Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử

29 756 11
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015, 04:04

Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tửSự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử Sự phát triển của các hình thái thanh toán TT bằng hóa tệ (Commodity money) TT bằng tiền giấy TT bằng tiền điện tử (Electronic money) TT bằng Hóa tệ kim loạiTT bằng Hóa tệ phi kim ThS. Nguyễn Trần Hƣng Khoa TMĐT – Trƣờng Đại học Thƣơng mại TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CHƢƠNG NỘI DUNG CHÍNH 1.1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử 1.2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử 1.3. Sự khác biệt giữa thanh toán điện tử và thanh toán trực tuyến 1.4. Lợi ích và hạn chế của thanh toán trong TMĐT (Thanh toán trực tuyến) 1.5. Phân loại các hình thức thanh toán điện tử 1.1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử Sự phát triển của các hình thái thanh toán TT bằng hóa tệ (Commodity money) TT bằng tiền giấy TT bằng tiền điện tử (Electronic money) TT bằng Hóa tệ kim loại TT bằng Hóa tệ phi kim Thanh toán bằng hóa tệ phi kim Răng cá voi ở đảo Fiji Gỗ đàn hƣơng ở Hawaii Lƣỡi câu ở quần đảo Gilbert Mai rùa ở đảo Marianas Nô lệ ở Châu Phi, Ailen Lụa ở Trung Quốc Bơ ở Na Uy Bơ ở Na Uy Rƣợu Rum ở Australia Lông vẹt đỏ ở đảo Santa Cruz Da ở Pháp và Ý Gạo ở Philipines Hạt tiêu ở Sumatra Cừu ở Hy Lạp và La Mã Thanh toán bằng hóa tệ kim loại Thanh toán bằng tiền giấy Sự phát triển của thanh toán điện tử Năm 1950 Năm 1994 Năm 1974 Năm 1984 1.2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử • Khái niệm thanh toán điện tử Hiểu theo nguyên nghĩa của từ Electronic payment Tiếp cận dƣới góc độ tài chính Tiếp cận dƣới góc độ viễn thông Tiếp cận dƣới góc độ CNTT Thanh toán điện tử tiếp cận dƣới góc độ phƣơng tiện sử dụng Thanh toán điện tử tiếp cận dƣới góc độ tự động hóa Thanh toán điện tử tiếp cận dƣới góc độ trực tuyến [...]... thức thanh toán điện tử Thanh toán trực tuyến Phân chia theo thời gian thực Thanh toán điện tử Thanh toán ngoại tuyến Phân chia theo bản chất giao dịch Thanh toán trong TMĐT B2C Thanh toán trong TMĐT B2B Thanh toán điện tử Phân chia theo cách thức tiếp nhận phƣơng tiện thanh toán Thanh toán trên web Thanh toán điện tử Thanh toán trên các phƣơng tiện điện tử khác Phân chia theo các phƣơng tiện thanh toán. .. bán) Công cụ sử dụng trong thanh toán điện tử Phƣơng tiện thanh toán điện tử 1.3 Sự khác biệt giữa thanh toán điện tử và thanh toán trực tuyến • Giống nhau Về môi trƣờng hoạt động Về phƣơng tiện, công cụ thanh toán • Khác nhau Về quy mô thanh toán Thanh toán điện tử Thanh toán trực tuyến Về xác thực giao dịch 5 Thanh toán Ngân hàng phát hành thẻ (khách hàng) 4 Gửi sao kê yêu cầu thanh toán Khách hàng 3...Các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử Các bên tham gia thanh toán điện tử Công cụ đƣợc sử dụng trong thanh toán điện tử Phƣơng tiện thanh toán điện tử Các bên tham gia thanh toán điện tử Ngƣời bán hàng (merchant) Các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (PSP) Các tổ chức phát hành phƣơng tiện thanh toán (Visa, Master Card, American Express, ) Ngƣời... Thanh toán trên các phƣơng tiện điện tử khác Phân chia theo các phƣơng tiện thanh toán Thẻ thanh toán (credit card, debit card,…) Vi thanh toán điện tử (micropayment) Thanh toán bằng xuất trình hóa đơn điện tử Tiền điện tử, ví điện tử (electronic cash) Chuyển khoản điện tử (electronic fund transfer) Séc điện tử (electronic cheque) Q&A ... tuyến 1 6 Về thời gian thực Thanh toán trực tuyến – real time Thanh toán điện tử đơn thuần 1.4 Lợi ích và hạn chế của thanh toán trong TMĐT (Thanh toán trực tuyến) • Lợi ích Không bị hạn chế bởi phạm vi không gian hay thời gian Tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa quá trình thanh toán Tính an toàn cao, ĐB khi mua sắm sản phẩm giá trị lớn Mất phƣơng tiện thanh toán nhƣng vẫn giữ đƣợc tiền trong TK •... Quy trình thanh toán điện tử thông thƣờng 7 10 3 Thanh toán Ngân hàng phát hành thẻ (khách hàng) 4 7 9 Gửi sao kê yêu cầu thanh toán Truyền thông tin thẻ Trung tâm xử lý dữ liệu thẻ Chuyển tiền vào tài khoản NH của website bán hàng Khách hàng 2 Khai báo thông tin thẻ Thông báo Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PSP Ngân hàng của ngƣời bán 8 5 Website bán hàng Thông báo 12-18 Quy trình thanh toán thẻ trực . CHÍNH 1. 1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử 1. 2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử 1. 3. Sự khác biệt giữa thanh toán điện tử và thanh toán trực tuyến 1. 4 hóa tệ kim loại Thanh toán bằng tiền giấy Sự phát triển của thanh toán điện tử Năm 19 50 Năm 19 94 Năm 19 74 Năm 19 84 1. 2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử • Khái niệm thanh. tuyến 1. 4. Lợi ích và hạn chế của thanh toán trong TMĐT (Thanh toán trực tuyến) 1. 5. Phân loại các hình thức thanh toán điện tử 1. 1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử Sự phát triển của
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử, Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử, Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay