Vai trò các điều ước quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan trong quá

84 388 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 15:26

Trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®• chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, coi ®ã lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng ®Ó cã thÓ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¶ vÒ diÖn réng vµ bÒ s©u. Víi ®Þnh h­íng ®ã, ngµnh H¶i quan ®• sím tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy vµ ®• ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch quan träng trong c¸c m¶ng c«ng viÖc chñ yÕu cña Ngµnh nh­ gi¸m s¸t qu¶n lý, thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu, ®Êu tranh chèng bu«n lËu..., b­íc ®Çu t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi cho tiÕn tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng h¶i quan .Tuy nhiªn, theo ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ, th­¬ng m¹i trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam, giao l­u kinh tÕ, th­¬ng m¹i, ®Çu t­, du lÞch cña n­íc ngoµi víi ViÖt Nam còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã lµm cho khèi l­îng c«ng viÖc mµ ngµnh H¶i quan Mục lục lời nói đầu 4 Chơng 1: Vai trò của Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 8 1.1. Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 8 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 8 1. Hải quan với sự xuất hiện trong lịch sử hoạt động thơng mại 8 2. Vai trò, vị trí của các điều ớc quốc tế trong đời sống luật pháp quốc tế nói chung và hải quan nói riêng: 9 1.1.2.Các điều ớc quốc tế về hải quan 10 1.1.3.Các điều ớc liên quan đến hải quan 14 1.1.4.Các tổ chức quốc tế có liên quan 18 a) Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) 18 2. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu A - Thái Bình Dơng (APEC) 23 3. Hiệp hội các nớc Đông Nam á (ASEAN) 28 4. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế A - Âu (ASEM) 30 1.2. Vai trò của các điều ớc quốc tế đối với vấn đề hiện đại hoá hải quan 33 1.2.1.Hiện đại hoá hải quan - một tất yếu khách quan: 34 1.2.2.Các nội dung hiện đại hoá hải quan: 36 1.2.3.Vai trò của các Điều ớc quốc tế có liên quan đến hiện đại hoá hải quan: 38 1.2.4.Vai trò của các Tổ chức quốc tế có liên quan đến hiện đại hoá hải quan: 39 Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Chơng 2 thực tiễn tham gia, thực hiện các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan của hải quan việt nam 44 2.1. Tổng quan về hải quan việt nam 44 2.1.1.Hải quan việt nam qua các thời kỳ 44 2.1.2.Yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới: 46 2.2. Thực tiễn tham gia, thực hiện các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan của hải quan việt nam: 49 2.2.1.Sự cần thiết tham gia vào các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan trong tiến trình cải cách, hiện đại hoá của Hải quan Việt Nam: 49 2.2.2.Thực tiễn tham gia các điều ớc quốc tế về hải quan và liên quan đến hải quan của hải quan Việt Nam 53 2.3. Những khó khăn, thuận lợi của Hải quan việt nam khi tham gia các điều ớc quốc tế này: 57 2.3.1.Khó khăn, tồn tại : 57 2.3.2.Thuận lợi: 59 2.3.3.Bài học rút ra: 60 Chơng 3: Phơng hớng và những đề xuất thực hiện: 64 3.1. Phơng hớng tham gia, thực hiện các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan của Hải quan việt nam 64 3.2. Đề xuất kiến nghị 66 I- Biện pháp thực hiện Công ớc KYOTO: 66 II- Thực hiện Công ớc HS 71 III. Thực hiện Hiệp định trị giá GATT/WTO: 72 IV. Công nghệ thông tin: 75 V- Thực hiện Hiệp định TRips: 77 Kết luận 79 -2- Vai trß c¸c §iÒu íc quèc tÕ vÒ H¶i quan hoÆc liªn quan ®Õn H¶i quan trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ H¶i quan -3- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan lời nói đầu Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và nhà nớc ta đã chủ trơng đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đó là một trong những khâu quan trọng để có thể hội nhập kinh tế quốc tế cả về diện rộng và bề sâu. Với định hớng đó, ngành Hải quan đã sớm tham gia vào quá trình này và đã đạt đợc nhiều thành tích quan trọng trong các mảng công việc chủ yếu của Ngành nh giám sát quản lý, thu thuế xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu , bớc đầu tạo tiền đề thuận lợi cho tiến trình hiện đại hoá hoạt động hải quan . Tuy nhiên, theo đà phát triển kinh tế, thơng mại trên thế giới và ở Việt Nam, giao lu kinh tế, thơng mại, đầu t, du lịch của nớc ngoài với Việt Nam cũng tăng lên đáng kể, điều đó làm cho khối lợng công việc mà ngành Hải quan phải quản lý cũng tăng lên gấp nhiều lần trong khi cơ sở vật chất kỹ thuật, biên chế, trình độ cán bộ có tăng lên không đáng kể. Hệ thống các quy trình làm việc tuy đã đợc cải tiến, nâng cấp nhng vẫn cha thoát hẳn khỏi các biện pháp truyền thống trong khi ngành Hải quan đang trên đà triển khai áp dụng các quy trình nghiệp vụ tiên tiến, hiện đại. Chính khoảng cách bất cập giữa quy trình truyền thống với những mục tiêu yêu cầu của quy trình hiện đại đã đặt ngành Hải quan trớc một thách thức phải khẩn trơng hiện đại hoá nghiệp vụ hải quan. Hơn nữa, với chính sách thu hút đầu t, tạo thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập khẩu của Đảng, nhà nớc, hoạt động của Hải quan cũng phải phục vụ cho định hớng này, phải giảm thiểu phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những doanh nghiệp làm ăn chính đáng trong khi vẫn phải đảm bảo yêu cầu quản lý, mà chìa khoá của vấn đề này,từ thực tiễn của hải quan các nớc, là nghiệp vụ hải quan đã đợc hiện đại hoá. -4- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Hải quan Việt Nam trong tiến trình hiện đại hoá là: muốn làm tốt thì trớc hết phải hiểu rõ, nắm bắt đợc chính xác và đầy đủ các nội dung, yêu cầu hiện đại hoá để từ đó định ra phơng án, cách thức, bớc đi phù hợp, hiệu quả nhất, mà hầu hết các nội dung hiện đại hoá đợc đúc kết và tích tụ trong các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan - đối tợng nghiên cứu của khoá luận này. Thông qua việc phân tích nội dung các Điều ớc quốc tế có liên quan, các yêu cầu hiện đại hoá nghiệp vụ Hải quan, đối chiếu với các nội dung quy định tại các Điều ớc quốc tế đa phơng về Hải quan, khoá luận sẽ góp thêm phần cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý cho tiến trình hiện đại hoá Hải quan, xây dựng một chiến lợc tiếp cận và tham gia các Điều ớc quốc tế đa phơng về Hải quan, giúp cho hoạt động Hội nhập quốc tế về Hải quan có những bớc đi, lộ trình thích hợp, bảo đảm hài hoà giữa thực hiện các yêu cầu quốc tế với lợi ích quốc gia. Đó cũng chính là việc nhận biết tốt hơn "luật chơi" để tránh bị áp đặt, tránh những bớc đi thiếu tỉnh táo trong hội nhập. Phục vụ cho mục tiêu nêu trên, khoá luận tập trung phân tích một số nội dung chủ yếu sau: - Tính tất yếu, khách quan của các yêu cầu hiện đại hoá công tác hải quan. - Thực trạng hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Việt nam và sự cần thiết phải hiện đại hoá. - Các nội dung hiện đại hoá hải quan trên thế giới. - Quá trình hội nhập, hiện đại hoá nghiệp vụ của hải quan Việt nam và những bài học rút ra. - Phơng hớng chiến lợc về hiện đại hoá công tác hải quan và các kiến nghị, giải pháp cụ thể. -5- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Trong quá trình thực hiện, ngời viết đã căn cứ vào các quan điểm, đờng lối của Đảng - Nhà nớc trong vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, sử dụng các phơng pháp nghiên cứu nh phân tích, tổng hợp, so sánh, dự báo để làm rõ vấn đề, bảo đảm tính khách quan của kết quả nghiên cứu. Các tài liệu đợc sử dụng bao gồm các tài liệu, báo cáo tổng kết công tác của ngành hải quan, tài liệu của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), các tài liệu chuyên ngành và các tài liệu khác trong và ngoài nớc có liên quan đến các Công - ớc về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan. Khóa luận đợc chia làm ba chơng nh sau: Chơng 1: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Hải quan là một xu thế phát triển tất yếu. Chơng 2. Thực trạng hoạt động nghiệp vụ của hải quan Việt nam và sự cần thiết phải hiện đại hoá. Chơng 3. Phơng hớng và giải pháp hiện đại hoá hải quan trong tiến trình hội nhập quốc tế. Ngời viết xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khải cùng nhiều cán bộ của Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổng Cục Hải quan đã tận tình giúp đỡ để ngời viết hoàn thành tốt khoá luận này. -6- Vai trß c¸c §iÒu íc quèc tÕ vÒ H¶i quan hoÆc liªn quan ®Õn H¶i quan trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ H¶i quan -7- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Chơng 1: Vai trò của Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 1.1. Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 1. Hải quan với sự xuất hiện trong lịch sử hoạt động th- ơng mại. Cùng với sự phát triển của xã hội loài ngời, nhu cầu của con ngời ngày càng đa dạng, phong phú và ngày một đòi hỏi cao sự thoả mãn về hàng hoá. Do vậy, các dịch vụ trao đổi, mua bán, chuyển nhợng, tín dụng, thông tin ngày càng phát triển nên có thể nói, các phạm trù nh buôn bán, thơng mại, thơng trờng, thị tr- ờng, cạnh tranh luôn gắn liền với sản xuất hàng hoá của xã hội loài ngời. Nh vậy, có thể nói nguồn gốc của các hoạt động hải quan là từ khi xuất hiện sản xuất hàng hoá, con ngời sản xuất hàng hoá ra không chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân mà với mục đích để trao đổi, đây chính là tiền đề về kinh tế. Khi xã hội cộng sản nguyên thủy tan rã, giai cấp chủ nô ra đời dựa vào vị thế và sức mạnh của mình đã chiếm đoạt thành quả, sản phẩm lao động của các nông nô, dần dần xuất hiện những thành phần d giả vật chất trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các nghề thủ công, thúc đẩy việc buôn bán, thúc đẩy quá trình tách thành thị ra khỏi nông thôn, cơ cấu xã hội thay đổi và hình thành bộ máy quản lý cai trị trong xã hội. Nh vậy, khi xã hội phân chia giai cấp và hình thành các quốc gia, đây chính là các điều kiện về chính trị của việc xuất hiện các hoạt động hải quan. -8- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Nh vậy, hoạt động hải quan xuất hiện từ khi có sự phân công lao động sản xuất và xuất hiện hàng hoá, và luôn gắn liền với việc trao đổi buôn bán th- ơng mại giữa các vùng lãnh thổ khác nhau. Các cộng đồng này để bảo vệ lợi ích của mình tự đặt ra các biện pháp quy định để kiểm soát hàng hoá qua lại địa phận mình. Có thể nói, nếu không có trao đổi buôn bán thơng mại giữa các cộng đồng, các lãnh thổ thì cũng không có hoạt động của hải quan. Xã hội càng phát triển, sự giao lu giữa các cộng đồng càng đa dạng phong phú về tất cả mọi lĩnh vực, đòi hỏi mỗi cộng đồng, quốc gia phải tự ban hành các quy định về hoạt động của hải quan để kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các đờng lối chính sách phát triển kinh tế, chính trị xã hội của quốc gia mình và nh vậy cùng với sự phát triển của xã hội, pháp luật hải quan cũng ngày một phát triển và hoàn thiện. Ngày nay, pháp luật hải quan của các nớc, ngoài việc thực hiện các chức năng chính nh kiểm tra hàng hoá, thu thuế, chống buôn lậu, còn có nhiệm vụ mới nh kiểm soát lu chuyển tiền tệ, chống việc rửa tiền của bọn tội phạm, thực hiện việc kiểm tra đối với các quyền về sở hữu trí tuệ, ngăn chặn và phòng chống tội phạm kinh tế, hình sự; kiểm soát sự tuân thủ pháp luật về môi trờng, về hàng hải, hàng không và kiểm tra, kiểm soát chất lợng hàng hoá, bảo vệ lợi ích ngời tiêu dùng 2. Vai trò, vị trí của các điều ớc quốc tế trong đời sống luật pháp quốc tế nói chung và hải quan nói riêng: Tiến trình phát triển theo dòng lịch sử của các quốc gia và dân tộc trên thế giới đã nảy sinh các mối quan hệ chính trị, kinh tế văn hoá ngày càng phong phú, đa dạng và phức tạp. Để các mối quan hệ đó phát triển ổn định theo những phơng hớng nhất định, luật pháp quốc tế đã ra đời, tồn tại thông qua hai hình thức cơ bản, đó là điều ớc quốc tế và tập quán quốc tế. Nói cách khác, điều ớc quốc tế chính là một trong hai nguồn cơ bản của Luật quốc tế, là sự thoả thuận giữa các chủ thể của Luật quốc tế với nhau trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng nhằm thiết lập -9- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan những quy tắc pháp lý bắt buộc gọi là những qui phạm luật quốc tế để ấn định, thay đổi hoặc huỷ bỏ những quyền và nghĩa vụ với nhau. Vì hoạt động hải quan gắn liền với giao lu và buôn bán quốc tế, hải quan ra đời sau khi phát sinh các nhu cầu và hoạt đông thực tế về giao lu và buôn bán quốc tế, nên thế giới đã xây dựng nhiều điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan. Mục tiêu của các điều ớc quốc tế này nhằm định ra những khuôn khổ pháp lý chung đảm bảo sao cho trong khi hải quan từng nớc phục vụ lợi ích và chủ quyền quốc gia mình vẫn dựa trên một số nguyên tắc và tiêu chuẩn nhất định nhằm thúc đẩy giao lu và thơng mại chung của thế giới. Phần nhiều các điều ớc đa phơng này thể hiện dới dạng Công ớc. Từ đó càng thấy rằng trớc yêu cầu quốc tế hoá và hội nhập mạnh mẽ hiện nay, chúng ta cần coi trọng việc nghiên cứu để nắm vững, trên cơ sở đó có những bớc đi hợp lý trong việc tham gia các công ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan. Việc hiểu rõ vai trò của các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan sẽ tạo cho ta thế chủ động trong hội nhập quốc tế và khu vực, hạn chế các yếu tố bất lợi, đồng thời qua đó từng bớc chuẩn hoá các luật và quy định của ta đáp ứng nhu cầu phát triển trớc mắt và lâu dài. 1.1.2. Các điều ớc quốc tế về hải quan Có 15 Công ớc về hải quan do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) xây dựng và quản lý. Cụ thể nh sau: i) Công ớc thành lập Hội đồng hợp tác Hải quan (có hiệu lực từ 4/11/1952). Mục đích: định ra những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động, mục tiêu của Hội đồng hợp tác Hải quan. Các nớc, lãnh thổ Hải quan độc lập, các tổ chức quốc tế tham gia công ớc này thì trở thành thành viên WCO, đợc hởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của WCO. Cho đến nay đã có 161 quốc gia và các lãnh thổ tham gia ký kết công ớc này khiến WCO trở thành tổ chức quốc tế lớn thứ hai trên thế giới sau Tổ chức Liên hiệp quốc. -10- [...]... ớc Kyoto, trị giá hải quan 1.2 Vai trò của các điều ớc quốc tế đối với vấn đề hiện đại hoá hải quan -33- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan 1.2.1 Hiện đại hoá hải quan - một tất yếu khách quan: ở bất cứ quốc gia nào Hải quan cũng là lực lợng đứng ở các cửa khẩu, các địa đầu biên giới Hải quan không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ thu... hải quan, có hiệu lực từ 1/1/2002 chứa đựng nhiều chuẩn mực, qui định tại các công ớc quốc tế có liên đến hải quan và thông lệ tiên tiến của hải quan thế giới nh chuẩn mực của công ớc Kyôtô sửa đổi về đơn giản hoá, hài hoà thủ tục hải quan, Hiệp định trị giá GATT/WTO, Công ớc quốc tế về hài 1 -35- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan. .. tạm xuất) các container (có hàng hoặc rỗng) mà không thu thuế Công ớc bao gồm các điều khoản về việc tạo ra container, các thủ tục chấp nhận tạm thời container, sử dụng container -14- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan trong vận chuyển nội địa, quy định kỹ thuật về container dùng trong vận chuyển quốc tế với niêm phong Hải quan iii)... của Hải quan đã ra đời Hội đồng Hợp tác Hải quan không chỉ có nhiệm vụ thực hiện 2 Công ớc quốc tế nêu trên mà còn nhằm đạt đợc ở mức độ cao nhất việc hài hoà và thống nhất các hệ thống quy trình thủ tục -18- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan hải quan và tăng cờng phát triển các kỹ thuật nghiệp vụ và luật lệ quy định về Hải quan. .. các nớc trong khu vực tham gia các Công ớc: * Công ớc Hải quan về Vận tải hàng hoá quốc tế với sổ TIR (Công ớc TIR, 1975): -15- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Mục đích: đa ra phơng thức vận tải quá cảnh sử dụng bộ chứng từ TIR (TIR: vận tải đờng bộ quốc tế) Bộ chứng từ này đợc lập dới dạng sổ gồm nhiều liên khai báo về hàng... 2020" ( Viện Kinh tế Thế giới - Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia) nêu lên 4 nội dung cơ bản của quá trình tạo thuận lợi cho thơng mại ở nớc ta trong khuôn khổ nói trên là: 1 Thống nhất các thủ tục Hải quan, thực hiện các nguyên tắc chung về Hải quan -34- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan 2 Thống nhất các tiêu chuẩn sản... và việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá XNK của Việt Nam hiện đang đợc Nhóm công tác liên Ngành về Công ớc HS nghiên cứu triển khai -24- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan 2 Về công khai hóa các thông tin: Việc công khai hóa các thông tin liên quan đến quy trình thủ tục hải quan đã và đang đợc thực hiện từng bớc thông qua các hình... tham gia vào nền kinh tế thị trờng Gửi các chuyên gia sang các nớc để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau Hoạt động của Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ WCO: -22- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Với t cách là thành viên từ năm 1993, Hải quan Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng nh tham dự các kỳ họp, nắm bắt... xuất, hàng quá cảnh Trong thời gian tới sẽ xem xét, nghiên cứu khả năng tham gia các Công ớc nói trên 9 Về hài hoà các dữ liệu trong APEC: Hiện nay cha thực hiện quy trình tự động hoá hải quan nên việc hài hoà các dữ liệu trong APEC là rất khó khăn Hơn nữa việc cung cấp các thông tin ra bên -26- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan ngoài... hàng năm trong khuôn khổ của hợp tác ASEM bàn chủ yếu về các vấn đề liên quan tới thủ tục hải quan nh sau: Tăng cờng sự liên kết và hài hoà danh mục biểu thuế theo tiêu chuẩn WCO -30- Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Thực hiện Hiệp định về trị giá WTO Tăng cờng tính minh bạch thông qua tiếp cận đợc các cơ sở dữ liệu của các thành . quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 1.1. Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc. 1: Vai trò của Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 8 1.1. Các điều ớc quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan 8 1.1.1 .Quá trình hình thành và phát triển của các. 38 1.2.4 .Vai trò của các Tổ chức quốc tế có liên quan đến hiện đại hoá hải quan: 39 Vai trò các Điều ớc quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò các điều ước quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan trong quá, Vai trò các điều ước quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan trong quá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn