báo cáo môn học pháp luật đất đai ứng dụng TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

23 451 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2015, 14:58

TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CBHD: TS. Phan Trung Hiền ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ỨNG DỤNG 3/14/15 1 Nhóm thực hiện: VIII 1. Lý Hằng Ni 2. Lê Minh Họp 3. Huỳnh Thanh Hải 4. Đỗ Thanh Tân Em NỘI DUNG 3/14/15 2 I. MỤC TIÊU 3/14/15 3 II. PHƯƠNG PHÁP Bước 1 3/14/15 4 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Khái niệm TĐC (Điều 4 NĐ197) TĐC là chính sách dành cho người dân không còn đất ở sau khi NN thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế với 1 trong 3 hình thứcTĐC là chính sách dành cho người dân không còn đất ở sau khi NN thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế với 1 trong 3 hình thức 3/14/15 5 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Khái niệm TĐC (Điều 42 LĐĐ 2003) • Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. 3/14/15 6 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Phạm vi áp dụng • Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng,mục đích phát triển kinh tế. • Đ/v các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo yêu cầu của nhà tài trợ khác với quy định, TTCP xem xét, quyết định. • Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định thì áp dụng Điều ước quốc tế 3/14/15 7 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Đối tượng áp dụng • Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, HGĐ-CN trong nước, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị NN THĐ. • Người bị THĐ, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, được bồi thường đất, tài sản, được hỗ trợ và bố trí TĐC. • NN khuyến khích người có đất, tài sản thuộc phạm vi THĐ để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng hoặc vì mục đích PTKT tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ đất, tài sản cho NN. 3/14/15 8 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Nguyên tắc TĐC (Điều 34 NĐ 197) 3/14/15 9 III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Bố trí tái định cư (Điều 19 TT 14) Điều 34 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP • Công khai phương án bố trí tái định cư • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán, thuê nhà tại nơi tái định cư do UBNDCT quyết định HGĐ, CN được giao đất, mua, thuê nhà tại nơi TĐC phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua, thuê nhà theo quy định và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ. 3/14/15 10 [...]...III CƠ SỞ PHÁP LÝ Điều kiện bắt buộc đ/v KTĐC(Điều 35NĐ197) 3/14/15 11 III CƠ SỞ PHÁP LÝ Hình thức TĐC (Điều 4 NĐ 197) Nhà ở Bồi thường 3/14/15 12 III CƠ SỞ PHÁP LÝ Diện tích giao đất Đối với TPCT được áp dụng tại điểm b, khoản 2, điều 35 – Qui định ban kèm Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND: Diện tích giao đất ở mới tại khu tái định cư tập trung cho mỗi hộ gia đình, cá nhân Diện tích đất ở bị thu hồi Diện... quyết định chính sách TĐC đặc biệt với mức hỗ trợ cao nhất • Hỗ trợ toàn bộ chi phí lập khu TĐC mới, xây dựng nhà ở, cải tạo đồng ruộng, xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và hỗ trợ khác 3/14/15 15 III CƠ SỞ PHÁP LÝ Vài vụ việc TĐC và điều kiện áp dụng 3/14/15 16 IV THỰC TIỄN VƯỚNG MẮC Vấn đề quỹ đất tái định cư • • Quỹ nhà TĐC hiện có vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tái định cư. .. HGĐ-CN Sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác • HGĐ có nhiều thế hệ đủ điều kiện tách hộ, có chung quyền sử dụng 1 thửa đất ở bị thu hồi thì UBND Tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để quy định 3/14/15 14 III CƠ SỞ PHÁP LÝ TĐC đ/v dự án đặc biệt (Điều 38 NĐ 197) Đ/v dự án do CP, QH quyết định phải di chuyển một cộng đồng dân cư • TTCP quyết định. .. cư trong thời gian khá dài, chờ được bố trí • Các quy định pháp luật về TĐC khá đầy đủ nhưng các địa phương chưa quan tâm và thực hiện tốt việc lập khu TĐC • • Sau khi nhận nền TĐC thì không đủ tiền để xây dựng Các dự án TĐC chỉ quan tâm chăm lo cho vấn đề nhà ở mà chưa chú trọng đến yếu tố KTVH-XH-MT 3/14/15 18 IV THỰC TIỄN VƯỚNG MẮC Vấn đề “bán lúa non” • “Bán lúa non” là bán lại phiếu tái định cư. .. bồi thường không đáp ứng kịp thời so với nhu cầu nên ảnh hưởng đến GPMB, quỹ đất TĐC • NĐ197 và NĐ 16 trước khi triển khai thực hiện dự án các đơn vị đầu tư phải chuẩn bị trước quỹ nhà TĐC, thực tế thì không • Dự án ĐTXD khu TĐC đang trong giai đoạn thực hiện nên chưa đáp ứng được nhu cầu về TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng 3/14/15 17 IV THỰC TIỄN VƯỚNG MẮC Về số người dân chờ tái định cư • HGĐ đủ tiêu chuẩn... giao đất ở mới 2 2 1 Từ 15m đến dưới 60 m 60 m 2 2 2 Từ 60m đến dưới 100m 2 2 Từ 60m đến 100 m 2 2 3 Từ 100m đến dưới 130 m 2 2 Từ 100m đến 130m 4 Trên 130m 3/14/15 2 2 2 2 Từ 130m đến 150m 13 III CƠ SỞ PHÁP LÝ Trường hợp bố trí TĐC (Điều 18 TT 14) • HGĐ-CN Phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác (trừ TH không nhu cầu) • HGĐ-CN Có diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không... KTVH-XH-MT 3/14/15 18 IV THỰC TIỄN VƯỚNG MẮC Vấn đề “bán lúa non” • “Bán lúa non” là bán lại phiếu tái định cư và phiếu bốc thăm các căn hộ chung cư, nền tái định cư • Đây là bài toán quá nan giải đối với tất cả các tỉnh, thành trong cả nước Hiện tại, chưa có giải pháp và hướng xử lý căn cơ vấn đề trên 3/14/15 19 3/14/15 20 3/14/15 21 3/14/15 22 THANK YOU FOR YOUR ATTENTON 3/14/15 23 . bố trí tái định cư • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán, thu nhà tại nơi tái định cư do UBNDCT quyết định HGĐ, CN được giao đất, mua, thu nhà tại nơi TĐC phải nộp tiền sử dụng đất, tiền. phố trực thu c trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được. TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CBHD: TS. Phan Trung Hiền ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ỨNG DỤNG 3/14/15 1 Nhóm thực
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo môn học pháp luật đất đai ứng dụng TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, báo cáo môn học pháp luật đất đai ứng dụng TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, báo cáo môn học pháp luật đất đai ứng dụng TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Đối tượng áp dụng, III. CƠ SỞ PHÁP LÝ Vài vụ việc TĐC và điều kiện áp dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay