KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

62 446 1

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 13:22

Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang MỤC LỤC HƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Cơ sở lý luận của kế toán chi phí bán hàng trong doanh nghiệp 1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến chi phí bán hàng 1.1.1.1 Các khái niệm Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế chủ yếu của các doanh nghiệp là cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng qua đó cũng là để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của mình. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra trên các lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch… và các nhà quản trị doanh nghiệp luôn đặt ra mục tiêu cho doanh nghiệp là đáp ứng được càng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng thì càng tốt. Khi nhu cầu được thỏa mãn, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để có được thứ mà họ cần. Chính điều này sẽ làm tăng doanh thu của Công ty. Nhưng doanh thu chưa phải là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp mà lợi nhuận mới là cái đích mà nhà quản trị hướng tới. Một trong các biện pháp để đạt được mục tiêu tăng lợi nhuận đó là tìm cách để giảm chi phí kinh doanh nói chung và chi phí bán hàng nói riêng. Quan sát thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ta thấy chi phí phát sinh liên tục và đa dạng hàng ngày, hàng giờ như chi phí cho nguyên vật liệu, chi phí gia công, chế biến, chi phí bao bì, chi phí quảng cáo, chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp… Do đó, chúng ta có thể thấy rằng: “chi phí sản xuất của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các phí tổn về vật chất, về lao động và các chi phí khác, phục vụ trực tiếp hay gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định”. Sản phẩm sau khi được hoàn thành thì nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức tiêu thụ nó để tiếp tục duy trì và phát triển. Muốn để sản phẩm đến tay người tiêu dùng doanh nghiệp cần phải bỏ ra các chi phí như: Chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói bảo quản, chi phí cho lương nhân viên bán hàng, chi phí xây dựng thương hiệu, chi phí quản cáo… Các khoản chi phí này chiếm một lượng đáng kể trong tổng chi phí. SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 1 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang Vậy chi phí là gì? Theo chuẩn mực VAS-01 “Chuẩn mực chung” thì “Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu”. Còn chi phí kinh doanh của doanh nghiệp chính là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra nhằm có được một số thu thập nhất định trong tương lai, trong một thời kỳ nhất định. Như chúng ta đã biết thì chi phí bán hàng là một khoản mục chính trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp đó chính là khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Do vậy, chi phí bán hàng là toàn bộ những chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Xét về bản chất chi phí là những hao phí về lao động vật hóa biểu hiện dưới hình thái giá trị tính bằng tiền. Chi phí bán hàng bao gồm toàn bộ các chi phí trực tiếp đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp như chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp). Ngoài ra chi phí bán hàng còn bao gồm: chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển hàng hóa, Trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hoạt động bán hàng nói riêng thì chi phí bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng như làm căn cứ để doanh nghiệp kiểm tra, phân tích đánh giá công tác quản lý chi phí của doanh nghiệp, tìm ra các biện pháp nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và của doanh nghiệp trên thương trường. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh, được tính theo nguyên tắc giá phí do vậy các chi phí gắn liền với quá trình bán hàng và phục vụ bán hàng được gọi là chi phí bán hàng. 1.1.2. Một số lý thuyết liên quan đến kế toán chi phí bán hàng 1.1.2.1 Phân loại chi phí bán hàng Loại hình tổ chức của doanh nghiệp quyết định đến các chi phí phát sinh và cách thức phân loại chúng. Kết cấu chi phí bán hàng trong doanh nghiệp là tỷ trọng SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 2 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang từng loại chi phí chiếm trong tổng số chi phí bán hàng của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định. Để xác định chính xác kết cấu này, người ta phải tiến hành phân loại chúng. Việc phân loại chi phí vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan. Phân loại chi phí mang tính khách quan là do nó phụ thuộc vào bản chất của các khoản chi phí đó, còn chủ quan là do nó xuất phát từ nhu cầu và mục đích quản lý của doanh nghiệp. Việc phân loại chi phí bán hàng trong doanh nghiệp chịu sự tác động bởi nhiều nhân tố như đặc điểm kinh doanh, trình độ trang thiết bị kỹ thuật, sự phát triển khoa học công nghệ, công tác quản lý, tổ chức phân công lao động, tổ chức bán hàng. Các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề khác nhau thì cách phân loại chi phí cũng khác nhau. Do đó có thể thấy rằng sự phân loại chi phí là vô cùng quan trọng và thiết yếu trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh. Kết cấu chi phí bán hàng trong các doanh nghiệp luôn luôn biến động nên việc phân loại chi phí bán hàng là bước đầu tiên trong công tác quản lý chi phí bán hàng, là cơ sở để nhận thức một cách khoa học quá trình chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời nó cũng giúp cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp nói riêng và các tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp nói chung có thể nhìn nhận đánh giá, xem xét một cách chính xác tình hình chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Tùy theo yêu cầu của nhà quản lý mà các nhà quản trị tài chính sẽ chọn các tiêu thức khác nhau để phân loại chi phí bán hàng cho phù hợp, nhằm xác định phương hướng phấn đấu tiết kiệm các chi phí một cách đúng đắn và đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí bán hàng hợp lý nhất. a. Căn cứ vào tính chất của các khoản chi phí Toàn bộ chi phí bán hàng có thể chia làm 5 loại sau:  Chi phí nhân viên: Bao gồm toàn bộ các chi phí về tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương của nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp.  Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ: Là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ… phục vụ cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.  Chi phí khấu hao TSCĐ là toàn bộ số trích khấu hao của những tài sản cố định phục vụ cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.  Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Bao gồm: + Tiền thuê nhà, thuê quầy thuê công cụ. SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 3 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang + Điện, nước, điện thoại.  Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí khác phục vụ cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Phân loại chi phí theo tiêu thức này cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí bán hàng mà doanh nghiệp đã chi ra để lập bản thuyết minh báo cáo tài chính và giúp cho công tác phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí cho kỳ sau. b. Căn cứ vào nội dung kinh tế của các khoản chi phí  Chi phí nhân viên là những khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hóa bao gồm: tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản phải trích BHXH, BHYT, KPCĐ…  Chi phí vật liệu bao bì là các khoản chi phí về vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc đóng gói sản phẩm, hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ… dùng cho bộ phận bán hàng.  Chi phí dụng cụ, đồ dùng là các khoản chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm viêc,…  Chi phí khấu hao TSCĐ là các khoản chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng…  Chi phí bảo hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp thì phản ánh ở chi phí sản xuất chung.  Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu…  Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng… Phân loại chi phí theo cách này giúp quản lý định mức chi phí bán hàng và cung cấp số liệu cho công tác quản trị chi phí của doanh nghiệp. c. Căn cứ theo phương pháp tập hợp chi phí và đối tượng chịu chi phí bán hàng. SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 4 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang Theo cách phân loại này thì chi phí bán hàng của doanh nghiệp bao gồm: Chi phí trực tiếp: Là những khoản chi phí bán hàng liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí. Với những khoản chi phí này thì kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ liên quan để ghi trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí. Chi phí gián tiếp: Là những khoản chi phí bán hàng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí mà không thể tập hợp riêng đươc, do vậy, phải tập hợp chung. Đối với những chi phí này, kế toán phải phân bổ chi phí bán hàng cho từng đối tượng có liên quan theo những tiêu chuẩn nhất định. Phân loại chi phí theo cách này giúp xác định phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng được đúng đắn và hợp lý. d. Căn cứ vào tính chất biến đổi của các khoản chi phí bán hàng so với mức doanh thu (hay đối tượng hàng bán) Đây là cách phân loại căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí với doanh thu tiêu thụ hàng hóa để chia thành chi phí bất biến, chi phí khả biến và chi phí hỗn hợp.  Chi phí bất biến là những khoản chi phí tương đối ổn định so với sự biến động của mức doanh thu bán hàng trong kỳ. Tuy nhiên, nếu tính cho một đơn vị hoạt động thì chi phí này lại thay đổi. Chi phí bất biến trong doanh nghiệp bao gồm: + Chi phí khấu hao TSCĐ + Chi phí thuê nhà, trụ sở, thuê đất…  Chi phí khả biến là những khoản chi phí biến đổi phù hợp với sự biến đổi của mức doanh thu bán hàng trong kỳ. Tuy nhiên, nếu tính cho một đơn vị hoạt động thì đây lại là khoản chi phí ổn đinh, không thay đổi. Chi phí khả biến của doanh nghiệp bao gồm: + Chi phí bảo hành + Chi phí vật chất + Chi phí vật liệu bao bì.  Chi phí hổn hợp là các chi phí gồm các yếu tố định phí và biến phí, ở mức độ hoạt động đó thì nó có đặc điểm của biến phí. Thuộc loại chi phí này bao gồm: chi phí tiền điện thoại, tiền điện… Riêng đối với chi phí nhân viên thì nó vừa mang tính chất của chi phí bất biến vừa mang tính chất chi phí khả biến. Nó là chi phí bất biến như lương khoán, tiền công thuê khoán… Nó là chi phí khả biến như lương theo doanh số. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng khi mức doanh thu thay đổi sẽ làm cho tổng chi phí bán hàng thay đổi nhưng tác động của sự thay đổi doanh thu đến các bộ phận chi phí là không giống nhau. SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 5 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang Việc phân loại chi phí bán hàng theo phương pháp này có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý chi phí của doanh nghiệp. Qua việc xem xét sự biến đổi của chi phí bán hàng với từng loại chi phí để có thể xây dựng một cách đúng đắn phương án giá cả bán hàng so với mức doanh thu giúp cho các nhà quản lý tìm ra các biện pháp quản lý thích hợp đối với việc phân tích điểm hòa vốn. 1.1.2.2 Đặc điểm Trong doanh nghiệp thì chi phí bán hàng bao gồm nhiều khoản mục chi phí khác nhau, tính chất và đặc điểm của từng loại chi phí khác nhau nên việc theo dõi và kiểm soát các khoản chi phí này là tương đối phức tạp. Doanh nghiệp dịch vụ có sự phức tạp riêng vì dịch vụ là quá trình sản xuất trao đổi và tiêu dùng cùng diễn ra một lúc, mặt khác do tính vô hình và không dự trữ được của dịch vụ cũng ảnh hưởng đến chi phí. Nếu dịch vụ sản xuất ra được tiêu thụ nhiều và nhanh chóng thì sẽ bù đắp được chi phí, ngược lại nếu không tiêu thụ được thì sẽ mất không khoản chi phí đó. Chi phí bán hàng chính là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của mình, do vậy nó là một khoản chi phí rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của một sản phẩm cũng như của doanh nghiệp. Chi phí bán hàng có thể được chi ra để phục vụ cho một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp (như chi phí nhân viên bán hàng trong kỳ, chi phí quầy hàng…), nhưng cũng có thể được sử dụng cho nhiều kỳ kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp như chi phí quảng cáo, bảo hành, tiếp khách… Ngày nay, nhu cầu của khách hàng đa dạng và phong phú kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải luôn vận động đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của mình để thích nghi với đòi hỏi của thị trường và tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Điều này tạo ra một xu hướng quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại, hơn thế nữa doanh nghiệp thương mại dám xâm nhập vào lĩnh vực sản xuất dưới hình thức đầu tư vốn cho sản xuất qua quan hệ cho và đi thuê tài chính, mua hàng trả tiền trước và trả tiền sau… Ngược lại, doanh nghiệp sản xuất cũng “lấn sân” các doanh nghiệp thương mại, tổ chức phân bố các sản phẩm của mình trực SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 6 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang tiếp đến người tiêu dùng, đồng thời kết hợp với việc phân phối các mặt hàng không thuộc phạm vi sản xuất của doanh nghiệp nhằm hạn chế rủ ro. Chính sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh đã dẫn đến các chi phí kinh doanh nói chung và chi phí bán hàng cũng hết sức phong phú và phức tạp, đòi hỏi các nhà quản lý phải sáng suốt, năng động, nhạy bén hơn trong quản lý chi phí. 1.1.3. Một số qui định trong kế toán chi phí bán hàng a. Yêu cầu chung: Thiết lập một chính sách phân chia chi phí cùng các mức lợi nhuận một cách hợp lý đối với công ty, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ công ty và các cổ đông, vừa bảo đảm được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động; xác định phần lợi nhuận còn lại từ sự phân phối này để đưa ra các quyết định về mở rộng sản xuất hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, tạo điều kiện cho công ty có mức độ tăng trưởng cao và bền vững Kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích. Bộ phận quản lý chi phí trong các công ty sẽ dựa vào các thống kê kế toán, báo cáo doanh thu, báo cáo nhân sự và tiền lương… do các bộ phận kế toán, quản trị và thống kê cung cấp, đồng thời kết hợp với những yếu tố khách quan để tiến hành phân loại, tổng hợp, phân tích và đánh giá các khoản chi phí của công ty, so sánh kết quả phân loại của kỳ này với kỳ trước của công ty mình với các công ty cùng ngành, lĩnh vực sản xuất, so sánh với các chuẩn mực của ngành. Bằng các chỉ tiêu và sự nhạu bén mà bộ phận quản lý chi phí có thể chỉ ra những mặt mạnh cũng như những thiếu sót của công ty trong kỳ. Ngoài ra, bộ phận quản lý chi phí còn giúp giám đốc hoạch định chiến lược chỉ tiêu ngắn và dài hạn của công ty dựa trên sự đánh giá tổng quát cũng như từng khía cạnh cụ thể các yếu tố chi phí có ảnh hưởng quan trọng tới sự tồn tại của công ty, bao gồm: Tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán; xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của công ty là mở rộng hay thu hẹp sản xuất… b. Yêu cầu đối với từng khoản mục trong chi phí bán hàng Chi phí nhân viên SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 7 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang Về chi phí lương: Việc chi trả lương cho người công nhân phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước như: thang lương, bậc lương, cũng như mức lương tối thiểu (hiện nay theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 12/04/2012 thì mức lương tối thiểu của một lao động phổ thông sẽ là 1.050.000 đồng/tháng). Theo điều 58 BLLĐ thì Doanh nghiệp có quyền lựa chọn một trong ba hình thức trả lương sau: - Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, gồm có: + Tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động. + Tiền lương tuần là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần. + Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho 26 ngày. - Trả lương theo sản phẩm: là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm ra. - Trả lương khoán: là hình thức trả lương cho người lao động. Việc lựa chọn hình thức trả lương và quỹ lương của người lao động là do mỗi doanh nghiệp tự quyết định nhưng phải đảm bảo mức sống cho người lao động cũng như việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thông qua việc tuân thủ chế độ thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao trong doanh nghiệp. Các khoản trích nộp theo lương BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ: Việc trích nộp các khoản theo lương thì theo quy định của chế độ hiện hành cụ thể là Quyết định 1111/QĐ-BHXH thì việc trích nộp BHYT, BHXH, KPCĐ như sau: 23 % tiền lương đối với người sử dụng lao động (trong đó 17% BHXH, 3%BHYT, 1% BHTN, 2%KPCĐ) và 9,5% đối với người lao động (trong đó 7% BHXH, 1,5%BHYT, 1% BHTN). Chi phí vật liệu bao bì Nguyên vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Do vậy, có thể nói trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay thì vật liệu bao bì có vai trò quan trọng trong việc giúp cho sản phẩm hàng hóa SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 8 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang của doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường. Tuy vây, việc sử dụng vật liệu bao bì cũng phải chú ý tới mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra và hiệu quả mang lại. Do vậy, để quản lý tốt việc này thì trong nhiều doanh nghiệp bộ phận quản lý đã xây dựng định mức cụ thể cho vật liệu bao bì dùng để tiêu thụ sản phẩm như chi phí bao bì không được vượt quá 0.5% trên tổng giá trị của sản phẩm. Việc hạch toán nguyên vật liệu được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực VAS-02 “Hàng tồn kho”. Nội dung giá gốc được xác định theo nguồn nhập. Nếu nguyên vật liệu là mua ngoài thì giá gốc của nguyên vật liệu bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm… nguyên vật liệu từ khi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có) Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu dùng vào hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của nguyên vật liệu mua vào được phản ảnh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào khi mua nguyên vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công,… sẽ được khấu trừ. Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu dùng vào hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án thì giá trị của nguyên vật liệu mua vào được phản ánh theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (nếu có) Đối với nguyên vật liệu mua bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi tăng giá trị nguyên vật liệu nhập kho. Chi phí dụng cụ, đồ dùng SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 9 Trường ĐH Thương Mại GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang Công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy, công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, đồ dùng sử dụng cho bộ phận bán hàng cũng phải tuân theo quy định nhất định Theo chuẩn mực số 02 “Hàng tồn kho” thì nguyên tắc xác định giá gốc nhập kho công cụ, dụng cụ cũng được thực hiện như quy định đối với nguyên liệu, vật liệu. Và việc tính giá trị công cụ, dụng cụ tồn kho cũng được thực hiện theo một trong bốn phương pháp trên. Ngoài ra, theo quy định hiện hành thì đối với những dụng cụ, đồ dùng giá trị nhỏ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh thì phải được ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Còn đối với trường hợp xuất dùng công cụ, dụng cụ một lần có giá trị lớn và thời gian sử dụng vào sản xuất, kinh doanh dưới một năm thì giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng được ghi nhận vào “Chi phí trả trước ngắn hạn” và sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh cho các kỳ kế toán tháng hoặc quý trong năm. Trường hợp công cụ, dụng cụ xuất dùng vào sản xuất, kinh doanh có giá trị lớn và có thời gian sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên một năm thì giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng được ghi nhận vào “Chi phí trả trước dài hạn” và sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Chi phí khấu hao TSCĐ Về mặt nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐS đầu tư của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung và hoạt động bán hàng nói riêng (gồm cả tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Theo chính sách tài chính và chuẩn mực kế toán hiện hành thì doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 3 phương pháp tính khấu hao: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; Phương pháp khấu hao theo sản lượng. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp cho từng TSCĐ, BĐS đầu tư nhằm kích SV: Ngô Thành Trường – 09D150216 Page 10 [...]... CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán chi phí bán hàng tại công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam 2.1.1 Đánh giá tổng quan về kế toán chi phí bán hàng trong các DN Nói đến bán hàng người ta nghĩ ngay đến một quá trình trao đổi hàng hoá - tiền tệ giữa hai chủ thể người mua và người bán, ... phẩm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, , - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng, 2.3 Thực trạng kế toán chi phí bán hàng tại công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao. .. hành công tác kế toán nhưng người thực hiện các phần hành kế toán cụ thể của công tác kế toán chính là các nhân viên kế toán của phòng kế toán Vì vậy, nếu trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán cao thì các công việc của công tác kế toán sẽ được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao 2.2 Tổng quan về toán chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Việt Nam. .. buộc với công tác kế toán tại các doanh nghiệp Chế độ kế toán có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kế toán của mỗi doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán theo một chế độ kế toán nhất định Và công tác kế toán tại công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao cũng vây, nó chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi chế độ kế toán Khi chế độ thay đổi việc tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng cũng... Giang 2.3.1.3 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí vận tải của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Việt Nam là các khoản chi phí về xăng xe, chi phí bảo hiểm xe giao hàng, chi phí thuê xe giao hàng,… Do sản phẩm của công ty là máy nông nghiệp nên khách hàng chủ yếu của công ty là ở các tỉnh nên một phần lớn của chi phí dịch vụ mua ngoài của công ty là tiền vận chuyển hàng hóa nên hàng tháng thường... máy kế toán tại công ty Kế toán thuế, tiền lương, thủ quỹ Kế toán vật tư, TSCĐ Kế toán với ngân hàng Kế toán công nợ Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh và quản lý, phòng kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán - Kế toán trưởng: Tổ chức quản lý, phân công công việc, giám sát thực hiện công việc kế toán và công việc của nhân viên kế toán, ... GVHD: PGS-TS Nguyễn Phú Giang 2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại Công ty cổ phân Nông nghiệp Công nghệ Cao Việt Nam 2.3.2.1 Kế toán chi tiết chi phí nhân viên: Hàng tháng, căn cứ vào các bảng thanh toán lương, kế toán tổng hợp và phân loại tiền lương phải trả theo từng đối tượng sử dụng lao động, Kế toán lập phiếu kế toán và ghi chép vào nhật ký chung Khi doanh nghiệp tính tiền lương, phụ cấp,... doanh nghiệp mình Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao VIệt nam cũng không phải là ngoại lệ, để hoạt động kinh odnah được diễn ra thuận lợi và có hiệu quả thì cũng phải tuân theo quy luật trên Để tìm hiểu rõ hơn về tình hình chi phí của công ty, trước tiên ta sẽ xem xét các loại chi phí bán hàng của công ty Theo chế độ kế toán hiện hành thì để quản lý và hạch toán chi phí bán hàng thì công ty sử... trong công ty Sau đó bộ phận nhân sự sẽ tiến hành lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội để chuyển lên phòng kế toán hàng tháng * Chứng từ sử dụng: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Việt Nam đã sử dụng các chứng từ sau: - Bảng chấm công - Bảng thanh toán lương (phụ lục ) - Bảng kê trích nộp các khoản theo lương - Phiếu chi * Tài khoản sử dụng: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Việt. .. doanh nghiệp đều cần thiết tổ chức công tác hạch toán kế toán bán hàng Chính vì vậy kế toán bán hàng trở nên quan trọng và kế toán chi phí bán hàng ngày càng trở nên rất quan trọng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại Hiện nay kế toán chi phí bán hàng được hướng dẫn một cách rất chi tiết, đầy đủ trong các chuẩn mực, chế độ kế toán và ngày một hoàn thiện hơn Nhưng mỗi doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM, KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM, KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM, Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn