Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư

57 377 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 16:12

Để có sự thay đổi bộ mặt của đất nước như ngày nay, không thể thiếu vai trò quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển và công tác quản lý đầu tư Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t MC LC LI M U Trong nhng nm va qua, Vit Nam ó cú nhng bc tin vt bc v s phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc. T tỡnh trng nghốo nn, lc hu, n nay nc ta ó tr thnh mt trong nhng quc gia cú tc tng trng vo loi nhanh nht trong khu vc v trờn th gii, c ỏnh giỏ cao v thnh tớch xoỏ úi gim nghốo v phỏt trin con ngi, sp bc sang ngng ca nc cú thu nhp trung bỡnh. t c nhng thnh tu to ln ú, Vit Nam ó khụng ngng i mi th ch kinh t, ch ng v tớch cc hi nhp kinh t quc t. cú s thay i b mt ca t nc nh ngy nay, khụng th thiu vai trũ quan trng ca hot ng u t phỏt trin v cụng tỏc qun u t. Nu nh trc õy, trong c ch k hoch hoỏ tp trung quan liờu bao cp, hot ng u t phỏt trin ch yu da vo ngun vn hn hp t ngõn sỏch nh nc, thỡ k t sau i hi ng ln th VI (1986) m u cụng cuc i mi, vi ch trng, chớnh sỏch, c ch thụng thoỏng, m ca, thỡ ngun vn cho hot ng u t phỏt trin c m rng rt nhiu v úng vai tro ht sc quan trng. Do vy cú mt s ỏnh giỏ ỳng nhng thnh cụng v tht bi ca s quỏn trit cỏc c im ca u t phỏt trin vo cụng tỏc qun u t rt cn thit cho vic nh hng cho s phỏt trin kinh t t nc nhng nm ti. Bi vit c im ca u t phỏt trin v s quỏn trit cỏc c im ú vo cụng tỏc qun u t tp trung nghiờn cu nhng thnh tu hn ch khi ỏp dng vo Vit Nam, qua ú rỳt ra bi hc kinh nghim nhm tip tc quỏn trit, nõng cao hiu qu thc hin d ỏn, gúp phn thỳc y quỏ trỡnh phỏt trin t nc. Nhúm ó ht sc c gng nhng vỡ thi gian nghiờn cu cũn hn hp v kinh nghim cng nh kin thc cũn hn ch nờn ti khụng trỏnh khi nhiu sai sút, nhúm thc hin mong nhn c gúp ý ca thy cựng ton th cỏc bn bi vit c hon thin hn. Tp th nhúm xin chõn thnh cm n thy giỏo PGS.TS T Quang Phng ó giỳp nhúm hon thnh c bi vit ny. Nhóm 1 Lớp KTDT48B Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 Chng 1 u t phỏt trin v c im ca u t phỏt trin: Nhng vn lun chung 1. u t - u t phỏt trin 1.1. Khỏi nim u t núi chung l s hy sinh cỏc ngun lc hin ti tin hnh cỏc hot ng no ú nhm thu v cỏc kt qu nht nh trong tng lai ln hn cỏc ngun lc ó b ra t c cỏc kt qu ú. Nh vy, mc tiờu ca cỏc cụng cuc u t l t c cỏc kt qu ln hn so vi nhng hy sinh v ngun lc m ngi u t phi gỏnh chu khi tin hnh u t. Ngun lc phi hy sinh ú cú th l tin, l ti nguyờn thiờn nhiờn, l sc lao ng v trớ tu. Nhng kt qu t c cú th l s tng thờm cỏc ti sn ti chớnh (tin vn), ti sn vt cht (nh mỏy, ng sỏ, bnh vin, trng hc), ti sn trớ tu (trỡnh vn hoỏ, chuyờn mụn, qun lý, khoa hc k thut) v ngun nhõn lc cú iu kin lm vic vi nng sut lao ng cao hn trong nn sn xut xó hi. Trong nhng kt qu ó t c trờn õy, nhng kt qu trc tip ca s hy sinh cỏc ti sn vt cht, ti sn trớ tu v ngun nhõn lc tng thờm cú vai trũ quan trng trong mi lỳc, mi ni khụng ch i vi ngi b vn m c i vi ton b nn kinh t. Nhng kt qu ny khụng ch ngi u t m c nn kinh t xó hi c th hng. Chng hn, mt nh mỏy c xõy dng, ti sn vt cht ca ngi u t trc tip tng thờm, ng thi ti sn vt cht, tim lc sn xut ca nn kinh t cng c tng thờm. Li ớch trc tip do s hot ng ca nh mỏy ny em li cho ngi u t l li nhun, cũn cho nn kinh t l tho món nhu cu tiờu dựng (cho sn xut v cho sinh hot) tng thờm ca nn kinh t, úng gúp cho ngõn sỏch, gii quyt vic lm cho ngi lao ng Trỡnh ngh nghip, chuyờn mụn ca ngi lao ng tng thờm khụng ch cú li cho chớnh h ( cú thu nhp cao, a v cao trong xó hi) m cũn b sung ngun lc cú k thut cho nn kinh t cú th tip nhn cụng ngh ngy Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 2 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 cng hin i, gúp phn nõng cao dn trỡnh cụng ngh v k thut cho nn sn xut quc gia. Loi u t em li kt qu khụng ch ngi u t m c nn kinh t xó hi c th hng trờn õy, khụng ch trc tip lm tng ti sn ca ngi ch u t m ca c nn kinh t chớnh l u t phỏt trin. Cũn cỏc loi u t ch trc tip lm tng ti sn chớnh ca ngi u t, tỏc ng giỏn tip n lm tng ti sn ca nn kinh t thụng qua s úng gúp ti chớnh tớch lu ca cỏc hot ng u t ny cho u t phỏt trin, cung cp vn cho hot ng u t phỏt trin v thỳc y quỏ trỡnh lu thụng phõn phi cỏc sn phm do cỏc kt qu ca u t phỏt trin to ra, ú l u t ti chớnh v u t thng mi. u t phỏt trin, u t ti chớnh v u t thng mi l ba loi u t luụn tn ti v cú quan h tng h vi nhau. u t phỏt trin to tin tng tớch lu, phỏt trin hot ng u t ti chớnh v u t thng mi. Ngc li, u t ti chớnh v u t thng mi h tr v to iu kin tng cng u t phỏt trin. u t phỏt trin l b phn c bn ca u t, l vic s dng vn trong hin ti vo cỏc hot ng no ú, l vic ỏnh i li ớch trc mt ly li ớch lõu di nhm to ra nhng ti sn mi, nng lc sn xut mi, to thờm vic lm v vỡ mc tiờu phỏt trin. u t phỏt trin ũi hi rt ln nhiu loi ngun lc. Theo ngha hp, ngun lc s dng cho u t phỏt trin l tin vn. Theo ngha rng, ngun lc u t bao gm c tin vn, t ai, lao ng, mỏy múc, thit b, ti nguyờn. Nh vy, khi xem xột la chn d ỏn u t hay ỏnh giỏ hiu qu hot ng u t phỏt trin cn tớnh ỳng tớnh cỏc ngun lc tham gia. i tng ca u t phỏt trin l tp hp cỏc yu t c ch u t b vn thc hin nhm t c nhng mc tiờu nht nh. Trờn quan im phõn cụng lao ng xó hi, cú hai nhúm i tng u t chớnh l u t theo ngnh v u t theo lónh th. Trờn gúc tớnh cht v mc ớch u t, i tng u t chia lm hai nhúm chớnh: cụng trỡnh vỡ mc tiờu li nhun v cụng trỡnh phi li nhun. Trờn gúc xem xột mc quan trng, i tng u t chia thnh: loi c khuyn khớch u t, loi khụng c khuyn khớch u t v loi cm u t. T gúc ti sn, i tng u t chia thnh: nhng ti sn vt cht (ti sn thc) v ti sn vụ hỡnh. Ti sn vt cht, õy, l nhng ti sn c nh c s dng cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip v nn kinh t v ti sn lu ng. Ti sn vụ hỡnh nh phỏt minh sỏng ch, uy tớn, thng hiu Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 3 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 Kt qu ca u t phỏt trin l s tng thờm v ti sn vt cht (nh xng, thit b ), ti sn trớ tu (trỡnh vn hoỏ, chuyờn mụn, khoa hc, k thut) v ti sn vụ hỡnh (nhng phỏt minh sỏng ch, bn quyn). Cỏc kt qu t c ca u t gúp phn lm tng thờm nng lc sn xut ca xó hi. Hiu qu ca u t phỏt trin phn ỏnh quan h so sỏnh gia kt qu kinh t xó hi thu c vi chi phớ chi ra t kt qu ú. Kt qu v hiu qu u t phỏt trin cn c xem xột c trờn phng din ch u t v xó hi, m bo kt hp hi ho gia cỏc loi li ớch, phỏt huy vai trũ ch ng sỏng to ca ch u t, vai trũ qun lý, kim tra giỏm sỏt ca c quan qun Nh nc cỏc cp. Thc t, cú nhng khon u t tuy khụng trc tip to ra ti sn c nh v ti sn lu ng cho hot ng sn xut kinh doanh nh u t cho y t, giỏo dc, xoỏ úi gim nghốo nhng li rt quan trng nõng cao cht lng cuc sng v vỡ mc tiờu phỏt trin, do ú, cng c xem l u t phỏt trin. Mc ớch ca u t phỏt trin l vỡ s phỏt trin bn vng, vỡ li ớch quc gia, cng ng v nh u t. Trong ú, u t Nh nc nhm thỳc y tng trng kinh t, tng thu nhp quc dõn, gúp phn gii quyt vic lm v nõng cao i sng cho cỏc thnh viờn trong xó hi. u t ca doanh nghip nhm ti thiu chi phớ, ti a li nhun, nõng cao nng lc cnh tranh v cht lng ngun nhõn lc u t phỏt trin thng c thc hin bi mt ch u t nht nh. Xỏc nh rừ ch u t cú ý ngha quan trng trong quỏ trỡnh qun u t núi chung v vn u t núi riờng. Ch u t l ngi s hu vn hoc c giao qun lý, s dng vn u t (lut u t 2005). Theo ngha y , ch u t l ngi s hu vn, ra quyt nh u t, qun quỏ trỡnh thc hin v vn hnh kt qu u t v l ngi hng li t thnh qu u t ú. Ch u t chu trỏch nhim kim tra giỏm sỏt u t, chu trỏch nhim ton din v nhng sai phm v hu qu do nh hng ca u t n mụi trng mụi sinh v do ú, cú nh hng quan trng n vic nõng cao hiu qu hot ng u t. Thc t qun cũn cú nhng nhn thc khụng y v ch u t. Hot ng u t phỏt trin l mt quỏ trỡnh, din ra trong thi k di v tn ti vn tr thi gian. tr thi gian l s khụng trựng hp gia thi gian u t vi thi gian vn hnh cỏc kt qu u t. u t hin ti nhng kt qu u t thng thu c trong tng lai. c im ny ca u t cn c quỏn trit khi ỏnh giỏ kt qu, chi phớ v hiu qu hot ng u t phỏt trin. Ni dung u t phỏt trin phm vi doanh nghip v phm vi nn kinh t cú th khỏc nhau. Trờn gúc nn kinh t, u t phỏt trin phi lm gia Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 4 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 tng ti sn cho nn kinh t ch khụng phi l hin tng chu chuyn ti sn gia cỏc n v. Vớ d, vic mua bỏn ti sn c nh gia cỏc n v, vn c xem l hot ng u t ca n v ny, nhng trờn phng din nn kinh t, khụng cú u t tng thờm m ch chuyn quyn s hu t n v ny sang n v khỏc. u t phỏt trin khỏc v bn cht vi u t ti chớnh. u t ti chớnh (u t ti sn ti chớnh) l loi u t trong ú ngi cú tin b tin ra cho vay hoc mua cỏc chng ch cú giỏ trờn th trng tin t, th trng vn hng lói xut nh trc (gi tit kim, mua trỏi phiu chớnh ph) hoc li nhun tu thuc vo kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty phỏt hnh (mua c phiu). u t ti sn ti chớnh l loi u t khụng trc tip l tng ti sn thc (ti sn vt cht) cho nn kinh t (nu khụng xột n quan h quc t trong lnh vc ny) m ch lm tng giỏ tr ti sn ti chớnh cho ch u t. Mua c phiu (u t c phiu) gn vi vic chuyn quyn s hu v hot ng cho vay dn n chuyn quyn s dng, do vy, hai loi u t ny u thuc hot ng u t dch chuyn. u t ti chớnh thng c thc hin giỏn tip thụng qua cỏc trung gian ti chớnh nh ngõn hng, cụng ty chng khoỏn. u t ti chớnh cũn cú c im l: Ch u t thng cú k vng thu c li nhun cao khi u t nhng thc t li nhun thu c cú th tng gim khụng theo ý mun. Tuy nhiờn, u t ti chớnh l kờnh huy ng vn rt quan trng cho hot ng u t phỏt trin v l mt trong nhng loi hỡnh u t la chn ti a hoỏ li ớch, gim thiu ri ro cho cỏc ch u t. 1.2. c im ca hot ng u t phỏt trin. Hot ng u t phỏt trin cú nhng c im ch yu sau : + Quy mụ tin vn, vt t, lao ng cn thit cho hot ng u t thng rt ln. Vn u t nm khờ ng lõu trong sut quỏ trỡnh thc hin u t. Quy mụ vn u t ln ũi hi phi cú gii phỏp to vn v huy ng vn hp lý, xõy dng cỏc chớnh sỏch, quy hoch, k hoch u t ỳng n, qun cht ch tng vn u t, b trớ vn theo tin u t, thc hin u t trng tõm trng im. Lao ng cn s dng cho cỏc d ỏn rt ln, c bit i vi cỏc d ỏn trng im quc gia. Do ú, cụng tỏc tuyn dng, o to, s dng v ói ng cn tuõn th mt k hoch nh trc, sao cho ỏp ng tt nht nhu cu tng loi nhõn lc theo tin u t, ng thi, hn ch n mc thp nht nhng nh hng tiờu cc do vn hu d ỏn to ra nh vic b trớ lao ng, gii quyt lao ng dụi d Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 5 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 + Thi k u t kộo di. Thi k u t tớnh t khi khi cụng thc hin d ỏn ộn khi d ỏn hon thnh v a vo hot ng. Nhiu cụng trỡnh u t phỏt trin cú thi gian u t kộo di hng chc nm. Do vn nm khờ ng trong sut quỏ trỡnh thc hin u t nờn nõng cao hiu qu vn u t, cn tin hnh phõn k u t, b trớ vn v cỏc ngun lc tp trung hon thnh dt im tng hng mc cụng trỡnh, qun cht ch tin k hoch u t, khc phc tỡnh trng thiu vn, n ng vn u t xõy dng c bn. + Thi gian vn hnh cỏc kt qu u t kộo di. Thi gian ny tớnh t khi da cụng trỡnh vo hot ng cho n khi ht thi hn hot ng v o thi cụng trỡnh. Nhiu thnh qu u t phỏt huy kt qu lõu di, cú th tn ti vnh vin nh cỏc Kim t thỏp Ai Cp, Nh th La Mó Rụm, Vn Trng Thnh Trung Quc, ngCoVỏt Cam-pu-chia Trong sut quỏ trỡnh vn hnh, cỏc thnh qu u t chu s tỏc ng hai mt, c tớch cc v tiờu cc ca nhiu yu t t nhiờn, chớnh tr, kinh t, xó hi + Cỏc thnh qu ca hot ng u t phỏt trin m l cỏc cụng trỡnh xõy dng thng phỏt huy tỏc dng ngay ti ni nú c to dng nờn, do ú, quỏ trỡnh thc hin u t cng nh thi k vn hnh cỏc kt qu u t chu nh hng ln ca cỏc nhõn t v t nhiờn, kinh t xó hi vựng. + u t phỏt trin cú ri ro cao. Do quy mụ vn u t ln, thi k u t kộo di v thi gian vn hnh cỏc kt qu u t cng kộo di nờn mc ri ro ca hot ng u t phỏt trin thng cao. Ri ro u t do nhiu nguyờn nhõn, trong ú, cú nguyờn nhõn ch quan t phớa cỏc nh u t nh qun kộm, cht lng sn phm khụng t yờu cu cú nguyờn nhõn khỏch quan nh giỏ nguyờn liu tng, giỏ bỏn sn phm gim, cụng sut sn xut khụng t cụng sut thit k 1.3. S quỏn trit cỏc c im ca u t phỏt trin trong cụng tỏc qun u t. 1.3.1. Quy mô tiền vốn cần thiết cho hoạt động đầu t phát triển thờng rất lớn. ây là đặc điểm của hoạt động đầu t phát triển do đó cần có giải pháp huy động vốn hợp lí, sử dụng nguồn vn hiệu quả. Vốn đầu t lớn nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu t . Quy mô vốn đầu t lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn huy động vốn hợp lý, xây dựng các chính sách, quy hoạch kế hoạch đầu t đúng đắn, quản cht chẽ tổng vốn đầu t, bố trí vốn theo tiến độ đầu t, thực hiện đầu t trọng tâm , trọng điểm. Nguồn vốn huy động cho dự án có thể do ngân sách nhà nớc cấp phát , ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh do các bên liên doanh góp, vốn Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 6 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 tự có hoc vốn huy động từ các nguồn khác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện đầu t của dự án ,vừa để tránh ứ đọng vốn nên các nguồn tài trợ không chỉ xem xét về mặt số lợng mà về cả thời điểm nhận đợc tài trợ. Các nguồn vốn dự kiến này phải đảm bảo chc chắn. Sự đảm bảo này thể hiện ở tính pháp lí cơ sở thực tế của các nguồn vốn huy động. Lao động sử dụng cho các dự án là rất lớn, đặc biệt với các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó công tác quản đầu t cần chú ý đến công tác tuyển dụng, đào tạo sử dụng, đãi ngộ cần tuân thủ một kế hoạch định trớc sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo tiến độ đầu t, đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hởng tiêu cực do vấn đề hậu dự án tạo ra nh việc bố trí lại lao động, giải quyết lao động dôi d . 1.3.2. Thời kỳ đầu t kéo dài. Thời kỳ đầu t tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành đa vào hoạt động. Nhiều công trình kéo dài hàng chục nm. Vì vậy trong công tác quản đầu t ta cần chú ý thực hiện : Xây dựng lịch trình thực hiện dự án Hoạt động đầu t phát triển là hoạt động rất phức tạp, làm nhiều công việc từ khâu chuẩn bị cho đến khi đa thành quả vào khai thác do đó mà thời kì đầu t th- ờng kéo dài. Lập lịch trình của dự án đảm bảo cho dự án rút ngắn đợc thời gian đa dự án đi vào hoạt động thực hiện đúng tiến độ theo kế hoch đề ra. Đồng thời là căn cứ quan trọng để bố trí vốn đầu t hợp lí theo từng hạng mục công trình, thực hiện phân kì đầu t dứt điểm từng hạng mục công trình tránh tình trạng vốn nằm ứ đọng không sinh lời. Trong giai đoạn thực hiện đầu t dựa trên giai đoạn chuẩn bị đã làm đợc chi tiết rõ ràng. Giai đoạn này cần tuân thủ đúng lịch trình của dự án. Trong giai đoạn này gồm cơ bản các bớc thực hiện sau đây: hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện dự án, thiết kế lập dự toán thi công xây dựng công trình, thi công xây lắp, nghiệm thu đa vào vận hành thử. Trong giai đoạn này vốn nằm ứ đọng không sinh lời, các công trình máy móc nguyên vật liệu chịu sự tác động của tự nhiên dẫn đến hao mòn về mặt lí hóa. Do đó trong giai đoạn này cần phải nhanh chóng thực hiện xong nhng vẫn phải đảm bảo chất lợng công trình. Tiến hành giải ngân vốn hoàn tất dứt điểm từng hạng mục công trình. Trong giai đoạn này cần phải có sự phân kì đầu t một cách khoa học. 1.3.3. Xut phỏt t c im giai on vn hnh kt qu u t kộo di, cụng tỏc qun u t cn chỳ ý : Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 7 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 Thi gian vn hnh cỏc kt qu u t tớnh t khi cụng trỡnh i vo hot ng cho n khi ht thi gian s dng v o thi cụng trỡnh. Vn hnh khai thỏc kt qu u t, mc tiờu ca d ỏn cú t c hay khụng ph thuc trc tip vo giai on ny. Nu nh cỏc kt qu ca giai on thc hin u t to ra m bo tớnh ng b, giỏ thnh thp, cht lng tt, ỳng tin , ti a im thớch hp, vi quy mụ ti u thỡ hiu qu u t ca cỏc kt qu ny v mc tiờu ca d ỏn ch cũn ph thuc trc tip vo quỏ trỡnh qun hot ng cỏc kt qu u t. Lm tt cụng vic ca giai on chun b u t v thc hin u t to thun li cho quỏ trỡnh t chc qun phỏt huy tỏc dng ca cỏc kt qu u t. Vn hnh kt qu u t l quỏ trỡnh sn xut kinh doanh v dch v. Quỏ trỡnh ny tri qua cỏc giai on: s dng cha ht cụng sut, s dng cụng sut mc cao nht, cụng xut gim dn v kt thỳc d ỏn. Cỏc giai on ú gn lin vi chu trỡnh sng ca sn phm do d ỏn to ra. sn xut kinh doanh dch v t kt qu tt thc hin c mc tiờu ca d ỏn thỡ ni bt lờn vai trũ quan trng trong cụng tỏc t chc qun vn hnh. Cú th núi cụng tỏc t chc qun gi vai trũ quan trng trong quỏ trỡnh hỡnh thnh v thc hin d ỏn u t. Xuyờn sut cỏc giai on k t khi xut hin c hi u t cho n khi d ỏn i vo thi cụng v a vo chớnh thc hot ng vai trũ ca nú ngy cng rừ nột v cui cựng hỡnh thnh mt b mỏy qun ch o ton b hot ng ca d ỏn. Do giai on vn hnh v khai thỏc l giai on m hiu qu khai thỏc ngun lc c th hin rừ nột v ph thuc nhiu vo nng lc t chc, qun v iu hnh. thớch ng vi c im trờn, cụng tỏc qun hot ng u t cn quỏn trit mt s ni dung c bn sau: Th nht, cn xõy dng c ch v phng phỏp d bỏo khoa hc cp v mụ v vi mụ v nhu cu th trng i vi sn phm u t trong tng lai ,d kin kh nng cung hng nm v ton b vũng i d ỏn. Nu nh sn phm khụng cú ton b thụng tin v nhu cu th trng thỡ hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip s khụng c m bo theo ỳng quy lut cung - cu , c bit trong nn kinh t th trng hin nay ca nc ta. Mc khỏc nu nh vic d bỏo khụng c khoa hc v chớnh xỏc thỡ hot ng ca doanh nghip cú th s b mt phng hng Th hai , qun tt quỏ trỡnh vn hnh nhanh chúng a cỏc thnh qu hot ng u t vo s dng, hot ng ti a cụng sut, nhanh chúng thu hi vn u t trỏnh hao mũn vụ hỡnh . ng thi tuõn th chin lc v cụng sut, s dng cụng sut mc thp i phú vi nhng thay i ca th Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 8 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 trng.Vỡ trong giai on u ny sn phm mi c tung ra th trng cn cú thi gian sn phm thớch ng vi ngi tiờu dựng . Phn na do mỏy múc mi c a vo s dng cn phi hot ng di mc cụng sut m bo cho mỏy múc lõu bn v cng cn thi gian ngi cụng nhõn lao ng quen vi tay ngh . Sau khi qua giai on ny, cn nhanh chúng s dng ht cụng sut trỏnh hao mũn vụ hỡnh, chim lnh th trng. Giai on ny nh u t c gng duy trỡ trong mt thi gian cng di cng tt, kộo di chu kỡ sng ca sn phm. Nõng cao cụng tỏc qun lớ hot ng sn xut kinh doanh nh y mnh cụng tỏc nghiờn cu th trng, tng cng tỡm kim i tỏc m rng th trng, s dng qung cỏo, tip th sn phm . n khi chu ki sng ca sn phm kt thỳc ch u t cn phi d bỏo c. Chu kỡ ca sn phm kt thỳc khi cú nhng du hiu c bn sau: s lng sn phm tiờu th gim xung mt cỏch rừ rt giỏ th trng ca sn phm gim dn ti s gim sỳt ca doanh thu v li nhun, s xut hin nhiu sn phm cựng loi trờn th trng nhng mu mó, cht lng vt tri. Khi ú ch u t phi nhanh chúng ct gim sn lng, gim cụng sut, chun b mi iu kin cn thit kt thỳc thanh d ỏn. Nh qun mun nm bt tt c thi im ca th trng, thỳc y hot ng sn xut kinh doanh phự hp thỡ ũi hi phi qun quỏ trỡnh vn hnh theo mt trỡnh t v mt phng phỏp khoa hc. ng thi cng ũi hi mt kh nng nhy bộn sc so ca i ng b mỏy qun lý. Th ba, phi chỳ ý ỳng mc n tr thi gian trong u t. u t trong nm nay nhng thnh qu u t cú th phỏt huy tỏc dng ch t nhng nm sau v kộo di trong nhiu nm. iu ú nh hng rt ln n cụng tỏc qun hot ng u t. 1.3.4. Cỏc thnh qu ca hot ng u t phỏt trin m l cỏc cụng trỡnh xõy dng thng phỏt huy tỏc dng ngay tai ni nú c to dng nờn, do ú, quỏ trỡnh thc hin u t cng nh thi k vn hnh cỏc kt qu u t chu nh hng ln ca cỏc nhõn t v t nhiờn, kinh t xó hi vựng. Do dú cụng tỏc qun u t cn chỳ ý cỏc vn sau : Trc tiờn phi cú ch trng u t v quyt nh u t ỳng. lm c vic ny ta cn tin hnh cỏc bc sau : + Nghiờn cu c hi u t Nh vy ngay trong vic nghiờn cu c hi u t , nh u t u t ó rt quan tõm n ngun lc m mt d ỏn u t phi b ra vỡ nu d ỏn khụng Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 9 Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 cú kh nng thc hin m tip tc cỏc bc nghiờn cu sau thỡ s rt mt thi gian v cỏc chi phớ khỏc. Nh u t s b thit hi v mt ti chớnh. Vỡ vy, cn thit phi nghiờn cu c hi u t mt cỏch y v chớnh xỏc nhng ni dung ó nờu trờn. + Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu tiền khả thi đợc thực hiện sau khi cơ hội đầu t triển vọng đã đợc lựa chọn. Cơ hội đầu t này thờng có vốn lớn, giải pháp kĩ thuật phức tạp, thời gian thu hồi vốn lâu, có nhiu yếu tố bất định tác động. Bớc này nhằm sàng lọc, lựa chọn để khẳng định cơ hội đầu t có khả thi hay không. Đối với cơ hội đầu t có quy mô nhỏ, không phức tạp về mặt kĩ thuật triển vọng đem lại hiêụ quả rõ ràng thì có thể bỏ qua giai đoạn này. Nghiên cứu tiền khả thi gồm những vấn đề sau: - Các bối cảnh chung về kinh tế xã hội, pháp luật có ảnh hởng tới quá trình thực hiện đầu t giai đoạn vận hành khai thác d án. - Nghiên cứu thị trờng. - Nghiên cứu kĩ thuật. - Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lí nhân sự của dự án. - Nghiên cứu khía cạnh tài chính. Đợc xem là bớc nghiên cứu trung gian giữa nghiên cứu cơ hội đầu t nghiên cứu khả thi. Giai đoạn này mới chỉ dừng lại ở nghiên cu sơ bộ các yếu t cơ bản của dự án vì giai đoạn nghiên cứu khả thi rất tốn kém về tiền bạc thời gian. Trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi này mt lần nữa chủ đầu t thận trọng trong việc có nên đầu t vào một dự án hay không. Bi vì hoạt ộng đầu t phát triển là hoạt động cần nhiều vốn, vật t, lao động. Nếu không nghiên cứu thật kĩ lỡng các yếu tố ảnh hởng thì khi mang những nguồn lực này đi đầu t thì chủ đầu t có thể gặp những rủi ro lúc này chủ đầu t không thể ngừng hoạt hoạt động đầu t vì nếu ngừng lại chủ đầu t sẽ mất tất cả nguồn lực đã bỏ ra, nếu chủ đầu t tiếp tục đầu t thì có thể dự án sẽ không có hiệu quả, chủ đầu t sẽ không thu đợc kết quả nh mong muốn . + Nghiên cứu khả thi Đây là bớc sàng lọc cuối cùng để lựa chọn đợc dự án tối u. Nội dung nghiên cứu ở giai đoạn này tơng tự giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nhng khác nhau ơ mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. Mọi khía cạnh đều có tính đến yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu. Xem xét tính vững chắc về hiệu quả của dự án trong điều kiện có sự tác động của các yếu tố bất định đa ra các biện pháp bảo đảm cho dự án có hiệu quả. Nội dung nghiên cứu ở giai đoạn này gồm những vấn đề sau: Nhóm 1 Lớp: Đầu t 48B 10 [...]... đối với các rủi ro gặp phải trong quá trình thi công xây dựng, đồng thời đảm bảo chi phí ít nhất hiệu quả kinh tế lớn nhất, tiết kiệm vốn cho hoạt động đầu t phát triển Đối với dự án đầu t phát triển quy hoặch tổng mặt bằng cần quán triệt các đặc điểm của đầu t phát triển đó là hoạt động đầu t phát triển đợc tiến hành trong thời gian dài, phát huy tác dụng ngay ti nơi nó đợc xây dựng nên do đó khi... nhiều công nghệ khác nhau Sự khác nhau này thể hiện ở quy trình sản xuất, mức độ hiện đại, công suất giá cả Nhiệm vụ của ngời soạn thảo dự án là phải lựa chọn đợc công nghệ thích hợp Khi lựa chọn công nghệ cho một dự án đầu t cần quán triệt đợc các đặc điểm của đầu t phát triển Do hoạt động đầu t phát triển tiến hành lâu dài nên công nghệ lựa chọn phải không quá lạc hậu, mức độ hiện đại của công nghệ... chúng ta xem xét dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp Đi vào nghiên cứu từng nội dung của nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án ta sẽ thấy một cách rõ nét hơn sự quán triệt các đặc điểm của đầu t phát triển trong giai đoạn chuẩn bị đầu t Mô tả sản phẩm của dự án : Sau khi nghiên cứu thị trờng thì ngời soạn thảo đã đa sản phẩm đi vào sản xuất Việc mô tả sản phẩm sẽ cho chủ đầu t một cái nhìn tổng quát về sản... trong quy hoặch phát triển của đất nớc cho phép tiến hành Nhóm 1 17 Lớp: Đầu t 48B Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 hoạt động đầu t phát triển đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời thỏa mãn nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nh đủ rộng để tiến hành sản xuất kinh doanh có thể mở rộng khi cần Đánh giá tác động môi trờng của dự án : Thành quả của hoạt động đầu t phát triển phát huy tác dụng ngay tại... nhu cầu thỉ trờng hiện tại tơng lai đối với các loại sản phẩm của dự án - Khả năng chiếm lĩnh thị trờng của chủ đầu t - Các thông số kĩ thuật kinh tế của máy móc thiết bị hiện có trên thị trờng - Khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào - Năng lực tổ chức điều hành sản xuất, khả năng về vốn đầu t của chủ đầu t - Các chỉ tiêu hiệu quả của từng phơng án công suất Lựa chọn công nghệ kĩ thuật cho dự... hình đầu t phát triển mt ngành, mt lĩnh vực sau đó là kết quả hiệu quả của mt dự án đầu t cụ thể Chng hạn, trong bối cảnh nền kinh tế có tốc độ tăng trởng kinh tế cao triển vọng duy trì trong thời gian dài thì cơ hội đầu t của các dự án trong lĩnh vực công nghệ mới, các dự án cung cấp hàng hóa dịch vụ có chất lợng cao sẽ có nhiều khả năng thành công Nhng khi nền kinh tế bớc vào giai... ra các biện pháp tích cực để bảo vệ môi trờng vào các bớc sớm nhất của quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, trên cơ sở đó đảm bảo cho dự án phát triển gắn liền với bảo vệ môi trờng Thứ hai, cần lựa chọn địa điểm đầu t hợp : Thành quả hoạt động đầu t phát huy tác dụng ngay tại nơi nó đợc xây dựng nên Thời kì đầu t kéo dài khi lựa chọn địa điểm đầu t cũng ảnh hởng tới tiến độ thực hiện của dự án đầu. .. lợi Địa điểm dễ dàng trong việc hợp tác với các doanh nghiệp trong vùng, có lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng loại 1.3.5 Đầu t phát triển độ rủi ro cao : Nhóm 1 18 Lớp: Đầu t 48B Bài tập nhóm Kinh tế Đầu t 1 Hoạt động đầu t phát triển đòi hỏi quy mô vốn lớn, thời kì đầu t kéo dài thời gian vận hành các kết quả đầu t cũng kéo dài nên mức độ rủi ro của hoạt động đầu t phát triển thờng... định hành vi của nhà đầu t Theo đánh giá của ngân hàng thế giói trong báo cáo phát trin thế giới 2005 có tiêu đề Môi trờng đầu t tốt hơn cho mọi ngời thì mức độ tin tởng của doanh nghiệp vào tơng lai kể cả độ tin cậy trong chính sách của nhà nớc sẽ quyết định doanh nghiệp có đầu t hay không sẽ đầu t nh th nào Cũng trong báo cáo này, doanh nghiệp giới đầu t tại các nớc đang phát triển xếp sự. .. của dự án đầu t l việc so sánh, đánh giá một cách có hệ thống giữa những chi phí các lợi ích của dự án trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế toàn bộ xã hội - Đối với chủ đầu t : đây là căn cứ chủ yếu để nhà đầu t thuyết phục cácquan có thẩm quyền chấp thuận dự án thuyết phục các định chế tài chính tài trợ vốn - Đối với nhà nớc : đây là căn cứ quan trọng để cho phép đầu t - Đối với các . dụng cho các dự án là rất lớn, đặc biệt với các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó công tác quản lý đầu t cần chú ý đến công tác tuyển dụng, đào tạo và sử. qun lý u t. 1.3.1. Quy mô tiền vốn cần thiết cho hoạt động đầu t phát triển thờng rất lớn. ây là đặc điểm của hoạt động đầu t phát triển do đó cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư, Đầu tư - Đầu tư phát triển Khái niệm, Thực trạng chung về đầu tư phát triển ở Việt Nam, Thực trạng chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, Thực trạng về chuẩn bị, sử dụng nguồn nhân lực, Tình trạng đầu tư dàn trải ở các địa phương., Cơ chế vận hành chính sách đầu tư còn nhiều yếu kém, Giải pháp quán triệt đ, Giải pháp quán triệt đ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn