BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI GAMESHOW DÙNG TRONG CÁC TRƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG ,ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA ,ĐẤU TRƯỜNG 100

474 2,236 3
  • Loading ...
1/474 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 21:17

I󰖢i h󰗎c Tuy󰗄n t󰖮p 3000 N󰗀u tri th󰗪c là chìa khóa m󰗠 ra thành công,thì công ngh󰗈 thông tin là cánh c󰗮a m󰗠 ra tri th󰗪c! Dùng trong các chng trình gameshows nh:Rung chuông vàng, 󰗞ng lên 󰗊nh Olympia, Tr󰖼 em luôn úng,󰖦u tr󰗞ng 100󰜧 Luy󰗈n thi gameshow version2012 Các b󰖢n thân m󰗀n! Ngày nay v󰗜i s󰗲 ra 󰗞i c󰗨a r󰖦t nhi󰗂u gameshow trên truy󰗂n hình òi h󰗐i m󰗘i ng󰗞i Chi ph󰖤i có ki󰗀n th󰗪c trên r󰖦t nhi󰗂u lnh v󰗲c 󰗄 có th󰗄 dành chi󰗀n th󰖰ng.Nhng v󰗜i Kho tàng ki󰗀n th󰗪c mênh mông c󰗨a nhân lo󰖢i không d󰗆 󰗄 m󰗎i ng󰗞i có th󰗄 bi󰗀t h󰗀t 󰗤c.B󰖤n thân tôi cng là m󰗚t ng󰗞i r󰖦t ham mê các trò chi trên truy󰗂n hình 󰖸c bi󰗈t là các gameshows trí tu󰗈 nh:󰗞ng lên 󰗊nh Olympia ,Rung chuông vàng,Âm vang x󰗪 Thanh(󰗟 t󰗊nh Thanh Hóa quê tôi),Ai là tri󰗈u phú, 󰖦u tr󰗞ng 100,tr󰖼 em luôn úng và tôi cng là m󰗚t ng󰗞i chi trong trng trình Âm vang x󰗪 Thanh nm th󰗪 8 và tôi ã vào 󰗀n t󰖮n Chung K󰗀t ,tôi hi󰗄u r󰖲ng vi󰗈c tìm tài li󰗈u ôn thi nào cho có hi󰗈u qu󰖤 luôn là m󰗚t câu h󰗐i bn khon 󰗒i v󰗜i m󰗘i ng󰗞i chi.B󰖤n thân tôi cng hi󰗄u r󰖦t rõ n󰗘i v󰖦t v󰖤 khi tìm tài li󰗈u ôn thi trong khi th󰗞i gian không có nhi󰗂u,không th󰗄 c󰗪 lúc nào cng i l󰗦c l󰖢i các cu󰗒n sách t󰗬 các nm tr󰗜c 󰗄 󰗎c 󰗤c ,vì v󰖮y 󰗄 giúp các b󰖢n trong vi󰗈c ó ,tôi ã biên so󰖢n cu󰗒n Ebook: Tuy󰗄n t󰖮p 3000 câu h󰗐i tr󰖰c nghi󰗈m luy󰗈n thi gameshows 2012 này,cu󰗒n Ebook này 󰗤c biên so󰖢n d󰗜i d󰖢ng các câu h󰗐i tr󰖰c nghi󰗈m tr󰖤 l󰗞i nhanh phù h󰗤p v󰗜i các trò chi gameshows hi󰗈n nay,h󰗈 th󰗒ng các câu h󰗐i bao g󰗔m t󰖦t c󰖤 các lnh v󰗲c:Khoa h󰗎c t󰗲 nhiên,vn hóa-ngh󰗈 thu󰖮t-th󰗄 thao,hi󰗄u bi󰗀t xã h󰗚i, ó là các câu h󰗐i thông d󰗦ng trong 󰗞i s󰗒ng cng nh các câu h󰗐i yêu c󰖨u s󰗲 hi󰗄u bi󰗀t sâu r󰗚ng c󰗨a ng󰗞i chi vì v󰖮y nó phù h󰗤p cho m󰗎i l󰗪a tu󰗖i.Các câu h󰗐i 󰗤c t󰗖ng h󰗤p t󰗬 ngu󰗔n tài li󰗈u mà tôi có 󰗤c trong quá trình ôn thi ,cng nh các tài li󰗈u tôi su t󰖨m 󰗤c trên m󰖢ng.Hi v󰗎ng cu󰗒n Ebook này s󰖾 góp m󰗚t ph󰖨n nh󰗐 trong s󰗲 thành công c󰗨a các b󰖢n b󰗠i vì theo tôi ngh n󰗀u ta không tr󰗠 thành tri󰗈u phú c󰗨a ti󰗂n b󰖢c thì cng s󰖾 tr󰗠 thành tri󰗈u phú c󰗨a tri th󰗪c.M󰖸c dù ã có r󰖦t nhi󰗂u c󰗒 g󰖰ng trong vi󰗈c biên so󰖢n nhng cng th󰗄 nào tránh kh󰗐i thi󰗀u sót vì v󰖮y r󰖦t mong nh󰖮n 󰗤c s󰗲 óng ghóp ý ki󰗀n c󰗨a các b󰖢n 󰗄 cu󰗒n Ebook 󰗤c hoàn ch󰗊nh hn. Cu󰗒n Ebook này có th󰗄 󰗤c s󰗮 d󰗦ng, sao chép, in 󰖦n,ph󰗦c v󰗦 m󰗦c ích h󰗎c t󰖮p,nhng c󰖨n 󰗤c chú thích rõ ràng v󰗂 tác gi󰖤. Tôn tr󰗎ng s󰗲 sáng t󰖢o c󰗨a ng󰗞i khác cng là m󰗚t cách 󰗄 phát tri󰗄n, nâng cao kh󰖤 nng sáng t󰖢o c󰗨a b󰖤n thân mình! Cu󰗒n sách này là version 2 c󰗨a cu󰗒n ebook r󰖦t thành công:Tuy󰗄n t󰖮p câu h󰗐i luy󰗈n thi gameshow 2010 c󰗨a chính tác gi󰖤.Ebook 󰗤c chia làm 4 m󰖤ng chính theo ch󰗨 quan c󰗨a tác gi󰖤:L󰗌ch s󰗮 󰗌a lý,Khoa h󰗎c xã h󰗚i,Khoa h󰗎c 󰗞i s󰗒ng,vn hóa th󰗄 thao. Hà N󰗚i 1/11/2012 Liên h󰗈 tác gi󰖤: Thi󰗂u ình Chung K󰗺 thu󰖮t C i󰗈n t󰗮 1-K55 󰖢i h󰗎c Bách Khoa Hà N󰗚i Email:thieudinhchung@gmail.com Facebook:kysu_bk_ngheo@yahoo.com.vn Yahoo:Kysu_bk_ngheo Tel :01695054137 Thi󰗂u ình Chung Thi󰗂u ình Chung L󰗌ch s󰗮-󰗌a lý: STT CODE Câu h󰗐i áp án Câu 1 Vi󰗈t Nam tham gia ASEAN vào nm nào ? 1.1991 2.1993 3.1995 4.1997 3 Câu 2 V󰗈 tinh nhân t󰖢o 󰖨u tiên c󰗨a Trái 󰖦t Sputnik 1.Nó 󰗤c phóng lên v tr󰗦 vào nm nào? 1.1956 2. 1957 3.1958 4.1959 2 Câu 3 18/4/1288, tri󰗂u ình nhà Tr󰖨n ã t󰗖 ch󰗪c dâng tù binh nhà Nguyên 󰗄 t󰗐 lòng bi󰗀t n v󰗜i dân t󰗚c 󰗠 âu? 1. Lng vua Tr󰖨n Thái Tông 2. Thng Long 3. B󰗀n Bình Than 4. Quân doanh V󰖢n Ki󰗀p 1 Câu 4 N󰗂n vn minh Babylon ngày nay thu󰗚c 󰖦t n󰗜c nào? 1. Arab Saudi 2. Iran 3. Iraq 4. Th󰗖 Nh K󰗴 3 Câu 5 Thành ph󰗒 nào là trung tâm c󰗨a cách m󰖢ng tháng 10 Nga? 1. Moskva 2. Saint Peterburg (Leningrad) 3. Stalingrad 4. Bacu (th󰗨 ô Azerbadzan) 2 Câu 6 Qu󰗒c hi󰗈u n󰗜c ta th󰗞i Minh M󰖢ng là gì? 1.󰖢i ngu 2.󰖢i Nam 3.󰖢i C󰗔 Vi󰗈t 4.󰖢i Vi󰗈t 2 Câu 7 Nm 1967, Liên Xô khánh thành b󰗪c tranh toàn c󰖤nh chi󰗀n th󰖰ng Stalingrad r󰖦t hoành tráng trên 󰗔i Mamaiep 󰗠 thành ph󰗒 nào?1. Stalingrad2. Moskva3. Leningrad (Saint Peterburg)4. Vongagrad. 4 Câu 8 Ch󰗊 th󰗌 󰜝Nh󰖮t Pháp b󰖰n nhau và hành 󰗚ng c󰗨a chúng ta󰜞 󰗤c phát ra vào ngày nào? 1. 12/3/1945 2. 26/4/1945 3. 15/5/1945 4. 14/8/1945. 1 Câu 9 Tr󰗞ng 󰖢i h󰗎c 󰖨u tiên 󰗠 Châu Âu n󰖲m 󰗠 âu? 1. Berlin 2. Athenes 3 Rome 4. Paris 2 Câu 10 Ai là ng󰗞i ã k󰗀 t󰗦c s󰗲 nghi󰗈p c󰗨a nhà h󰗎 Khúc 󰗠 n󰗜c ta? 1. Ki󰗂u Công Ti󰗆n 2. Dng ình Ngh󰗈 3. Ng󰗔 Quy󰗂n 4. Khúc Th󰗬a M󰗺 2 Câu 11 Ng󰗎c Linh (2598m) là 󰗊nh núi cao nh󰖦t Tây Nguyên, v󰖮y 󰗊nh núi này thu󰗚c t󰗊nh nào? 1. Gia Lai 2. Lâm 󰗔ng 3. Dak Lak 4. Kon Tum 4 Câu 12 Th󰗌 tr󰗞ng mua bán nô l󰗈 l󰗜n nh󰖦t th󰗀 gi󰗜i tr󰗜c kia 󰗠 n󰗜c nào? 1. Arrgentina 2. Brazil 3. My 4. Israel 2 Câu 13 oàn quân ti󰗀n v󰗂 gi󰖤i phóng Hà N󰗚i t󰗬 m󰖦y c󰗮a ô? 1.2 c󰗮a ô 2.3 c󰗮a ô 2.4 c󰗮a ô 2.5 c󰗮a ô 2 Câu 14 Ngày thành l󰖮p t󰗖 ch󰗪c Liên Hi󰗈p Qu󰗒c là 1. 12/2/1945 2. 25/4/1945 3. 26/9/1945 4. 24/10/1945 4 Câu 15 󰖤ng C󰗚ng S󰖤n Vi󰗈t Nam ã h󰗎p 󰖢i H󰗚i l󰖨n th󰗪 7 vào nm 1.1981 2.1986 3.1991 4.1996 3 Câu 16 Nguy󰗆n Phúc Vnh San là tên huý c󰗨a v󰗌 vua nào Tri󰗂u Nguy󰗆n? 1. Minh M󰖢ng 2. Hàm Nghi 3. Duy Tân 4. B󰖤o 󰖢i 3 Câu 17 Thành ph󰗒 nào sau ây g󰗔m hàng trm 󰖤o n󰗒i li󰗂n b󰗠i hàng trm cây c󰖨u? 1 Amstecdam 2. Rotterdam 3. Venice 4. Brussel 1 Câu 18 Cây bao báp là lo󰖢i cây ch󰗊 tìm th󰖦y 󰗠 châu l󰗦c nào? 1.Châu Phi 2.Châu Á 3.Châu M󰗺 4.Châu Âu 1 Câu 19 H󰗔 l󰗜n nh󰖦t châu Phi là: 1. Caxpi 2. Lagoda 3. Victoria 4. H󰗔 Th󰗤ng 3 Câu 20 󰖤o l󰗜n nh󰖦t 󰗌a Trung H󰖤i? 1 Cyprus 2. Sicily 3. Crete 4. Rhode 2 Câu 21 Trong 󰖢i h󰗚i anh hùng chi󰗀n s thi ua toàn qu󰗒c l󰖨n th󰗪 nh󰖦t (1952) có m󰖦y ng󰗞i 󰗤c trao danh hi󰗈u cao quý này? 1. 6 2. 7 3. 8 4. 9 2 Câu 22 T󰗮 C󰖦m Thành (B󰖰c Kinh) 󰗤c xây d󰗲ng t󰗬 nm nào? 1. 1406 2. 1408 3. 1410 4. 1412 1 Câu 23 Trong các nhóm n󰗜c sau, nhóm nào thu󰗚c B󰖰c Âu? 1. Pháp, Anh, Ph󰖨n Lan 2. Nauy, 󰗪c, B󰗊 3. Nauy, Th󰗦y i󰗄n, Ph󰖨n Lan, Aixolen 4. Nauy, Th󰗦y i󰗄n, Ph󰖨n Lan. 3 Câu 24 󰖤o l󰗜n nh󰖦t 󰗌a Trung H󰖤i? 1 Cyprus 2. Sicily 3. Crete 4. Rhode 2 Câu 25 Kênh ào nào trên Th󰗀 gi󰗜i 󰗤c khai thông ngày 17/11/1869? 1. Suez 2. Panama 3. Malacca 4. Magellan 1 Câu 26 C󰗒 ô c󰗨a Brazil là gì? 1. Sao Paolo 2. Minas Gerais 3. Mata 4. Rio de Janeiro 4 Câu 27 Danh hi󰗈u Hoàng Giáp (sau Tr󰖢ng Nguyên, B󰖤ng Nhãn, Thám Hoa) 󰗤c 󰖸t ra t󰗬 th󰗞i v󰗌 vua nào 󰗠 n󰗜c ta? 1. Tr󰖨n Thái Tông. 2. Tr󰖨n Nhân Tông. 3. Tr󰖨n Anh Tông. 4. Tr󰖨n D󰗦 Tông. 3 Câu 28 19.9.1954 Bác H󰗔 có câu nói n󰗖i ti󰗀ng v󰗜i quân 󰗚i ti󰗂n phong tr󰗜c khi v󰗂 ti󰗀p qu󰖤n th󰗨 ô "Các vua Hùng ã có công d󰗲ng n󰗜c, Bác cháu ta ph󰖤i cùng nhau gi󰗰 l󰖦y n󰗜c". Câu nói trên 󰗤c nói 󰗠 âu thu󰗚c 󰗂n Hùng? 1. Ð󰗂n H󰖢 2. 󰗂n Trung 3. 󰗂n Th󰗤ng 4. Chính i󰗈n 1 Câu 29 L󰗚c Ninh- Bình Ph󰗜c là ni: 1. Ra 󰗞i tên g󰗎i c󰗨a chi󰗀n d󰗌ch H󰗔 Chí Minh. 2. M󰗺- Ngu󰗶 g󰗎i là 󰜝cánh c󰗮a thép󰜞 vào Sài Gòn. 3. Cn c󰗪 Trung ng c󰗦c mi󰗂n Nam 4. B󰖰t 󰖨u c󰗨a 󰗌a 󰖢o C󰗨 Chi 1 Câu 30 󰖤o l󰗜n nh󰖦t th󰗀 gi󰗜i là: 1. Madagascar 2. Greenland 3. New Guinea 4. Calimantan 2 Câu 31 N󰗀u b󰖢n ang 󰗠 v 󰗚 0, kinh 󰗚 0, b󰖢n ang 󰗠 1. Greenwich 2. 󰖢i Tây Dng 3. Ghana 4. Hawaii 2 Câu 32 Hai con sông Vàm C󰗐 ông và Vàm C󰗐 Tây h󰗤p thành sông Vàm C󰗐 󰗖 ra c󰗮a sông nào 󰗄 ra bi󰗄n ông? 1. Soài R󰖢p 2. Ba L󰖢t 3. Hàm Luông 4. Tranh 󰗄 1 Câu 33 Ni lòng sông Mê kông m󰗠 r󰗚ng nh󰖦t thu󰗚c biên gi󰗜i nu󰗜c nào? 1. Trung Qu󰗒c - Myanmar 2. Myanmar - Thái Lan 3. Vi󰗈t Nam - Campuchia 4. Lào - Campuchia 4 Câu 34 Cu󰗚c kh󰗠i ngha nào s󰗜m nh󰖦t, n󰗖 ra sau khi Nh󰖮t 󰖤o chính Pháp? 1. Thái Nguyên 2. B󰖰c Sn 3. Ba T 4. Nam K󰗴. 3 Câu 35 1954, kh󰗒i thu󰗒c n󰗖 n󰖸ng 1000kg ã làm v󰗢 ng󰗎n 󰗔i nào, h󰖦t t󰖦t c󰖤 󰗌ch xu󰗒ng lòng ch󰖤o M󰗞ng Thanh? 1. A1 2. A2 3. C1 4. C2 1 Câu 36 Trong chi󰗀n d󰗌ch i󰗈n Biên Ph󰗨, binh ch󰗨ng nào 󰗤c u tiên khai ho󰖤 󰖨u tiên? 1. pháo binh 2. không quân 3. thu󰗸 binh 4. b󰗚 binh 1 Câu 37 Nh󰖮t 󰖤o chính Pháp trên toàn ông Dng vào ngày: 1. 7/3/1945 2. 9/3/1945 3. 8/3/1946 4. 10/3/1945 2 Câu 38 Chính ph󰗨 cách m󰖢ng lâm th󰗞i "C󰗚ng hoà mi󰗂n Nam VN" thành l󰖮p vào: 1. 6.6.1969 2. 7.6.1969 3. 6.6.1970 4. 7.6.1970 1 Câu 39 Tháng 9/ 1939 chi󰗀n tranh th󰗀 gi󰗜i th󰗪 2 bùng n󰗖 b󰖲ng s󰗲 ki󰗈n 󰗪c t󰖦n công n󰗜c nào? 1. Áo 2. Ti󰗈p Kh󰖰c (c) 3. B󰗊 4. Ba Lan 4 Câu 40 Gi󰗰a tháng 4/1975, quân ta ã tiêu di󰗈t 󰗤c b󰗚 t l󰗈nh tiên phong quân oàn 3 c󰗨a Ng󰗦y và thu 󰗤c 40 máy bay 󰗠 sân bay nào? 1. Thành Sn, Phan Rang 2. Tân Sn Nh󰖦t, Sài Gòn 3. Phú Bài, Hu󰗀 4. N󰗜c M󰖸n, Ðà N󰖶ng 1 . cánh c
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI GAMESHOW DÙNG TRONG CÁC TRƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG ,ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA ,ĐẤU TRƯỜNG 100, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI GAMESHOW DÙNG TRONG CÁC TRƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG ,ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA ,ĐẤU TRƯỜNG 100, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI GAMESHOW DÙNG TRONG CÁC TRƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG ,ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA ,ĐẤU TRƯỜNG 100

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn