Hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố hà nội

113 521 2
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 13:37

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1 1.1. Sự hình thành và phát triển của kế toán quản trị 1 1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị 1 1.1.2. Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị 2 1.1.3. Mối liên hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 4 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò và nội dung của kế toán quản trị trong doanh nghiệp 9 1.2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 9 1.2.2. Vị trí và vai trò của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp 9 1.2.3. Những nội dung chủ yếu của kế toán quản trị 10 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiêp quản lý, khai thác công trình thủy lợi 11 1.3.1. Các nhân tố khách quan: 12 1.3.2. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp: 12 1.4. Sự cần thiết phải thực hiện kế toán quản trị vào các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi 13 1.4.1. Đặc điểm mô hình Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi ở Việt Nam 13 1.4.2. Sự cần thiết phải thực hiện kế toán quản trị vào các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi 18 1.5. Quy trình xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp 19 1.6. Một số bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng kế toán quản trị trên thế giới và ở Việt Nam 22 1.6.1 Bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng kế toán quản trị trên thế giới 22 1.6.2. Bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng kế toán quản trị ở Việt Nam 25 Kết luận chương 1 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 29 2.1. Giới thiệu khái quát về các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội 29 2.1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy 29 2.1.2. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Tích 32 2.1.3. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ 34 2.1.4. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Mê Linh 36 2.1.5. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội 38 2.2. Thực trạng về hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi 40 2.2.1. Chế độ kế toán 40 2.2.2. Chế độ quản lý tài chính 42 2.2.3. Thực trạng quản lý và kế toán của các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội 46 2.2.4. Hiện trạng công tác kế toán quản tri của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Sông Nhuệ 55 2.3. Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục 64 2.3.1. Những kết quả đạt được 64 2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 67 3.1. Định hướng đầu tư phát triển của các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội 67 3.2. Các vấn đề đặt ra khi vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội 68 3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị cho hệ thống kế toán của tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 69 3.3.1. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị cho hệ thống kế toán của công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Sông Nhuệ 69 3.3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 1. Kết luận 89 2. Kiến nghị 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 :Sơ đồ miêu tả đối tượng sử dụng thông tin kế toán 4 Hình 1.2: Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 8 Hình 1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi 16 Hình 1.4: Tỷ lệ thu chi ở các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi theo các vùng miền 17 Hình 1.5: Quy trình xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho DN 19 Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy 31 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy Lợi Sông Tích 33 Hình 2.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Đầu tư Phát triển Thủy lợi Mê Linh 37 Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển thủy lợi Hà Nội. 39 Hình 2.6: Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Doanh nghiệp thuỷ nông của Hà Nội năm 2013 45 Hình 2.7: Bộ máy kế toán doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi 54 Hình 3.1: Hệ thống dự toán ngân sách công ty 79 Hình 3.2: Hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi 84 Hình 3.3: Hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi 85 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 6 Bảng 1.2: Loại hình của các công ty quản lý khai thác 15 Bảng 1.3: Tỷ lệ nguồn nhân lực ở các loại hình công ty 16 Bảng 2.1: Thực trạng tổ chức, nguồn nhân lực, cơ cấu nhân lực của công ty 57 Bảng 2.2: Số trạm bơm và máy bơm của các Xí nghiệp thuộc công ty 59 Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh năm 2011, 2012 và năm 2013 61 Bảng 2.4: Kết quả thực hiện dịch vụ tưới, tiêu năm 2011 - 2013 62 Bảng 2.5: Chỉ tiêu kế hoạch và khối lượng thực hiện 64 Bảng 3.1: Kết quả tổng hợp các chỉ tiêu lao động của Công ty (2013) 70 Bảng 3.2: Tổng hợp mức sử dụng nước tưới mặt ruộng 71 Bảng 3.3: Tổng hợp mức điện tưới các cây trồng chính 71 Bảng 3.4: Tổng hợp mức điện tưới các cây trồng khác 72 Bảng 3.5: Tổng hợp mức vật tư nguyên vật liệu 72 Bảng 3.6: Tổng hợp chi phí vật tư nguyên liệu tại thời giá năm 2013 73 Bảng 3.7: Tổng hợp chi phí SCTX và mức chi phí SCTX 73 Bảng 3.8: Bảng tổng hợp kết quả Chi phí quản lý doanh nghiệp 75 Bảng 3.9: Thống kê số liệu điện năng tiêu thụ của các xí nghiệp 78 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KTQT Kế toán quản trị CTTL Công trình thủy lợi KTKT Kinh tế kỹ thuật QLKT Quản lý khai thác QLDN Quản lý doanh nghiệp SCTX Sửa chữa thường xuyên TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐTPT Đầu tư phát triển TNHH Trách nhiệm hữu hạn PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Kế toán là một công cụ quan trọng của mọi tổ chức, kể cả tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức phi lợi nhuận. Nó có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính. Tuy nhiên, để kế toán có thể phát huy một cách tốt nhất các chức năng của mình đó là chức năng thông tin và chức năng kiểm tra thì cần phải xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh bao gồm cả hai phân hệ là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Trong đó kế toán tài chính phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ, mang tính khách quan. Còn thông tin do kế toán quản trị cung cấp mang tính linh hoạt, phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo, có thể phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với mục tiêu đã được xác lập. Vì vậy có thể nói, việc xây dựng hệ thống kế toán hoàn chỉnh trong đó đề cao vai trò của kế toán quản trị là một vấn đề quan trọng cho mọi đơn vị kế toán. Thế nhưng, cho đến nay ở nước ta, nhận thức và hiểu biết về kế toán quản trị vẫn còn hạn chế. Việc xác định nội dung, phạm vi kế toán quản trị chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm của các nhà quản trị. Khi nói về khái niệm kế toán thì đa phần chúng ta nghĩ ngay đến kế toán tài chính mặc dù hệ thống kế toán Việt Nam vẫn có những biểu hiện nhất định của kế toán quản trị. Ngay cả Luật kế toán cũng chỉ nặng về kế toán tài chính. Mãi cho đến Thông tư 53/2006/TT- BTC ngày 12/6/2006 của Bộ Tài chính mới có hướng dẫn kế toán quản trị cho doanh nghiệp. Như chúng ta thấy, đất nước đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập không chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà cả trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cũng cạnh tranh và ngày càng có xu hướng thương mại hoá. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công ích của các đối tượng trong xã hội ngày càng cao và đòi hỏi chất lượng cũng tăng lên. Rõ ràng các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi cũng chịu sự tác động của các ảnh hưởng trên, vì vậy muốn đứng vững và phát triển thì phải sử dụng nguồn tài chính của mình như thế nào để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đó là công việc của lãnh đạo đơn vị, mà điều này phụ thuộc rất nhiều vào thông tin do kế toán cung cấp. Vì vậy, việc vận dụng kế toán quản trị với những nội dung phù hợp trong điều kiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi vừa là đơn vị hoạt động công ích, vừa có hoạt động dịch vụ thương mại là rất cần thiết có thể hoạt động hiệu quả hơn nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà quản lý trong quá trình điều hành và kiểm soát hoạt động công ích và dịch vụ thương mại 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là vận dụng kế toán quản trị với những nội dung phù hợp vào các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi và đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện kế toán quản trị cho các đơn vị trên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng đào tạo cho các quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện chuyên đề, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp chung là nghiên cứu lý luận về kế toán quản trị theo quan điểm phát triển kết hợp xem xét tình hình thực tiễn về kế toán tại các các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi để ứng dụng lý luận vào thực tiễn 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI a. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán quản trị vận dụng vào các quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác này. b. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về mặt nội dung: Nội dung nghiên cứu của đề tài là kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi. - Phạm vi về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó lấy Công ty Thủy nông Sông Nhuệ làm nghiên cứu điển hình. - Phạm vi về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian những năm gần đây và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác này cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. 5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI a. Ý nghĩa khoa học của đề tài Về mặt cơ sở lý luận, luận văn góp phần làm làm rõ bản chất của kế toán quản trị, khẳng định vai trò và vị trí của kế toán quản trị trong tổ chức, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh. b. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn góp phần xây dựng các nội dung kế toán quản trị có thể vận dụng trong các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi để giúp hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi có thể hoạt động hiệu quả hơn, cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà quản lý trong quá trình điều hành và kiểm soát hoạt động công ích và dịch vụ thương mại. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên phạm vi cả nước. 6. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - Nghiên cứu hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị của các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội; - Nghiên cứu phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện; - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội. Vận dụng cụ thể cho công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ. 7. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm có 3 chương như sau: Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán quản trị, vai trò kế toán quản trị tại các doanh nghiệp. Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3: Nghiên cứu hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Sự hình thành và phát triển của kế toán quản trị 1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị Nhiều người khi nghe nói đến kế toán thì nghĩ rằng kế toán chỉ là công việc ghi chép sổ sách về tình hình tài chính diễn ra hàng ngày tại một đơn vị, tính toán chi phí, lợi nhuận,… và đến cuối kỳ (quý, năm) thì lập các báo cáo tài chính theo quy định nộp cho cơ quan chức năng. Có nghĩa là kế toán chỉ cần ghi chép lại một cách chính xác những nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra là đủ. Nếu vậy thì mới chỉ nhìn thấy kế toán như một công việc thụ động. Thực ra kế toán còn là một công cụ quản lý rất quan trọng trong mọi tổ chức, bởi lẽ hệ thống thông tin kế toán là một trong những hệ thống thông tin quản lý cần thiết cho các nhà quản lý. Nó được thực hiện nhằm mục đích: - Thứ nhất: Thuyết minh rõ ràng và chính xác các chiến lược cũng như các kế hoạch phát triển lâu dài của tổ chức. - Thứ hai: Hỗ trợ việc phân bổ các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) của tổ chức một cách hợp lý và có hiệu quả nhất. - Thứ ba: Lập kế hoạch chi phí và kiểm soát chi phí đối với các mặt hoạt động và các quá trình trong tổ chức. - Thứ tư: Đo lường và đánh giá trách nhiệm cá nhân. - Thứ năm: Lập các báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo kế toán Nhà nước. Trong năm mục đích trên thì mục đích cuối cùng thuộc về kế toán tài chính, còn lại là thuộc lĩnh vực nghiên cứu của kế toán quản trị. Như vậy có thể thấy một hệ thống kế toán đầy đủ phải bao gồm cả 2 phân hệ là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán quản trị: Theo Luật Kế toán Việt Nam (2003) thì kế toán quản trị được định nghĩa [...]... thống kế toán quản trị Buớc 2: Xác định các trung tâm trách nhiệm tài chính Buớc 4: Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị kế toán quản trị Quy trình xây dựng hệ thống Buớc 3: Xây dựng hệ thống phân loại Bước 5: Lựa chọn phương pháp kế toán quản trị Bước 6: Thiết kế hệ thống chứng từ, tài khoản cho kế toán quản trị Buớc 7: Xây dựng hệ thống dự toán Bước 8: Soạn thảo Quy định về thực hiện kế toán quản trị. .. tin cn thu nhp, x lý v cung cp, cng nh la chn phng ỏn xõy dng h thng k toỏn qun tr hp lý 13 1.4 S cn thit phi thc hin k toỏn qun tr vo cỏc doanh nghip qun lý, khai thỏc cụng trỡnh thy li 1.4.1 c im mụ hỡnh Cụng ty TNHH MTV khai thỏc cụng trỡnh thy li Vit Nam 1 Nguyờn tc t chc qun lý, khai thỏc cụng trỡnh thy li - Bo m tớnh h thng, kt hp qun lý theo lu vc v vựng lónh th Bo m an ton v khai thỏc hiu qu... trc tip qun lý, vn hnh v bo v - n v qun lý, vn hnh v bo v cỏc cụng trỡnh phi cú nng lc, kinh nghim phự hp, ỏp ng yờu cu - Cụng trỡnh liờn tnh do B NN&PTNT trc tip t chc qun lý hoc phõn cp cho UBND cp tnh 2 Ni dung qun lý khai thỏc cụng trỡnh thy li: - Qun lý nc: iu ho phõn phi nc, tiờu nc cụng bng, hp lý trong h thng - Qun lý cụng trỡnh: kim tra, theo dừi, sa cha bo dng, vn hnh, bo v - Qun lý kinh t... toỏn qun tr trong cỏc doanh nghiờp qun lý, khai thỏc cụng trỡnh thy li K toỏn qun tr l mt cụng c quan trng ỏp ng yờu cu qun tr doanh nghip T chc cụng tỏc k toỏn qun tr khoa hc v hp lý l iu kin cn thit thc hin tt chc nng, nhim v v vai trũ cng nh m bo c cht lng v hiu qu ca cụng tỏc k toỏn qun tr trong doanh nghip qun lý khai thỏc cụng trỡnh thy li Nh chỳng ta ó bit, khụng phi tt c cỏc doanh nghip u tin... chc cụng tỏc k toỏn qun tr ca doanh nghip cng phi thay i thớch nghi vi iu kin kinh doanh - Ch , th l, quy nh v qun lý kinh t ti chớnh ca Nh nc 1.3.2 Cỏc nhõn t thuc v doanh nghip - Tớnh cht, loi hỡnh kinh doanh, quy mụ phm vi hot ng ca tng doanh nghip nh hng n vic t chc cụng tỏc k toỏn qun tr Do c im vn ng, tun hon v chu chuyn vn ca tng loi hỡnh kinh doanh khỏc nhau, i vi doanh nghip thng mi chi phớ... v - Qun lý kinh t - t chc: t chc qun lý, s dng vn, ti sn, ngun lc c giao 3 S lng cỏc n v t chc qun lý khai thỏc hin nay: - Cụng ty/n v s nghip: 134 n v qun lý h thng phc v 70% din tớch ti, v gn 100% din tớch tiờu - T chc Hp tỏc dựng nc: 16.238 n v, qun lý cụng trỡnh nh, c lp vi 30% din tớch ti, cỏc cụng trỡnh ni ng trong h thng ln 4 Mụ hỡnh t chc ca nh nc qun lý khai thỏc cụng trỡnh thy li: a Cụng ty:... nh qun lý ti cỏc doanh nghip qun lý, khai thỏc cụng trỡnh thy li phi xõy dng c thng hiu ca doanh nghip mỡnh, ngha l phi lm sao sn phm dch v cụng ớch t cht lng ton din, chng t c kh nng qun lý ca mỡnh tht s hiu qu Mt khỏc, cng do s cnh tranh ngy cng cao trong lnh vc cung cp dch v cụng ớch nờn chi phớ cho cỏc dch v ny ngy cng tng, n mt lỳc no ú ngõn sỏch Nh nc khụng th cp phỏt na thỡ buc cỏc doanh nghip... doanh nghip sn xut thỡ hot ng din ra phc tp hn, phong phỳ hn Bờn cnh ú nu doanh nghip cú quy mụ ln, phm vi hot ng rng rói ũi hi vic lp bỏo cỏo b phn, phõn tớch bỏo cỏo b phn v ỏnh giỏ trỏch nhim ca b phn s phc tp hn v.v - Cỏc c im ca doanh nghip v quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm, c im t chc sn xut v qun lý kinh doanh, tớnh cht, loi hỡnh sn xut sn phm v yờu cu trỡnh qun lý v cỏc yu t m nh qun tr doanh. .. trỡnh sn xut kinh doanh nờn thớch ng vi hon cnh mi, cỏc nh qun tr ó cú cỏc phng phỏp tip cn i vi cỏc chc nng khỏc nhau ca k toỏn trong kinh doanh, tip th, sn xut, ti chớnh, ng x v mt t chc v qun lý doanh nghip Trong bi cnh ú, k toỏn qun tr (KTQT) hỡnh thnh v phỏt trin, tr thnh mt b phn quan trng trong h thng cung cp thụng tin phc v cho vic qun lý v iu hnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip 1.6.1... khai thỏc cụng trỡnh thy li - Qun lý khai thỏc cụng trỡnh thy li l hot ng cung ng dch v cụng ớch phc v sn xut nụng nghip - H thng cú quy mụ ln t liờn huyn tr lờn thuc danh mc B, va v nh thuc danh mc C (Ngh nh 31) - Phng thc cung ng dch v qun lý khai thỏc: + Giao k hoch + t hng + u thu Th t u tiờn: u thu, t hng, giao k hoch 15 Bng 1.2: Loi hỡnh ca cỏc cụng ty qun lý khai thỏc Loi hỡnh Vựng, min Cụng . thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội 68 3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị cho hệ thống kế toán của tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. cứu hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN. các nội dung kế toán quản trị có thể vận dụng trong các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi để giúp hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố hà nội, Hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố hà nội, Hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố hà nội, Nhiệm vụ của kế toán quản trị:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay