Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động

124 474 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:47

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI THỊ SÁU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số : 601405 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Khánh Đức HÀ NỘI - 2010 3 CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN TT Từ viết tắt Viết đầy đủ 1 CNH -  -  2 TCCN    3       4           5 TTSX        6   7   8 SX - KD  9 UBND  10 CN - CX  11 BGH  12   13 Nxb  14 TCKT- KTBTL  -  15 LT  16 THCB        17 TN    18 NTr  19   20   21 QLDN  4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang  1  4  4  4  4 6 5  5 8.  5  6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 7 1.1.   7 1.1.1.    7 1.1.2.  8  10  10  11  12  14  15  18 1.4.      . 26 1.5.  35  36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 37 2.1.    -  37 2.1.1.  37 2.1.2.  ,       39 5 2.1.3.      40 2.1.4.      41 2.1.5. ,  42 2.1.6.                43 2.1.7.             43    -      46 2.2.1.          46 2.2.2.                     47 2.2.3.                   50  53  54 Chƣơng 3: MÔ HI ̀ NH QUẢN LÝ LIÊN KÊ ́ T ĐA ̀ O TA ̣ O VA ̀ MÔ ̣ T SÔ ́ GIẢI PHA ́ P TRIÊ ̉ N KHAI MÔ HI ̀ NH QUẢN LÝ LIÊN KÊ ́ T ĐA ̀ O TA ̣ O GIƢ ̃ A TRƢƠ ̀ NG TRUNG CÂ ́ P KINH TÊ ́ - KỸ THUÂ ̣ T BĂ ́ C THĂNG LONG VƠ ́ I CA ́ C ĐƠN VI ̣ SƢ ̉ DU ̣ NG LAO ĐỘNG 57  57 3.2.                    -  60 3.2.1.    63 3.2.2.    65 3.2.3.    67 3.2.4.    69 3.3.                                   -  71  71 6 3.3.2.       73    -  90  92 KÊ ́ T LUÂ ̣ N VA ̀ KHUYẾN NGHI ̣ 94  94  96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài        lao  CN      ng         ,                               N   8         ta.        -  -    -          -          Ng    -     9       -         -                          ,           ,                     T -             10 p Ca       -  "   2. Mục tiêu nghiên cứu  ,    TTCKT-KTBTL  . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.    3.2.               TCKT - KTBTL  ; 3.3.      - KTBTL    4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu:         N    4.2. Đối tượng nghiên cứu M Tr - KTBTL  5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận  11 5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn -                 Internet. -    - KTBTL   trong  5.3. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp xử lý số liệu thống kê   6. Giả thuyết khoa học      - KTBTL      DN 7. Phạm vi nghiên cứu         - KTBTL        8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8.1. Ý nghĩa khoa học          ,       g TCKT - KTBTL   8.2. Ý nghĩa thực tiễn    - KTBTL    - KTBTL  N [...]... phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn đƣợc cấu trúc thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm Chƣơng 2: Thực trạng liên kết đào tạo và quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Chƣơng 3: Mô hình quản lý liên kết đào tạo và một... thể sử dụng mô hình ở phạm vi, cấp độ xã hội (ví dụ mô hình thị trƣờng…) hay sử dụng mô hình cho các hoạt động nhƣ mô hình dạy học, mô hình sản xuất Mô hình có thể là trừu tƣợng (nhƣ mô hình nhân cách) hay trừu tƣợng (nhƣ mô hình động cơ)… Trong một số ngành khoa học, mô hình là vật thực thu nhỏ hoặc phóng đại nhằm hỗ trợ cho quá trình nhận thức Bên cạnh những mô hình vật chất, các mô hình lý... Liên kết đào tạo nghề cần đƣợc đề cập ở hai góc độ: Một là, liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề này với các cơ sở đào tạo nghề khác để đào tạo những nghề hoặc đào tạo ở trình độ nghề mà một cơ sở chƣa đủ khả năng đào tạo; Hai là, liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với các cơ quan, doanh nghiệp (trên thế giới đã phát triển nhiều hình thức hợp tác phong phú với các doanh nghiệp, bao gồm hợp tác đào tạo; ... triển khai mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa trƣờng TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các ĐVSDLĐ 12 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên thế giới Xu thế đào ta ̣o gắ n liề n với nhu cầ u xã hô ̣i - liên kế t đào ta ̣o giƣ̃a nhà trƣờng với doanh nghiê ̣p đã đƣ ợc các nƣớc... triển đào tạo nghề Vấ n đề quản lý liên kết đào tạo giữa trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động đã và đang đƣơ ̣c quan tâm, bƣớc đầ u thu đƣơ ̣c mô ̣t số kế t quả khả quan Để vấ n đề này thƣ̣c hiê ̣n thì cầ n phải xây dƣ̣ng các mô hình quản lý liên kế t đào ta ̣o giƣ̃a trƣờng với các đơn vi ̣sƣ̉ du ̣ng lao đô ̣ng - cung cấ... xuất các sản phẩm mới - Các nội dung liên kết: Tuỳ thuộc vào mục tiêu, đối tượng và hình thức liên kết mà có các nội dung liên kết khác nhau bao gồm từ các nội dung các hoạt động liên kết: đầu tƣ, hỗ trợ tài chính, đào tạo và bồi dƣỡng nhân lực, nghiên cứu khoa ho ̣c và công nghê ̣ đến các hoạt động SX - KD với vai trò, vị trí, trách nhiệm tham gia theo thoả thuận của các bên tham gia liên kết -. .. thị trƣờng lao động hiện nay 28 Hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyế t việc làm sẽ tạo ra sự chủ động hơn cho các cơ sở đào ta ̣o nghề trong việc cung ứng lao động có tay nghề cho thị trƣờng lao động Chất lƣợng lao động qua đào tạo đƣợc nâng cao, sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sử dụng lao động chặt chẽ hơn Phƣơng thức đào tạo này cũng làm tiết kiệm thời gian và tạo nhiều cơ... trình đào tạo: Kinh phí, tài liệu, máy móc thiết bị, các chuyên gia và thợ bậc cao - Những nguyên tắc của mối quan hệ liên kế t giữa nhà trường với Đơn vị sử dụng lao động: + Sự liên kết phải đảm bảo mục tiêu đào tạo đã đề ra, không làm ảnh hƣởng tới quy trình đào tạo của nhà trƣờng, cũng nhƣ tiến độ sản xuất Trái lại nó, phải góp phần vào sự phát triển của hai đơn vị, có lợi cho cả cơ sở đào tạo. .. và môi trƣờng kinh tế nhất định Nói đến liên kết là nói đến các nội dung sau: 18 - Mục tiêu liên kết: Phản ánh lợi ích, mong muốn chung và cụ thể của từng tổ chức thành phần tham gia liên kết nhƣ lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, lợi ích môi trƣờng phát triển - Các thành phần, tổ chức liên kết: bao gồm các thành phần, tổ chức độc lập, có tƣ cách pháp nhân thuộc nhiều loại hình, tổ chức kinh tế -. .. xã hội, giáo dục - đào tạo, cơ quan quản lý nhà nƣớc tham gia với những vai trò vị trí nhất định trong liên kết - Các hình thức liên kết: Tuỳ theo mục tiêu và tính chất liên kết mà có thể có theo hình thức thành lập các tổ chức liên doanh, thoả thuận phối hợp thực hiện các dự án nghiên cứu hay phát triển các sản phẩm dịch vụ, các hợp đồng kinh tế trong hợp tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dƣỡng . SÁU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC. 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 37 2.1.    - . Chƣơng 3: MÔ HI ̀ NH QUẢN LÝ LIÊN KÊ ́ T ĐA ̀ O TA ̣ O VA ̀ MÔ ̣ T SÔ ́ GIẢI PHA ́ P TRIÊ ̉ N KHAI MÔ HI ̀ NH QUẢN LÝ LIÊN KÊ ́ T ĐA ̀ O TA ̣ O GIƢ ̃ A TRƢƠ ̀ NG TRUNG CÂ ́ P KINH TÊ ́ - KỸ THUÂ ̣ T
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động, Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động, Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬTBẮC THĂNG LONG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, Tiểu kết Chương 2, CHƯƠNG 3 MÔ HINH QUẢN LÝ LIÊN KÊT ĐAO TAO VÀ MỘT Ś GIẢI PHÁP TRIÊN KHAI MÔ HINH QUẢN LÝ LIÊN KÊT ĐAO TAO GIƯA TRƯƠNG TRUNG CÂP KINH TÊ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG VƠI CAC ĐƠN VI SƯ DUNG LAO ĐÔNG, KÊT LUÂN VA KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn