XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỂ AEROTANK HOẠT ĐỘNG THEO MẺ (SBR – SEQUENCING BATCH REACTOR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

59 670 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2015, 18:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG TRẦN THỊ VÀNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỂ AEROTANK HOẠT ĐỘNG THEO MẺ (SBR – SEQUENCING BATCH REACTOR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP An Giang Tháng 05/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG TRẦN THỊ VÀNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỂ AEROTANK HOẠT ĐỘNG THEO MẺ (SBR – SEQUENCING BATCH REACTOR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.s TRẦN THỊ HỒNG NGỌC GVPB: Th.s NGUYỄN TRẦN THIỆN KHÁNH Th.s NGUYỄN THANH HÙNG An Giang Tháng 05/ 2011 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Kim Cơ, 2001. Kỹ thuật môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. Trần Đức Hạ, 2002. Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Trần Đức Hạ, 2006. Xử lý nước thải đô thị. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Trần Đức Hạ. Hội nghị Khoa học Công nghệ Đại học Xây dựng lần thứ 14. Trịnh Xuân Lai, 2000. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải. NXB Xây dựng. Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga, 2006. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Nguyễn Văn Phước, 2005. Thí nghiệm hóa kỹ thuật Môi trường. NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Lâm Minh Triết, 2006. Kỹ thuật môi trường. NXB Đại học quốc gia, TP. HCM. Lâm Minh Triết, 2008. Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Thống kê Việt Nam, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=390 &idmid=3&ItemID=9959. Công ty Môi trường Ngọc Lân, http://xulymoitruong.com/tai-lieu-ky-thuat /898/898/, 05/03/2011. LỜI CẢM ƠN Qua các năm gắn bó với Trường Đại học An Giang, gắn bó với Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường và đặc biệt gắn bó với Thầy Cô Bộ môn MT & PTBV, em đã nhận được rất nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm quý báu từ thầy cô. Em rất cảm ơn các thầy cô đã chỉ dạy tận tình, vốn kiến thức và kinh nghiệm này đối với em vô cùng quý báu, nó là hành trang giúp em tự tin hơn khi đối mặt với công việc. Nay em xin trân trọng gửi lời cảm ơn: - Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thí nghiệm. - Công ty Cổ phần Việt An đã tạo điều kiện cho em lấy nước thải thủy sản. - Cảm ơn thầy Trương Kiến Thọ đã giới thiệu em đến Công ty Cổ phần Việt An và đã giúp đỡ em khi gặp khó khăn. - Đặc biệt rất cảm ơn cô Trần Thị Hồng Ngọc đã tận tình hướng dẫn em và gắn bó với em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn. Trong quá trình thực hiện đề tài sẽ không thể tránh những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý của thầy cô để đề tài hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! An Giang, tháng 04 năm 2011 Sinh viên thực hiện Trần Thị Vàng i MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh sách hình iv Danh sách bảng v Danh sách từ viết tắt vi Chương 1: GIỚI THIỆU 1 Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2 2.1. Tổng quan ngành chế biến thủy sản 2 2.1.1. Sự phát triển thủy sản ở Việt Nam và An Giang 2 2.1.2. Đặc trưng nước thải chế biến thủy sản 3 2.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá độ ô nhiễm nước thải 3 2.2.1. Nhiệt độ nước thải 3 2.2.2. Cặn lơ lửng (SS) 4 2.2.3. pH 4 2.2.4. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD 5 ) 4 2.2.5. Nhu cầu oxy hóa học (COD) 4 2.2.6. Oxy hòa tan (DO) 4 2.2.7. Hợp chất Nitơ và photpho 5 2.3. Phương pháp XLNT bằng bể aerotank với bùn hoạt tính 5 2.3.1. Bùn hoạt tính 5 2.3.2. Quá trình xử lý 6 2.4. Phân loại bể aerotank 7 2.4.1. Aerotank truyền thống 7 2.4.2. Bể aerotank có ngăn tiếp xúc với bùn hoạt tính đã ổn định 8 2.4.3. Bể aerotank làm thoáng kéo dài 9 2.4.4. Bể aerotank khuấy trộn hoàn chỉnh 10 2.4.5. Bể aerotank hoạt động theo mẻ (SBR) 11 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1. Đối tượng nghiên cứu 14 3.2. Thời gian nghiên cứu 14 3.3. Mục tiêu nghiên cứu 14 3.4. Nội dung nghiên cứu 14 3.5. Phương tiện và vật liệu nghiên cứu 15 3.6. Phương pháp nghiên cứu 15 3.6.1. Phương pháp thu mẫu 15 ii a) Vị trí lấy mẫu 16 b) Cách bảo quản mẫu 16 3.6.2. Xây dựng mô hình 17 a) Thiết kế mô hình 17 b) Chuẩn bị vật liệu xây dựng mô hình 18 c) Mô hình thí nghiệm 18 3.6.3. Cách tiến hành thí nghiệm 19 3.6.4. Phương pháp phân tích 20 3.6.5. Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1. Kết quả thiết kế và xây dựng mô hình 22 4.1.1. Kết quả thiết kế 22 4.1.2. Kết quả xây dựng 22 4.2. Kết quả quá trình thí nghiệm 23 4.2.1. Kết quả phân tích nước thải đầu vào và bùn hoạt tính 23 a) Nước thải đầu vào 23 b) Bùn hoạt tính 24 4.2.2. Hiệu suất xử lý nước thải 24 a). Thí nghiệm 1 (TN1): Nồng độ bùn 30% 24 b). Thí nghiệm 2 (TN2): Nồng độ bùn 40% 31 4.2.3. Nhận xét chung 36 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1. Kết luận 39 5.2. Kiến nghị 39 Tài liệu tham khảo Phụ lục iii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1: Sự phát triển ngành chế biến thủy sản Việt Nam và An Giang năm 2000 – 2009 2 Hình 2.2: Sơ đồ quá trình XLNT trong bể aerotank với bùn hoạt tính 7 Hình 2.3: Sơ đồ làm việc của bể aerotank truyền thống 7 Hình 2.4: Sơ đồ làm việc của bể aerotank có ngăn tiếp xúc 8 Hình 2.5: Sơ đồ làm việc của bể aerotank làm thoáng kéo dài 9 Hình 2.6: Sơ đồ làm việc của bể aerotank khuấy trộn hoàn chỉnh 10 Hình 2.7: Sơ đồ làm việc của bể aerotank hoạt động theo mẻ 11 Hình 3.1: Hệ thống XLNT của Công ty Cổ phần Việt An 16 Hình 3.2: Mô hình bể SBR dự kiến xây dựng 18 Hình 4.1: Mô hình bể SBR 22 Hình 4.2: Sự thay đổi SS theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 30 25 Hình 4.3: Sự thay đổi COD theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 30% 27 Hình 4.4: Sự thay đổi BOD 5 theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 30% 28 Hình 4.5: Sự thay đổi N - NH 4 + theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 30% 29 Hình 4.6: Sự thay đổi PO 4 3- theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 30% 30 Hình 4.7: Sự thay đổi SS theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 40% 31 Hình 4.8: Sự thay đổi COD theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 40% 32 Hình 4.9: Sự thay đổi BOD 5 theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 40% 34 Hình 4.10: Sự thay đổi N - NH 4 + theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 40% 35 Hình 4.11: Sự thay đổi PO 4 3- theo thời gian của 2 bể ở nồng độ bùn 40% 36 Hình 4.12: Hiệu suất xử lý SS, COD, BOD 5 , N - NH 4 + , PO 4 3- của 2 thí nghiệm37 iv DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1: Đặc trưng nước thải chế biến thủy sản 3 Bảng 2.2: Quần thể vi khuẩn trong bùn hoạt tính 6 Bảng 2.3: Các chỉ tiêu thiết kế hệ aerotank hoạt động theo mẻ (SBR) 13 Bảng 3.1: Thời gian nghiên cứu 14 Bảng 3.2: Phương thức bảo quản mẫu và thời gian tồn trữ 17 Bảng 3.3: Một số công thức tính toán mô hình 17 Bảng 3.4: Vật liệu làm mô hình 18 Bảng 3.5: Các thông số và phương pháp phân tích 20 Bảng 4.1: Kết quả tính toán bể SBR 22 Bảng 4.2: Thành phần và tính chất nước thải đầu vào 23 Bảng 4.3: Hiệu suất xử lý SS theo thời gian 24 Bảng 4.4: Hiệu suất xử lý COD theo thời gian 26 Bảng 4.5: Hiệu suất xử lý BOD 5 theo thời gian 27 Bảng 4.6: Hiệu suất xử lý N - NH 4 + theo thời gian 29 Bảng 4.7: Hiệu suất xử lý PO 4 3- theo thời gian 30 Bảng 4.8: Hiệu suất xử lý SS theo thời gian 31 Bảng 4.9: Hiệu suất xử lý COD theo thời gian 32 Bảng 4.10: Hiệu suất xử lý BOD 5 theo thời gian 33 Bảng 4.11: Hiệu suất xử lý N - NH 4 + theo thời gian 34 Bảng 4.12: Hiệu suất xử lý PO 4 3- theo thời gian 35 v vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt BOD Biochemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy Sinh hóa COD Chemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy Hóa học DO Dissolved Oxygen Oxy hòa tan SS Suspended solids Chất rắn lơ lửng SBR Sequencing Batch Reactor Bể aerotank hoạt động theo mẻ TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam XLNT VSV Xử lý nước thải Vi sinh vật PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số phương pháp phân tích mẫu nước thải  Phương pháp xác định pH – Xác định bằng giấy chỉ thị pH Dùng đũa khuấy nhúng vào dung dịch muốn đo pH, chấm lên mẫu giấy chỉ thị. Quan sát màu trên mẫu giấy và so sánh với thang màu chuẩn, ghi nhận giá trị pH của mẫu nước.  Phương pháp xác định SS - Phương pháp trọng lượng 1. Nguyên tắc: - Mẫu đã lắc trộn đều lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh đã biết trước khối lượng. - Sấy giấy lọc đã có cặn đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 103 0 C – 105 0 C. - Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng có trong mẫu 2. Thiết bị và hóa chất: - Thiết bị, dụng cụ: Tủ sấy, cân phân tích, bộ lọc chân không (bơm hút chân không, bình tam giác, phểu lọc). - Hóa chất: Giấy lọc sợi thủy tinh – 47mm. 3. Cách phân tích: - Chuẩn bị giấy lọc: + Sấy giấy lọc ban đầu ở 103 0 C – 105 0 C trong 1 giờ. + Làm nguội trong bình hút ẩm 20 phút. + Cân và ghi lại trong lượng m 0 (g). - Lọc mẫu: + Lắc kỹ mẫu, đong một thể tích V (ml)(V lấy sao cho lượng chất rắn giữ lại trong khoảng 2,5 - 200 mg). + Lọc mẫu qua giấy lọc đã chuẩn bị. + Sấy giấy lọc và cặn đã được lọc ở 103 0 C – 105 0 C trong 1 giờ. + Làm nguội trong bình hút ẩm 20 phút. + Cân và ghi lại trọng lượng m 1 (g). 4. Tính toán: X (mg/l) = [...]... mẫu - Nước thải thủy sản đầu vào mô hình: Thu tại ống xả nước thải từ bể tuyển nổi sang bể aerotank của hệ thống XLNT thủy sản Công ty Cổ phần Việt An - Bùn hoạt tính: Thu tại ống xả bùn hoàn lưu từ bể lắng cuối về bể aerotank của hệ thống XLNT thủy sản Công ty Cổ phần Việt An - Nước đầu ra của mô hình: Thu phần nước trong sau khi lắng trong ống đong 30 phút Hình sau đây thể hiện vị trí lấy nước thải. .. thống xử lý nước thải thủy sản gồm nhiều giai đoạn xử lý khác nhau như tách mỡ, lắng, xử lý sinh học, khử trùng Trong đó xử lý sinh học là giai đoạn xử lý chính quyết định mức độ sạch của nước thải đầu ra trong hệ thống xử lý nước thải Bể aerotank là công trình xử lý sinh học hiếu khí đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay Vì vậy, đề tài xây dựng mô hình bể aerotank hoạt động theo mẻ (SBR) xử lý nước thải. .. lắng (Trịnh Xuân Lai, 2000) 2.4.5 Bể aerotank hoạt động theo mẻ (SBR) Để xử lý nước thải bể aerotank hoạt động theo mẻ (SBR) được thực hiện theo 5 giai đoạn kế tiếp nhau Sơ đồ làm việc của bể aerotank hoạt động theo mẻ xem hình 2.7 Hình 2.7: Sơ đồ làm việc của bể aerotank hoạt động theo mẻ (Nguồn: Trịnh Xuân Lai, 2000) GVHD: Th.s Trần Thị Hồng Ngọc SVTH: Trần Thị Vàng – DMT072067 11 Khóa luận tốt nghiệp... thải và bùn hoạt tính trong hệ thống XLNT Công ty Cổ phần Việt An Nước thải Hố gom Bể điều hòa Bể tuyển nổi Nước thải Bể aerotank Bùn hoàn lưu Bể lắng Bể chứa bùn Bể khử trùng Nước sau xử lý Hình 3.1: Hệ thống XLNT của Công ty Cổ phần Việt An b) Cách bảo quản mẫu Cách bảo quản mẫu nước theo chỉ tiêu phân tích được trình bài theo bảng sau đây: GVHD: Th.s Trần Thị Hồng Ngọc SVTH: Trần Thị Vàng – DMT072067... 2.4 Phân loại bể aerotank 2.4.1 Bể aerotank truyền thống Sơ đồ vận hành của bể aerotank truyền thống xem hình 2.3 Nước thải vào Xả nước ra Bể Aerotank Bể lắng đợt 1 Bể lắng đợt 2 Tuần hoàn bùn hoạt tính Xả bùn tươi Đồng hồ đo lưu lượng Xả bùn hoạt tính thừa Hình 2.3: Sơ đồ làm việc của bể aerotank truyền thống (Nguồn: Trịnh Xuân Lai, 2000) Nước thải sau bể lắng đợt 1 được trộn đều với bùn hoạt tính tuần... kế bể aerotank hoạt động theo mẻ SBR, không cần xây dựng bể điều hòa lưu lượng và chất lượng, không cần xây dựng bể lắng đợt 1 và bể lắng đợt 2 Nước thải chỉ cần qua song chắn rác, bể lắng cát và tách dầu mỡ nếu cần, rồi nạp thẳng vào bể Số lượng bể, thời gian nạp vào từng bể phụ thuộc vào công suất và sự dao động theo giờ của lưu lượng nước thải do người thiết kế tính toán để quyết định BOD5 của nước. .. nước thải Lượng oxy Cung cấp đủ cho quá trình oxy hóa chất hữu cơ và quá trình nitrat hóa như đối với các aerotank truyền thống Nguồn: Trần Đức Hạ, 2006 GVHD: Th.s Trần Thị Hồng Ngọc SVTH: Trần Thị Vàng – DMT072067 13 Khóa luận tốt nghiệp DH8MT Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Nước thải thủy sản của công ty Cổ phần Việt An - Bể aerotank hoạt động theo mẻ (SBR –. .. vị thể tích theo BOD5 cho cả 2 ngăn La = 450 g/1m3 ngày - Lượng không khí cấp vào: + Bể sâu 3,7 m là 170 m3/1kg BOD + Bể sâu 4,6 m là 140 m3/1kg BOD 2.4.3 Bể aerotank làm thoáng kéo dài Lưới chắn rác Nước thải vào Bể Aerotank làm thoáng kéo dài 20 – 30 giờ lưu nước trong bể Bể lắng đợt 2 Xả nước ra Tuần hoàn bùn hoạt tính Định kỳ xả bùn hoạt tính thừa Hình 2.5: Sơ đồ làm việc của bể aerotank làm thoáng... trên hình 2.2 GVHD: Th.s Trần Thị Hồng Ngọc SVTH: Trần Thị Vàng – DMT072067 6 Khóa luận tốt nghiệp DH8MT Bể aerotank Nước thải Tổng hợp Chất hữu cơ + bùn hoạt tính + o2 (C, O, H, N, S, P) Bùn hoạt tính tuần hoàn Thủy phân –oxy hóa Tăng sinh khối bùn hoạt tính CO2, H2O, NO3SO42-, PO43- Cấp oxy Bể lắng đợt 2 Nước thải sau xử lý Bùn hoạt tính dư Hình 2.2: Sơ đồ quá trình XLNT trong bể aerotank với bùn hoạt. .. triển sản lượng thủy sản Việt Nam và An Giang năm 2000 – 2009: Hình 2.1: Sự phát triển sản lượng thủy sản Việt Nam và An Giang năm 2000 –2 009 (Nguồn: website của Tổng cục Thống kê Việt Nam: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=390&idmid=3&ItemID=9959) GVHD: Th.s Trần Thị Hồng Ngọc SVTH: Trần Thị Vàng – DMT072067 2 Khóa luận tốt nghiệp DH8MT 2.1.2 Đặt trưng nước thải chế biến thủy sản Thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỂ AEROTANK HOẠT ĐỘNG THEO MẺ (SBR – SEQUENCING BATCH REACTOR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN, XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỂ AEROTANK HOẠT ĐỘNG THEO MẺ (SBR – SEQUENCING BATCH REACTOR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN, XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỂ AEROTANK HOẠT ĐỘNG THEO MẺ (SBR – SEQUENCING BATCH REACTOR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn