Đô thị hóa và tác động của nó đến những biến đổi làng xã ngoại thành Hà Nội (Qua trường hợp làng Phú Đô

159 594 2
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KIM KYUNG ĐÔ THỊ HOÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI (QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG PHÚ ĐÔ) Chuyên ngành : Việt Nam học Mã số : 60 31 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS VŨ VĂN QUÂN Hà Nội - 2009 M ỤC L ỤC OAN M L DANH M CÁC B DANH M HÌNH DANH M CÁC KÍ HI VÀ CH VI T    9 1. Lý do ch tài 9 ng và phm vi 10 i ca lu 11 u 11 5. Cu trúc ca lu 12     13     HÓA - MT S V  LÝ LUN VÀ THC TIN 18 2.1. m   , ng    ng a   - i-  18 2.1.1. Khái niô th hoá 18 ô th hoá và các nhân t ô th hoá  Vit Nam 19 ô th hoá  Vit Nam 19 2.1.2.2. Các nhân t ô th hoá  Vit Nam 22 2.1.3. S ng cô th n kinh t - xã hi   25  hoá  ngoi thành Hà Ni 29 ô th hoá  ngoi thành Hà Ni 29 2.2.2. Các nhân t ô th n ngoi thành Hà Ni 34 2.2.3. S ng cô th n cuc sô 37 2.2.3.1. Nhng mt tích cc cô th hoá vô 38 2.2.3.2. Nhng mt tiêu cc cô th hoá v 39 ng 3. KHÁI QUÁT V  41 3.1. Vài nét v v a lý 41 3.2. Lch s  42 3.3.  47 u kinh t 48 3.4.1.Nông nghip 48 3.4.2.Th công nghip truyn thng và các ngh ph 49 i và ch làng 49 3.5. Các t chc xã hi 50 ình 50 3.5.2. Dòng h 52 3.5.3. T chc giáp 55 3.5.4. T chc xóm, ngõ 56 3.5.5. B máy qun lý hành chính làng 57 ng làng 60  61 3.6.2. H   64 3.6.3. Vic t chc t l, gi ch 65  67     A       A Ô 67 4.1.     ng ô. 67 4.1.1. S chuyt nông nghiô th. 67 4.1.2. p    nh 68 4.1.3.   chuyi ngh nghiô th hoá, t nông nghip sang phi nông nghip. 69 4.2.         ô d    a    70 4.2.1. Diai và qun lý s dt 70 4.2.2. S ng cô th n cnh quan t nhiên 73 4.2.3. Bii dân s 75 4.2.4.  79 u kinh t 79 4.2.4.2. S i v thu nhp, chi tiêu 86 4.2.5.    : s chuyn dch ngh nghip 87 4.2.6. Mi quan h xã hi 91 4.2.6.1. Quan h ình và dòng h 92 4.2.6.2. Quan h làng xóm 94 4.2.7.   i  - li sng 96 4.2.8.   n thc cô th hoá 98 4.2.8.1   n thc v kinh t 98 4.2.8.2.   n thc v li sng 99 4.3. T ng hánh giá ô th hoá làng xã ngoi thành Hà Ni 102 4.3.1. Nhim chung 103 4.4.2. Nhng khác bit 107 KT LUN 110 TÀI LIU THAM KHO 111  DANH MU ̣ C CA ́ C BA ̉ NG - B: Dân s trung bình phân theo thành th và nông thôn so v t dân s. - 2.2: Tc  tng và c cu kinh t. - Bng 4.1: Bin ng din tích t nông nghip t  ca xã M Trì. - 4.2: Bng thng kê hin trng s dng t làng Phú ô. - 4.3: Bin ng dân s làng Phú ô t nm 2005-2007. -  4.4: Thng kê tình hình kt qu ng ký qun lý tm trú, thông báo lu trú, tm vng ti công an xã. DANH MU ̣ C HÌNH - Hình 1: B   hình làng Phú ô nm 1989 - Hình 2: Bn  a hình làng Phú ô nm 2000 - Hình 3: Bn  a hình làng Phú ô nm 2007 - Hình 4 : S  phân chia làng Phú ô - Hình 5: S  nhng a m làng Phú ô DANH MU ̣ C CA ́ C KI ́ HIÊ ̣ U VA ̀ CHƯ ̃ VIÊ ́ T TĂ ́ T - TP.HCM:  - GS:  - TS:   - PGS:  - TSKH:      - Nxb:  - B TN&MT:          - B NN&PTNT:            - :  - UBND:  1 MƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1. Lý do chọn đề tài Vit Nam là mc xây d nông nghip nông ng làng xã là trung tâm cuc sng ci Vit. T ng làng xã là tinh thn ca c c Vit Nam. Tuy nhiên, trong quá trình phát trin lch s, làng xã Vit Nam ci v nhiu mt. Mt trong nhng yu t thúc y s thay i làng  hoá. ô th hoá là yu t không th c trong xu ng phát trin trên th gii ct Nam và nó dn nhng bin i trong cuc sng cng làng xã. ô th hoá  Viu phát trin t th k 16-17. Trong thi k Pháp thuc, y mi k chin tranh chng Pháp, quá trình này b ngng l phi tn i chin tranh chng M hoá  min Bc b chm li  min Nam li tng lên. Nên t nn 1970 dân s  tng t khong 7% lên 20%. Tuy nhiên hn 20 n l  i kng k. Sau công cuc i mi, tc   hoá tng rt nhanh. Nm 1989 t l  hoá 19,8% nhng m 1999 tnn 23,4%. Theo d ng quy hoch tng th phát tri Vit Nam, t l dân  toàn qun nm 2020 s là 45%. i s u dân nông thôn chuy. G, ng tích cc ci mi, s tng kinh t và nhng ca kinh t th   xng tng nhanh vi s phát trin c li, Thành ph H Chí Minh, Hi Phòng, H  ph Hà Ni là th a Vit Nam và trung tâm min Bc Vit Nam. S m 2 rng v ranh gii, quy mô, phát trin kinh t, to ra sc hút dân nh ng trc ti hoá  các làng xã hin nay. Tác gi chn  tài ô th ng ca nó n nhng bii làng xã ngoi thành Hà Ni (ng hp làng Phú ô) vì nhiu lí do. Làng Phú ô có mt vài iu u cho làng xã ngoi thành Hà Ni. Làng Phú ô có ngh làm bún truyn thng, trong lch s Vit Nam làng ngh truyn thng là mt trong nhc sc ca làng xã Vit Nam. V v a lý, hú ô nm git c   ng nm g  t là sau nm 2002, ng ph xung quanh làng thin, Phú c thoát khi cô lp v ma lý, khi u cho vic chu nh hng sâu sc ca  th hoá. ô th hoá nh hng n cuc sng ngi dân Phú ô v mt kinh t-xã hi, vn hoá vt cht và vn hoá tinh thn. 2. Đối tượng và phạm vi c ngoài, chúng tôi có nhiu hn ch v mt ngôn ng và  u ki thc hin nghiên cu toàn din v làng xã ngoi thành Hà Ni. Vì vy, chúng tôi ly mt làng ngh   nghiên cu. Phú ô là mt làng ngh tiêu biu  ngoi thành Hà N     xem xét nhng quá  hoá. Làng này va là làng ngh cha nha mt làng ngh truyn thng Vit Nam, va là m hoá nhanh chóng,  thy nhng bii làng truyn thng Vi           n vn, chúng tôi nghiên cu s bii ca làng Phú ô trong quá trình  hoá và nh ng ca s bi   u kinh t, u t chc, u dân s, bn sc vn hóa truyn th Trong lun vn chúng tôi không nghiên c     n c th v làng Phú ô mà tp trung ch yn trm c sau 2002. 3 n có nhiu s i có tính cht thi s v mi mt ca làng Phú ô. 3. Đóng góp mới của luận văn Nhiu nhà nghiên cu và hc gi u v  và  hoá  Vit Nam. ng thc và nhng nhà nghiên cc ngoài cùng cng hi kho sát và nghiên cu làng xã Vit Nam. Chính vì v tài tìm hiu v  hoá và s ng ci vi cng ng làng xã ngoi thành Hà Ni không phi  tài mi, mc  là qua nghiên cu hy vng m sau: Th nht: Bu tp hu v làng Phú ô  nhiu khía cnh: lch s u t chu kinh t, sn phm truyn và c nhi c  lc nhng thi cng ch ra mt s hn ch do s tác ng c i v Th hai: Nêu mt s bin pháp phát huy nh c th hoám bo gi c bn sc vn hoá truyn thng ca làng, góp pho ngh nghii dân làng Phú c bi Th ba: Có th d báo nhng làng ngh xung quanh Hà Ni quy mô không ln không nh s phát tri  hoá. Hy vng là nhng kt qu nghiên cu ca lun vn này s góp thêm mt phn nh vào vic nghiên cu nhng bii cng làng xã Vit Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu  c nghiên cu vi s vn dng phi h  Phương pháp phân tích: Các u, tài lic phân tích bao gm các [...]... xanh ở các làng xã nội đô rất thấp 2.2 Đô thị hoá ở ngoại thành Hà Nội 2.2.1 Tình hình đô thị hoá ở ngoại thành Hà Nội Qúa trình hình thành và phát triển lịch sử Hà Nội gắn liền với lịch sử hình thành, những biến đổi về mặt hành chính và sự phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đặt tên là Thăng Long Ông nhận thấy, địa thế của đất Đại La lúc đó phù hợp cho... nhất là khi nhiều người mất việc ở thành phố, khu công nghiệp trở về làng chưa có công ăn việc làm 2.2.2 Các nhân tố đô thị hoá tác động đến ngoại thành Hà Nội Một trong những đặc trưng của Hà Nội trong quá trình đô thị hoá là sự mở rộng có sự tồn tại đan xen của các làng xã đô thị hoá Những quận nằm ngoại thành Hà Nội bị điều chỉnh ranh giới thành các quận mới của Hà Nội, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy... hành chính ảnh hưởng rõ rệt qui mô dân số thành phố Từ năm 1992 cho đến 1998: Ranh giới giữa Hà Nội và các tỉnh khác không có sự thay đổi, nhưng không gian nội thành ngày càng mở rộng và ngoại thành bị thu hẹp lại Hà Nội trước kia chỉ gồm 4 quận nội thành, cho đến năm 1997 gồm 7 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành Dân số nội thành tăng từ 1082,4 nghìn người(1995) tới 1342,7 nghìn người(1998) và ngoại. .. độ…Các làng xã đô thị hoá tuần tự, các làng giáp ranh đô thị hoá trước, các làng xã hơn đô thị hoá sau Làng xã đô thị hoá tuỳ theo tác động trực tiếp của các dự án, không phụ thuộc khoảng cách tới trung tâm đô thị Như vậy, mức độ thời điểm đô thị hoá làng xã phu thuộc nhiều từ phía đô thị Có thể các làng nghề lại đô thị hoá sau các làng nông nghiệp hoặc làng xã xa trung tâm nhưng gần các khu dự án lại đô. .. thuyết và thực tiễn của biến đổi văn hoá Bài viết về sự biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá ở làng Đồng Ky, Trang Liệt và Đình Bảng trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá hiện nay Đề xuất những vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi văn hoá, xã hội ở ba làng tỉnh Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá hiện nay Đề tài Đô thị hoá và sự tác động của nó với những biến đổi làng xã Việt... Dương) của Vũ Hào Quang [73], Xây dựng văn hoá đô thị và văn hoá quản lý ở các đô thị nước ta hiện nay của Bùi Văn Tuấn [12], Đô thị Việt Nam: toàn cầu hoá hay phát triển bền vững của Nguyễn Hữu Thái [37] Trong những năm vừa qua cũng có nhiều tác phẩm và công trình nghiên cứu về đô thị hoá Hà Nội và nông thôn ngoại thành Hà Nội như sau: Sự biến đổi của làng xã Việt Nam ngày nay ở đồng bằng sông Hồng của. .. thị trường toàn cầu hoá và mặt khác do dân số đô thị 6 tăng nhanh Biến đổi văn hoá đô thị Việt Nam hiện nay do Nguyễn Thanh Tuấn [41] năm 2006 Bài viết đề cấp đến khái niệm, phân tích và đánh giá đô thị và biến đổi văn hoá đô thị, biến đổi văn hoá đô thị trong thời kỳ đổi mới, nhân tố thúc đẩy và xu hướng biến đổi văn hoá đô thị hiện nay Đề xuất quan điểm và biện pháp điều tiết quá trình tiếp tục biến. .. ở trong quá trình đô thị hoá Luận án đề xuất những nguyên tắc và mô hình chuyển đổi cấu trúc làng xã đô thị hoá thành đơn vị ở đô thị Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị với tên Quản lý quy hoạch xây dựng làng Phú Đô – Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng trong quá trình đô thị hoá (thuộc xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm) của Nguyễn Thị Minh Liên [43], trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2001 cũng có... biến đổi văn hoá đô thị hiện nay Đô thị hoá và quản lý kinh tế đô thị ở Hà Nội do GS.TS Nguyễn Đình Hương (chủ biên) [33] năm 2000 Đề tài phân tích một số vấn đề về đô thị hoá và quản lý kinh tế đô thị, thực trạng kinh tế và quản lý kinh tế đô thị ở Hà Nội Đề xuất một số giải pháp về đổi mới kinh tế và quản lý kinh tế đô thị ở Hà Nội Ngoài ra, có nhiều đề tài về đô thị hoá đã được nghiên cứu và phát... về một làng cụ thể cho công cuộc nghiên cứu làng xã nông thôn Việt Nam nói chung, đồng thời qua trường hợp của làng Phú Đô cũng sẽ làm cho bức tranh làng xã vùng ven đô đang phát triển nhanh và bị ảnh hưởng sâu sắc thêm chi tiết và sinh động 9 Chương 2 ĐÔ THỊ HÓA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Khái niệm đô thị hóa, các nhân tố tác động đến đ ô thi hóa và các tác ̣ đô ̣ng của đô thi . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KIM KYUNG ĐÔ THỊ HOÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI (QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG PHÚ ĐÔ) Chuyên ngành. Tổng quan Chương 2. Đô thị hoá-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Chương 3. Khái quát về làng Phú Đô Chương 4. Sự tác động của đô thị hoá và những biến đổi của làng Phú Đô 5 Chương.  tài Đô thị hoá và sự tác động của nó với những biến đổi làng xã Việt Nam” c thc hin nhm mc ch thêm nhn thc khoa hc v mt làng c th cho công cuc nghiên cu làng xã nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đô thị hóa và tác động của nó đến những biến đổi làng xã ngoại thành Hà Nội (Qua trường hợp làng Phú Đô, Đô thị hóa và tác động của nó đến những biến đổi làng xã ngoại thành Hà Nội (Qua trường hợp làng Phú Đô, Đô thị hóa và tác động của nó đến những biến đổi làng xã ngoại thành Hà Nội (Qua trường hợp làng Phú Đô, Chương 2 ĐÔ THỊ HÓA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, Chương 3. KHÁI QUÁT VỀ LÀNG PHÚ ĐÔ, Chương 4 SỰ TÁC ĐỘNG C̉ỦA ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA LÀNG PHÚ ĐÔ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn