Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của Vịt CV Super M2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình tỉnh Hải Dương

125 797 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 12:35

1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn nuôi gia cầm nói chung, chăn nuôi thuỷ cầm nói riêng từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng trong kinh tế hộ gia đình của nguời nông dân Việt Nam. Thịt gia cầm thơm ngon và giầu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Chính vì vậy trong những năm qua nghề chăn nuôi gia cầm ở nước ta không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và quy mô chăn nuôi. Tống đàn gia cầm năm 1986 là 99,9 triệu con đến năm 2003 đạt 254 triệu con (gà 185 triệu con; vịt, ngan, ngỗng 68,8 triệu con), tốc độ tăng đầu con bình quân 7,85%/năm. Tuy nhiên, trong 2 năm 2004 - 2005 do ảnh hưởng dịch cúm gia cầm số lượng đầu con giảm đáng kế. Năm 2006 tống đàn gia cầm đạt 214,6 triệu con trong đó gà 152 triệu con, thủy cầm 62,6 triệu con (Phùng Đức Tiến, 2006 [63]). Việt Nam là nước đứng thứ 2 thế giới về số lượng vịt (54 triệu con), chỉ sau Trung Quốc (FAO, 1997) [92]. Đe đáp ứng nhu cầu về chất lượng con giống, trong những năm qua nước ta đã nhập nhừng giống gia cầm, thuỷ cầm ngoại nuôi theo phương thức chăn nuôi công nghiệp cho năng suất thịt, trứng và hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy cơ cấu đàn gia cầm đã từng bước dịch chuyển theo hướng tăng số lượng giống cao sản. Các giống gia cầm địa phương năng suất thấp, từ chỗ chiếm 90 - 95% về cơ cấu đàn, nay giảm xuống còn 60 - 65% (Phùng Đức Tiến, 2006 [63]). Vịt là loài thuỷ cầm có sức chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh và bệnh tật cao, khả năng tự kiếm mồi tốt. Các sản phâm từ vịt như: thịt, trứng, lông đều có giá trị kinh tế cao, cung cấp thực phẩm cho xã hội. Giống vịt cv - Super M là giống siêu thịt của công ty Cherry - Valley, Vương quốc Anh, tạo ra từ năm 1976. Hiện nay giống vịt này đã được phát triến mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Theo tài liệu của Hãng tại Anh cho biết: Vịt dòng ông bà đẻ 170 - 180 quả trứng/40 tuân đẻ, sản xuât được 122 con vịt 1 ngày tuổi; chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lưọng ỏ’ dòng ông là 2,76 kg, ở dòng bà là 3,01 kg; vịt bố mẹ nuôi 26 tuần tuổi đạt 3,1 kg, năng suất trứng đạt 200 quả/40 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng là 3,1 kg. Từ giống vịt cv - Super M, hãng Cherry - Valley đã tạo ra giống vịt cv - Super M2. Vịt cv - Super M2 được nhập vào Việt Nam từ năm 1999 theo dự án VĨE 86/007 do FAO và UNDP tài trợ. Đây là giống vịt nổi tiếng nhất hiện nay trên thế giới về khả năng cho thịt và có khả năng thích nghi cao với các điều kiện tụ’ nhiên. Đe có cơ sở khoa học đánh giá khả năng sản xuất của giống vịt cv - Super M2 nuôi tại Việt Nam, chúng tôi tiến hành đề tài: “Theo dõi đặc điếm sinh trưởng, khả năng sinh sản của Vịt cv - Super M2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm cấm Bình - Hải Dương”. 1.2 Mục đích của đề tài - Nghiên cứu một số đặc điếm sinh trưởng, sinh sản của vịt cv - Super M2 bố mẹ. - Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt cv - Super M2 thương phấm nuôi thịt. 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Nghiên cúư một cách có hệ thống về một số đặc điểm sinh trưởng và sinh sản để có số liệu công bố về khả năng sản xuất của giống vịt cv - Super M2. - Trên cơ sở xác định được một số đặc điểm năng suất cơ bản của giống vịt cv - Super M2, tù’ đó góp phần đánh giá khả năng phát triển của giống vịt này trong sản xuất. - Luận văn là tài liệu tham khảo cho học tập, nghiên cứu và sản xuất chăn nuôi. 2. TỎNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CO SỎ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Co' sỏ’ nghiên cửu các tính trạng sinh trưởng và cho thịt của gia cầm 2.1.1 Đặc điêm di truyền của các tính trạng sản xuất Khi nghiên cứu các tính trạng về tính năng sản xuất của gia cầm nói chung và vịt nói riêng, thực chất là nghiên cứu các đặc điểm di truyền số luợng và ảnh huởng của những tác động môi truờng lên các tính trạng đó. Hầu hết các tính trạng về năng suất của gia súc, gia cầm nhu sinh truởng, sinh sản, sản xuất thịt, sản xuất lông, sản xuất trứng đều là các tính trạng số luợng. Cơ sở di truyền của các tính trạng số luợng là do các gen nằm trên nhiễm sắc thể quy định. Tính trạng số luợng do nhiều gen có hiệu ứng nhở quy định. Theo Nguyễn Văn Thiện (1995) [47], các tính trạng số luợng do giá trị kiểu gen và sai lệch môi truờng quy định. Giá trị di truyền (Genotypic value) do các gen có hiệu ứng riêng biệt nhỏ, nhung khi tập hợp nhiều gen thì có ảnh huởng rõ rệt đến tính trạng, chúng gây ra các hiệu ứng cộng gộp, trội và át gen. Tính trạng số luợng chịu tác động lớn của các tác động của ngoại cảnh. Theo Đặng Vũ Bình (1999) [4], để hiển thị đặc tính của những tính trạng số luợng nguời ta sử dụng khái niệm giá trị, đó là các số đo dùng đế đánh giá các tính trạng số luợng. Các giá trị thu đuợc khi đánh giá một tính trạng ở con vật gọi là giá trị kiêu hình (giá trị Phenotyp) của cá thê đó. Đe phân tích các đặc tính di truyền của quần thế, ta phân chia giá trị kiếu hình thành 2 phần: - Giá trị di truyền: do toàn bộ các gen mà cá thế có gây nên. - Sai lệch ngoại cảnh: do tất cả các yếu tố không phải di truyền gây nên sự sai khác giữa giá trị di truyền và giá trị kiêu hình. p = G + E P: Giá trị kiểu hình (phenotypic value). G: Giá trị di truyền (genotypic value). E: Sai lệch ngoại cảnh (environmental deviation). Giá trị di truyền (G) hoạt động theo 3 phuong thức: Cộng gộp - trội - át gen, nên: G = A + D +1 Trong đó: G: Giá trị di truyền. A: Giá trị di truyền cộng gộp (additive value). D: Giá trị sai lệch trội (dominance deviation value) I: Giá trị sai lệch tương tác (Interaction deviation value) Ngoài ra, các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh, bao gồm : - Sai lệch ngoại cảnh chung (Eg) là sai lệch do các yếu tố ngoại cảnh tác động lên quần thể. Loại yếu tố này có tính chất thường xuyên như: thức ăn, khí hậu - Sai lệch ngoại cảnh riêng (Es) là sai lệch do các yếu tố ngoại cảnh tác động riêng rẽ lên từng cá thế trong nhóm vật nuôi, hoặc ở một giai đoạn nhất định trong cuộc đời vật nuôi. Loại yếu tố này có tính chất không thường xuyên. Neu bở qua mối tương tác giữa di truyền và ngoại cảnh thì quan hệ của kiểu hình (P), kiểu gen (G) và môi trường (E) của một cá thể biểu thị cụ thể: P = A + D + I + Eg + Es Qua phân tích cho thấy các giống gia cầm, cũng như các giống sinh vật khác, con cái đều nhận được ở bố mẹ một số gen quy định tính trạng số lượng nào đó. Tính trạng đó được xem như nhận từ bố mẹ một khả năng di truyền, nhưng khả năng di truyền đó được phát huy đến đâu phụ thuộc vào môi trường sống như chế độ chăm sóc, nuôi dường, quản lý Người ta có thể xác định được các tính trạng số lượng qua mức độ tập trung (Xg), mức độ biến dị (Cv%), hệ số di truyền của các tính trạng (h 2 ), hệ số lặp lại của các tính trạng (R), hệ số tương quan (r) giữa các tính trạng, 2.1.2 Khả năng sinh trưởng 2.1.2.1 Khái niệm sinh trưởng Sinh trưởng là quá trình tích luỹ các chất hữu cơ do quá trình đồng hoá và dị hoá, là sự tăng lên về khối lượng của các bộ phận và toàn bộ cơ thế về chiều dài, chiều rộng, chiều cao của con vật dựa trên cơ sở tính di truyền tù' đời trước. Quá trình sinh trưởng chính là sự tích luỹ dần các chất, chủ yếu là protein, tốc độ và sự tổng họp protein cũng chính là sự hoạt động của các gen điều khiển sự sinh trưởng của cơ thê. Theo Trần Đình Miên và Nguyễn Kim Đường (1992) [29], quá trình sinh trưởng là quá trình phân chia tế bào, tăng thế tích tế bào đế tạo nên sự sống. Tính giai đoạn của sinh trưởng biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Thời gian của các giai đoạn dài hay ngắn, số lượng giai đoạn và sự đột biến trong sinh trưởng của từng giống, tùng cá thể có sự khác nhau. Giai đoạn này nối tiếp giai đoạn khác, không đi ngược trở lại, không bở qua thời kỳ nào, ở mỗi giai đoạn, thời kỳ đều có đặc điếm riêng. Ở vịt, căn cứ vào sự sinh trưởng của các cá thể ta có thể phân biệt các giai đoạn phát triển của phôi trong trúng trước khi đẻ, giai đoạn phát triển của phôi trong trứng sau khi đẻ, giai đoạn trứng nở thành con (sơ sinh) đến khi thành thục sinh dục, giai đoạn sinh sản. Mỗi giai đoạn đều có đặc điểm hình thái, sinh lý đặc trưng. Đối với gia cầm, sinh trưởng là sự biến đổi, tổng họp của sự tăng lên về số lượng, kích thước của tế bào và thế dịch trong mô bào ở giai đoạn phát triến của phôi. Trong giai đoạn sau khi nở thì sinh trưởng là do sự lớn lên của các mô. Trong một số mô, sinh trưởng là do sự tăng lên về kích thước của các tế bào. Giai đoạn này sinh trưởng được chia làm hai thời kỳ: thời kỳ gia cầm con và thời kỳ gia cầm trưởng thành. - Thời kỳ gia câm con: thời kỳ này lượng tê bào tăng nhanh nên quá trình sinh trưởng diễn ra rất nhanh, một số cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn chỉnh, các men tiêu hóa chưa đầy đủ, khả năng điều tiết thân nhiệt kém, gia cầm con dễ bị ảnh hưởng bởi thức ăn và nuôi dưỡng. Vì vậy, thức ăn và nuôi dưỡng trong thời kỳ này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ sinh trưởng của gia cầm. Thời kỳ này còn diễn ra quá trình thay lông, đây là quá trình sinh lý quan trọng của gia cầm, nó làm tăng trao đổi chất. Cho nên cần chú ý vấn đề nuôi dường, đặc biệt là các chất dinh dường có trong thức ăn, trong đó quan trọng nhất là các axit amin hạn chế như lysine, methionine, tryptophan - Thời kỳ gia cầm trưởng thành: thời kỳ này các cơ quan trong cơ thế gia cầm gần như đã phát triến hoàn thiện, số lượng tế bào tăng chậm, chủ yếu là quá trình phát dục. Quá trình tích lũy chất dinh dường của gia cầm một phần là đế duy trì sự sống, một phần đế tích lũy mỡ, tốc độ sinh trưởng chậm hơn thời kỳ gia cầm con. Vì vậy giai đoạn này cần xác định tuối giết mố thích hợp để cho hiệu quả kinh tế cao. Trong chăn nuôi gia cầm, việc nghiên CÚOI sinh trưởng đầu tiên là phải xác định khối lượng cơ thế qua các tuần tuối. Đây là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá sinh trưởng. 2.1.2.2 Các chỉ tiêu đảnh giả sự sinh trưởng Sinh trưởng là quá trình sinh lý phức tạp, khá dài, tù' lúc thụ tinh đến khi trưởng thành. Do vậy việc xác định chính xác toàn bộ quá trình sinh trưởng không phải dễ dàng. Tuy nhiên các nhà chọn giống gia cầm có khuynh hướng sử dụng cách đo đơn giản và thực tế. Theo Chambers (1990) [89], để đánh giá sức sinh trưởng của gia cầm người ta thường dùng các chỉ tiêu chính như kích thước cơ thể, sinh trưởng tích luỹ (khối lượng cơ thể), tốc độc sinh trưởng (sinh trưởng tuyệt đối, sinh trưởng tương đối) và đường cong sinh trưởng. - Kích thước cơ thể Kích thước cơ thể là một chỉ tiêu quan trọng cho sự sinh trưởng, đặc trưng cho từng giai đoạn sinh trưởng, từng giống, qua đó góp phần vào việc phân biệt giống. Giới hạn kích thước của loài, cá thể do tính di truyền quy định. Tính di truyền của kích thước không tuân theo sự phân ly đơn giản theo các quy luật Mendel. Kích thước cơ thể luôn có mối tương quan thuận chặt chẽ với khối lượng cơ thế. Kích thước cơ thế còn liên quan đến các chỉ tiêu sinh sản như tuổi thành thục về thể trọng, chế độ dinh dưỡng, thời gian giết thịt thích hợp trong chăn nuôi. - Khối lượng cơ thể Khối lượng cơ thế là một tính trạng số lượng và được quy định bởi yếu tố di truyền. Khối lượng gia cầm con khi nở phụ thuộc vào khối lượng quả trứng và khối lượng của gia cầm mẹ vào thời điếm đẻ trứng. Tuy nhiên khối lượng gia cầm khi nở ít ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Đối với vịt hướng thịt, điều quan trọng nhất là khối lượng vịt khi giết mố. Khối lượng cơ thế không những liên quan đến hiệu quả sử dụng thức ăn mà còn cần thiết để quyết định thời gian nuôi thích hợp. Khối lượng cơ thể được minh họa bằng đồ thị sinh trưởng tích lũy. Đồ thị này thay đối theo dòng, giống, điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc. - Tốc độ sinh trưởng Trong chăn nuôi người ta thường sử dụng hai chỉ số để mô tả tốc độ sinh trưởng ở vật nuôi là tốc độ sinh trưởng tuyệt đối và tốc độ sinh trưởng tương đối. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối chính là sự gia tăng về khối lượng sống trung bình một ngày đêm. Sinh trưởng tuyệt đối thường được tính bằng g/con/ngày hoặc g/con/tuần. Đồ thị sinh trưởng tuyệt đối có dạng parabol. Giá trị sinh trưởng tuyệt đối càng cao thì hiệu quả kinh tế càng lớn. Tốc độ sinh trưởng tương đối là tỷ lệ phần trăm tăng lên của khối lượng, kích thước và thể tích cơ thể lúc kết thúc khảo sát so với lúc đầu khảo sát (TCVN - 2.40, 1977) [52]. Đồ thị sinh trưởng tương đối có dạng hypebol. Tốc độ sinh trưởng của vật nuôi phụ thuộc vào loài, giống, giới tính, đặc điểm cơ thể và điều kiện môi trường. Đường cong sinh trưởng dùng để biểu thị tốc độ sinh trưởng của gia súc, gia cầm nói chung. Thông thường, người ta sử dụng khối lượng cơ thể ở các tuần tuối đế thế hiện đồ thị sinh trưởng tích lũy và cho biết một cách đơn giản nhất về đường cong sinh trưởng. Đưòưg cong sinh trưởng không chỉ sử dụng đế chỉ rõ về số lượng mà còn làm rõ về chất lượng, sự sai khác giữa các dòng, các giống, giới tính, điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, môi trường. 2.1.23 Các yêu tô ảnh hưởng đên sinh trưởng của gia câm Sinh trưởng của gia cầm là một quá trình sinh học phức tạp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau như: dòng, giống, giới tính, tốc độ mọc lông, chế độ dinh dưỡng và điều kiện chăn nuôi - Anh hưởng của dòng, giống, lứa tuồi và giới tính + Dòng, giong Mỗi dòng hay giống, loài gia cầm đều có một kiểu di truyền khác nhau nên chúng sẽ khác nhau về ngoại hình, tầm vóc, sức sản xuất, từ đó mà chúng ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định sự sinh trưởng của từng cá thể, giữa dòng, giống có sự sai khác. Tác giả Hoàng Văn Tiêu và cộng sự (1993) [58] cho biết: Khối lượng cơ thể các cặp lai Anh Đào X cỏ; Anh Đào X (Anh Đào X cỏ); Anh Đào X Bầu lúc 70 ngày tuối có khối lượng cơ thế lần lượt là: 1,761 - 1,853 g; 2,138 - 2,269 g; 1,656 g. Theo tác giả Mạnh Hùng và cộng sự (1994) [15], sự khác nhau về khối lượng giữa các giống gia cầm là rất lớn. Giống gà kiêm dụng nặng hơn giống gà hướng trứng khoảng 500 - 700g tức khoảng 13 - 30%. + Tỉnh biệt Giới tính khác nhau thì đặc điểm và chức năng sinh lý cũng khác nhau nên khả năng đồng hoá, dị hoá và quá trình trao đối chất dinh dưỡng của chúng là khác nhau. Nhiều thí nghiệm cho biết ở gia cầm cùng một giống, dòng, lứa tuổi nhưng nhu cầu năng lượng, protein, axít amin, cho trao đổi cơ bản của gia cầm trống luôn cao hơn gia cầm mái trưởng thành. Khối lượng cơ thể của vịt Cở ở 56 ngày tuối con đực đạt 1.052 g; con mái đạt 967g (Lê Viết Ly, 1999) [26]. Ket quả nghiên cứu của Dương Xuân Tuyển (1998) [78] cho biết: vịt cv - Super M nuôi thịt cho ăn theo chế độ tự do, khối lượng cơ thế ở 8 tuần tuổi ở dòng trống vịt đực là 3.323,8 g và vịt mái là 3.062,1; còn ở vịt dòng mái cho các kết quả tương ứng là 3.126,4 và 2.879,2 g. Theo Tai, - c (1989) [103], Tsaiya nâu là giống vịt bản địa ở Đài Loan có khối lượng cơ thế của con mái là 1.315 g, con trống là 1.397 g. Con lai giữa vịt Bắc Kinh X Tsaiya nâu có khối lượng tương ứng là 2.566 g và 2.788 g. Ket quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh, Hoàng Văn Tiêu, Phạm Văn Trượng (1996) [31] trên vịt cỏ màu cánh sẻ nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên cho biết: Khối lượng cơ thể của vịt cỏ màu cánh sẻ thế hệ thứ 5, lúc vào đẻ quả trứng đầu, của con đực là 1.582 g và con mái là 1.467,5 g. + Lứa tuổi Lứa tuổi ảnh huởng đến sinh trưởng và phát triển ở gia cầm cũng tuân theo quy luật chung như đối với các động vật khác. Do mối tương quan giữa hai quá trình đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở mỗi giai đoạn là khác nhau nên khối lượng và kích thước các chiều đo tại mỗi thời điếm đó là khác nhau. Đây là cơ sở cho những tính toán cần thiết về thời gian nuôi dưỡng, khai thác khả năng sản xuất của gia cầm đế đạt mục đích kinh tế cao nhất cho chăn nuôi. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Dương Xuân Tuyển (1998) [78] trên đàn vịt cv - Super M thương phấm nuôi tại Trại vịt giống VIGOVA [...]... nhà chăn nuôi 2.2 Co’ sở khoa học của sức sinh sản ở gia cầm 2.2.1 Khả năng sinh sán của gia cầm Khả năng sinh sản của gia cầm được thể hiện bởi các chỉ tiêu về sản lượng, khối lượng, hình dạng, chất lượng và khả năng thụ tinh và ấp nở của trứng gia cầm Đối với các giống gia cầm khác nhau, khả năng sinh sản cũng rất khác nhau 2.2.1.1 Sản lượng trứng Sản lượng trứng là lượng trứng mà gia cầm mái đẻ... Sinh sản là chỉ tiêu cần được quan tâm lâu dài trong công tác giống gia cầm, nhằm tăng số lượng và chất lượng con giống, các tính trạng sinh sản của chúng như: Tuổi đẻ trứng đầu, năng suất trứng, khối lượng trứng, tỷ lệ ấp nở, Ớ các loại gia cầm khác nhau thì những đặc điểm sinh sản cũng khác nhau rất rõ rệt Đối với gia cầm sự di truyền về sinh sản rất phức tạp Theo các công trình nghiên cứu của nhiều... (1997) [65], nghiên cứu hai phương thức nuôi khô và nuôi nước trên đàn vịt cv - Super M cho biết: với phương thức nuôi khô, khối lượng bình quân lúc vào đẻ của đàn vịt dòng ông là 3,3 kg; đàn vịt dòng bà là 2,9 kg Với phương thức nuôi có nước bơi lội thì khối lượng bình quân lúc vào đẻ của đàn vịt dòng ông là 2,9 kg; đàn vịt dòng bà là 2,7 kg Vịt cv - Super M nuôi thịt theo phương thức chăn thả cô truyên... 8,01% Theo Lê Viết Ly và các tác giả (1998) [26], công bố kết quả nghiên cứu sinh trưởng của nhóm vịt cỏ màu cánh sẻ: Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) của con đực ở 3 tuần tuối là 8,31g/con/ngày và 8 tuần tuối là 18,05 g/con/ngày; của con mái ở 3 tuần tuổi là 6,90 g/con/ngày và 8 tuần tuổi là 16,55 g/con/ngày Khối lượng cơ thể của vịt cv - Super M bố mẹ nuôi theo quy trình giống ở thời điểm. .. giá thành sản phẩm Đe làm tốt vấn đề này người chăn nuôi cần phải quan tâm đến những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của vịt nuôi thịt như thức ăn, nước uống, vệ sinh thú y, nhiệt độ, độ ẩm và độ thông thoáng của chuồng nuôi Đối với vịt thịt thương phấm được nuôi theo phương thức công nghiệp thì khâu vệ sinh thú y có vai trò đặc biệt quan trọng, do vịt thịt thương phẩm có sức sinh trưởng... [38]) Năng suất trứng có hệ số di truyền không cao, dao động lớn Theo Nguyễn Văn Thiện, 1995 [47] hệ số di truyền năng suất trúng của gia cầm là 12-30% về tỷ lệ đẻ, gia cầm có tỷ lệ đẻ thấp trong mấy tuần đầu của chu kv đẻ, sau đó tăng dần và đạt tỷ lệ cao ở những tuần tiếp theo rồi giảm dần và đạt tỷ lệ đẻ thấp ở cuối thời kỳ sinh sản Sản lượng trứng/năm của một quần thể gia cầm được thể hiện theo. .. nghỉ đẻ nhiều sẽ làm giảm sản lượng trứng, vì vậy các nhà chăn nuôi cần chọn lọc những gia cầm có tính nghỉ đẻ mùa đông thấp làm giống nhằm nâng cao sức đẻ trứng - Dòng, giống gia cầm Là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất của gia cầm Các dòng, giống gia cầm khác nhau có khả năng đẻ trứng khác nhau: vịt cv - Super M đạt 220 quả/mái/năm; vịt Cở đạt 220 - 240 quả/mái/năm; vịt Khaki Campbell đạt... thành thục với sản lượng trúng là 0,11 + Năng suất trứng và tỷ lệ đẻ Năng suất trúng là số lượng trúng một gia cầm mái sinh ra trên một đơn vị thời gian Đối với gia cầm đẻ trứng thì đây là chỉ tiêu năng suất quan trọng nhất, nó phản ánh trạng thái sinh lý và khả năng hoạt động của hệ sinh dục Năng suất trứng là một tình trạng số lượng nên nó phục thuộc nhiều vào điều kiện ngoại cảnh Năng suất trứng... hơn vịt, ngỗng + Cường độ đẻ trứng Cường độ đẻ trứng của gia cầm là sức đẻ tráng của gia cầm trong một thời gian nhất định (tương đối ngắn) Đây là một chỉ tiêu có liên quan mật thiết với sản lượng trúng mà thông qua đó ta có thể ước tính sức sản xuất tráng của gia cầm trong cả năm + Thời gian kẻo dài, chu kỳ đẻ trứng sinh học Theo Lemer và Tayler (1943) [99]: Thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng sinh. .. trứng được tính theo tuần tuổi Năng suất trúng là tính trạng có mối tương quan nghịch chặt chẽ với tốc độ sinh trưởng sớm Do vậy, trong chăn nuôi gia cầm sinh sản, cần chú ý cho gia cầm ăn hạn chế trong giai đoạn gia cầm con và hậu bị để đảm bảo năng suất trứng trong giai đoạn sinh sản Năng suất trứng phụ thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng thức ăn, phụ thuộc vào mức năng lượng, hàm lượng protein . điếm sinh trưởng, khả năng sinh sản của Vịt cv - Super M2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm cấm Bình - Hải Dương . 1.2 Mục đích của đề tài - Nghiên cứu một số đặc điếm sinh trưởng,. sinh trưởng, sinh sản của vịt cv - Super M2 bố mẹ. - Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt cv - Super M2 thương phấm nuôi thịt. 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Nghiên cúư một cách có hệ thống. đặc điểm sinh trưởng và sinh sản để có số liệu công bố về khả năng sản xuất của giống vịt cv - Super M2. - Trên cơ sở xác định được một số đặc điểm năng suất cơ bản của giống vịt cv - Super M2,
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của Vịt CV Super M2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình tỉnh Hải Dương, Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của Vịt CV Super M2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình tỉnh Hải Dương, Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của Vịt CV Super M2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình tỉnh Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay