họ Điều này ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường phổ thông hiện nay Để thực hiện quá trình dạy học môn tiếng Anh có hiệu quả theo yêu cầu của chương trình đổi mới, giáo... Vì vậy, có thể nói hoạt động dạy học trong nhà trường đã tô đậm chức năng xã hội của nhà trường Hoạt động dạy học là đặc trưng nhiệm vụ của nhà trường và là hoạt động giáo dục trung tâm, là cơ sở khoa học của các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường 1.2.2.2 Quản lý hoạt động dạy học Quản lý hoạt động dạy học là quản lý một quá trình xã hội, một quá trình sư phạm đặc thù, nó tồn tại như một hệ thống,... đặc thù của bộ môn, và phương pháp dạy học đặc trưng của môn Tiếng Anh để có những giải pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh có hiệu quả * Người dạy Chương trình bộ môn tiếng Anh được biên soạn theo đường hướng giao tiếp và lấy người học làm trung tâm thì vai trò của giáo viên, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học khác biệt hẳn so với cách dạy tiếng Anh theo chương trình cũ Thực... tiếp bằng tiếng dân tộc (tiếng mẹ đẻ) của HS, nhận thức của cộng đồng dân cư, phụ huynh HS, bản thân HS về môn học chưa đúng đắn dẫn đến thiếu động cơ để học tập bộ môn này Vấn đề đặt ra ở đây là cần đổi mới cách thức quản lý hoạt động 7 dạy học tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để đáp ứng chương trình mới và từng bước năng cao chất lượng dạy học 1.2 Các khái . Anh theo chương trình đổi mới tại các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 4. Giả thuyết khoa học Dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh. cứu Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng. tiếng Anh theo chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh đáp ứng chương trình đổi mới ở các trường THPT huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình đổi mới tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG, 1 Sơ lược về vấn đề nghiên cứu, Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN, Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay