Các nguyên tắc biên soạn hệ thống bài tập ngữ pháp thực hành cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu

24 373 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2015, 14:38

GAG NGUYÈN TÀC BEN SOAN HE THÒNG BÀI TÀP NGQ PHÀP THL/C HÀNH CHO SINH VIÉN TIÉNG NGA GIAI OOAN DAU THS. PHAM THANH THÀO Khoa Ngón ngìt va Vàn hóa Nga - DHNN DAT VAN DE Nguyén tàc "Tinh giao tièp" tu làu dà duge thùa nhàn là mgt luàn dièm co bàn cùa giào bgc phàp bién dai. "Nguyén tàc tinh giao tièp xuà't bién de dàp ùng nhu càu cùa xà bòi bién dai, vi xà bòi bién dai kbòng con thoà man vói càch bgc tfl vung va ngfl phàp theo kiéu truyén thd'ng - mgt càch bgc kbdng bào dàm nàm vflng ngòn ngfl mot càch sinh dóng." (B.F. KoexoMapoB- O.J\. MHxpocJìaHOBa). Kbòng gidng vói phuong phàp truyén thò'ng, khi muc dich va nói dung cùa day-hgc ngù phàp là càc kièn thùe ngòn ngfl, phuong phàp day-hgc theo dinh buóng giao tièp tich euc quy dinh: kièn thùe ngòn ngfl chi là mot phàn nói dung day ngfl phàp, ehi là phuong tién de dat muc dich cuòi cùng cùa qua trinb day- bgc ngoai ngfl nói chung va day ngfl phàp nói riéng là ky nàng thue bànb giao tièp. Tuy nhién, nbflng làp luàn khoa bgc dà duge kièm ebùng bang thue té này chua thue su duge àp dung trong viéc bién soan giào trình day ngfl phàp d khoa Nga. Trong càc giào trình ngfl phàp tu soan nói dung ngfl liéu ngfl phàp duge gidi thiéu va luyén tàp cbuyèn sàu theo tùng ebù de ngfl phàp vài càc tièu de day tinh ngbién eùu. Càc bài tàp ngdn ngfl chièm dai da sd. Phuong phàp day-hgc mang nàng tinh truyén thdng này dàn dén két qua là sinh vièn ed thè ed vdn kièn thùe tièng Nga khà tòt nhung thue bànb giao tièp kém. Trong khi dò sinh vièn tièng Nga ra trudng ebù yéu tìm duge viéc làm trong càc cdng ty du lich, dàu khi, kinh doanh, dich thuàt noi ma khà nàng ndi tièng Nga gàn nhu dóng ngbla vdi khà nàng làm viéc biéu qua. De thue su ddi mdi noi dung va phuong phàp day-hgc, tu nàm bgc 598 zuui-zuuz, giao trinn "fyccKHH H3biK no-HOBOMy" duge dua vào su dung o nàm thù nhàt de day-hgc ky nàng ndi va viét (ma thue chat là day-hgc ky nàng ndi va ngfl phàp). Day là mot cudn giào trình duge bién soan theo phuong hudng thue bànb tich euc, nhung rà't dàng tiée nd kbdng ed duge su ùng hd cà tu phia giào vièn, cà tu phia sinh vièn. Vi vày cudn "Bài tàp ngfl phàp thue hành" cho sinh vièn nàm thù nhà't ra ddi. Qua hai nàm giàng day, cudn giào trình này duge ebùng minh là phù bop vdi ddi tugng ngudi bgc va diéu kièn day bgc d Khoa Ngdn ngfl va Vàn boa Nga. Chùng tdi xin duge gidi thiéu mot sd nguyén tàc duge su dung khi bién soan cudn giào trình này. NÓI DUNG 1. Nguyén tac bào dàm tinh giao tiep Pham trù tinh giao tièp là pham trù quan trgng nhà't cùa giào bgc phàp. Nd thè bién mong mudn td ebùc qua trình day- bgc gàn gidng nhà't vdi giao tièp thue té va vi vày he thdng bài tàp duge soan thào pbài bào dàm dinh hudng thue hành giao tièp d tà't cà giai doan bình thành va diéu chinh ky xào, bào dàm khi làm càc bài tàp này su ebù y cùa ngudi bgc hudng tdi nói dung phàt ngdn, hudng tdi giao tièp. B.F. KoexoMapoB va nhiéu nhà giào bgc phàp khàe khang dinh: "Mài thành td trong càu trùe bài tàp pbài ed già tri giao tièp, tà't cà càc bài tàp pbài nhàm mgt muc dich là phàt trièn ky xào Idi ndi va ky nàng giao tièp". Ky nàng giao tièp bang ngoai ngfl gdm ky nàng lua chgn càc càu trùc càu va tu vung làp day càc càu trùe càu dd trong diéu kièn tinh hudng giao tièp thay ddi lién tue. ky nàng này ehi ed thè bình thành néu diéu kién day bgc md phdng (gàn gidng) diéu kièn giao tièp tu nhién. Tu co sd ly luàn này, càc nhà giào bgc phàp gàn lién qua trình day- bgc vdi tinh hudng giao tièp, nhu càu giao tièp va dua ra nbflng yéu càu mdi ddi vdi bài tàp va he thdng bài tàp: - Bài tàp phài dat trong tinh hudng ma ngudi bgc thudng xuyén gap trong giao tièp thue té. - Bài tàp phài ebù trgng phuong thùe biéu bién y nghìa trong tinh hudng ebù khdng nhàm vào càc pham trù ngdn ngfl bay tu vung thuàn tuy. 590 - He thdng bài tàp phài ed tinh he thdngvà tinh tuàn tu. Nhu vày, kbài niém "bài tàp thuàn tuy ngón ngfl" co khuynh hudng bi loai bò. Nhiéu nhà giào bgc phàp cho ràng càc bài tàp dang "Hày dién tfl vào ebò trdng", "Hày md ngoàe", "Hày bién càu tran thuàt thành càu hdi", "Hày bién càu hdi thành càu càm thàn" mang tinh mày mdc, kbdng biéu qua trong viéc tu dgng boa ky nàng giao tièp, khòng ebù y dén nói dung giao tièp. Nhflng thao tàc này khóng su dung trong giao tièp thue tè. Do vày, càc bài tàp ma ebùng ta quen ggi là "bài tàp ngón ngfl" va "bài tàp Idi ndi" ed khuynh hudng duge thay tèn bang "bài tàp chuàn bi" (no;iróxoBHxejibHbie), nghia là ehuà'n bi cho giao tièp. Trong càc bài tàp chuàn bi ngudi bgc cùng mot lue hudng su ebù y vào cà bình thài ngdn ngù, cà ndi dung biéu bién. Nhiém vu cùa càc bài tàp này thudng ed dang càu hdi, càu phù dinh, dat vàn de, ménh lénb thùe: Hày phàn ddi/ dòng y vdi ngudi bài thoai vdi ban; hày thè bién su ngae nhién vdi diéu ban nghe tbày; bay de Ughi tdi kbdng làm viéc ma tdi dang dinh làm Tà't nhién, tà't cà nhflng tinh hudng này ehi là nhàn tao, mang tinh chat bgc tàp, nhung nd thay ddi lién tue dóng co giao tièp cùa ngudi bgc làm càc bài tàp loai này va cà qua trình day-hgc ve màt tàm ly gidng vdi giao tièp thue té. Viéc su dung càc bài tàp giao tièp, trong dd muc dich cu thè cùa chùng (bình thành càc ky xào ngfl phàp, lình bài nhflng bình thài ngdn ngfl cu thè ) duge giàu kin dudi càc nhiém vu Idi ndi là dàc tinh mdi cùa he thdng bài tàp. Net khu biét cùa chùng kbòng chi là su ebù y cùa ngudi bgc hudng vào ndi dung Idi ndi ma cdn là su thè bién mài quan he giùa phàt ngòn vdi kinh nghiém song, kinh nghiém ngòn ngfl cùa ngudi bgc vdi thue té xung quanh hg. Vi vày, ddi vdi bài tàp giao tièp cdn ed mgt yéu càu: tbày eò thè ggi y tu, bình thài tu, nhung khòng duge ggi y y nghì. Trong cudn "Phuong phàp day tièng Nga nhu ngoai ngfl" H3fl. PyecKHH a3biK, M. 1990 viét: "Phuong phàp giao tièp dua ra càc bình thùe bài tàp de luyén nàng lue ngòn ngfl,nàng lue Idi ndi va nàng lue giao tièp, trong dd muc dich ngfl phàp dudng nhu duge giàu kin. Ngudi bgc tudng ràng hg kbdng bgc càc pham trù bình thài ngfl phàp ma bgc càch dién dat y ngbi trong càc tinh hudng thudng gap trong cude sdng". Vi tinh hudng trong bài tàp luòn thay ddi nèn su ebù y 600 cùa ngudi hgc khdng hudng vào bình thài ma hudng vào tinh hudng ddi hdi phài su dung bình thài dang duge luyén tàp. Yéu càu qua trình bình thành ky xào Idi ndi phài gàn gidng nhà't diéu kién thue té khàch quan là dua trén mot sd luàn dièm tàm ly bgc cho ràng, tién de de bình thành càc ky xào Idi ndi ben vflng là càc nhàn td sau: ed muc dich, ed dgng co ben trong va boàn cành ben ngoài, hién tugng ngdn ngfl càn luyén duge dua vào tinh hudng Idi ndi nhàn tao. Trong càc cdng trình ngbién eùu cùa mình B.A.ApxeMOB va A.A.JleoHxteB gàn lién tinh hudng giao tièp vdi giào bgc phàp day ngoai ngù. Hg cho ràng, tinh hudng là he thdng càc yéu td ngoài ngón ngfl cho phép lua chgn hành dóng Idi ndi, ed nghìa là lira chgn ndi dung phàt ngdn. Tdm lai, dinh hudng giao tièp ddi hdi tà't cà càc bài tàp phài nhàm muc dich thue bànb giao tièp. Néu nhu trong bài tàp ed nói dung "xàe dinh càch cùa danh tu " bay "xàc dinh thè cùa dgng tfl" tbi ehi là de ngudi bgc ludn luón co y thùe ve bình thài càn su dung khi mudn dién dat mgt y nào dò. Theo B.Jl.CKajibKHH (OCHOBBI odyneHHa ycxHoii HH0H3biHH0Ìi penH. H3/i.PyecKHH H3biK. M 1981), toàn bó he thò'ng bài tàp duge chia làm 2 loai: bài tàp chuàn bi, bài tàp luyén tàp (noaroxoBHxejibHbie, xpcHHpoBOHHbie) va bài tàp giao tièp (KOMMyHHKaXHBHbie). Vàn theo òng B.Jl.CKajiKHH, càc bài tàp luyén tàp eò càc tinh chat co bàn sau: - Mang tinh luyén tàp thè bién d su làp di làp lai nhiéu nhà't ngfl liéu mdi (càu trùc càu, màu càu, tu ). - Chù yéu là càc bài tàp kbàu ngfl, kè cà ngfl liéu cùng duge gidi thiéu vdi ngudi hgc dudi dang àm thanh. - Mang tinh bgc tàp, chi gidi thiéu ngfl liéu trong tinh hud'ng dàc thù, khòng eò phuong àn lua chgn, trành cho ngudi hgc ddi khi phài ludng lu giùa bình thài dùng va bình thài sai, vi ed thè dàn dén hg sé ghi nhd bình thài sai. - Chi luyén tàp mot hién tugng ngòn ngù de su ebù y cùa ngudi hgc ed thè buóng vào dò. - San phàm cuoi cùng cùa thao tàc làm bài tàp là mot phàt ngòn. Tà't cà càc hién tugng ngón ngfl mói phài duge luyén trong mot càu boàn chinh, co già tri giao tièp. - Trành dich cho dén khi ngudi hgc khdng dich tùng tu ma rùt ra y 601 nghìa cùa cà càu. Su dung mot bay nhiéu co càu san sinh Idi ndi: tài tao lai mot càu boàn chinh, san sinh Idi ndi bang càch ghép càc cum tu. Tbièt kè mot càu tu do vdi tu vung tu do Càc bài tàp giao tièp dàp ùng càc yéu càu sau: - Thdng bào vdi ngudi dge mgt tbòng tin ma hg co nhu càu chia sé boàc càn chia sé theo nhiém vu cùa bài tàp, kich tbich ngudi hgc san sinh Idi ndi lién y trén co sd kinh nghiém cude sdng va kién thùe ngdn ngfl cùa hg. - Kich tbich ngudi hgc phàt biéu y kièn ve càc su kién, hién tugng trong tinh hudng thue bay tinh hudng Idp hgc. - Mang tinh giao tièp cà ve bình thùe va nói dung, cà ve ngù liéu va phuong thùe thue hién. - Duge td ebùc trén co sd ngù liéu quen thude de khi tién bànb ngudi hgc ed thè hudng su chù y vào nói dung phàt ngòn. - Thue hién dudi mot trong càc bình thùe giao tièp mièng (bòi thoai boae dòc thoai, mot mình bay theo nhòm, trình trgng boàc thàn màt, true dién bay qua khoàng càch). - Huy dgng su tham già cùa cà he thò'ng co càu tàm sinh ly cho phép san sinh Idi ndi lién y trong tinh hudng that. Tdm lai, tinh giao tièp tiong bài tàp thè hién d càc dàc dièm sau: - Chù yéu duge thue hién dudi dang kbàu ngù. - Kièn thùe ngòn ngfl mdi duge luyén trong càu, ed già tri giao tièp. - Kién thùe ngdn ngfl duge luyén trong tinh hud'ng, kich tbich ngudi bgc này sinh y dd giao tièp va mong mudn thue bién y dd dd, su dung bình thài ngdn ngù dang hgc. - Ngudi hgc cùng mot lue hudng su chù y vào cà ndi dung phàt ngdn va bình thùe ngón ngfl. - Tà't cà càc bài tàp déu hudng tdi muc dich bình thành, phàt trièn, boàn thién nàng lue giao tièp cùa ngudi hgc ma san pham cudi cùng là Idi ndi lién y trong tinh hudng tbàt. Trong thue té, khi khào sàt càc giào trình dành cho giai doan dàu soan theo quan dièm giao tièp, chùng ta vàn bàt gap mot ti le khdng phài là nhd càc bài tàp thuàn tuy ngdn ngfl ("codcxBeHHO fl3biK0Bbie". A. A. AKHmHHa, O. E. Karan). Vi du: Khi day nói dung ngfl phàp 602 "Danh tu d dang thùe sd nhiéu", giào trình PyccKHÌt HSMK no-noBOMy khai tbàc càc dang bài tàp sau: 4.6.1. 3aKOHHHxe npeAJioaceHHH. (Hày két thùe càu.) 06pa3eu: S^ecb npenoztaBaxejib,axaM (cxy^enx) S^ecb npeno^aBaxejib, a xaM cxyAenxbi. 4.6.2. HsMCHHxe BonpocHxejibHoe npeAnojKeHHC. (Hày thay dói càu hdi) Odpaseu;: - F/te cnoBapb?- Box OH. - TjlQ CJIOBapH?- Box OHH. 4.6.3. CoexaBbxe a) cnoBoconexanHe; 6) npe^JioaccHHe. (Hày dat cum tu va dat càu). 4.8.1. HepeBe^Hxe cjioBa. 06pa3yHxe MHO^ecxBenHoe HHCJIO. (Hày dich tir, bay càu tao dang thùe so nhiéu). Dù ed ggi càc bài tàp này bang cài tén gì di ehàng niìa thi thue chat chùng vàn luyén tàp bình thài sd nhiéu cùa danh tir, khi làm càc bài tàp này su chù y cùa ngudi hoc chù yéu hudng vào su thay dói dudi cùa danh tu. Theo y kièn chùng tòi, loai bài tàp này rat càn thiét cho giai doan dàu, nhàt là dói vói càc noi dung ngir phàp khó (khóng co trong tiéng me de), vi khi su chù y ehi hudng vào bình thài sé de ghi nhd bon. Tuy nhién, de khòng làm màt tinh giao tiép cùa giào trình, loai bài tàp này chi nén dua vào mot lugng tbich hgp khi càn thiét. Bude tiép theo, phài luyén noi dung ngfl phàp mdi trong càc bài tàp giao tiép, vi, nhu chùng ta dà biét, nàng lue giao tiép ehi hình thành va phàt trién khi ngudi hgc duge dat trong tinh buóng giao tiép. 2. Nguyén tàc tinh vira sùrc va de hieu Mgt trong càc nguyén tàc gdp phàn nàng cao chat lugng day- hgc ngoai ngfl là nguyén tàc tinh vfla sue va de biéu. Nd thè hién trong càc cdng doan sau: - Lua chgn ngfl liéu. - Dinh lugng ngfl liéu. - Sàp xép ngfl liéu. Nguyén tàc này duge dua ra dua vào ly thuyét thdng tin (xeopHH 603 HH(|)opMauHH). Khi càc nhà diéu khièn hgc che tao mày bgc tu dgng (odynaiomneca Mamnnbi), hg gap phài mot vàn de: dù ebuong trình cài dàt vào mày ed tot dén dàu, mày vàn vàn hành khdng tot néu lugng thòng tin nap vào vugt qua khà nàng xù ly cùa mày. Càng qua nhiéu tbòng tin, mày càng màc nhiéu Idi va cuòi cùng tbi bòng bàn. Nhu vày, ly thuyét tbóng tin cho ta tbày y nghìa thue té cùa vàn de tinh vfla sue. Nò lién quan trude tién dén vàn de dinh lugng ngfl liéu. Viéc dinh lugng ngfl liéu hgp li thè hién trude tién trong viéc gidi ban ngfl liéu. Ngfl liéu duge lira chgn là ngfl liéu tdi thiéu, dàp ùng yéu càu càn va dù cho giao tièp d giai doan dàu. Trong qua trình td ebùc ngù liéu dà duge lua chgn, trude tién càn giài quyé't vàn de dinh lugng ngù liéu cho mot tièt hgc. Dò là yéu càu co bàn cùa nguyén tàc tinh vùa sue va de biéu. Néu ngfl liéu nhiéu qua khà nàng tiép thu cùa ngudi hgc sé gay càn tra cho boat dgng cùa càc qua trình tàm ly nhu ebù y, ghi nhd, tài tao Noi dung ngù liéu duge gidi ban bao gdm tà't cà càc màt cùa ngdn ngfl: ngfl àm, tfl vung, ngfl phàp, trong dd dinh lugng ngfl liéu ngfl phàp càn chù trgng bon cà vi viéc su dung mot càch tu dgng boa càc ngfl liéu ngfl phàp là co sd cho giao tiép bang ngoai ngfl. Trén càc co sd ngbién eùu tàm ly giào due va thue nghiém, ngudi ta di dén két luàn: néu cùng mot lue trong mot tièt hgc dua vào bai màu càu tbi màu càu màt tinh khuón màu, mot dàc tinh khóng thè thiéu de hình thành ky xào, ngudi bgc rà't bay màc Idi va ky xào khdng duge bình thành boàc hình thành khdng chàe cbàn. Ngudi ta cùng gidi ban sd lugng tu vung de làp day màu càu. Néu lugng tu vung mdi vugt qua gidi ban ngudi hgc sé màc Idi, càng nhiéu tfl vung mdi, càng màc nhiéu Idi. Gidi ban tu vung cho giai doan dàu là 5 dén 6 don vi tu vung (jicKccMa) trong mgt càu trùc càu cho mot tièt bgc. De di dén két luàn ve gidi ban sd lugng tu vung va màu càu ngudi ta thù tàng sd lugng tu vung lén 10 dén 15 tu va 2 dén 3 màu càu trong mot tièt bgc. Két qua là ngudi bgc nhàm làn giùa càc màu càu va su dung sai tu. Gidi ban tu vung va màu càu duge dua ra ò day kbdng phài là mgt gidi ban cùng. Nd ed thè thay ddi tuy thude vào ddi tugng ngudi bgc (kièn thùe nén, nàng lue ngoai ngfl ), diéu kién day- hgc (giào trình, phuong tién hd trg giàng day ) v.v Tinh vfla sue va de biéu cdn thè hién d viéc tuàn thù nguyén tàc 604 cjioBapb, xexpa/ib, pyHKa, KapaHflam, "mot cài khd". (npHHUHH oflHofi xpyAHocxn) khi gidi thiéu ngfl liéu: càu trùc càu mdi duge gidi thiéu trén nén tu vung cu; tfl vung mdi duge gidi thiéu trong màu càu cu. Ngfl liéu càn duge td ehùe theo nguyén tàc tàng dàn dd Idn va do khd cùa càc càu trùe ngfl phàp: dàu tién là md hình bình thài (M.M. - Mop(J)OJiorHHecKafl Mo;tejib) rdi dén md hình cu phàp (C.M. - CHHxaKCHHecKaH Mo^enb) cudi cùng là mó hình md rdng (Y.M. - YKpynHeHHaa uojieRh). Vi du khi dang d dang thùe càch 2 vdi y nghìa "ehi su vàng màt cùa ngudi boàc vàt" càc màu càu duge luyén theo tràt tu sau: Bude 1 : Gidi thiéu va luyin tàp mó hinh hình thài B 3X0M MarasHHe nex >KypHajia Fasexbi KOHBepXOB H MapoK lyMedHHK pa3roBopHHK De don giàn boa nhiém vu cùa bài tàp, ngudi ta thudng cung eà'p mot loat danh tfl de ngudi hgc su dung làp day màu càu mdi mài khi thay ddi tinh hudng. Nhu vày tu dóng boa bàc mot dà duge hình thành. Bude 2: Gidi thiiu va luyin tàp mó hình cu phàp. B MOCH KOMHaxe nex ayflHxopHH, 3xa^, AOM, mKona, Kjiaee Co thè cung eà'p tu thay thè cho ngudi bgc boàc thay ddi lién tue tinh hudng de ngudi hgc tu tìm tu làp day màu càu mdi. Tà't cà càc thành td trong càu déu ed thè duge thay thè. Nhu vày tu dgng hoà bàc hai dà duge bình thành. Bude 3: Gidi thiiu va luyin tàp mó hình ma róng. Càn bào dàm nguyén tàc md rdng tùng bude. B 3X0M Mara3HHe nex sxoro acypnaiia. 3X0ÌÌ rasexbi. 3XHX KOHBepXOB H MapOK B 3XOM Mara3HHe nex 3apy6e)KHoro JKypnajia .HHxepaxypnoH ra3exM ItBeXHblX KOHBepXOB H MapoK 605 B 3X0M Mara3HHe nex 3xoro 3apy6e^Horo ^ypnajia 3X0H jiHxepaxypHoii ra3exbi 3XHX UBeXHblX KOHBCpXOB H MapOK Nhu vày khi luyén tàp mgt màu càu mdi, lue dàu càn tàch nhd càc hién tugng ngfl phàp (M.M.), sau gdp càc hién tugng cùng thè loai (C.M.), cuoi cùng tdng két tà't cà càc hién tugng ngfl phàp mdi nhàm rèn luyén tich euc màu càu mdi (Y.M.). De bào dàm nguyén tàc tinh de biéu va vfla sue, ngfl liéu càn duge gidi thiéu va luyén tàp trong cà bdn dang thùe boat dgng Idi ndi theo trình tu nghe, ndi, dge, viét. Trong mdn Ndi day ddi thoai trude, àòc thoai sau. Thudng càc bài tàp dàt ra càc nhiém vu: - Hày dge, nghe va quan sàt. - Hày dàt bài thoai tuong tu. - Hày dge va dàt càu hdi cho tu in dàm. - Hày nghe bài khoa. - Ban cùa anh/ ehi khdng nghe, bay kè lai bài nghe cho ban. - Hày viét lai nhùng diéu anh chi nghe duge. Bài tàp luyén ky nàng ndi (ky nàng uu tién phàt trièn d giai doan dàu) chia làm ba giai doan: - Giai dogn 1: Luyén dói tlwgi theo càc mó hình co bdn. Day là cdng doan rat quan trgng de tu dgng boa ky xào ngón ngfl. Trong qua trình luyén tàp càn bàt dàu tu càc bài tàp bàt chuóe rói cbuyèn dàn sang bài tàp sàng tao. ky xào ngù phàp càn duge hình thành vflng chàe tu giai doan bàt chudc, néu kbdng ngudi bgc sé vùa luyén tàp, vùa màc Idi d giai doan sau. Hon nfla bài luyén bài thoai ò giai doan này chù yéu rèn luyén mot màu càu theo nguyén tàc tuong tu nén de biéu, de hgc vdi mgi ngudi hgc. - Giai dogn 2: Luyén bài hai thogi theo càc càu hòi chuyin biét (cneuHajibHbiH Bonpoe). Vi du: vdi màu càu B 3XOH Mara3HHe nex SXOH jiHxepaxypnoH ra3exbi ed thè khai tbàc càc càu hdi cbuyèn biét sau: 1. Ym. nex 3XOH JiHxepaxypnoH ra3exbi? 2. KaKOìi ra3exbi nex B 3XOH MarasHHe? 606 3. Hero nex B 3Tofi MarasHHe? Ddi vói loai Càu hòi này, quan trgng nhà't là càu tra Idi phù bop. Nò luyén cho ngudi hgc dinh buóng nhanh va dùng trong giao tiép. Va nhu vày có giùp cho càc bài hòi thoai trd nén de hièu va de hgc. - Giai dogn 3: Luyén bài dge thogi. Day là giai doan sau cùng khi luyén mot màu càu. Nd duge tién hành sau khi dà luyén màu càu trong càc dang bài thoai co bàn, hdi va tra Idi càc càu hòi cbuyèn biét. Nhd dà luyén càch dàt càu hdi va càch tra Idi theo md hình càu md rdng ma ngudi hgc khdng gap khd khan làm bài tàp dge thoai: càc càu hdi tu nd dà tao nén mot tràt tu Idgic. Tdm lai, chia càc bài tàp kbàu ngù thành 3 giai doan (vdi dò khd tàng dàn) giùp ngudi hgc nhanh ehdng nàm kién thùe ngdn ngù va hình thành ky nàng, ky xào giao tiép trong cà ddi thoai va dge thoai, giùp viéc nàm ngoai ngù trd nén nhanh ehdng va de dàng hon. Tinh vfla sue va de hièu cdn lién quan dén mgt nhàn tó nùa: tièng me de cùa ngudi hgc. Càc hién tugng' ngdn ngfl tuong duong de hièu va de hgc hon nén thudng duge lira chgn va gidi thiéu trude. Vi du càu hai thành phàn phd bién trong mgi ngdn ngfl nèn duge gidi thiéu va luyén tàp trude càu mot thành phàn. Pham trù tinh dgng tu, trang dgng tu khóng có trong tièng Viét nén khó va khóng bgc d giai doan dàu Càn nhàn manb ràng tinh vùa sue va de biéu là mot kbài niém dóng. Cd ngfl liéu là de ddi vdi ddi tugng ngudi hgc này nhung lai khd vdi ddi tugng ngudi bgc khàe. Vi du nói dung ve y hgc là khd vdi sinh vién su pham nhung là de vdi sinh vién y khoa, nói dung ve ky thuàt là khd vdi sinh vién khoa bgc xà bài va nhàn vàn nhung lai de vdi sinh vién càc trudng ky thuàt Hon nfla, dd khd/ de cùa ngfl liéu cdn phu thude vào nàng lue ngudi hgc va trình dd ngoai ngfl cùa hg cùng nhu diéu kién day-hgc. Ddi vdi sinh vién giai doan dàu, mgt màu càu cho mgt tièt hgc là phù hgp nhung càc giai doan sau sd lugng ngfl liéu ed thè thu nhàn trong mgt tièt hgc ed thè Idn hon nhiéu. Tdm lai, trong qua trình lua chgn va td ebùc ngfl liéu, nguyén tàc tinh vfla sue va de hièu thè hién trong càc nói dung sau: - Tdi thiéu hoà ngfl liéu. - Dinh lugng ngfl liéu hgp ly cho mdi gid hgc. 607 [...]... loai: Bài tàp giao tièp có diéu kién va bài tàp giao tiép thue (ycjioBHO-KOMMyHHKaxHBHbie H codcxBeuHOKOMMyHHKaxHBHbie), trong loai dàu chia thành bài tàp ngù àm, bài tàp tu vung va ngfl phàp Chùng tòi cho ràng, vdi giai doan dàu, hgp ly nhà't là chia he thdng bài tàp thành ba loai: bài tàp ngdn ngfl, bài tàp Idi nói, bài tàp giao tiép tuong ùng vói ba giai doan hình thành ky nàng: ky nàng ngòn ngfl, ky... pyccKHH H3biK Ngudi dua ra bé tbòng bài tàp này là E.H.naeeoB (dinh hudng giao tièp già ycjiOBHO-KOMMyHHKaxHBHbiH nozixo/i) - He thd'ng bài tàp da thành td Trèn co sd bé thd'ng bài tàp hai thành td, ngudi ta dua thèm vào thành td thù ba, bài tàp luyén tàp Idi ndi Day là loai bài tàp trung gian giùa bài tàp ngdn ngfl va bài tàp giao tièp Mgt so ngudi cho ràng loai bài tàp trung gian này giùp ngudi hgc... bòi thoai tu nhién) Tuy nhién, chi riéng càch chi dàn làm bài tàp kbòng thè bién mot bài tàp ngòn ngfl thành mot bài tàp giao tiép va khòng thè khang dinh khi thue hién bài tàp này su chù y cùa ngudi hgc chia déu cho cà hình thùe va nói dung Hon nfla loai bài tàp này ed bình thùe cùa bài tàp ngdn ngfl (bài luyén tàp) rà't rò rét Hày so sành 1 bài tàp: Hày khang dinh ban cùng làm viéc ma ngudi bòi thoai... hình thành ky nàng Quan dièm này nhanh ehdng bi loai bò eà trong ly thuyét làn thue hành (dinh hudng kbdng khu biét: HeflH(|)(|)epeHaHpoBaHHbm no/txojt) Tà't eà càc bài tàp déu ed hai ebùc nàng: tu dgng hoà ngù liéu va thue bién hành dgng giao tièp Loai bài tàp này ggi là bài tàp tdng hgp Loai bài tàp này td ra hflu biéu, ebùng ed thè thay thè bàt cu loai bài tàp nào trong bé thdng bài tàp thành td... vdi giai doan dàu va giai doan giùa tot bon cà vàn là phàn chia qua trình bình thành ky nàng thành hai giai doan va chia càc loai bài tàp thành hai loai de mòi bài tàp ehi thue hién mot nhiém vu, chi bao gdm mot cài khó va buóng su ebù y cùa ngudi hgc vào mgt ddi tugng: hình thài boàc nói dung (dinh buóng bai chùe nàng 6H(J)yHKUH0HanbHbiH noztxofl) 609 - He thdng bài tàp bao gdm bang loat càc bài tàp... thành ky nàng là bài tàp ngdn ngfl va bài t^p giao tiép Mdi loai bài tàp này thudng duge ggi bang nhiéu cài tén khàe nbau Loai bài tàp ngdn ngfl cdn ed tèn: Bài tàp chuàn bi (noaroxoBHxejibHbie), bài tàp tién giao tiép (npe^peneBbie), bài tàp luyén tàp (xpeHHpoBOHHbie), bài tàp bàc thà'p (nepBHHHbie, 3JieMeHxapHbie), bài tàp phi giao tiép (ueKOMMyHHKaxHBHbie), bài tàp luyén càc bình dién ngdn ngfl... va bình thành ky nàng, ky xào Idi ndi va giao tièp va tinh chat cùa hành dgng giao tièp trong thue tè" Tu hai dinh nghìa trén ed thè rùt ra càc tièu chi de xàc dinh he thd'ng bài tàp là: - Tinh tuàn tu - Tinh tuong hd Tu nhflng nàm 50 cho dén nàm 70 cùa thè ky XX trong giào hgc phàp phd bién viéc chia bé thd'ng bài tàp thành bai thè loai tuong ùng 608 VOI nai giai doan hinh thành ky nàng là bài tàp... làm bài tàp Thich hoc ngù vi so màc lòi -> thich tó tu qua càc bài tàp viét, ghi nhàt choc ngù liéu tu chi tiét dén tóng quàt, có khuynh huóng ky -> nén cho làm càc bài tàp phàn tich khi làm bài tàp ngù phàp trong ngù cành Khi hoc ngù phàp thich làp bang va boàn thién chùng 614 lòm lai, trong mot idp hgc ed nhiéu loai bgc vién vi vày he thdng bài tàp duge bién soan cho mot gid lén Idp cùng nhu cho. .. hgc vién, chién lugc day- hgc, càch hgc va bài tàp phù hgp vdi hg 613 Tièu chi phàn loai Tinh càch trong giao tièp Loai hoc vién va bài tàp phù bop vói ho Nguòi huóng nói: rut rè, ngai Nguòi huóng ngoai: thich hành hành dòng -> càn giài thich ly dòng, thich thù nghiém -> thich thuyét càn kè truóc khi làm bài càc bài tàp dèi hòi su sàng tao, tàp Thich càc bài tàp mày móc, có nhiéu phuong àn tra lòi... tiép Vày càc dang bài tàp càn duge sàp xép theo trình tu nào? Nhu dà duge néu trong dinh nghìa ve he thdng bài tàp, càc bài tàp càn duge sàp xép theo trình tu dd khó tàng dàn ve ngón ngfl va thao tàc, có tinh dén trình tu cùa qua trình lình bòi kién thùe va hình thành ky nàng, ky 611 xào, sao cho càc bài tàp sau duge thue hién dua trén càc ky nàng, ky xào dà duge bình thành d càc bài tàp trude Xét . dàu chia thành bài tàp ngù àm, bài tàp tu vung va ngfl phàp. Chùng tòi cho ràng, vdi giai doan dàu, hgp ly nhà't là chia he thdng bài tàp thành ba loai: bài tàp ngdn ngfl, bài tàp . bién viéc chia bé thd'ng bài tàp thành bai thè loai tuong ùng 608 VOI nai giai doan hinh thành ky nàng là bài tàp ngdn ngfl va bài t^p giao tiép. Mdi loai bài tàp này thudng duge ggi . loai bài tàp nào trong bé thdng bài tàp thành td. Tuy nhién càc tàc già thùa nhàn ràng ddi vdi giai doan dàu va giai doan giùa tot bon cà vàn là phàn chia qua trình bình thành ky nàng thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc biên soạn hệ thống bài tập ngữ pháp thực hành cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu, Các nguyên tắc biên soạn hệ thống bài tập ngữ pháp thực hành cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu, Các nguyên tắc biên soạn hệ thống bài tập ngữ pháp thực hành cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn