Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012

57 582 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015, 21:32

ĐẶT VẤN ĐỀ Tai nạn thương tích (TNTT) là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên toàn cầu. Hiện nay trên thế giới, tình hình tai nạn thương tích đang ngày là một vấn đề nan giải không chỉ riêng đối với các nước đang phát triển mà còn là cả vấn đề của mọi quốc gia, đòi hỏi toàn thế giới cần phải chung tay hành động để thực hiện công tác phòng chống TNTT. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hàng năm có khoảng 5 triệu người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến TNTT, chiếm tới 9% tỷ lệ tử vong toàn cầu. Phòng chống TNTT cũng được đề cập đến trong nhiều chương trình nghị sự cũng như mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới[13]. Tại Việt Nam, TNTT cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách, công tác về tuyên truyền, giám sát, đào tạo nhân lực, mô hình phòng chống TNTT …đạt được những kết quả nhất định nhưng tình hình TNTT vẫn rất phức tạp. Theo thống kê của ngành Y tế, trung bình hàng năm có đến 34.000 trường hợp tử vong do TNTT, chiếm 11-12% tổng số tử vong. Trong đó tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp mắc và tử vong. Đặc biệt nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc và tử vong khá cao là nhóm tuổi 15-19. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông thì còn có các nguyên nhân khác cũng rất quan trọng như: ngộ độc, bỏng, chết đuối, điện giật…[2]. Tuy vậy, thực trạng tử vong này chỉ là phần nổi của tảng băng gánh nặng bệnh tật do TNTT. Hàng năm vẫn có hàng nghìn người phải nhập viện, phải chịu hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý hay thậm chí là những khuyết tật suốt đời. Ngoài ra TNTT sẽ làm mất đi cơ hội việc làm cũng như tạo thu nhập và góp phần đẩyhọ vào cuộc sống đói nghèo. Đó không chỉ là gánh nặng của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là gánh nặng của toàn thể cộng đồng, xã hội. Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là một xã bao gồm 8420 nhân khẩu, 1952 nóc nhà trải dài trên địa bàn 4km có quốc lộ 21A và sông Đáy đi qua. Đây là một xã trọng điểm của tỉnh, được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và phát triển kinh tế. Trên địa bàn xã có trên 100 cơ sở kinh doanh ăn uống, có khu công nghiệp với trên 20 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác đá. Cùng với chuyển mình mạnh về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện song việc nhận thức, hiểu biết về TNTT của người dân địa phương vẫn còn hạn chế. Tuy chính quyền và y tế địa phương đã có nhiều chính sách, biện pháp nhằm nâng cao kiến thức, hành vi của người dân để phòng chống TNTT nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Nhận thấy TNTT là một trong những vấn đề bức thiết, ưu tiên hàng đầu của xã, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012” với các mục tiêu: 1.Mô tả thực trạng tai nạn thương tích của người dân tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012. 2.Mô tả thực trạng kiến thức và hành vi của người dân về tai nạn thương tích tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012. B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI VIN O TO Y HC D PHềNG V Y T CễNG CNG B MễN DCH T HC *** MC NG TUN THựC TRạNG KIếN THứC Và HàNH VI Về TAI NạNTHƯƠNG TíCH CủA NGƯờI DÂN Xã THI SƠN HUYệN KIM BảNG, TỉNH Hà NAM NĂM 2012 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y T CễNG CNG Khúa 2009-2013 H Ni 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI VIN O TO Y HC D PHềNG V Y T CễNG CNG B MễN DCH T HC *** MC NG TUN THựC TRạNG KIếN THứC Và HàNH VI Về TAI NạNTHƯƠNG TíCH CủA NGƯờI DÂN Xã THI SƠN HUYệN KIM BảNG, TỉNH Hà NAM NĂM 2012 Chuyờn ngnh: Y t Cụng cng KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y T CễNG CNG Khúa 2009-2013 Ngi hng dn khoa hc Ts. ng c Nhu H Ni - 2013 DANH MC T VIT TT BHL Bo h lao ng C - H Cao ng - i Hc CDC Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Hoa Kỳ) HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật HS - SV Học sinh – sinh viên NC Nghiên cứu PPS Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên với xác suất tỷ lệ với kích thước TNTN Tai nạn thương tích VMIS Điều tra liên trườn về chấn thương tại Việt Nam VSATLĐ Vệ sinh an toàn lao động WHO Tổ chức Y tế Thế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3    !   ""#$%&'(  ""$)#*   ""$+$'  #$%&' ,%- (./$0%$12345'67- CHƯƠNG 2 9 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 85'494%$6:$;'7< 85'497  8%$6:7 ;'7  !67=  #$#7   >#0%?&'$  @ABA  (1C$$D0%  EF$)"$$D  GHIJK0%  LM'0%NC0'0%  -8477 CHƯƠNG 3 16 KẾT QUẢ 16 8O49P'4%$6:7G  Q$)#$73P'4%$6:7 E Q$)3P'4%$6:7 - CHƯƠNG 4 33 BÀN LUẬN 33 (Q$)3R"$'$6KP'4%$6:7 KẾT LUẬN 36 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 1 DANH MỤC BẢNG >S!%$TU$VP'6;5 > SWX)' >S!%4%$6:5$T U$V >(S!%4%$6:5$T * >ESW9#$P'4%$6:73 ,$) >GSW6;T3,% $T*$V3BY >LSWZQ,$6K[$)\T >-SWZQ,$)\T ><SWZQ,$6K[$)\T&' $*$V >=SW$Q4PZQ, Z/4/$7] >S^Q,Z_>++&'$** > SW$;'4$% >S89$Q/'4/4 $% DANH MỤC BIỂU ĐỒ >94`SW6;5 >94` S!%*KP'6;5 >94`S!%3P'6;5  >94`(S)"4/BYP'6;5 >94`ES!% >94`GSWXI$)J5 >94`LSW6;46:T3, $) >94`-SW`$124% $6:74aT 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tai nạn thương tích (TNTT) là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên toàn cầu. Hiện nay trên thế giới, tình hình tai nạn thương tích đang ngày là một vấn đề nan giải không chỉ riêng đối với các nước đang phát triển mà còn là cả vấn đề của mọi quốc gia, đòi hỏi toàn thế giới cần phải chung tay hành động để thực hiện công tác phòng chống TNTT. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hàng năm có khoảng 5 triệu người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến TNTT, chiếm tới 9% tỷ lệ tử vong toàn cầu. Phòng chống TNTT cũng được đề cập đến trong nhiều chương trình nghị sự cũng như mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới[13]. Tại Việt Nam, TNTT cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách, công tác về tuyên truyền, giám sát, đào tạo nhân lực, mô hình phòng chống TNTT …đạt được những kết quả nhất định nhưng tình hình TNTT vẫn rất phức tạp. Theo thống kê của ngành Y tế, trung bình hàng năm có đến 34.000 trường hợp tử vong do TNTT, chiếm 11-12% tổng số tử vong. Trong đó tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp mắc và tử vong. Đặc biệt nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc và tử vong khá cao là nhóm tuổi 15-19. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông thì còn có các nguyên nhân khác cũng rất quan trọng như: ngộ độc, bỏng, chết đuối, điện giật…[2]. Tuy vậy, thực trạng tử vong này chỉ là phần nổi của tảng băng gánh nặng bệnh tật do TNTT. Hàng năm vẫn có hàng nghìn người phải nhập viện, phải chịu hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý hay thậm chí là những khuyết tật suốt đời. Ngoài ra TNTT sẽ làm mất đi cơ hội việc làm cũng như tạo thu nhập và góp phần đẩyhọ vào cuộc sống đói nghèo. Đó không chỉ là gánh nặng của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là gánh nặng của toàn thể cộng đồng, xã hội. Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là một xã bao gồm 8420 nhân khẩu, 1952 nóc nhà trải dài trên địa bàn 4km có quốc lộ 21A và sông Đáy đi qua. 2 Đây là một xã trọng điểm của tỉnh, được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và phát triển kinh tế. Trên địa bàn xã có trên 100 cơ sở kinh doanh ăn uống, có khu công nghiệp với trên 20 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác đá. Cùng với chuyển mình mạnh về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện song việc nhận thức, hiểu biết về TNTT của người dân địa phương vẫn còn hạn chế. Tuy chính quyền và y tế địa phương đã có nhiều chính sách, biện pháp nhằm nâng cao kiến thức, hành vi của người dân để phòng chống TNTT nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Nhận thấy TNTT là một trong những vấn đề bức thiết, ưu tiên hàng đầu của xã, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012” với các mục tiêu: 1. Mô tả thực trạng tai nạn thương tích của người dân tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012. 2. Mô tả thực trạng kiến thức và hành vi của người dân về tai nạn thương tích tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012. [...]... thơng tin về địa phương nghiên cứu 9 Hà Nam là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sơng Hồng Vi t Nam Phía bắc tỉnh tiếp giáp với Hà Nội, phía đơng giáp với tỉnh Hưng n và Thái Bình, phía nam giáp với tỉnh Ninh Bình, đơng nam giáp với Nam Định và phía tây giáp với tỉnh Hòa Bình Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh thuộc Hà Nội Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là một xã bao gồm 8420 nhân khẩu, 1952 nóc nhà nằm... tỷ lệ người bị tai nạn thương tích là 44,1%, tức có 86 trường hợp bị tai nạn thương tích trong tổng số 195 người đưuọc hỏi Trong khi đó tỷ lệ người khơng bị tai nạn thương tích là 55,9% Như vậy tỷ lệ người bị tai nạn thương tích trong số những người được hỏi còn khá cao 18 Bi ểu đồ 3.2: Phân bố giới tính của người bị TNTT Như trên chúng ta có 86 trường hợp bị tai nạn thương tích Trong số những người. .. tai nạn thương tích và tỷ lệ người đã được nghe là 84% Tuy vậy tỷ lệ người chưa được nghe về cách phòng chống tai nạn thương tích vẫn còn cao, chiếm khoảng 16% Điều đó sẽ ảnh hưởng khơng nhỏ tới kiến thức và hành vi của đối tượng nghiên cứu về tai nạn thương tích 28 Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ các nguồn thơng tin mà các đối tượng nghiên cứu đã nghe Trong số những người đã được nghe về cách phòng chống tai nạn. .. số những người bị tai nạn thương tích này có 58 người là nam và 28 người là nữ với tỷ lệ tương ứng là 67,4% và 32,6% Như vậy tỷ lệ nam bị tai nạn thương tích cao hơn rất nhiều so với nữ (nhiều gấp đơi) Đối tượng nam do thường là lao động chính trong nhà và làm những cơng vi c nặng nhọc, có nguy cơ bị tai nạn thương tích cao hơn so với nữ giới Bảng 3.1: Phân bố theo nhóm tuổi của người bị TNTT Nhóm... Có 60,4% người bị tai nạn thương tích trong nhóm tuổi 20-59 chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tuổi Nhóm tuổi 20-59 là nhóm thuộc độ tuổi lao động cho 19 nên tỷ lệ bị tai nạn thương tích sẽ cao hơn so với nhóm khác Đứng thứ hai về nhóm tuổi người bị tai nạn thương tích là nhóm tuổi 5-14 với tỷ lệ 14,0% người bị tai nạn thương tích Đây là độ tuổi học sinh cấp I và cấp II, đối tượng chưa nhận thức được... và đảm bảo điều tra vi n thực hiện theo đúng chỉ dẫn Giám sát vi n sẽ phải làm vi c chặt chẽ với điều phối vi n và điều tra vi n để đảm bảo chất lượng nghiên cứu Sẽ là lý tưởng nếu giám sát vi n là những người có kinh nghiệm làm vi c thực địa trong những cuộc điều tra được tiến hành tốt - Nhóm điều tra gồm các thành vi n được lựa chọn và tập huấn về phương pháp thu thập số liệu - Ngồi ra giám sát vi n... ra giám sát vi n và điều tra vi n cần có  Nhanh nhẹn, đọc và vi t thành thạo  Sẵn sàng thực hiện chính xác như các chỉ dẫn  Lịch sự và có thể thiết lập quan hệ tốt với đối tương phỏng vấn  Thành thạo khơng chỉ ngơn ngữ địa phương mà cả ngơn ngữ phổ thơng (điều này rất quan trọng đối với giám sát vi n) - Q trình điều tra diễn ra trong 5 buổi tại xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Các đối tượng... tử vong hàng đầu TNTT là một vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Vi t Nam và đã được ghi nhận trước đây trong cuộc điều tra quốc gia đầu tiên về TNTT (Điều tra cơ bản tình hình chấn thương tại Vi t Nam) do trường Đại học Y tế cơng cộng và các đối tác thuộc Mạng lưới Nghiên cứu y tế cơng cộng Vi t Nam thực hiện vào năm 2002 Báo cáo của nghiên cứu cũng cho thấy chấn thương đang trở thành ngun nhân hàng đầu... bị tai nạn thương tích ở các nơi như trường học, mặt nước… 23 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ xử trí khi bị TNTT Như vậy khi xảy ra tai nạn thương tích, mọi người chủ yếu đã có ý thức khi có xử trí (sơ cứu – cấp cứu – điều trị) Nếu có điều trị thì chủ yếu do trạm y tế xã thực hiện hoặc bệnh vi n huyện, một số ít do thầy lang chữa, và do bệnh vi n tỉnh thực hiện Khơng có trường hợp nào nặng phải chuyển lên bệnh vi n... nội dung về phòng tránh tai nạn thương tích ở đây là: phòng tránh tai nạn thương tích, đội mũ bảo hiểm, khơng uống rượu bia, dung đồ bảo hộ lao động, giám sát trẻ 1-5 tuổi Như vậy tổng số người chọn mức độ được của cả 5 nội dung phòng tránh tai nạn thương tích là 116 người, chiếm 59,5% Có 38 người chọn mức 26 độ có thể được của cả 5 nội dung, tương đương với tỷ lệ là 19,5% Chỉ có 1,5% số người chọn . tả thực trạng tai nạn thương tích của người dân tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012. 2. Mô tả thực trạng kiến thức và hành vi của người dân về tai nạn thương tích tại xã Thi Sơn,. thiết, ưu tiên hàng đầu của xã, chúng tôi tiến hành nghiên cứu Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012 với các mục. H NI VIN O TO Y HC D PHềNG V Y T CễNG CNG B MễN DCH T HC *** MC NG TUN THựC TRạNG KIếN THứC Và HàNH VI Về TAI NạNTHƯƠNG TíCH CủA NGƯờI DÂN Xã THI SƠN HUYệN KIM BảNG, TỉNH Hà NAM NĂM 2012 KHểA
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012, Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012, Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay