nâng cao chât lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố nha trang

140 289 1
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐINH THỊ NHƯ THÙY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐINH THỊ NHƯ THÙY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM XUÂN THỦY ThS. PHAN THỊ XUÂN HƯƠNG Khánh Hòa - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực, chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Tác giả Đinh Thị Như Thùy ii LỜI CẢM ƠN Thông qua luận văn này, trước tiên tôi xin tỏ lòng biết ơn những người thân yêu trong gia đình đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Cho phép tôi cảm ơn TS. Phạm Xuân Thủy, Th.S Nguyễn Thị Xuân Hương - Người đã hướng dẫn tôi về mặt khoa học để hoàn thành bản luận văn. Tôi cũng xin trân trọng cảm các thầy cô giáo; các cán bộ, nhân viên Khoa đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Nha Trang; lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố, bạn bè và đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành bản luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTƯ Ban chấp hành Trung ương QLKT Quản lý kinh tế BTC Bộ tài chính QLNN Quản lý Nhà nước BNV Bộ Nội vụ DV Dịch vụ CNXH Chủ nghĩa xã hội NQ Nghị quyết CSVN Cộng sản Việt Nam NĐ Nghị định CN, XD Công nghiệp, xây dựng KTTT Kinh tế thị trường CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá LT Liên tịch CCHC Cải cách hành chính NLTS Nông lâm thuỷ sản CS Cán sự TƯ Trung ương CV Chuyên viên TT Thông tư CVC Chuyên viên chính TTg Thủ tướng CVCC Chuyên viên cao cấp TB Thông báo CTr Chương trình TC Tổ chức CP Chính phủ UBND Uỷ ban nhân dân HCNN Hành chính Nhà nước QĐ Quyết định HD Hướng dẫn TU Tỉnh uỷ HĐND Hội đồng nhân dân KHXH Khoa học xã hội HĐBT Hội đồng bộ trưởng KH Kế hoạch iv DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU Bảng 2.1 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 42 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Đóng góp của thành phố Nha Trang trong nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa. Số lượng công chức hành chính Nhà nước từ năm 2008-2012 44 46 Bảng 2.4 Trình độ đào tạo của công chức hành chính Nhà nước thành ph ố Nha Trang (2008-2012)…………………………………………………… 48 Bảng 2.5 Cơ cấu ngạch công chức hành chính Nhà nước thành ph ố Nha Trang (2008-2012)……………………………………………………………. 49 Bảng 2.6 Trình độ đào tạo của công chức hành chính Nhà nước thành ph ố Nha Trang năm 2012……………………………………………………… 49 Bảng 2.7 Kết quả đánh giá công chức hành chính Nhà nước đang công tác th ành phố Nha Trang năm 2012 51 Bảng 2.8 Trình độ lý luận chính trị đội ngũ công chức hành chính Nhà nư ớc thành phố Nha Trang năm 2012 52 Bảng 2.9 Những kỹ năng cần được đào tạo đối với công chức h ành chính Nhà nước 53 Bảng 2.10 Tầm quan trọng của các kỹ năng 54 Bảng 2.11 Chất lượng công chức hành chính Nhà nước phân theo độ tuổi – trình độ đào tạo……………………………………………………………… 55 Bảng 2.12 Tổng hợp cơ cấu công chức hành chính Nhà nước về thâm ni ên công tác…………………………………………………………………… 56 Bảng 2.13 Kết quả điều tra cán bộ, công chức đối với công chức h ành chính Nhà nước thành phố Nha Trang, năm 2012………………………… 58 Bảng 2.14 Kết quả điều tra các tổ chức và công dân đối với công chức h ành chính Nhà nước thành phố Nha Trang……………………………………… 60 Bảng 2.15 Kết quả điều tra mức độ nhận thức và sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi công việc trong tương lai 62 Bảng 2.16 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính Nhà nước thành ph ố Nha Trang từ năm 2008-2012 (đã tốt nghiêp và chưa tốt nghiệp) 69 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Dự kiến nhu cầu công chức hành chính Nhà nước thành ph ố Nha Trang năm 2020 Ví dụ về đánh giá phương pháp so sánh 84 88 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Biểu đồ 2.1 I. Các biểu đồ Diễn biến số lượng công chức hành chính Nhà nước, năm 2008-2012 46 Biểu đồ 3.1 Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức HCNN…………… II. Các hình vẽ 91 Hình 1.1 Phân loại công chức 11 Hình 1.2 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính Nhà nước 20 Hình 1.3 Mô hình James Heskett - Earl Sasser 29 Hình 2.1 Hình 3.1 Những bất cập trong sử dụng đội ngũ công chức…………………… Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính Nhà nước……… 68 91 Hình 3.2 Mục đích của khoá đào tạo, bồi dưỡng 98 Hình 3.3 Phương pháp đào tạo cùng tham gia (Trao đổi - Workshop) 99 Hình 3.4 Mô hình đào tạo Jonh Eaton - Roy Jonhson 100 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………… DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU ……………………………………………………… DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ…………………………………… M ỤC LỤC………………………………………………………………………… PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài………………………………………………………. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn………………………………. 2.1. Mục ti êu…………………………………………………………………… 2.2. Nhiệm vụ…………………………………………………………………. 2.3. Nội dung nghiên c ứu chính của luận văn…………………………………. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………… 3.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 3.2. Phạm vi nghiên c ứu……………………………………………………… 4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu……………………………………. 4.1. Phương pháp nghiên c ứu………………………………………………… 4.2. Ngu ồn số liệu……………………………………………………………… 5. Đóng góp khoa học của Luận văn………………………………………… 6. Kết cấu luận văn…………………………………………………………… CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ ỚC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC H ÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm và phân loại công chức hành chính 1.1.1. Khái niệm công chức hành chính Nhà nước ……………………………. 1.1.1.1. Khái niệm chung về công chức…………… ………………………… 1.1.1.2. Khái niệm công chức hành chính Nhà nước …………………………. 1.1.2. Vai trò của đội ngũ công chức hành chính Nhà nước………………… 1.1.3. Một số đặc điểm đội ngũ công chức hành chính Nhà nước……………. i ii iii iv v vi 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 7 8 9 vii 1.1.4. Phân loại công chức hành chính Nhà nước…………………………… 1.2. Chất lượng, các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức …………………… 1.2.1. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước …………………………… 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính Nhà nước……. 1.2.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực trình độ …………………………. 1.2.2.2. Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng nhận thức và mức độ …………. 1.2.2.3. Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đảm nhận công việc……………… 1.2.2.4. Các tiêu chí khác phản ánh chất lư ợng của đội ngũ công chức……… 1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước……………. 1.3.1. Quy hoạch công chức …………………………………………………… 1.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng công chức hành chính Nhà nước ………………… 1.3.3. Tuyển dụng công chức hành chính Nhà nước………………………… 1.3.4. Sử dụng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước ……………………… 1.4. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức………… 1.4.1. Các nhân tố khách quan ………………………………………………… 1.4.2. Các nhân tố chủ quan …………………………………………………… 1.4.2.1. Tuyển dụng công chức hành chính Nhà nước……………………… 1.4.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính Nhà nước……………… 1.4.2.3. Sử dụng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước………………… 1.4.2.4. Phân tích công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước……… 1.4.2.5. Đánh giá thực hiện công việc của công chức hành chính Nhà nước … 1.4.2.6. Tạo động lực cho đội ngũ công chức hành chính Nhà nước ………… 1.5. Kinh nghiệm xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng.……………… 1.5.1. Kinh nghiệm một số nước trong việc xây dựng và nâng cao …………… 1.5.1.1. Kinh nghiệm của một số nước phát triển…………………………… 1.5.1.2. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về nâng cao …………. 1.5.2. Một số kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam ……………………… Kết luận chương 1……………………………………………………………… CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯ ỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NHA TRANG 2.1. Sự hình thành và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức…………………… 11 12 12 13 13 15 15 16 16 16 17 21 22 23 23 27 27 27 28 29 29 30 31 31 31 37 38 40 41 viii 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang ……………… 2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên ……………………………………………………. 2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế………………………………………………… 2.1.1.3. Đặc điểm xã hội ……………………………………………………… 2.1.1.4. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác đ ộng………………… 2.1.2. Sự hình thành và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ……… 2.2. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính……………. 2.2.1. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo trình độ đào tạo …… 2.2.1.1. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo trình độ đào t ạo…. 2.2.1.2. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo trình đ ộ………… 2.2.2. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo kỹ năng công việc … 2.2.3. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo kinh nghiệm……… 2.2.4. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo mức độ ……………… 2.2.5. Đánh giá mức độ nhận thức và khả năng sẵn sàng đáp ứng…………… 2.3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức………………… 2.3.1. Nguyên nhân khách quan………………………………………………. 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan ………………………………………………… Kết luận chương 2……………………………………………………………… CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NHA TRANG 3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công…………… 3.1.1. Mục tiêu, phương hướng……………………………………………… 3.1.2. Quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức …………………… 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức………………… 3.2.1. Phân tích công việc và xác định tiêu chuẩn chức danh công chức ……… 3.2.1.1. Xác định mục tiêu hoạt động của toàn bộ hệ thống………………… 3.2.1.2. Xây dựng hoàn thiện hệ thống công việc nhằm đạt được… ………… 3.2.1.3. Thu thập và xử lý thông tin………………………………………… 3.2.1.4. Xây dựng “Bản mô tả công việc” ……………………………………. 3.2.1.5. Xây dựng “Bản tiêu chuẩn chức danh công chức”………………… 3.2.1.6. Điều kiện thực hiện…………………………………………………. 41 41 41 42 43 45 46 47 47 51 53 55 57 61 63 64 65 71 72 72 74 75 76 76 76 77 78 78 80 [...]... ph Nha Trang Chương 3: M t s gi i pháp nâng cao ch t lư ng Nhà nư c thành ph Nha Trang i ngũ công ch c hành chính 5 CHƯƠNG 1 NH NG V N CƠ B N V CÔNG CH C HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ CÔNG CH C HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C 1.1 Khái ni m, vai trò, c i m và phân lo i công ch c hành chính Nhà nư c 1.1.1 Khái ni m công ch c hành chính Nhà nư c 1.1.1.1 Khái ni m chung v công ch c Khái ni m công. .. ngh nâng cao ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN thành ph Nha Trang th i kỳ m i 6 K t c u lu n văn Ngoài ph n m u, ph n k t lu n, danh m c tài li u tham kh o và ph l c, lu n văn có k t c u g m 3 chương Chương 1: Nh ng v n ch t lư ng cơ b n v công ch c hành chính Nhà nư c và nâng cao i ngũ công ch c hành chính Nhà nư c Chương 2: Phân tích th c tr ng ch t lư ng i ngũ công ch c hành chính Nhà nư c thành ph Nha. .. lư ng c p thi t, trong ó có i ngũ công ch c HCNN Xu t phát t yêu c u c p thi t ó, h c viên ch n tài: Nâng cao ch t lư ng i ngũ công ch c hành chính Nhà nư c thành ph Nha Trang trung i sâu nghiên c u, ánh giá th c tr ng thành ph Nha Trang, t cao ch t lư ng c a ó tài này t p i ngũ công ch c hành chính Nhà nư c xu t nh ng gi i pháp và ki n ngh nh m góp ph n nâng i ngũ công ch c HCNN áp ng và phù h p... m m i v công ch c HCNN, ch t lư ng công ch c HCNN - V m t th c ti n: Phân tích th c tr ng ch t lư ng th y ư c nh ng ưu i m và h n ch v ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN i ngũ công ch c HCNN c a thành ph Nha Trang T ó, xu t các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng HCNN c a thành ph Nha Trang i ngũ công ch c 3 2.3 N i dung nghiên c u chính c a lu n văn: - Nh ng v n cơ b n v công ch c HCNN và nâng cao ch t... HCNN và nâng cao ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN - Phân tích th c tr ng ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN thành ph Nha Trang - M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN thành ph Nha Trang 3 3.1 i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u Công ch c HCNN (nh ng n i dung v s lư ng, ch t lư ng trong các cơ quan QLNN) t c p huy n, thành ph i ngũ công ch c n c p xã, phư ng... ch t lư ng công ch c HCNN; làm rõ nh ng khách quan c a vi c xây d ng th i kỳ i ngũ công ch c HCNN và nâng cao c i mc a i ngũ công ch c HCNN và i u ki n i ngũ công ch c HCNN thành ph Nha Trang trong i m i - Qua phân tích, so sánh, ánh giá th c tr ng, rút ra nh ng m t m nh; nh ng h n ch và nguyên nhân c a th c tr ng T lư ng ó, làm ti n xây d ng, nâng cao ch t i ngũ công ch c HCNN thành ph Nha Trang, áp... ã ư c h c trong nhà trư ng cùng v i kinh nghi m th c ti n công tác c a b n thân trong nh ng năm qua 2 M c tiêu và nhi m v nghiên c u c a lu n văn 2.1 M c tiêu - Làm rõ cơ s khoa h c c a vi c nâng cao ch t lư ng - Phân tích th c tr ng ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN i ngũ công ch c HCNN c a thành ph Nha Trang - xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng c a thành ph Nha Trang i ngũ công ch c HCNN... Coi tr ng và i ngũ công ch c ã tr thành m t xu th c a th gi i B i v y, công tác ào t o, b i dư ng i ngũ công ch c có nhi u ý nghĩa quan tr ng: M t là, ào t o, b i dư ng trình ào t o công ch c ã ưa ra i ngũ công ch c là nhu c u b c thi t qu n lý HCNN, nâng cao hi u su t các m t công tác c a t ch c nâng cao 18 Hai là, ào t o, b i dư ng d ng i ngũ công ch c HCNN là bi n pháp cơ b n xây i ngũ công ch c gi... trư ng cũng òi h i i ngũ công ch c HCNN ph i i i m i v ki n th c, nghi p v , k năng qu n lý và nâng cao trách nhi m c a mình 1.1.3 M t s c i m i ngũ công ch c hành chính Nhà nư c i ngũ công ch c Vi t Nam nói chung, i ngũ công ch c HCNN nói riêng, ư c hình thành và phát tri n g n li n v i quá trình cách m ng nư c ta, qua các th i 10 kỳ khác nhau Ngoài nh ng tác, c i m chung, do i ngũ công ch c HCNN còn... b i dư ng i ngũ công ch c HCNN chưa g n v i vi c s d ng, chính sách tho còn x y ra i ngũ công ch c HCNN còn h n ch ; c ng v i vi c ào t o, áng thu hút công ch c có trình cao v ó chính là nguyên nhân ch quan thu c v cao ch t lư ng i ngũ công ch c HCNN ng th i chưa có a phương công tác v n a phương trong vi c nâng thành ph Nha Trang, t nh Khánh Hòa 2 Khi n n kinh t th trư ng phát tri n nhanh, m nh c . về công chức hành chính Nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước. Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước thành phố Nha Trang. . nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước thành phố Nha Trang. 5 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. Sự hình thành và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ……… 2.2. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính …………. 2.2.1. Chất lượng công chức hành chính Nhà nước theo
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao chât lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố nha trang, nâng cao chât lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố nha trang, nâng cao chât lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay