đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại công ty điện lực nghệ an

117 559 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:38

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐINH THỊ PHƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa – 2013 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐINH THỊ PHƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS – TS. NGUYỄN THỊ KIM ANH Khánh Hòa - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Nghệ An” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cách trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này không sao chép của bất cứ luận văn nào và cũng chưa được trình bày hay công bố ở bất cứ công trình nghiên cứu nào khác trước đây. Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Đinh Thị Phượng ii LỜI CẢM ƠN Đề tài luận văn thạc sĩ “ Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Nghệ An ” được hoàn thành là kết quả của một quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng những tri thức được học trong suốt 2 năm ở lớp cao học Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Nha Trang với mong muốn góp phần nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị công tác nói riêng và cho ngành Điện Việt Nam nói chung. Kết quả này không chỉ là sự phấn đấu của bản thân mà còn có sự trợ giúp của các thầy, cô Trường Đại học Nha Trang đã hết lòng tận tụy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tại Trường. Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Các thầy, cô Trường Đại học Nha Trang, đặc biệt là Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Anh đã tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học và nội dung đề tài. - T ất cả đồng nghiệp tại Công ty Điện lực Nghệ An đã giúp tôi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn dữ liệu cho việc phân tích và cho ra kết quả nghiên cứu của luận văn này. - Cán bộ, chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động và các phòng chức năng Công ty có liên quan đã cung cấp số liệu. - Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đã tạo điều kiện cho tôi theo học khóa học này. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn gia đình, các anh chị đồng nghiệp, bạn bè đã hết lòng động viên tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đinh Thị Phượng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ viii TÓM TẮT 1 MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 7 1.1. Khái niệm về mức độ thỏa mãn trong công việc 7 1.2. Sự cần thiết phải đo lường sự thỏa mãn đối với công việc 8 1.3. Các học thuyết về sự thỏa mãn công việc của người lao động 10 1.3.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) 10 1.3.2. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) 12 1.3.3. Thuyết công bằng của Adam (Adams's Equity Theory) 13 1.3.4. Thuyết kỳ vọng của Vroom (Expectancy Theory) 14 1.3.5. Thuyết ERG của Alderfer (Alderfer’s ERG Theory) 15 1.3.6. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (Job Characteristis Theory) 16 1.3.7. Thuyết thành tựu của McClelland 17 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc 17 1.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết 22 1.5.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 22 1.5.2. Mối quan hệ giữa sự thỏa mãn với các thành phần công việc 23 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Thiết kế nghiên cứu 25 2.1.1. Mẫu nghiên cứu 25 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 25 2.1.3. Quy trình nghiên cứu 29 2.2. Nghiên cứu chính thức 29 2.2.1. Thiết kế phiếu khảo sát 29 2.2.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo 30 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Điện lực Nghệ An 32 iv 3.1.1. Mô hình tổ chức, lịch sử hình thành và phát triển 32 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Điện lực Nghệ An 33 3.1.3. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty 34 3.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực 35 3.1.5. Thực trạng của Công ty Điện lực Nghệ An và vấn đề cần giải quyết 35 3.2. Mô tả dữ liệu thu thập được 36 3.2.1. Theo giới tính 36 3.2.2. Theo độ tuổi 37 3.2.3. Theo trình độ học vấn, chuyên môn 37 3.2.4. Theo đơn vị công tác 38 3.2.5. Theo thu nhập 38 3.2.6. Theo thâm niên làm việc 38 3.3. Làm sạch và xử lý dữ liệu 39 3.4. Đánh giá thang đo 39 3.4.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 40 3.4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 45 3.5. Mô hình điều chỉnh 51 3.5.1. Nội dung điều chỉnh 51 3.5.2. Các giả thuyết cho mô hình điều chỉnh 51 3.6. Kiểm định các yếu tố của mô hình 53 3.6.1. Kiểm định hệ số tương quan 53 3.6.2. Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 55 3.7. Kết quả đo lường về sự thỏa mãn với công việc của nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An 68 3.7.1. Kết quả đánh giá về “Tiền lương và phúc lợi” 68 3.7.2. Kết quả đánh giá về “Bản chất công việc” 69 3.7.3. Kết quả đánh giá về “Đánh giá thực hiện công việc” 70 3.7.4. Kết quả đánh giá về Mức độ thỏa mãn chung 71 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 4.1. Tóm tắt nghiên cứu 72 4.2. Kết quả nghiên cứu 72 4.2.1. Mô hình đo lường 73 v 4.2.2. Mô hình lý thuyết 74 4.2.3. Kết quả đo lường sự thỏa mãn với công việc của nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An 74 4.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng với công việc của nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An 77 4.3.1. Tiền lương và phúc lợi 77 4.3.2. Bản chất công việc 79 4.3.3. Đánh giá thực hiện công việc 80 4.4. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 80 4.4.1. Hạn chế của đề tài 80 4.4.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 86 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các nhân tố duy trì và động viên 12 Bảng 1.2: Tổng hợp về các yếu tố có ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc 21 Bảng 2.1: Diễn đạt và mã hóa thang đo 30 Bảng 3.1: Bảng phân bố mẫu theo giới tính 36 Bảng 3.2: Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 37 Bảng 3.3: Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn, chuyên môn 37 Bảng 3.4: Bảng phân bố mẫu theo đơn vị công tác 38 Bảng 3.5: Bảng phân bố mẫu theo thu nhập 38 Bảng 3.6: Bảng phân bố mẫu theo thâm niên làm việc 38 Bảng 3.7: Cronbach’s Alpha của thang đo “bản chất công việc” 40 Bảng 3.8: Cronbach’s Alpha của thang đo “bản chất công việc” (xử lý lại) 41 Bảng 3.9: Cronbach’s Alpha của thang đo “cơ hội đào tạo và thăng tiến” 41 Bảng 3.10: Cronbach’s Alpha của thang đo “cơ hội đào tạo và thăng tiến”(xử lý lại) 41 Bảng 3.11: Cronbach’s Alpha của thang đo “lãnh đạo” 42 Bảng 3.12: Cronbach’s Alpha của thang đo “lãnh đạo” (xử lý lại) 42 Bảng 3.13: Cronbach’s Alpha của thang đo “đồng nghiệp” 42 Bảng 3.14: Cronbach’s Alpha của thang đo “tiền lương” 43 Bảng 3.15: Cronbach’s Alpha của thang đo “tiền lương” (xử lý lại) 43 Bảng 3.16: Cronbach’s Alpha của thang đo “môi trường làm việc” 43 Bảng 3.17: Cronbach’s Alpha của thang đo “đánh giá thực hiện công việc” 44 Bảng 3.18: Cronbach Alpha của thang đo “phúc lợi” 44 Bảng 3.19: Cronbach Alpha của thang đo “sự thỏa mãn chung” 44 Bảng 3.20: Bảng tổng kết hệ số tin cậy của các thành phần thang đo sự thỏa mãn 45 Bảng 3.21: Bảng hệ số KMO and Bartlett's Test của các nhân tố tác động 46 Bảng 3.22: Bảng ma trận nhân tố đã xoay trong kết quả EFA 46 Bảng 3.23: Tổng phương sai giải thích 48 Bảng 3.24: Bảng hệ số KMO and Bartlett's Test của các nhân tố tác động KMO and Bartlett's Test 50 Bảng 3.25: Bảng ma trận nhân tố Component Matrix a 50 Bảng 3.26: Tổng phương sai giải thích Total Variance Explained 50 Bảng 3.27: Ma trận hệ số tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc 53 vii Bảng 3.28. Hệ số xác định R-Square 56 Bảng 3.29: Kiểm định đa cộng tuyến 57 Bảng 3.30: Kết quả phân tích phương sai 58 Bảng 3.31. Hệ số xác định R-Square (xử lý lại) 58 Bảng 3.32: Kiểm định đa cộng tuyến (xử lý lại) 59 Bảng 3.33: Kết quả phân tích phương sai 59 Bảng 3.34: 63 Bảng 3.35: 64 Bảng 3.36: 65 Bảng 3.37: 66 Bảng 3.38: 66 Bảng 3.39: 67 Bảng 3.40: 67 Bảng 3.41: Thống kê mô tả thang đo “Tiền lương và phúc lợi” 68 Bảng 3.42: Thống kê mô tả thang đo “Bản chất công việc” 70 Bảng 3.43: Thống kê mô tả thang đo “Đánh giá thực hiện công việc” 70 Bảng 3.44: Thống kê mô tả thang đo “Mức thỏa mãn chung” 71 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Đề xuất mô hình nghiên cứu 23 Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu 29 Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 51 [...]... quản lý nguồn nhân lực cho Công ty trong thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty - Xây dựng và kiểm định các thang đo từng nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc và thang đo sự thỏa mãn công việc chung - Xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty - Đưa ra một... của nhân viên sự tồn tại và phát triển của Công ty phù hợp với điều kiện mới, trên cơ sở những kiến thức đã được học cùng với việc nghiên cứu thực trạng mức độ thỏa mãn công việc của 4 nhân viên trong Công ty, tôi đã chọn đề tài Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Nghệ An làm đề tài luận văn thạc sỹ Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá mức. .. với công việc dẫn đến năng suất lao động thấp Do đó, đánh giá mức độ thoả mãn trong công việc của nhân viên là việc làm cần thiết nhằm giúp Công ty tránh biến động lớn về nhân sự, nâng cao năng suất lao động và để xây dựng chính sách quản trị nguồn nhân lực tốt hơn Là một cán bộ đang công tác tại Công ty Điện lực Nghệ An, nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao mức độ thỏa mãn đối với công việc. .. kiến nghị đối với Công ty nhằm thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty trong thời gian tới 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Lý thuyết liên quan đến sự thỏa mãn của người lao động/ sự gắn bó của họ đối với tổ chức - Khách thể của nghiên cứu là sự hài lòng của nhân viên đang làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại các phòng, ban chức năng, Điện lực, Phân xưởng... quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn với công việc của người lao động Giả thuyết H7: Cảm nhận thực hiện công việc được đánh giá tốt hay không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn với công việc của người lao động Giả thuyết H8: Cảm nhận phúc lợi được đánh giá tốt hay không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn với công việc của người lao động Giả thuyết H9: Có sự khác nhau về mức độ thỏa. .. Mục đích của nghiên cứu này là đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên với công việc tại Công ty Điện lực Nghệ An Từ việc tham khảo các mô hình nghiên cứu về mức độ thỏa mãn với công việc và các kết quả nghiên cứu của những tác giả trong và ngoài nước, nghiên cứu nêu ra những yếu tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên Những yếu tố đó là: Bản chất công việc; Cơ... hình thang đo sự thỏa mãn với công việc của nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An: Các ý kiến của lãnh đạo quản lý về nhân sự trong Công ty, ý kiến của các nhân viên Và nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng bảng câu hỏi điều tra trực tiếp với một số nhân viên tại Công ty Điện lực Nghệ An, tổng thể nghiên cứu là 200 người nhằm để kiểm định mô hình thang đo và mô hình lý thuyết Thang đo các nhân tố... công việc được đánh giá tốt hay không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn với công việc của người lao động 24 Giả thuyết H2: Cảm nhận cơ hội đào tạo và thăng tiến được đánh giá tốt hay không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn với công việc của người lao động Giả thuyết H3: Cảm nhận quan hệ với lãnh đạo được đánh giá tốt hay không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn với công. .. Riêng hai biến độc lập được thêm vào trên cơ sở nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005) về tình hình cụ thể của nhân viên ở Việt Nam cũng như một số nghiên cứu có liên quan đề cập đến sự ảnh hưởng của điều kiện làm việc và phúc lợi của Công ty đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên Việt Nam 23 Tại Công ty Điện lực Nghệ An, để nâng cao hiệu quả kinh doanh thì việc đánh giá thực hiện công việc (theo định... khoa học giúp Công ty việc xây dựng, thực thi những chính sách nhân sự hợp lý, khắc phục những khó khăn trong công tác nhân sự hiện nay nhằm giữ chân những người lao động phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Nghệ An Trên cơ sở . Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty Điện lực Nghệ An làm đề tài luận văn thạc sỹ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá mức độ thỏa mãn công. quả đo lường sự thỏa mãn với công việc của nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An 74 4.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng với công việc của nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An 77 4.3.1 hưởng đến sự thỏa mãn công việc và thang đo sự thỏa mãn công việc chung. - Xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty. - Đưa ra
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại công ty điện lực nghệ an, đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại công ty điện lực nghệ an, đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại công ty điện lực nghệ an, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn