Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội

118 859 8
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 11:29

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích của đề tài 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 3 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 3 6. Kết quả dự kiến đạt được 4 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 5 1.1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 5 1.1.2. QLCL sản phẩm 7 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 8 1.1.3.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài 8 1.1.3.2. Nhóm các nhân tố bên trong 9 1.2.1. Khái niệm về công trình xây dựng và chất lượng công trình xây dựng 10 1.2.1.1. Công trình xây dựng 10 1.2.1.2. Quy trình thực hiện một hợp đồng nhận thầu xây dựng của doanh nghiệp 10 1.2.1.3. Chất lượng công trình xây dựng 12 1.2.2. Nội dung của QLCL công trình xây dựng 12 1.2.2.1. Khái niệm về QLCL công trình xây dựng 12 1.2.2.2. Nội dung của QLCL công trình xây dựng theo các giai đoạn dự án 13 1.2.3. Nội dung của QLCL thi công công trình xây dựng 15 1.2.3.1. Khái niệm QLCL thi công công trình xây dựng 15 1.2.3.2. Lập hệ thống QLCL thi công công trình xây dựng 15 1.2.3.3. Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng nội bộ 16 1.2.3.4. Kiểm soát chất lượng các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng công trình (vật tư, máy móc thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công ) 18 1.2.3.5. Quy trình giám sát nghiệm thu, kiểm định đánh giá chất lượng 23 1.2.3.6. Quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường 23 1.2.3.7. Sự cố công trình và cách xử lý 24 1.2.3.8. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ kỹ thuật và tay nghề công nhân 25 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QLCL thi công công trình xây dựng 26 1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QLCL CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HIỆN NAY 28 1.3.1. Vai trò của ngành xây dựng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 28 1.3.2. Tình hình chất lượng công trình xây dựng nói chung hiện nay ở nước ta 28 1.3.3. Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao công tác QLCL công trình xây dựng 29 1.3.4. Mục tiêu và phương hướng phát triển chung của ngành xây dựng trong những năm tới 30 1.3.5. Các văn bản pháp qui trong QLCL công trình xây dựng 31 1.4. KINH NGHIỆM QLCL THI CÔNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP 32 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2012 36 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 36 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội 36 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động 37 2.1.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới công tác QLCL thi công công trình của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội 38 2.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm xây lắp 38 2.1.3.2. Đặc điểm về quy trình thực hiện xây dựng công trình 39 2.1.3.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu sử dụng trong thi công xây lắp 39 2.1.3.4. Đặc điểm về lao động 40 2.1.3.5. Đặc điểm về khả năng tài chính 41 2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2012 44 2.2.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2005 - 2012 44 2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2005 - 2012 46 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLCL THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2012 48 2.3.1. Hệ thống quản lý chất lượng công trình 48 2.3.2. Kế hoạch QLCL thi công công trình xây dựng trong giai đoạn 2005 - 2012 50 2.3.2.1. Công tác kiểm soát chất lượng thi công 50 2.3.2.2. Công tác kiểm soát QLCL vật liệu thi công 53 2.3.2.3. Công tác kiểm soát quản lý máy móc thiết bị thi công 54 2.3.2.4. Công tác giám sát, nghiệm thu, kiểm định, đánh giá chất lượng 63 2.3.2.5. Công tác quản lý đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân 64 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLCL THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 66 2.4.1. Những thành tích đã đạt được 66 2.4.2. Những tồn tại hạn chế trong công tác QLCL thi công xây dựng của Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội 68 2.4.3. Phân tích những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong công tác QLCL thi công xây dựng của Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội 76 Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 80 3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 80 3.1.1. Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2018 80 3.1.2. Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2018 82 3.2. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 85 3.2.1. Những thuận lợi của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2018 85 3.2.2. Những khó khăn và thách thức của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2018 86 3.3. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CTXD 87 3.3.1. Chất lượng CTXD được định hướng bởi khách hàng 87 3.3.2. Sự cam kết, quản lý của các lãnh đạo 87 3.3.3. Phương pháp quá trình thực hiện quản lý chất lượng 87 3.3.4. Cải tiến,cập nhật đổi mới liên tục 88 3.3.5. Quyết định dựa trên các hoạt động, sự kiện 88 3.3.6. Phát triển quan hệ hợp tác 88 3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CTXD TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 89 3.4.1. Thực hiện tốt nguyên tắc “định hướng khách hàng” 89 3.4.1.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 89 3.4.1.2. Nội dung giải pháp 89 3.4.1.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 90 3.4.1.4. Hiệu quả của giải pháp 90 3.4.2. Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008 91 3.4.2.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 91 3.4.2.2. Nội dung của giải pháp 91 3.4.2.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 93 3.4.2.4. Hiệu quả của giải pháp 94 3.4.3. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng 95 3.4.3.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 95 3.4.3.2. Nội dung của giải pháp 95 3.4.3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 97 3.4.3.4. Hiệu quả của giải pháp 97 3.4.4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả làm việc của máy móc, trang thiết bị thi công 98 3.4.4.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 98 3.4.4.2. Nội dung của giải pháp 98 3.4.4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 99 3.4.4.4. Hiệu quả của giải pháp 99 3.4.5. Ứng dụng công nghệ, biện pháp thi công mới vào thi công xây dựng 99 3.4.5.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 99 3.4.5.2. Nội dung của giải pháp 101 3.4.5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 102 3.4.5.4. Hiệu quả của giải pháp 102 3.4.6. Tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu, quản lý hồ sơ trong thi công xây lắp 102 3.4.6.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 102 3.4.6.2. Nội dung của giải pháp 103 3.4.6.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 104 3.4.6.4. Hiệu quả của giải pháp 104 3.4.7. Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ kỹ thuật và công nhân viên trong Công ty 105 3.4.7.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 105 3.4.7.2. Nội dung của giải pháp 105 3.4.7.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 107 3.4.7.4. Hiệu quả của giải pháp 107 3.4.8. Tăng cường phổ biến quán triệt nguyên tắc “làm đúng ngay từ đầu” 108 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Trang Bảng 2.1: Cơ cấu lao động 40 Bảng 2.2: Tình hình tài chính trong những năm gần đây của Công ty 42 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động SXKD qua các năm 2009 – 2012 .47 Bảng 2.4: Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD từ năm 2005 – 2012 48 Bảng 2.5: Công trình điển hình mang lại sự hài lòng cho khách hàng giai đoạn 2005-2012. . 52 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp thiết bị thi công lớn thuộc sở hữu của Công ty 56 Bảng 2.7: Kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng máy móc từ năm 2009 – 2011 62 Bảng 2.8: Trình độ đội ngũ lao động tính đến 31/12/2012 65 Bảng 2.9: Bảng chi trả lương bình quân từ năm 2009 – 2012 .66 Bảng 2.10: Các công trình đạt chất lượng cao 67 Bảng 2.11: Kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng 71 Bảng 3.1: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013 81 Bảng 3.2: Ưu điểm của một số công nghệ thi công mới trong xây dựng 100 Hình 1.1: Hệ thống quản lý chất lượng của VINACONEX 34 Hình 2.1: Biểu đồ doanh thu thuần qua các năm 43 Hình 2.2: Biểu đồ lợi nhuận trước, sau thuế qua các năm 43 Hình 2.3: Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty 50 Hình 2.4: Biểu đồ chi trả lương bình quân từ năm 2009 – 2012 66 Hình 2.5: Biểu đồ cơ cấu đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV: Cán bộ công nhân viên CLCT: Chất lượng công trình CLCTXD: Chất lượng công trình xây dựng CP: Cổ phần CTXD: Công trình xây dựng BXD: Bộ xây dựng BTCT: Bê tông cốt thép HĐQT: Hội đồng quản trị KHSX: Kế hoạch sản xuất QLCL: Quản lý chất lượng QLTC: Quản lý thi công SXKD: Sản xuất kinh doanh TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam HACC1: Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, trong những năm gần đây khi nước ta bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và ổn định theo từng năm, sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định đó đã tạo nên động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư từ nhiều nguồn vốn cho xây dựng. Vì thế thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều kỹ thuật, công nghệ tiên tiến mang tính đột phá đã được mang vào Việt Nam tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy mô công trình, về chất lượng, về tổ chức trong xây dựng, tạo một diện mạo mới của một đất nước đang phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên cùng với sự phát triển nhanh của ngành xây dựng đến thời điểm này cũng bộc lộ sự hẫng hụt về trình độ sơ hở về quản lý, buông lỏng về kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng. Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, QLCL công trình đòi hỏi những chuyển biến mới, vững chắc nhưng cũng thực sự khẩn trương. Mặt khác, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển không ngừng, đó là sự cạnh tranh giữa các Công ty trong ngành xây dựng trong nước với nhau và giữa các Công ty nước ngoài, liên doanh. Một trong những yếu tố cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng không chỉ là quy mô, tính chất công trình mà còn là chất lượng công trình xây dựng. Đây là một nhân tố rất quan trọng, quyết định đến khả năng cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Bởi lẽ công trình xây dựng có đặc điểm là đơn chiếc, cố định không thể di dời và vốn có hạn, do đó tầm quan trọng của công tác QLCL công trình là vô cùng to lớn. Trên thực tế hiện nay, đã xảy ra không ít sự cố liên quan tới chất lượng công trình xây dựng mà hậu quả của chúng là vô cùng to lớn, không thể lường hết được, chẳng hạn như sự cố sập sàn kho bê tông cốt thép trong lúc đổ bê tông tại Nhà máy Giấy LEE & MAN (Hậu Giang); sập đổ hoàn toàn hệ dầm sàn mái khi đang đổ bê tông công trình Nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm (Thái Nguyên); vỡ đập tràn Thủy điện Đắk Mek 3, vỡ đập Thủy điện Ia Krel 2 (Gia Lai); sập đổ tháp anten Trung tâm Kỹ thuật - Phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định; sập giàn giáo Trung tâm thương mại Lotte Mart 2 (P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương); sập mái công trình Chi cục thuế huyện Yên Dũng ( Bắc Giang), cho đến sự cố gần đây nhất là vụ sập cầu Cần Thơ với 54 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà nước và xã hội… Do đó vấn đề đặt ra ở đây là công tác QLCL công trình xây dựng. Điều đó cho thấy chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh trong mọi khâu của quá trình đầu tư xây dựng công trình. Những doanh nghiệp còn chưa thực sự quan tâm, chưa biết đến lợi ích cơ bản, lâu dài mà cuộc vận động mang lại trong việc hỗ trợ tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường cần có chuyển biến về nhận thức, xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp trong đó có chiến lược về nâng cao chất lượng sản phẩm, coi sự thỏa mãn của khách hàng là sự tồn tại của doanh nghiệp. Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội là một trong những doanh nghiệp thi công đang khẳng định được uy tín qua các công trình xây dựng đạt chất lượng cao. Tuy nhiên hiện nay, Công ty đang có một số tồn tại trong công tác QLCL thi công công trình bên cạnh những công trình đã hoàn thành và có chất lượng cao. Vì vậy tác giả luận văn chọn đề tài “Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác QLCL thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội” để tìm hiểu nghiên cứu về công tác QLCL thi công xây dựng tại Công ty, cũng như đề xuất ra một số giải pháp tăng cường công tác QLCL thi công trong Công ty, khắc phục những bất cập còn tồn tại. 2. Mục đích của đề tài Trên cơ sở phân tích và đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, kết hợp với các nghiên cứu lý thuyết, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công ty này. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng do Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội thực hiện. 3  Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý chât lượng thi công các công trình xây dựng do Công ty tham gia thi công xây dựng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý thi công từ năm 2005 trở lại đây và đề xuất các giải pháp cho thời gian tới. 4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu  Nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trong giai đoạn 2005 - 2012. Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.  Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp  Phương pháp thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu sơ cấp  Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu  Ý nghĩa khoa học - Trình bày đầy đủ lý thuyết và các văn bản pháp qui theo một cách hệ thống về quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác QLCL thi công công trình xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.  Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội kiểm soát và quản lý hiệu quả hơn trong công tác QLCL thi công xây dựng công trình, công trình do Công ty thi công xây dựng đảm bảo về chất lượng và tiến độ, tạo uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty. - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo áp dụng giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng tăng cường công tác QLCL thi công xây dựng. 4 6. Kết quả dự kiến đạt được Luận văn sẽ hệ thống hóa một cách ngắn gọn lý thuyết về các vấn đề cơ bản trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng, từ đó áp dụng những lý thuyết trên để đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, đồng thời đề xuất đưa ra một số những giải pháp mang tính hệ thống nhằm góp phần tăng cường công tác QLCL thi công công trình xây dựng tại Công ty này. [...]... về công trình xây dựng và chất lượng công trình xây dựng 1. 2 .1. 1 Công trình xây dựng Khái niệm công trình xây dựng: Là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thi t bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thi t kế Công trình xây dựng bao... : công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác (Theo Luật xây dựng) Công trình xây dựng được phân thành các nhóm có đặc điểm kỹ thuật tương tự nhau, gồm: công trình dân dụng; công trình công nghiệp; công trình thủy lợi; công trình giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật 1. 2 .1. 2 Quy trình thực hiện một hợp đồng nhận thầu xây dựng. .. nghệ thi công, chất lượng các công việc của đội ngũ công nhân, kỹ sư lao động trong quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng 1. 2.2 Nội dung của QLCL công trình xây dựng 1. 2.2 .1 Khái niệm về QLCL công trình xây dựng QLCL công trình xây dựng là tập hợp các hoạt động từ đó đề ra các yêu cầu, quy định và thực hiện các yêu cầu và quy định đó bằng các biện pháp như kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, ... cán bộ kỹ thuật và tay nghề công nhân… 1. 2.3 .1 Khái niệm QLCL thi công công trình xây dựng Quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng là yếu tố là khâu quan trọng nhất để nâng cao chất lượng công trình xây dựng Quá trình thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như ảnh hưởng lâu dài tới chất lượng công trình sau này Bản thân nhà thầu phải đặt vấn đề này lên hàng đầu vì nó ảnh hưởng đến... để đề xuất xin ý kiến xử lý về Phòng quản lý kỹ thuật thi công hoặc Ban giám đốc để có biện pháp điều chỉnh, kiểm soát lại công tác thi công tại công trường e) Nhật ký thi công - Nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi t kế xây dựng công trình và các bên có liên quan khác Nhà... 15 /2 013 /NĐ-CP về QLCL công trình xây dựng, hoạt động QLCL công trình xây dựng xuyên suốt các giai đoạn từ khảo sát, thi t kế đến thi công xây dựng và khai thác công trình 1. 2.2.2 Nội dung của QLCL công trình xây dựng theo các giai đoạn dự án QLCL công trình xây dựng là nhiệm vụ của tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình hình thành nên sản phẩm xây dựng, theo Nghị định số 15 /2 013 /NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng... giao công trình: Là một việc làm cần thi t để khẳng định công trình có đạt tiêu chí về chất lượng hay không Tổ chức tư vấn độc lập có đủ điều kiện và năng lực sẽ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận 1. 2.3 Nội dung của QLCL thi công công trình xây dựng Nội dung chủ yếu của công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng bao gồm: + Lập hệ thống QLCL thi công công trình xây dựng. .. của nhà thầu Chủ đầu tư cũng như các đơn vị tham gia khác phải có ý thức trách nhiệm quản lý thật chặt chẽ vấn đề chất lượng thi công công trình Quản lý chất lượng thi công là các hoạt động nhằm quá trình thi công đạt chất lượng tốt nhất, đúng theo bản vẽ thi t kế, đảm bảo tiến độ, thẩm mỹ và an toàn cho người lao động 1. 2.3.2 Lập hệ thống QLCL thi công công trình xây dựng Lập hệ thống quản lý chất lượng. .. tháng 02 năm 2 013 về QLCL công trình xây dựng, hoạt động QLCL công trình xây dựng xuyên suốt các giai đoạn từ khảo sát, thi t kế đến thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình Nếu xem xét công tác QLCL công trình xây dựng ở một khía cạnh khác, chủ yếu là công tác giám sát của chủ đầu tư và các chủ thể khác Có thể gọi chung các công tác giám sát là giám sát xây dựng Nội dung công tác giám sát và... tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống 13 Hoạt động QLCL công trình xây dựng là nhiệm vụ của tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình hình thành nên sản phẩm xây dựng bao gồm: Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng; Nghị định số 15 /2 013 /NĐ-CP . dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, kết hợp với các nghiên cứu lý thuyết, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công. Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trong giai đoạn 2005 - 2 012 . Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây. công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội để tìm hiểu nghiên cứu về công tác QLCL thi công xây dựng tại Công ty, cũng như đề xuất ra một số giải pháp tăng cường công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội, Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội, Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2012, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn