giáo trình môn kinh tế công cộng

23 168 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015, 20:33

Bộ môn Kinh tế công cộng MỤC LỤC   !"!#! $"%&"!& '"!#!( ')*!'++,-'++. /012!3456 '++,7'++6 38!9:&%&2!5'++,7'++6 /8!9:&!36 '$;%&5<!=  ""= '3><5?@2#,&A+ '/8!9:&!3 ''$;%&5<!' ' "" 3B)$)7CD!"!4EF!?GGH&0!G&*!I))JK /8!9:&!3.7( '$;%&5<!. /0124&L!!M"!45'+7'+'+6  N4OAP*!;Q<!R"S$)7CDTI)/6 '+7'+'+6 ' N#5?@'+ $U)VWX' Lớp KTE407.3_LT Page  Bộ môn Kinh tế công cộng LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, đã có rất nhiều môn khoa học nghiên cứu về các vấn đề kinh tế, song mỗi môn khoa học lại có những đối tượng và mục đích nghiên cứu khác nhau. Nếu như kinh tế vi mô nghiên cứu cách thức các cá nhân ra quyết định và tương tác với nhau trên các thị trường đơn lẻ thì kinh tế vĩ mô lại xem xét sự vận động của tổng thế nền kinh tế. Kinh tế phát triển nghiên cứu các nguyên lý phát triển kinh tế và vận dụng trong điều kiện kém phát triển còn kinh tế môi trường nghiên cứu kinh tế trong mối quan hệ gắn bó với môi trường. Riêng kinh tế công cộng đi sâu nghiên cứu vai trò của chính phủ trong nền kinh tế, cách thức can thiệp của chính phủ và phương pháp đánh giá những tác động của những chính sách đó tới nền kinh tế. Trước đây, khi nước ta duy trì cơ chế tập trung dân chủ thì mỗi chính sách của Nhà nước đều có tác động trực tiếp và sâu sắc tới đời sống kinh tế. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước thì vai trò của chính phủ ngày càng được khẳng định, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Ngay từ đầu, Đảng và Nhà nước ta đã xác định, xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhằm hướng tới mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn đạt được mục tiêu này, trước hết phải xóa bỏ được nghèo đói và lạc hậu, mà để làm được điều đó, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang chập chững những bước đi trên hành trình đổi mới, chúng ta cần nhìn nhận thực trạng của nghèo đói đúng về bản chất và xem xét nó dựa trên những bối cảnh mới. Bởi vậy, chúng em quyết định chọn đề tài nghiên cứu là “Đánh giá một số chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và đề xuất”. Bài tiểu luận này được chia làm ba phần lớn.Phần mở đầu là vài nét về tình trạng đói nghèo ở Việt Nam.Phần hai đề cập tới các chính sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ trong giai đoạn 2006 –2010. Phần cuối là một số đề xuất cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Lớp KTE407.3_LT Page ' Bộ môn Kinh tế công cộng Chương I: Vài nét về tình trạng đói nghèo ở Việt Nam 1. Đói nghèo và các thước đo 1.1 Khái quát chung về đói nghèo Đói nghèo đã và đang là một vấn đề đáng lo ngại với toàn thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng. Nhà kinh tế học Samuel Johnson đã từng nói : “Nghèo đói là kẻ thù rất lớn đối với hạnh phúc của con người, nó chắc chắn tiêu diệt tự do, phá hủy những đức tính tốt đẹp và khiến mọi ước vọng của con người đều trở nên khó khăn”. Hội nghị chống đói nghèo khu vực châu Á - Thái Bình Dương do ESCAP tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan (9/1993) cũng đưa ra định nghĩa chung về nghèo đói: “Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của địa phương”.Định nghĩa này đang được nhiều quốc gia sử dụng trong đó có Việt Nam.Cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa hoàn chỉnh và chính xác nhất về đói nghèo, nhưng có thể chỉ ra những khía cạnh chủ yếu của đói nghèo đó là: thiếu thu nhập, thiếu nước sạch, thiếu phương tiện chăm sóc sức khỏe, và thiếu sự bảo vệ chống lại các cú sốc có hại. Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 thì ở khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập bình quân dưới 200.000 đồng/người/tháng là hộ nghèo, ở khu vực thành thị những hộ có thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo. Chuẩn nghèo của thế giới hiện nay là thu nhập bình quân 1,25 USD/người/ngày (tương đương với 780.000 đồng/người/tháng); chuẩn nghèo của châu Á là 1,35 USD/người/ngày (842.000 đồng/ người/tháng) – tính theo tỉ giá hiện hành 1USD=20.800VND. Như vậy là chuẩn nghèo của Việt Nam đang thấp hơn chuẩn nghèo thế giới và khu vực rất nhiều.Đứng trước thực trạng này, những người hoạch định chính sách càng cần nắm rõ tình hình đói nghèo trong nước để đưa ra những chính sách phù Lớp KTE407.3_LT Page  Bộ môn Kinh tế công cộng hợp với thực tiễn. Vậy có những công cụ nào hỗ trợ họ trong việc đo lường mức độ nghèo của người dân, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần 2: các thước đo đói nghèo 1.2 Các thước đo đói nghèo Để hiểu các thước đo đói nghèo, trước hết chúng ta cần hiểu ngưỡng nghèo là gì. Đây là ranh giới để phân biệt người nghèo và người không nghèo. Ngưỡng nghèo được chia ra làm hai loại là ngưỡng nghèo tuyệt đối và ngưỡng nghèo tương đối.Ngưỡng nghèo tuyệt đối là mức sống được xem là tối thiểu cần thiết để cá nhân hoặc hộ gia đình có thể tồn tại khỏe mạnh. Ngưỡng nghèo tương đối là ranh giới giữa thu nhập dùng để phản ánh tình trạng của một bộ phận dân cư sống dưới mức trung bình của cộng đồng. Sau khi tính toán được ngưỡng nghèo, có thể tính toán một số thước đo để mô tả quy mô, độ sâu và độ nghiêm trọng của đói nghèo. Ba thước đo thông dụng nhất đó là: chỉ số đếm đầu, khoảng nghèo và bình phương khoảng nghèo a. Chỉ số đếm đầu ( Headcount index) HI = H/N Trong đó : H: số người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo ( người nghèo) N: tổng số dân Chỉ số này cho biết quy mô đói nghèo của một quốc gia, tuy nhiên nó còn nhiều mặt hạn chế. Thứ nhất, việc xác định ngưỡng nghèo của các quốc gia là không thống nhất (tùy thuộc vào điều kiện của từng quốc gia). Thứ hai, chỉ số này chưa phản ánh được mức độ, bản chất và nguồn gốc của đói nghèo. Bởi vậy nếu chỉ sử dụng thước đo này, chính phủ sẽ chỉ quan tâm tới việc làm sao đưa những người ở dưới ngưỡng nghèo lên để cải thiện chỉ số này chứ không chú ý tới việc xóa bỏ nguồn gốc của sự nghèo đói. Như vậy thì chính sách đó chỉ có tác dụng trong ngắn hạn và không thể cải thiện đời sống người nghèo triệt để. Lớp KTE407.3_LT Page ( Bộ môn Kinh tế công cộng b. Khoảng nghèo ( Poverty gap) Khoảng nghèo là tổng các mức thiếu hụt của tất cả người nghèo trong nền kình tế NPG =1/N Công thức trên giúp Nhà nước biết được sự thiếu hụt trong chi tiêu của các hộ nghèo so với ngưỡng nghèo, nó cho biết chi phí tối thiểu để đưa tất cả người nghèo lên mức sống ngang bằng với ngưỡng nghèo. Như vậy thước đo này cho thấy quy mô sự nghèo đói của một quốc gia. c. Bình phương khoảng nghèo P = 1/N Chỉ số này thể hiện mức độ nghiêm trọng của đói nghèo vì nó đã làm tăng trọng số cho những nhóm người có khoảng nghèo lớn hơn trong số những người nghèo Kết luận: ba thước đo trên chỉ mới tập trung đo lường sự thiếu thốn về vật chất của người nghèo. Có những người có tiền nhưng không được sử dụng nước sạch để dùng trong sinh hoạt, hoặc không được khám chữa bệnh ở những cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện chăm sóc sức khỏe, hay không được đảm bảo về công việc….cũng được xếp vào là người nghèo. Tuy nhiên 3 chỉ số trên không thể hiện được những vấn đề này bởi đây chỉ là những thước đo định lượng. Bởi thế nhà nước cần quan tâm tới cả những thước đo định tính để có thể đưa ra những chính sách nhạy bén, chính xác và có hiệu quả cao đối với người nghèo. 2. Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 Trong những năm gần đây Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia thức hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.Vấn đề giải quyết nghèo đói đã được đặt ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã được bắt đầu ngay từ khi xuất hiện xu hướng Lớp KTE407.3_LT Page . Bộ môn Kinh tế công cộng phân hoá trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.Tuy quy mô đói nghèo toàn quốc giảm rõ rệt nhưng thực trạng cho thấy thực trạng nghèo đói vẫn đang là vấn đề bức xúc nhất hiện nay. Cùng với sự nghiệp đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa cũng như các yếu tố chủ quan khác đã làm cho sự phát triển không đồng đều giữa các nhóm dân cư dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo ngày một sâu sắc. Theo số liệu của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, vào năm 2004 chỉ số nghèo tổng hợp( HPI) của Việt Nam xếp hạng 41 trên 95 nước. Cũng theo số liệu của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, vào năm 2002 tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc gia của Việt Nam là 12.9%, theo chuẩn thế giới là 29% và tỷ lệ nghèo lương thực (%số hộ nghèo ước lượng năm 2002) là 10.87%. UNDP cho rằng mặc dù Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và kết quả rất ấn tượng giảm tỷ lệ nghèo, song vẫn còn tồn tại tình trạng nghèo cùng cực ở một số vùng. Để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), Việt Nam cần phải giải quyết tình trạng nghèo cùng cực. Cho đến năm 2009, theo chuẩn nghèo trên, cả nước Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu hộ nghèo, đạt tỷ lệ 11% dân số. Tuy nhiên, trên diễn đàn Quốc hội Việt Nam, rất nhiều đại biểu cho rằng tỷ lệ hộ nghèo giảm không phản ánh thực chất vì số người nghèo trong xã hội không giảm, thậm chí còn tăng do tác động của lạm phát (khoảng 40% kể từ khi ban hành chuẩn nghèo đến nay) và do là suy giảm kinh tế. Chuẩn nghèo quốc gia của Việt Nam hiện nay là gồm những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đến 260.000 đồng/người/tháng. Mặc dù vậy, nhiều hộ gia đình vừa thoát nghèo vẫn rất dễ rớt trở lại vào cảnh nghèo đói. Trong thập kỷ tới đây nỗ lực của Việt Nam trong việc hội nhập với nền kinh tế toàn cầu sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho sự tăng trưởng, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với sự nghiệp giảm nghèo. Lớp KTE407.3_LT Page , Bộ môn Kinh tế công cộng Dưới đây là một vài số liệu thống kê năm 2006-2008 của Việt Nam( bởi những số liệu của năm 2010 vẫn chưa được thống kê) Chỉ tiêu 2006 2008 Nhân khẩu bình quân 4,24 4,12 Tỉ lệ trẻ trên 10t biết chữ 93,1% 93,1% Thu nhập bình quân 1ng/1 tháng 636.000VND 995.000VND Tỉ lệ nghèo 16% 14,5% Tỉ lệ trẻ em nghèo 30.7% 28.9% Như vậy có thể thấy sau một thời gian thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010, đã có những dấu hiệu khả quan về tình trạng đói nghèo so với giai đoạn trước đó.Năm 2010, Chương trình 135 giai đoạn 2 kết thúc, các mục tiêu cơ bản đã đạt được: giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30% và tăng thu nhập lên 3,5 triệu đồng/hộ/năm góp phần tạo nên diện mạo mới về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Những kết quả đó được Chính phủ và cộng đồng quốc tế ghi nhận của mô hình giảm nghèo ở Việt Nam.Tuy nhiên, thực tế kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa của nước ta hiện còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hàng hoá, công nghiệp. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được nhựa hoá, bê tông xi măng chưa cao, mới đạt 19%, bằng hơn 60% chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược toàn diện về xoá đói giảm nghèo. Trên đây chỉ là những đánh giá tổng quan về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010.Để có cái nhìn cụ thể hơn, chúng ta hãy cũng tìm hiểu những chính sách cụ thể mà nhà nước đã áp dụng, nội dung và những kết quả mà những chính sách đó đã đạt được. Lớp KTE407.3_LT Page Y Bộ môn Kinh tế công cộng Chương II: Một số chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010 1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được tổ chức theo từng giai đoạn 5 năm. Chương trình nục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 được thực hiện theo quyết định 20/2007/QĐ-TTg. Đối tượng hướng đến của chương trình là người nghèo, hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo; ưu tiên đối tượng hộ nghèo mà chủ hộ là phụ nữ, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội (người già, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt) với các chính sách, dự án, hoạt động chủ yếu sau:  Nhóm dự án, chính sách phát triển sản xuất, tăng thu nhập  Nhóm chính sách tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội  Nhóm dự án nâng cao năng lực và nhận thức: 1.1 Mục tiêu chương trình a. Mục tiêu tổng quát Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo, tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá giả; cải thiện một bước điều kiện sống và sản xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10 - 11% năm 2010 (trong 5 năm giảm 50% số hộ nghèo); - Thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 1, 45 lần so với năm 2005. Lớp KTE407.3_LT Page 6 Bộ môn Kinh tế công cộng - Phấn đấu 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 1.2 Kết quả đạt được Trong 5 năm ước tính có khoảng 6,2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, mức vay bình quân 7-8 triệu đồng/lượt/hộ; triển khai 30.000 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật; xây dựng 8.500 mô hình trình diễn và hội nghị đầu bờ với 3,7 triệu lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn; ước thực hiện 4 năm (2007-2010) có khoảng 150.000 lao động nghèo được đào tạo nghề miễn phí, trong đó trên 60% đã tìm được việc làm, tự tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập để giảm nghèo; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã được triển khai nhân rộng ở 218 xã thuộc 35 tỉnh, tổng số hộ tham gia mô hình là 27.566 hộ, trong đó 77% là hộ nghèo (21.329 hộ), sau mỗi năm thực hiện mô hình, số hộ nghèo tham gia mô hình đã tạo được thêm việc làm (tăng khoảng 15% ngày công); đã có khoảng 2.500 công trình hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư ở 273 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, hải đảo (bình quân 9,15 công trình/xã); 52 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 8 triệu lượt người học sinh nghèo được miễn giảm học phí, 2,8 triệu lượt học sinh nghèo được hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 140 ngàn lượt cán bộ giảm nghèo cơ sở; ước 5 năm có khoảng 500 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, đạt 100% kế hoạch 5 năm, và đến nay đã có 17 tỉnh, thành phố, 306 quận, huyện và 5.931 xã, phường, thị trấn được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao “Bằng ghi công” hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo. 1.3 Đánh giá So sánh kết quả đạt được của chương trình so với mục tiêu đề ra ban đầu chúng ta có thể thấy việc thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau Có khoảng 6,2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn so với mục tiêu đề ra là 6 triệu lượt, đạt 103.3% kế hoạch, vượt chỉ tiêu 3.3% Lớp KTE407.3_LT Page = Bộ môn Kinh tế công cộng Đã chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn làm ăn cho 3, 7 triệu lượt người nghèo so với mức kế hoạch là 4,2 triệu lượt, chỉ bằng 88% kế hoạch 150.000 lao động nghèo được đào tạo nghề miễn phí, đạt 100% kế hoạch 8 triệu lượt học sinh nghèo được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường trong tổng số 19 triệu lượt học sinh cần miễn, giảm, chỉ đạt 42,1% kế hoạch 140 ngàn lượt cán bộ giảm nghèo cơ sở được tham gia tổ chức tập huấn nâng cao năng lực so với chỉ tiêu đề ra là 161, 5 ngàn lượt, chỉ đạt 86, 7% kế hoạch 100% số nhà tạm đã được xóa bỏ, 500.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở Như vậy, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Dù các cơ quan ban ngành, các cấp cơ sở đã có nhiều nỗ lực thực hiện chương trình song kết quả đạt được chưa thực sự khả quan. Một số chỉ tiêu đã được hoàn thành song vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Dù có những hạn chế như vậy, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 nhìn chung đã có tác động tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ nghèo trên phạm vi cả nước giai đoạn 2006-2010. 2. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo Trong những năm vừa qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo nhưng kết quả giảm nghèo chưa thật vững chắc, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, các nhóm dân cư chưa được thu hẹp đặc biệt là những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động- thương binh và Xã hội đến cuối năm 2006, cả nước có 61 huyện, gồm 797 xã và thị trấn thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Mặc dù Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách và dành nhiều nguồn lực để ưu tiên phát triển vùng này song mức độ chuyển đổi còn chậm, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 3,5 lần bình quân cả nước. Và để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, tại phiên họp ngày 18/11/2008,Chính phủ đã thảo luận và quyết định triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện thuộc 20 tỉnh có số hộ nghèo trên Lớp KTE407.3_LT Page + [...]... xây dựng 12.646 công trình cơ sở hạ tầng (đường giao thông 3.375 công trình, thủy lợi 2.393 công trình, trường học 2.478 công trình, nước sinh hoạt 1.573 công trình, điện 995 công trình, chợ 367 công trình, trạm y tế 489 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng 976 công trình) ;  Bố trí 576,16 tỷ đồng để tập huấn đào tạo cho cán bộ các cấp về kiến thức quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, đào tạo nghề... đảo các nước đang trong quá trình phấn đấu giảm nghèo trên thế giới Cuối cùng, em xin thay mặt nhóm chân thành cảm ơn thầy Lý Hoàng Phú đã giúp chúng em hoàn thành bài nghiên cứu này Danh mục tham khảo 1 PGS.TS Phạm Văn Vận, Ths Vũ Cương, Giáo trình Kinh tế công cộng , NXB Thống kê Hà Nội, 2005 2 Giáo trình Kinh tế phát triển”, NXB Giáo dục 3 Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 – II giai đoạn... 926.326 lượt cháu đi học mẫu giáo, học sinh phổ thông con hộ nghèo học bán trú… Sau 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn 1.958 xã, 3.274 thôn, bản ĐBKK của 369/690 huyện thuộc 50/63 tỉnh, thành trong cả nước, chương trình đã đạt được nhưng kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội các xã, thôn, bản Lớp KTE407.3_LT Page 16 Bộ môn Kinh tế công cộng ĐBKK vùng đồng bào dân... và bền vững” Mặc dù còn nhiều hạn chế trong công tác xóa đói giảm nghèo, song Việt Nam được WB đánh giá là một trong những tấm gương thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo Nghiên cứu những thành công và những hạn chế trong việc xóa đói giảm nghèo ở Lớp KTE407.3_LT Page 21 Bộ môn Kinh tế công cộng Việt Nam trong thời gian qua sẽ đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho không chỉ các nhà hoạch... nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh một bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn; tăng cường nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật, tạo bước Lớp KTE407.3_LT Page 11 Bộ môn Kinh tế công cộng đột phá trong đào tạo nhân lực; triển khai một bước chương trình xây dựng... là xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2) vì vậy để thống nhất Lớp KTE407.3_LT Page 18 Bộ môn Kinh tế công cộng đầu mối quản lý và tập trung ngồn lực, chuyển chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững cho 62 huyện nghèo về Ủ ban dân tộc quản lý và chỉ đạo thực hiện Uỷ ban dân tộc cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi... bàn 3.2 Kết quả đạt được Tại Hội nghị tổng kết chương trình PTKT-XH các xã ĐBKK vùng dân tộc và miền núi, tình hình thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010 ngày 4/1, Ủy ban dân tộc đã công bố nhưng kết quả lớn đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình 135-II Nội dung cụ thể như sau: Lớp KTE407.3_LT Page 15 Bộ môn Kinh tế công cộng Trong 5 năm, ngân sách Trung ương đã bố trí 14.025,25... Mục tiêu cụ thể - Về phát triển sản xuất: nâng cao kỹ năng và xây dựng tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững Lớp KTE407.3_LT Page 14 Bộ môn Kinh tế công cộng - Phấn đấu trên 70% số hộ đạt được mức thu nhập bình quân đầu người trên 3,5 triệu đồng/năm vào năm 2010 - Về phát triển cơ sở hạ tầng: các xã có...Bộ môn Kinh tế công cộng 50% (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) Nội dung chủ yếu của chương trình gồm 4 nhóm dự án, chính sách sau:  Nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm  Nhóm chính sách đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí  Nhóm chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng ở cấp thôn/bản, xã và huyện  Nhóm chính sách cán bộ đối với huyện nghèo 2.1 a - Mục tiêu chương trình Mục tiêu tổng quát... người của các hộ nghèo lên 3, 5 lần và thu nhập bình quân đầu người của các huyện nghèo nhất tăng Lớp KTE407.3_LT Page 20 Bộ môn Kinh tế công cộng ít nhất 3 lần so với năm 2010 Bảo đảm các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình môn kinh tế công cộng, giáo trình môn kinh tế công cộng, giáo trình môn kinh tế công cộng, Chương I: Vài nét về tình trạng đói nghèo ở Việt Nam, Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010, Chương II: Một số chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Chương trình PTKT-XH các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực DTTS và miền núi giai đoạn II, Chương III: Một số đề xuất cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Định hướng giảm nghèo nhanh và bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn