Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của kỹ sư ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

163 572 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Thái Hòa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Thái Hòa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Chuyên ngành : Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người viên hướng dẫn khoa học : PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa Hà Nội - 2013 3 LỜI CẢM ƠN Mặc dù đây là lần đầu tiên nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục và cũng với thời gian rất ngắn ngủi mà lượng kiến thức khá nhiều và quan trọng. Nhưng tôi đã được PGS. TS Đinh Thị Kim Thoa định hướng cho nhiều kiến thức bổ ích và thực tiễn để có thể áp dụng vào việc thực hiện luận văn này một cách tốt nhất. Tôi cũng xin cảm PGS. TS Nguyễn Qúy Thanh người đã góp ý nhiều cho tôi về đề cương luận văn của tôi trong quá trình học môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa học. Từ đó tôi thấy được những thiếu sót trong quá trình xây dựng đề cương, từ đó mới có thể hoàn thành việc xây dựng đề cương và bảo vệ đề cương tốt để thực hiện luận văn này. Để hoàn thành luận văn này, tôi còn sự trợ giúp rất lớn về mặt kiến thức từ giáo viên của tất cả các môn học của Viện Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục – ĐH. Quốc Gia Hà Nội trong suốt quá trình học và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong hội đồng bảo vệ đề cương đã góp ý cho tôi rất nhiều trong thời gian bảo vệ đề cương, để có một luận văn hoàn chỉnh ngày nay. Luận văn tốt nghiệp này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót do nhiều yếu tố khách quan đến chủ quan. Mong sự góp ý của giáo viên hướng dẫn, các thầy cô ở Viện và các bạn cùng khóa để có thể trở thành một một luận văn tốt nghiệp tốt mang tính thực tiễn cao trong thực tế. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Người thực hiện NGUYỄN THÁI HÒA 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề : ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu; các kết quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi; tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn tường minh, theo đúng quy định. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận văn của mình TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2013 Tác giả luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thái Hòa 3 MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG 8 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 10 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ 11 MỞ ĐẦU 12 1 Lý do chọn đề tài 12 2 Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 14 3 Mục đích nghiên cứu của đề tài 15 4 Giới hạn nghiên cứu của đề tài 15 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 5.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 5.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 16 16 16 16 6 Mô hình nghiên cứu 17 7 Phạm vi nghiên cứu 7.1 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.3 Phạm vi nghiên cứu 18 18 19 19 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 21 1.1 Tổng quan 21 1.1.1 Tóm tắt tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam 21 1.1.2 Một số nghiên cứu trong nước và nước ngoài 1.1.2.1 Một số nghiên cứu trong nước 21 21 4 1.1.2.2 Một số nghiên cứu nước ngoài 29 1.2 Cơ sở lý thuyết 32 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm về làm việc đúng chuyên ngành 1.2.1.2 Khái niệm về đánh giá (Evaluation) 1.2.1.3 Khái niệm về đào tạo mục tiêu năng lực và chuẩn đầu ra 1.2.1.4 Khái niệm về đáp ứng yêu cầu đào tạo 32 32 33 34 39 1.3 Khái niệm và cấu trúc quá trình dạy học 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Cấu trúc quá trình dạy học 40 40 41 1.4 Các thành tố trong hoạt động giáo dục ảnh hưởng đến việc đào tạo ra con người đáp ứng yêu cầu về năng lực 1.4.1 Các thành tố, cấu trúc của hoạt động giáo dục và mối quan hệ của các thành tố 1.4.2 Các thành tố, cấu trúc của hoạt động giáo dục 1.4.3 Nội dung giáo dục 42 42 42 44 1.5 Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục 45 1.6 Kết quả giáo dục 45 1.7 Mối quan hệ giữa các thành tố 45 1.8 Chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội 48 1.9 Lý thuyết của Daniel L. Stufflebeam và mô hình CIPP – Stufflebeam 1.9.1 Khung lý thuyết mô hình CIPP – Stufflebeam 1.9.2 Áp dụng lý thuyết mô hình CIPP trong lý thuyết đo lư ờng hiện đại vào việc đánh giá tại cơ sở 1.9.3 Vận dụng mô hình CIPP để tiến hành lập kế hoạch đánh giá 52 52 54 5 tại cơ sở 55 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 56 2.1 Thiết kế nghiên cứu 56 2.2 Phương pháp chọn mẫu 56 2.3 Qui trình, các công cụ và chiến lược thu thập phân tích dữ liệu 58 2.4 Phạm vi nghiên cứu cụ thể 59 2.5 Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 60 2.6 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn (Simple Random) 61 2.7 Thống kê bộ phiếu hỏi 2.7.1 Thống kê phiếu hỏi dung khảo sát chương trình sinh viên năm 4 2.7.2 Thống kê phiếu hỏi dùng cho sinh viên đã tốt nghiệp 2.7.3 Thống kê khảo sát nhà sử dụng lao động 2.7.4 Khảo sát độ tin cậy của thang đo “Nhà sử dụng lao động” 2.7.5 Khảo sát thang đo mức độ yêu cầu của NSDLĐ về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiệp vụ 2.7.6 Khảo sát thang đo mức độ đáp ứng của KS CNTT về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiệp vụ 2.7.7 Khảo sát thang đo mức độ yêu cầu của NSDLĐ về phẩm chất cá nhân 2.7.8 Khảo sát thang đo mức độ đáp ứng của KS CNTT về phẩm chất cá nhân 2.7.9 Kết luận về độ tin cậy thang đo 62 62 62 64 64 65 66 66 67 68 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 6 3.1 Phân tích và đọc kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 3.1.1 Về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiệp vụ 3.1.2 Về phẩm chất nghề nghiệp 3.1.3 Về kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành 3.1.4 Phân tích tương quan giữa sự đánh giá của NTD và mức độ tự đánh giá của các KS CNTT 3.1.5 Kiểm định tham số của mức độ hài lòng của NTD lao động 3.1.6 Kết luận 3.1.7 Phân tích các yếu tố khác trong bảng hỏi dành cho nhà sử dụng lao động 3.1.8 Phân tích các yếu tố mà nhà sử dụng lao động “mong muốn” để các kỹ sư có thể nâng cao chất lượng 69 69 84 88 93 95 97 97 99 3.2 Phân tích và đọc kết quả khảo sát sinh viên năm 4 101 3.3 Phân tích và đọc kết quả khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp 106 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 111 4.1 Kết luận 111 4.2 Hạn chế của đề tài 112 4.3 Kiến nghị - Giải Pháp 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 118 7 Từ viết tắt STU : Saigon Technology University ĐH : Đại học CNTT : Công nghệ thông tin TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh HUFLIT : ĐH. Ngoại Ngữ Tin Học TP. HCM CDIO : Conceive – Design –Implement –Operate CIPP : Context – Input – Process – Product CNPM : Công nghệ phần mềm MMT : Mạng máy tính SV : Sinh viên NSDLĐ : Nhà sử dụng lao động LĐ : Lao động KS : Kỹ sư NTD : Nhà tuyển dụng GTTB : Giá trị trung bình T. Hợp : Trường hợp ĐVHT : Đơn vị học trình DN : Doanh nghiệp NT : Nhà trường CNSG : Công Nghệ Sài Gòn 8 DANH MỤC BẢNG STT Tên Trang Bảng 1 Thống kê số phiếu phát ra dùng khảo sát chương trình 62 Bảng 2 Thống kê số phiếu phát ra dùng khảo sát SVTN 63 Bảng 3 Khảo sát độ tin cậy của thang đo “Nhà sử dụng lao động “ 65 Bảng 4 Những năng lực yêu cầu của nhà NTD 69 Bảng 5 Những năng lực mà kỹ sư ngành CNTT đáp ứng được yêu cầu của NTD 70 Bảng 6 Bảng so sánh năng lực giao tiếp NTD mong đợi 70 Bảng 7 Bảng so sánh năng lực giao tiếp mà kỹ sư đáp ứng 71 Bảng 8 Bảng so sánh GTTB về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiệp vụ 81 Bảng 9 Bảng NTD kỳ vọng về phẩm chất nghề nghiệp 84 Bảng 10 Kỹ sư đáp ứng về phẩm chất nghề nghiệp 86 Bảng 11 Bảng so sánh các năng lực về phẩm chất nghề nghiệp 87 Bảng 12 Bảng so sánh GTTB giữa NSD LĐ “mong đợi” và các KS “đáp ứng” 88 Bảng 13 Bảng đánh giá mức độ đáp ứng về phẩm chất nghề nghiệp 88 Bảng 14 BảngNTD kỳ vọng về kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành của KS 89 Bảng 15 Bảng KS đáp ứng về kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành của NTD 90 Bảng 16 Bảng so sánh giữ sự “Kỳ vọng” và sự “Đáp ứng” về kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành 90 Bảng 17 Mức độ chênh lệch giữa NTD “mong đợi”và KS ” đáp ứng” 91 Bảng 18 Bảng so sánh GTTB giữa NTD “mong đợi” và các KS “đáp ứng” 93 Bảng 19 Tương quan giữa việc NTD đánh giá SVTN và SVTN tự đánh giá về KIẾN THỨC - KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ 94 Bảng 20 Giá trị trung bình của từng kỹ năng mà NTD đánh giá 96 [...]... thc tin ca Vit Nam (12/1/2005), thỡ với sự phát triển của xã hội loài ngời, công nghiệp và dịch vụ ngày càng phát triển, hàng hoá đợc sản xuất ngày càng nhiều và con ngời ngày càng quan tâm đến chất lợng bởi vì con ngời muốn có các mặt hàng tốt hơn, muốn đợc phục vụ tốt hơn Chính vì lẽ đó mà khoa học quản lý chất lợng đợc hình thành, trớc hết ở trong công nghiệp, sau đó đợc đa vào áp dụng cho giáo... chuẩn mực chất lợng (ví dụ không đạt các thông số kỹ thuật) Đây là quá trình xẩy ra sau khi sản phẩm đã đợc tạo ra, nên nếu phải loại bỏ sản phẩm sẽ dẫn đến lãng phí nguyên vật liệu, thời gian và công sức Với ngời học, họ còn mất nhiều cơ hội khác trong khi phải theo đuổi một chơng trình (program) học tập nhng cuối cùng không đợc tốt nghiệp Đảm bảo chất lợng là cấp độ quản lý chất lợng tiến bộ hơn kiểm... lợng là việc tạo ra nền văn hoá chất lợng, nơi mà mục đích của mọi ngời trong tổ chức kinh doanh hay nhà trờng là làm hài lòng khách hàng hay làm hài lòng ngời học (trên phơng diện học thuật) Những nơi nh thế không cho phép họ cung cấp các sản phẩm có chất lợng thấp Quản lý chất lợng tổng thể là quá trình nghiên cứu những kỳ vọng và mong muốn của khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối... quan tâm đến việc tạo nên một nền văn hoá chất lợng khi áp dụng mô hình đảm bảo chất lợng để những ngời trực tiếp làm ra sản phẩm phải tự nhận thức đợc tầm quan trọng của chất lợng, biết cách làm thế nào để đạt đợc chất lợng cao hơn và tự mình mong muốn làm điều đó, hơn thế nữa còn lôi kéo, vận động ngời khác cùng làm tốt nh hoặc làm tốt hơn bản thân họ Quản lý chất lợng tổng thể là cấp độ quản lý chất... thụng tin y nht tin hnh phỏt phiu hi kho sỏt T vic ỏnh giỏ ny s tin hnh kin ngh nhm giỳp ngi lm cụng tỏc chuyờn mụn hoc cỏc chuyờn gia ca ngnh t iu chnh chng trỡnh khung o to cho phự hp vi yờu cu ca th trng lao ng ca ngnh CNTT hin nay Tng th v khỏch th nghiờn cu Sinh viờn sn phm tt nghip l khỏch th cn nghiờn cu tin hnh ỏnh giỏ Tuy nhiờn, tin hnh ỏnh giỏ c sn phm do trng chỳng tụi o to thỡ ta phi tin. .. Khoa Cụng ngh thụng tin ca Trng i hc Cụng ngh Si gũn c thnh lp theo quyt nh s 17A-2001/CKN, ngy 02/5/2001 Hin nay, khoa Cụng ngh thụng tin ch yu m nhim vic o to nhõn lc v Cụng ngh thụng tin ba cp bc: Trung hc chuyờn nghip, Cao ng, v i hc Khoa cng cú nhim v ging dy cỏc kin thc tin hc i cng cho sinh viờn ca cỏc khoa khụng chuyờn ca trng Vic o to v nghiờn cu ca khoa Cụng Ngh Thụng Tin c tp trung u tiờn... vọng và mong muốn của khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng 27 Mi õy nht ti HI THO TP HUN H THNG CễNG C THễNG TIN PHN HI KT QU GIO DC I HC, Cc Kho Thớ v Kim nh Cht Lng Giỏo Dc n v t vn : Vin m Bo Cht Lng Giỏo Dc, thỏng 12/2011 din ra ti TP Vng Tu Ti hi tho, mt b cụng c tin hnh kho sỏt v vic : ỏnh giỏ cht lng ging dy mụn hc, ỏnh giỏ cht lng ngnh o to dnh... nghiờn cu 5.1 Cõu hi nghiờn cu v gi thuyt nghiờn cu 5.1.1 Cõu hi nghiờn cu K s tt nghip ngnh Cụng Ngh Thụng Tin ti trng ỏp ng yờu cu v kin thc sau khi tt nghip nh th no ? K s tt nghip ngnh Cụng Ngh Thụng Tin ti trng ỏp ng yờu cu v k nng lm vic sau khi tt nghip khụng ? K s tt nghip ngnh Cụng Ngh Thụng Tin ti trng ỏp ng yờu cu v phm cht ngh nghip sau khi tt nghip khụng ? 5.1.2 Gi thuyt nghiờn cu K s tt nghip... con ngời muốn có các mặt hàng tốt hơn, muốn đợc phục vụ tốt hơn Chính vì lẽ đó mà khoa học quản lý chất lợng đợc hình thành, trớc hết ở trong công nghiệp, sau đó đợc đa vào áp dụng cho giáo dục đại học Ba cấp độ quản lý chất lợng đợc nhiều ngời biết đến là : Kiểm soát chất lợng (Quality Control), Đảm bảo chất lợng (Quality Assurance) và Quản lý chất lợng tổng thể (Total Quality Management) 26 Kiểm soát... ngnh ti TP HCM ó c trng o to tin hnh thng kờ tỡm ra kt qu tr li L nh s dng lao ng : Kho sỏt tng cng 52 doanh nghip, n v s dng cỏc k s tt nghip ti trng H Cụng Ngh Si Gũn v úng trờn a bn TP HCM 15 L cỏc sinh viờn nm cui (nm t) : Trong quỏ trỡnh hng dn lun vn tt nghip, tụi tin hnh kho sỏt thờm v ỏnh giỏ ton b chng trỡnh hc cho sinh viờn nm th t (sinh viờn nm cui) Nờn tụi ó tin hnh kho sỏt 2 khúa nh sau .  Kỹ sư tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin tại trường đáp ứng yêu cầu về kiến thức sau khi tốt nghiệp như thế nào ?  Kỹ sư tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin tại trường đáp ứng yêu cầu. GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Chuyên ngành : Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành. nghiên cứu luận văn “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN” với sự đam mê và niềm tin tôi hy vọng sẽ tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của kỹ sư ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của kỹ sư ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của kỹ sư ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 7 Mối quan hệgiữa các thành tố, 8 Chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, CHƯƠNG 2 THIẾT KẾVÀ TỔCHỨC NGHIÊN CỨU, 7 Thống kê bộphiếu hỏi, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Phân tích và đọc kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động (xem phụ lục 1), 2 Phân tích và đọc kết quả khảo sát chương trình sinh viên năm thứ4 (xem phụlục 4 và phụlục 5), 3 Phân tích, đọc kết quả và so sánh khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp (xem phụ lục 3), 3 Kiến nghị- Các giải pháp, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay