Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

106 324 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2015, 15:44

Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và khu vực, tạo điều kiện cho nhiều lĩnh vực phát triển trong đó có ngân hàng. Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò người thủ quỹ cho toàn xã hội. Trải qua hàng trăm năm phát triển, đến nay hoạt động của các ngân hàng ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Mặc dù vậy, các nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với ngân hàng và đang tồn tại phát triển song song với các dịch vụ hiện đại khác. Theo thời gian, hoạt động kinh doanh ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản, bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong đó có nghiệp vụ thẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các Ngân hàng thương mại. Hiện nay, tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại được triển khai chậm, các phương thức giao dịch từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và điện tử còn hạn chế, đặc biệt hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng còn khá nhiều tồn tại hạn chế thể hiện ở sản phẩm kém đa dạng và chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng, dẫn đến việc chiếm lĩnh thị phần, tốc độ tăng trưởng chưa có sự bứt phá ngọan mục để đạt được thứ tự xếp hạng cao trên thị trường. Mặt khác, hoạt động kinh doanh thẻ không chỉ mang lại tiện ích, tính năng mới cho khách hàng mà còn góp phần làm giảm tải khối lượng giao dịch tại quầy, phát triển các nghiệp vụ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế. Chính vì vậy, vấn đề phát triển dịch vụ thẻ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay là vấn đề cần phải đặc biệt chú ý và coi trọng, việc nghiên cứu nhằm đổi mới, nâng cao phát triển dịch vụ thẻ là hết sức cần thiết. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 4 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG 4 THƯƠNG MẠI 4 1.1. Hoạt động dịch vụ của ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 4 1.2. Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại 10 1.2.1. Sự hình thành và phát triển của dịch vụ thẻ 10 1.2.2. Khái niệm và hình thức thẻ ngân hàng 13 1.2.3. Phân loại thẻ thanh toán 14 1.2.4. Chủ thể tham gia phát hành và thanh toán thẻ 17 1.2.5. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ 18 1.2.6. Lợi ích khi sử dụng thẻ thanh toán 19 1.2.7. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ và biện pháp phòng ngừa 24 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ 27 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 27 1.3.1.1. Nguồn lực con người 27 1.3.1.2. Mạng lưới chấp nhận thẻ 27 1.3.1.3. Tiềm lực về vốn và công nghệ của ngân hàng 28 1.3.1.4. Định hướng và chính sách phát triển của ngân hàng 28 1.3.1.5. Thủ tục giấy tờ 29 1.3.2. Các nhân tố khách quan 29 1.3.2.1 Điều kiện xã hội 29 1.3.2.2 Điều kiện khoa học kĩ thuật công nghệ 30 1.3.2.3 Điều kiện kinh tế 31 1.3.2.4 Điều kiện pháp lý 31 1.3.2.5 Điều kiện cạnh tranh 31 CHƯƠNG 2 32 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ 32 TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 32 2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thực trạng thị trường kinh doanh thẻ Việt Nam 32 2.1.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 32 2.1.1.1 Sự hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức 32 2.1.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 35 * Hoạt động huy động vốn: 35 * Hoạt động sử dụng vốn 36 * Hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian tài chính 37 2.1.2. Thực trạng thị trường kinh doanh thẻ Việt Nam 38 2.1.2.1. Môi trường pháp lý 38 2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại thị trường Việt Nam 39 2.1.2.3. Các đặc điểm chủ yếu của thị trường thẻ Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2009 40 2.1.2.4. Tồn tại, hạn chế của thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn nay 41 2.2. Đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 42 2.2.1. Những kết quả đạt được 42 2.2.1.1. Đánh giá kết quả cụ thể hoạt động kinh doanh thẻ 42 2.2.1.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động mạng lưới ATM 49 2.2.1.3. Đánh giá công tác phát triển sản phẩm thẻ 53 2.2.1.4. Công nghệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh thẻ 54 2.2.1.5. Hoạt động quản lý rủi ro thẻ 55 2.2.1.6. Quản trị điều hành, mô hình tổ chức và nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh thẻ 56 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3 68 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI 68 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 68 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 68 3.1.1. Môi trường kinh doanh dịch vụ thẻ 68 3.1.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô 68 3.1.1.2.Xu hướng thị trường dịch vụ thẻ 68 3.1.1.3.Phân tích các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường 70 3.1.2. Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV 73 3.1.2.1. Điểm mạnh 73 3.1.2.2. Điểm yếu 74 3.1.2.3. Cơ hội 75 3.1.2.4. Thách thức 77 3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV đến năm 2015 77 3.1.3.1. Mục đích, tầm nhìn trong hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 78 3.1.3.2. Định vị hoạt động kinh doanh thẻ và xác định các đoạn thị trường mục tiêu 78 3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 79 3.2.1. Hoàn thiện về mô hình tổ chức kinh doanh và nhân sự 79 3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức 79 3.2.1.2. Nhân sự và đào tạo 81 3.2.1.3. Công tác quản trị điều hành 82 3.2.2. Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 82 3.2.2.1. Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ trên POS 82 3.2.2.2. Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ trên ATM 84 3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm thẻ 85 3.2.4. Đổi mới chính sách chăm sóc khách hàng 85 3.2.5. Tăng cường công tác truyền thông và Marketing 86 3.2.6. Đổi mới công nghệ 87 3.2.7. Tăng cường công tác quản lý rủi ro 88 3.3. Một số kiến nghị 89 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 89 3.3.2. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.3. Kiến nghị Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ: PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 4 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG 4 THƯƠNG MẠI 4 1.1. Hoạt động dịch vụ của ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 4 1.2. Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại 10 1.2.1. Sự hình thành và phát triển của dịch vụ thẻ 10 1.2.2. Khái niệm và hình thức thẻ ngân hàng 13 1.2.3. Phân loại thẻ thanh toán 14 1.2.4. Chủ thể tham gia phát hành và thanh toán thẻ 17 1.2.5. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ 18 1.2.6. Lợi ích khi sử dụng thẻ thanh toán 19 1.2.7. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ và biện pháp phòng ngừa 24 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ 27 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 27 1.3.1.1. Nguồn lực con người 27 1.3.1.2. Mạng lưới chấp nhận thẻ 27 1.3.1.3. Tiềm lực về vốn và công nghệ của ngân hàng 28 1.3.1.4. Định hướng và chính sách phát triển của ngân hàng 28 1.3.1.5. Thủ tục giấy tờ 29 1.3.2. Các nhân tố khách quan 29 1.3.2.1 Điều kiện xã hội 29 1.3.2.2 Điều kiện khoa học kĩ thuật công nghệ 30 1.3.2.3 Điều kiện kinh tế 31 1.3.2.4 Điều kiện pháp lý 31 1.3.2.5 Điều kiện cạnh tranh 31 CHƯƠNG 2 32 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ 32 TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 32 2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thực trạng thị trường kinh doanh thẻ Việt Nam 32 2.1.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 32 2.1.1.1 Sự hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức 32 2.1.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 35 * Hoạt động huy động vốn: 35 * Hoạt động sử dụng vốn 36 * Hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian tài chính 37 2.1.2. Thực trạng thị trường kinh doanh thẻ Việt Nam 38 2.1.2.1. Môi trường pháp lý 38 2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại thị trường Việt Nam 39 2.1.2.3. Các đặc điểm chủ yếu của thị trường thẻ Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2009 40 2.1.2.4. Tồn tại, hạn chế của thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn nay 41 2.2. Đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 42 2.2.1. Những kết quả đạt được 42 2.2.1.1. Đánh giá kết quả cụ thể hoạt động kinh doanh thẻ 42 2.2.1.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động mạng lưới ATM 49 2.2.1.3. Đánh giá công tác phát triển sản phẩm thẻ 53 2.2.1.4. Công nghệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh thẻ 54 2.2.1.5. Hoạt động quản lý rủi ro thẻ 55 2.2.1.6. Quản trị điều hành, mô hình tổ chức và nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh thẻ 56 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3 68 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI 68 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 68 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 68 3.1.1. Môi trường kinh doanh dịch vụ thẻ 68 3.1.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô 68 3.1.1.2.Xu hướng thị trường dịch vụ thẻ 68 3.1.1.3.Phân tích các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường 70 3.1.2. Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV 73 3.1.2.1. Điểm mạnh 73 3.1.2.2. Điểm yếu 74 3.1.2.3. Cơ hội 75 3.1.2.4. Thách thức 77 3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV đến năm 2015 77 3.1.3.1. Mục đích, tầm nhìn trong hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 78 3.1.3.2. Định vị hoạt động kinh doanh thẻ và xác định các đoạn thị trường mục tiêu 78 3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 79 3.2.1. Hoàn thiện về mô hình tổ chức kinh doanh và nhân sự 79 3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức 79 3.2.1.2. Nhân sự và đào tạo 81 3.2.1.3. Công tác quản trị điều hành 82 3.2.2. Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 82 3.2.2.1. Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ trên POS 82 3.2.2.2. Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ trên ATM 84 3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm thẻ 85 3.2.4. Đổi mới chính sách chăm sóc khách hàng 85 3.2.5. Tăng cường công tác truyền thông và Marketing 86 3.2.6. Đổi mới công nghệ 87 3.2.7. Tăng cường công tác quản lý rủi ro 88 3.3. Một số kiến nghị 89 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 89 3.3.2. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.3. Kiến nghị Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Tiếng Việt STT Viết tắt Viết đầy đủ 1 BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2 NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3 HĐQT Hội đồng quản trị 4 ATM Máy rút tiền tự động (Automated teller machine) 5 POS Thiết bị/điểm phục vụ cho việc bán hàng (Point of sale) 6 ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ 7 NHPH Ngân hàng phát hành 8 NHTT Ngân hàng thanh toán 9 NHTM Ngân hàng thương mại PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và khu vực, tạo điều kiện cho nhiều lĩnh vực phát triển trong đó có ngân hàng. Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò người thủ quỹ cho toàn xã hội. Trải qua hàng trăm năm phát triển, đến nay hoạt động của các ngân hàng ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Mặc dù vậy, các nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với ngân hàng và đang tồn tại phát triển song song với các dịch vụ hiện đại khác. Theo thời gian, hoạt động kinh doanh ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản, bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong đó có nghiệp vụ thẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các Ngân hàng thương mại. Hiện nay, tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại được triển khai chậm, các phương thức giao dịch từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và điện tử còn hạn chế, đặc biệt hoạt 1 [...]... về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động dịch vụ của ngân hàng thương mại 1.1.1 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại Lịch sử hình thành và phát triển của ngân. .. giao dịch tại quầy, phát triển các nghiệp vụ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế Chính vì vậy, vấn đề phát triển dịch vụ thẻ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay là vấn đề cần phải đặc biệt chú ý và coi trọng, việc nghiên cứu nhằm đổi mới, nâng cao phát triển dịch vụ thẻ là hết sức cần thiết Từ những lý do trên, đề tài Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ... phần phát triển hoạt động dịch vụ tại BIDV nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng của Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam - Đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam 3 Đối tư ng và. .. nhận thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán Chủ thẻ có một mã số cá nhân để sử dụng thẻ • Ngân hàng phát hành (Issuer): là ngân hàng cung cấp dịch vụ và thẻ cho khách hàng Ngân hàng cũng chịu trách nhiệm trong việc xử lý các giao dịch và quản lý hoạt động của thẻ và thực hiện việc thanh toán đối với chủ thẻ cho các giao dịch phát sinh • Ngân hàng đại lý (Ngân hàng thanh toán – Acquirer): là ngân hàng. .. kết giữa ngân hàng phát hành và chủ thẻ + Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng số dư theo hợp đồng kí kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ 14 Còn theo khái niệm được đưa ra tại Quyết định 22- QĐ/NH1 ngày 21/02/1994 của NHNN Việt Nam quy định về thẻ thanh toán: Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng phát hành và bán... tư ng: Dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại - Phạm vi: Nghiên cứu dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2008 3 4 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là phương pháp điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh,… 5 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn. .. khách hàng Khách hàng có thể hoàn toàn thỏa mãn tất cả các nhu cầu dịch vụ tài chính của mình thông qua một ngân hàng và tại một địa điểm Thực sự ngân hàng đã trở thành “bách hóa tài chính” ở kỷ nguyên hiện đại, công việc hợp nhất các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, môi giới chứng khoán… 10 1.2 Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại 1.2.1 Sự hình thành và phát triển của dịch vụ thẻ Trải qua hàng trăm năm phát. .. sở chấp nhận thẻ 3 1 Ngân hàng phát hành thẻ 4 6 5 NH đại lý thanh toán thẻ 1 Khách hàng gửi đề nghị phát hành thẻ thanh toán tới ngân hàng phát hành thẻ Sau khi kiểm tra thủ tục và các điều kiện cần thiết, nếu đủ điều kiện ngân hàng sẽ phát hành thẻ tới khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng thẻ Các thông tin hoàn toàn được bảo mật 2 Khi có giao dịch cần thanh toán, chủ thẻ sẽ giao thẻ cho cơ sở... toán phổ biến và chiếm vị trí độc tôn trong các công cụ thanh toán tại hầu hết các nước phát triển và đang phát triển 1.2.2 Khái niệm và hình thức thẻ ngân hàng a Khái niệm thẻ Có rất nhiều các khái niệm khác nhau về thẻ: + Thẻ - tiền điện tử là phương tiện thanh toán hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, nó ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngành ngân hàng và việc ứng dụng... Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ: + Thẻ do ngân hàng phát hành: là loại thẻ do ngân hàng phát hành giúp cho khách hàng sử dụng linh động tài khoản của mình tại ngân hàng hoặc sử dụng một số tiền do ngân hàng cấp tín dụng Đây là loại thẻ được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay + Thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành: đó là thẻ du lịch và giải trí của các tập đoàn kinh doanh lớn phát hành: Diners Club, . trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN. chế và nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3 68 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI 68 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 68 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt. chế và nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3 68 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI 68 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 68 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG, TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, * Hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian tài chính, NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay