phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

87 478 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN XUÂN THỊNH PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM XUÂN THỦY ThS. PHẠM HỒNG MẠNH Nha Trang - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An” là công trình nghiên cứu của bản thân tôi và chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin nào. Mọi sự giúp đỡ để hoàn thành đề tài nghiên cứu này đã được cảm ơn đầy đủ, các thông tin trích dẫn trong đề tài nghiên cứu này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả đề tài Trần Xuân Thịnh ii LỜI CẢM ƠN Để thực hiện và hoàn thành đề tài Luận văn này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Luận văn cũng được hoàn thành dựa trên sự tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các kết qủa nghiên cứu liên quan, các tạp chí chuyên ngành của nhiều tác giả ở các trường Đại học, các tổ chức nghiên cứu, tổ chức chính trị…Đặc biệt là sự hợp tác của hộ kinh doanh và sự giứp đỡ của các phòng ban thuộc UBND thị xã Cửa Lò trong quá trình thu thập dữ liệu nghiên cứu; đồng thời là sự giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần từ phía gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp nơi tôi đang công tác. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS. Phạm Xuân Thuỷ và Thầy giáo TS. Phạm Hồng Mạnh - người hướng dẫn khoa học đã trực tiếp dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành Luận văn. Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Khoa kinh tế, Khoa đào tạo SĐH- Trường Đại học Nha Trang, cùng toàn thể các thầy cô giáo đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Nhân đây, tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Cám ơn tất cả các tác giả của các công trình mà tôi đã tham khảo; cám ơn sự cộng tác từ phía hộ kinh doanh và sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong Luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Tôi kính mong Quý thầy cô, các chuyên gia, những người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa xin chân thành cám ơn./. Tác giả đề tài Trần Xuân Thịnh iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Chính phủ Ctv : Cộng tác viên BTV : Ban thường vụ CBCC : Cán bộ công chức ĐK-TCT : Đăng ký – Tổng Cục Thuế DWT : Đơn vị EFA : Phân tích nhân tố khám phá HĐND : Hội Đồng Nhân Dân Km : Đơn vị đo chiều dài LĐLĐ : Liên đoàn Lao Động QĐ : Quyết định TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNCS : Thanh niên Cộng sản Tp : Thành phố SERVQUAL : Thang đo chất lượng dịch vụ SPSS : Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 5 1.1. Cơ sở lý thuyết 5 1.1.1. Khái niệm sự hài lòng của khách hàng 5 1.1.2. Chất lượng dịch vụ 5 1.1.2.1 Định nghĩa 5 1.1.2.2 Những đặc điểm cơ bản của dịch vụ 5 1.1.2.3 Đo lường chất lượng dịch vụ 7 1.1.3. Sựa thỏa mãn của khách hàng 7 1.1.3.1. Khái niệm 7 1.1.3.2. Đo lường chất lượng dịch vụ 8 1.1.4. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 10 1.2. Dịch vụ hành chính công 10 1.2.1. Khái niệm 10 1.2.2. Cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công 11 1.2.3. Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công 12 1.2.3.1. Tiêu chí về mục tiêu hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 12 1.2.3.2. Tiêu chí phản ánh các yếu tố cấu thành đầu vào của cơ quan hành chính. 13 1.2.3.3. Tiêu chí về giải quyết công việc cho người dân 14 1.2.3.4. Tiêu chí phản ánh đầu ra của dịch vụ hành chính. 14 1.2.3.5. Tiêu chí đánh giá kết quả của đầu ra 15 1.3. Tổng quan một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài và mô hình nghiên cứu đề xuất 16 1.3.1. Tổng quan một số công trình nghiên cứu điển hình liên quan đến đề tài .16 1.3.1.1. Những công trình nghiên cứu ngoài nước 16 v 1.3.1.2. Mô hình về mối quan hệ nhân quả giữa sự cảm nhận chất lượng và sự hài lòng của khách hàng 16 1.3.1.3. Những công trình nghiên cứu trong nước 17 1.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 19 1.3.2.1. Mô nghiên cứu nghiên cứu 19 1.3.2.2. Các giả thuyết nghiên cứu 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 20 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1. Thiết kế nghiên cứu 21 2.2. Nghiên cứu sơ bộ 21 2.3. Nghiên cứu chính thức 22 2.3.1. Bảng câu hỏi 22 2.3.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu điều tra 24 2.3.3. Nguồn số liệu được sử dụng trong nghiên cứu 25 2.3.4. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu điều tra 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 27 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN 28 3.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An 28 3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 28 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 29 3.2. Khái quát về ngành thuế Thị Xã Cửa Lò 29 3.2.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển 29 3.2.2. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 31 3.2.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách giai đoạn 2009-2012 33 3.3. Thực trạng hoạt động nộp thuế thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An 35 3.3.1. Số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 35 3.3.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 35 3.3.3. Thực trạng về thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập tại Thị Xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 36 vi 3.3.4. Đánh giá chung về công tác phục vụ và hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 39 3.4. Phân tích sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kê khai và nộp thuế tại Thị Xã Cửa Lò 40 3.4.1. Một số đặc điểm của mẫu nghiên cứu 40 3.4.2. Đánh giá thang đo 42 3.4.3. Phân tích nhân tố 45 3.4.4. Yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kê khai và nộp thuế tại Thị xã Cửa Lò 48 3.4.4.1. Phân tích mối tương quan giữa các biến số nghiên cứu 48 3.4.4.2. Phân tích hồi qui về ảnh hưởng của các yếu tố tới mức độ hài lòng của hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kê khai và nộp thuế tại Thị xã Cửa Lò . 49 3.4.4.3. Dò tìm các vi phạm giả định của mô hình hồi qui 51 3.4.5. Đánh giá chung về yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các hộ kinh doanh cá thể đối với thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập tại Thị Xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 3: 53 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG THỦ TỤC KÊ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP CHO CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN 54 4.1. Những gợi ý chính sách cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ trong thủ tục kê khai nộp thuế thu nhập của các hộ kinh doanh cá thế 54 4.1.1. Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác thuế 54 4.1.2. Cung cấp và đáp ứng đầy đủ các thông tin về thủ tục, qui trình kê khai nộp thuế 55 4.1.3. Nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện công tác thuế 4.1.4. Cải thiện và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác thuế tại địa phương 56 4.2. Kiến nghị 57 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 58 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC a vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Bảng câu hỏi điều tra chất lượng dịch vụ về thủ tục kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế Cửa Lò 23 Bảng 3.1. Tỉ trọng thuế đã nộp và nợ của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2009 – 2012 36 Bảng 3.2. Đánh giá của hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về thủ tục xin cấp mã số thuế 37 Bảng 3.3. Đánh giá của hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về qui trình cấp mã số thuế 37 Bảng 3.4. Đánh giá của hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về qui trình thủ tục kê khai nộp thuế 38 Bảng 3.5. Đánh giá của hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về mức thuế nộp 38 Bảng 3.6. Trình độ học vấn và ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trong mẫu điều tra 41 Bảng 3.7. Cronbach’s alpha thang đo “Thái độ nhiệt tình, cảm thông” 42 Bảng 3.8. Cronbach’s alpha thang đo “Sự tin cậy” 43 Bảng 3.9. Cronbach’s alpha thang đo “Phương tiện hữu hình” 43 Bảng 3.10. Cronbach’s alpha thang đo “Sự đáp ứng” 44 Bảng 3.11. Cronbach’s alpha thang đo “Sự đảm bảo” 44 Bảng 3.12. Cronbach’s alpha thang đo “Sự hài lòng” 45 Bảng 3.13. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 45 Bảng 3.14. Mối quan hệ giữa “hài lòng” và các yếu tố nghiên cứu 48 Bảng 3.15. Kết quả phân tích hồi qui về yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Cửa Lò 49 Bảng 3.16. Kết quả kiểm định tương quan hạng Spearman 52 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1. Sơ đồ dịch vụ hành chính công 12 Sơ đồ 2.1. Thiết kê nghiên cứu 21 Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục thuế Thị xã Cửa Lò 32 Hình 1.1. Mô hình về sự hài lòng khách hàng của Teboul 16 Hình 1.2. Mô hình nhân quả giữa sự cảm nhận chất lượng và sự hài lòng của khách hàng 17 Hình 1.3. Mô hình ảnh hưởng tới dịch vụ công chứng 17 Hình 1.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 19 Hình 3.1. Bản đồ Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 28 Hình 3.2. Khu nhà làm việc chi cục thuế Thị xã Cửa Lò 31 Hình 3.3. Sự biến động của hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Cửa Lò 35 Hình 3.4. Sự biến động về mức thuế thu thu nhập của hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 36 Hình 3.5. Đánh giá của hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về thời gian thực hiện các thủ tục 39 Hình 3.6. Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể cá thể tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trong mẫu điều tra 41 Hình 3.7. Biểu đồ của phần dư chuẩn hóa và giá trị phần dư tiên đoán 51 Hình 3.8. Biểu đồ phân phối của phần dư 52 1 MỞ ĐẦU 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy mà lĩnh vực thuế luôn nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu nhằm xem xét những vấn đề cơ bản của chính sách thuế và các thủ tục hành chính trong công tác thuế nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thuế, đặc biệt là cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thuế. Từ nhiều năm qua, lĩnh vực về thuế nói chung và dịch vụ hành chính công trong công tác thuế đã được nhiều nhà nghiên cứu phân tích đánh giá. Những nghiên cứu điển hình về lĩnh vực này như: nghiên cứu của Lê Minh Nhựt về sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính thuế tại văn phòng Cục thuế tỉnh Kom Tum, hay nghiên cứu của Hồ Tuấn Vũ về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ về thuế và sự hài lòng của người nộp thuế tại các Chi cục thuế của Tp Đà Nẵng….Tuy nhiên, những nghiên cứu này tùy vào đối tượng, phạm vi nghiên cứu mà chưa có những đánh giá xác đáng của chất lượng dịch vụ trong công tác thuế đối với những hộ kinh doanh cá thể, vốn được xem là những người có điều kiện kinh tế khó khăn và trình độ dân trí thấp. Giai đoạn 2005 đến nay, Việt Nam đã xây dựng nhiều bộ luật quan trọng, trong đó có Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, …Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ năm 2009 vẫn còn nhiều mới mẻ so với hầu hết người dân, đặc biệt là những hộ kinh doanh cá thể. Sau hơn một năm phổ biến những điều luật, quy định, thông tư nhưng đến thời điểm quyết toán thuế cuối năm vẫn làm nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn đối các với thủ tục kê khai nộp thuế, và điều này càng làm cho các hộ kinh doanh này cảm thấy khó chịu hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Thị xã Cửa Lò. Cả Thị xã hiện nay có hơn 1467 hộ kinh doanh cá thể thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và việc quyết toán thuế, hoàn thuế trở nên thực sự quá tải đối với cơ quan thuế. Có nhiều yếu tố khiến cho thủ tục thu nộp, hoàn thuế, quyết toán thuế trở nên phức tạp, chưa làm hài lòng của người nộp thuế (Chi Cục Thuế Thị xã Cửa Lò, 2012). Việc tiếp xúc với các quy định mới và phải làm việc với Chi Cục thuế nhiều lần của các hộ kinh doanh cá thể đang gây ra nhiều trở ngại và phiền hà cho hoạt động kinh doanh của người dân tại địa phương. [...]... động kê khai nộp thu thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Cửa Lò, xác định và làm rõ những yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của những hộ kinh doanh cá thể này trong các thủ tục kê khai và nộp thu thu nhập tại Chi Cục Thu Thị xã Cửa Lò Thứ ba, đề tài đã đi sâu phân tích yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân đối với các hộ kinh. .. hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ An 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa các phương pháp luận về phân tích yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng; - Phân tích thực trạng thực hiện nghĩa vụ thu thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể tại địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; ... cá thể tại địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại Thị xã Cửa Lò; - Đề xuất những giải pháp cơ bản để cải thiện chất lượng dịch vụ công trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập đối với hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò 3 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Xuất phát từ những mục tiêu... cơ sở khoa học và khả thi để cải thiện chất lượng dịch vụ trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân đối với các hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Cửa Lò hiện nay? 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài các hộ kinh doanh cá thể đã và đang thực hiện các thủ tục về thu thu nhập cá nhân tại Chi cục thu thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 4.2 Phạm vi... mục 2, đề tài đặt ra và cần làm sáng tỏ các câu hỏi nghiên cứu sau đây: - Chượng lượng dịch vụ trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân đối với các hộ kinh doanh cá thể tại Thị xã Cửa Lò hiện nay như thế nào? - Những yếu tố nào và mức độ ảnh hưởng của chúng ra sao tới chất lượng dịch vụ trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân đối với các hộ kinh doanh cá thể? 3 - Làm thế nào... trong hoạt động kê khai nộp thu thu nhập cá nhân tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đồng thời thông qua đó đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công trong công tác kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại thị xã Cửa Lò 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung: Mục tiêu nghiên cứu bao trùm của đề tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài. .. công trong công tác kê khai nộp thu thu nhập đối với các hộ kinh doanh cá thể tại địa phương vẫn là nỗi trăn trở của lãnh đạo Chi Cục Thu , Thị xã Cửa Lò nhằm giảm các chi phí và thời gian, tạo các điều kiện thu n lợi nhất cho các hộ kinh doanh cá thể này Xuất phát từ những vấn đề bức thiết trên mà nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể. .. khảo và phần phụ lục, luận văn được chi làm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ An Chương 4: Một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công trong công tác thu tại thị xã Cửa Lò... vấn trực tiếp các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò để thu thập những thông tin về những đặc điểm kinh tế - xã hội cũng như những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của họ trong quá trình kê khai nộp thu thu nhập cá nhân - Nguồn số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, Chi Cục Thu Thị xã Cửa Lò, v.v… 2.3.4 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu... nhân tố khám phá Để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các hộ kinh doanh cá thể trong thủ tục kê khai nộp thu thu nhập, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thang đo để đo lường các nhân tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi Cục thu Thị xã Cửa Lò Phương pháp phân tích nhân tố khám phá được sử dụng để nhận diện các yếu tố nghiên cứu và cuối cùng phương pháp phân tích . hộ kinh doanh cá thể tại địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại Thị. kê khai và nộp thu thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 39 3.4. Phân tích sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kê khai và nộp thu . tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ An 2.2. Mục tiêu cụ thể: -
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an, phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an, phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay