hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475

122 464 5
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:50

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475 LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - năm 2014 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN THỊ DUNG Khánh Hòa - năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này hoàn toàn là kết quả học tập và nghiên cứu của chính bản thân. Nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trần Thị Hương Trà ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn vừa qua, tôi đã nhận được rất nhiều sự đóng góp ý kiến, động viên, giúp đỡ từ phía gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè…Chính vì vậy, tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất đến tất cả mọi người. Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang, Quý thầy cô thỉnh giảng ở các trường khác đã truyền đạt những kiến thức cơ bản và bổ ích trong suốt quá trình học tập theo chương trình cao học. Tiếp đến, tôi xin chân thành cảm ơn TS Phan Thị Dung, người hướng dẫn khoa học, với lòng nhiệt tâm, sự tận tuỵ, đầy trách nhiệm đã giúp tôi thực hiện luận văn này của mình. Xin chân thành cảm ơn anh chị em trong lớp cao học quản trị kinh doanh khoá 2011 đã cùng sát cánh, chia sẽ và đoàn kết , giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện luận văn. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 đã nhiệt tình giúp đỡ tôi có được các thông tin và tài liệu kế toán để tôi thực hiện đề tài. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!. Trần Thị Hương Trà iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP Chi phí DN Doanh nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn KTQT Kế toán quản trị KQKD Kết quả kinh doanh LN Lợi nhuận NCTT Nhân công trực tiếp NLVLTT Nguyên liệu vật liệu trực tiếp QLDN Quản lý doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TNDN Thu nhập doanh nghiệp TKĐƯ Tài khoản đối ứng XDCB Xây dựng cơ bản iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu 2.1 - Tài sản cố định của Công ty Biểu 2.2 - Cơ cấu lao động Công ty Biểu 2.3 - Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Biểu 2.4- Sổ chi tiết TK 621 Biểu 2.5- Sổ chi tiết TK 622 Biểu 2.6 - Sổ chi tiết TK 623 Biểu 2.7 - Sổ chi tiết TK 627 Biểu 2.8 - Sổ chi tiết TK 154 Biểu 2.9 - Thẻ tính giá thành Biểu 2.10 - Sổ chi tiết TK 642 Biểu 2.11 - Trích một số công tác thuộc định mức 1776 Biểu 2.12 - Bảng dự toán công trình Biểu 2.13 - Dự toán chi tiết công trình Biểu 2.14 - Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Biểu 2.15 - Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình, sản phẩm Biểu 2.16 - Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp Biểu 2.17 - Bảng phân tích chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp Biểu 2.18 - Bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp Biểu 2.19 - Bảng phân tích chi phí sử dụng máy thi công Biểu 2.20 - Bảng phân tích chi phí sản xuất chung Biểu 3.1 - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Biểu 3.2 - Bảng tổng hợp chi phí theo ứng xử của chi phí Biểu 3.3 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 6 tháng đầu năm 2013 Biểu 3.4 - Bảng phân tích dịch vụ mua ngoài Biểu 3.5 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Biểu 3.6 - Báo cáo nguyên liệu vật liệu còn lại cuối kỳ Biểu 3.7 - Bảng phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình vận động của chứng từ Sơ đồ 1.2: Trình tự kế toán chi phí theo quá trình sản xuất Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 6 1.1. Khái quát về KTQT chi phí trong các doanh nghiệp 6 1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị chi phí 6 1.1.2. Vai trò của kế toán quản trị chi phí 6 1.1.3. Đối tượng của kế toán quản trị chi phí 7 1.1.4. Các phương pháp sử dụng trong kế toán quản trị chi phí 8 1.1.4.1. Nhóm phương pháp hình thành số liệu 8 1.1.4.2. Nhóm phương pháp phân tích số liệu 9 1.2. Nội dung của KTQT chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 9 1.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và bản chất của chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 9 1.2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp 9 1.2.1.2. Bản chất của chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 12 1.2.2. Phân loại chi phí 133 1.2.2.1. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động. 13 1.2.2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. 16 1.2.2.3. Phân loại chi phí để ra các quyết định kinh doanh 188 1.2.2.4. Phân loại chi phí để kiểm tra và đánh giá hoạt động 18 1.2.3. Đối tượng và phương pháp xác định chi phí 199 1.2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí 199 1.2.3.2. Phương pháp xác định chi phí 19 1.2.4. Định mức chi phí và lập dự toán chi phí 244 vii 1.2.4.1. Định mức chi phí 244 1.2.4.2. Lập dự toán chi phí 266 1.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị 28 1.2.6. Phân tích mối liên hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận 30 1.3. KTQT chi phí của một số nước trên thế giới 333 1.3.1. KTQT chi phí của Cộng Hòa Pháp 333 1.3.2. KTQT chi phí của Mỹ 355 1.3.3. Kinh nghiệm vận dụng cho các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475 39 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 39 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 39 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 40 2.1.3. Đặc điểm về tổ chức kế toán của Công ty 43 2.1.4. Quy mô hoạt động của Công ty 46 2.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 468 2.2.1. Phân loại chi phí 488 2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí 499 2.2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí 499 2.2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí 50 2.2.3. Công tác lập định mức và dự toán chi phí 65 2.3.3.1. Công tác lập định mức: 65 2.2.3.2. Công tác lập dự toán 68 2.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị 71 2.2.5. Phân tích mối liên hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận 75 2.3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 75 2.3.1. Về cách phân loại chi phí 75 2.3.2. Về đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí 76 2.3.3. Về công tác lập định mức và dự toán chi phí 76 2.3.4. Về hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 82 viii 2.3.5. Về công tác phân tích mối quan hệ giữa Chí phí– Khối lượng – Lợi nhuận để ra quyết định kinh doanh. 83 2.3.6. Những kết quả đạt được………….…………………………………………….83 2.3.7. Những tồn tại và nguyên nhân………… …………………………… 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475 87 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 87 3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 877 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí 888 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 89 3.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị 89 3.2.2. Hoàn thiện việc xây dựng các định mức chi phí và lập dự toán 99 3.2.3.Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 101 3.2.4. Hoàn thiện phân tích mối quan hệ giữa CP - KL - LN 103 3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 1055 3.3.1. Các điều kiện về phía Nhà nước 1066 3.3.2. Các điều kiện về phía doanh nghiệp 1077 KẾT LUẬN 1109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11212 [...]... pháp hoàn thiện KTQT chi phí ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 4 3 Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong các công ty xây dựng giao thông Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị. .. phí sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát về KTQT chi phí trong các doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất của kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị là việc thu thập, xử... tình hình hiện nay đối với Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 và đó là lý do tôi chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 ” 2 2 Tổng quan các nghiên cứu liên quan: Trong lĩnh vực kế toán thì KTQT chi phí là một công cụ quản lý không thể thiếu, hỗ trợ cho hệ thống quản trị, cho phép nhà quản lý xem xét toàn diện... xây dựng công trình giao thông 475 từ năm 2011 đến nay - Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty. .. tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4” của Hoàng Thị Hiền (năm 2010), đề tài này đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong hoạt động xây lắp, từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí, kiểm soát chi phí của các trung tâm chi phí Đề tài Hoàn thiện kế toán quản trị chi. .. qua công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 đã bước đầu được chú trọng Tuy nhiên, việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý của Công ty vẫn chưa được quan tâm đúng mức Trong khi đó, nhu cầu thông tin về chi phí cung cấp cho việc thực hiện các chức năng của nhà quản trị trong Công ty như: hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát chi phí, ... toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 Phạm vi nghiên cứu là trong khuôn khổ đề tài này chỉ tập trung vào nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất của Công ty trong năm 2013 ở những nội dung cụ thể: - Phân loại chi phí - Đối... tiếp phát sinh các chi phí) nhằm gắn trách nhiệm của các nhà quản trị với chi phí phát sinh 7 thông qua hình thức thông tin chi phí được cung cấp theo các trung tâm chi phí (nguồn gây ra chi phí) Kế toán quản trị chi phí quan tâm đến các chi phí thực tế phát sinh theo loại chi phí, tổng mức chi phí và chi tiết theo từng mặt hàng Như vậy, kế toán quản trị chi phí trả lời câu hỏi chi phí sẽ là bao nhiêu,... sâu về chi phí của doanh nghiệp theo các góc độ khác nhau như phân loại chi phí, dự toán chi phí, xây dựng định mức chi phí, lập các báo cáo quản trị chi phí nhằm mục đích kiểm soát và quản lý chi phí một cách chặt chẽ và dự toán chi phí chính xác để tối thiếu hóa chi phí Xét về góc độ huy động và sử dụng nguồn lực, kế toán quản trị chi phí gắn liền với việc phản ánh, mô tả chi phí, diễn biến chi phí. .. của Công ty và các đội sản xuất, các công trình của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: Dùng để thống kê số liệu về chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp - Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn một số chuyên gia về kế toán quản trị chi phí sản xuất để xây dựng các giải pháp cũng như điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán . PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475 87 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng. hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 89 3.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị 89 3.2.2. Hoàn thiện việc xây. với Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475 và đó là lý do tôi chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 475, Biểu 3.7 - Bảng phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475, * Kết quả hoạt động SX-KD năm 2011, 2012 và 2013, Tại Công ty đối tượng tính giá thành quy định như sau:, Nhìn chung, có thể thấy công tác kế toán của Công ty có những biểu hiện nhất định về kế toán quản trị, tuy chỉ ở mức sơ khai ban đầu. Vì vậy, để phục vụ cho việc ra quyết định của các cấp quản trị, doanh nghiệp cần hoàn thiện hơn nữa nội dung cơ bản của, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 475, Nhà quản lý doanh nghiệp cần xác định một tỷ lệ kết cấu giữa định phí và biến phí cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay