Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

152 690 5
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 06:16

Quá trình cổ phần hoá (CPH) các doanh nghiệp Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước khởi xướng từ năm 1986, nhưng mới chỉ thực sự được đẩy mạnh từ năm 2000. Sau hơn 15 năm hoạt động, các DNNN cổ phần hoá đã đạt được những thành công nhất định, đổi mới cơ bản về (i) cơ chế quản lý doanh nghiệp được chuyển giao từ Nhà nước sang nhà quản trị doanh nghiệp theo mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, (ii) cơ chế quản lý tài chính theo nguyên tắc thị trường, trong đó giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước cổ đông về lợi nhuận, (iii) hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được nâng cao, (iv) thu nhập và quyền lợi của người lao độngcổ đông được cải thiện (Truong Dong Loc et all, 2009). Song, bên cạnh những doanh nghiệp thành công, không tránh khỏi những doanh nghiệp chưa thực sự được “lột xác” sau CPH, mới chỉ thay đổi bề ngoài mà chưa tạo ra được sự thay đổi về chất bên trong do nhà nước vẫn tiếp tục duy trì kiểm soát chi phối trong các DNNN đã cổ phần hóa (Fredrik Soholm, 2006). Điều đó, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đẩy mạnh CPH các DNNN và nâng cao hiệu quả hoạt động các DNNN đã CPH.Cách tiếp cận về cổ phần hóa ở Việt Nam thiên về yếu tố nội bộ, tập trung vào cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp và một số nhà đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài, mà thiếu đi các nhà đầu tư chiến lược. Chính vì thế, vẫn là những con người cũ, bộ máy cũ, nên khó có thể thay đổi được cơ bản cách thức quản lý hay bước đột phá trong các DNNN đã cổ phần hóa (Earle và Estrin, 1996). Các nghiên cứu của CIEM (2006, 2007) cũng đã chỉ ra những hạn chế trong cơ chế quản lý vốn chủ sở hữu Nhà nước ở các DNNN đã cổ phần hóa là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa chưa được như mong đợi. Chính vì thế, rất cần một cách tiếp cận toàn diện, những nghiên cứu đa chiều cả trên giác độ nhà quản lý và giác độ doanh nghiệp, chủ sở hữu để đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá. Việc tìm ra các nhân tố bên trong và bên ngoài, cũng như lượng hóa ảnh hưởngmức độ tác động của các nhân tố này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá. bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung Mã số: B2011.06.02 Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Vũ Duy Hào hµ néi - 2012 ii bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung mã số: b2011.06.02 Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Vũ Duy Hào Thành viên thực hiện : TS. Trần Thị Thanh Tú PGS.TS. Lu Thị Hơng PGS.TS. Trần Đăng Khâm ThS. Nguyễn Thanh Lan ThS. Lê Đức Hoàng ThS. Đỗ Hồng Nhung ThS. Trần Minh Tuấn ThS. Phạm Việt Hùng hµ néi - 2012 ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 8 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 8 CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 8 1.1.Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 8 1.1.1. DNNN và cổ phần hoá DNNN 8 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của DNNN 8 1.1.1.2.Các hình thức đổi mới DNNN 10 1.1.1.3. Cổ phần hoá DNNN 12 1.2. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá 19 1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 19 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 20 1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu tăng trưởng 21 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá 31 CHƯƠNG 2 42 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN 42 ĐÃ CỔ PHẦN HÓA Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 42 MIỀN TRUNG 42 2.1. Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 42 2.1.2. Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 44 2.2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của DNNN đã CPH ở Đà Nẵng 52 2.2.2.1. Khái quát về quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở Đà Nẵng 53 2.2.2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa ở Đà Nẵng 56 2.2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở Thừa Thiên Huế 63 2.2.3.1. Khái quát về các DNNN đã cổ phần hóa ở Thừa Thiên Huế 64 2.2.3.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa ở Thừa Thiên Huế 69 2.2.3.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN cổ phần hóa tại Thừa Thiên Huế qua các nhóm chỉ tiêu tài chính 75 2.2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở Bình Định 80 2.2.4.1. Khái quát về quá trình cổ phần hóa các DNNN ở Bình Định 80 i 2.2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa thông qua nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động 86 2.2.5.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa thông qua nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 88 Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê 92 CHƯƠNG 3 97 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 97 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 97 Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 97 3.1. Xây dựng mô hình kinh tế lượng đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của DNNN đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 97 3.2. Phương pháp phân tích 105 3.3. Xây dựng mô hình đánh giá tác động của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 109 3.4. So sánh hoạt động của DNNN trước và sau khi CPH 114 3.5. Phân tích tác động đến Cán bộ nhân viên tại các DNNN đã CPH 119 CHƯƠNG 4 126 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 126 CỦA DNNN ĐÃ CỔ PHẦN HÓA Ở VÙNG KINH TẾ 126 TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 126 4.1. Định hướng và quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 126 4.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 126 4.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 127 4.2.1. Giải pháp vi mô 128 4.2.2. Giải pháp vĩ mô 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 ii CHƯƠNG 1 8 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 8 CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 8 1.1.Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 8 1.1.1. DNNN và cổ phần hoá DNNN 8 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của DNNN 8 1.1.1.2.Các hình thức đổi mới DNNN 10 1.1.1.3. Cổ phần hoá DNNN 12 1.2. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá 19 1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 19 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 20 1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu tăng trưởng 21 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá 31 CHƯƠNG 2 42 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN 42 ĐÃ CỔ PHẦN HÓA Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 42 MIỀN TRUNG 42 2.1. Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 42 2.1.2. Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 44 2.2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của DNNN đã CPH ở Đà Nẵng 52 2.2.2.1. Khái quát về quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở Đà Nẵng 53 2.2.2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa ở Đà Nẵng 56 2.2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở Thừa Thiên Huế 63 2.2.3.1. Khái quát về các DNNN đã cổ phần hóa ở Thừa Thiên Huế 64 2.2.3.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa ở Thừa Thiên Huế 69 2.2.3.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN cổ phần hóa tại Thừa Thiên Huế qua các nhóm chỉ tiêu tài chính 75 2.2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở Bình Định 80 2.2.4.1. Khái quát về quá trình cổ phần hóa các DNNN ở Bình Định 80 2.2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa thông qua nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động 86 2.2.5.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa thông qua nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 88 iii Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê 92 CHƯƠNG 3 97 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 97 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 97 Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 97 3.1. Xây dựng mô hình kinh tế lượng đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của DNNN đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 97 3.2. Phương pháp phân tích 105 3.3. Xây dựng mô hình đánh giá tác động của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 109 3.4. So sánh hoạt động của DNNN trước và sau khi CPH 114 3.5. Phân tích tác động đến Cán bộ nhân viên tại các DNNN đã CPH 119 CHƯƠNG 4 126 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 126 CỦA DNNN ĐÃ CỔ PHẦN HÓA Ở VÙNG KINH TẾ 126 TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 126 4.1. Định hướng và quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 126 4.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 126 4.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 127 4.2.1. Giải pháp vi mô 128 4.2.2. Giải pháp vĩ mô 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 iv LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu của đề tài Quá trình cổ phần hoá (CPH) các doanh nghiệp Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước khởi xướng từ năm 1986, nhưng mới chỉ thực sự được đẩy mạnh từ năm 2000. Sau hơn 15 năm hoạt động, các DNNN cổ phần hoá đã đạt được những thành công nhất định, đổi mới cơ bản về (i) cơ chế quản lý doanh nghiệp được chuyển giao từ Nhà nước sang nhà quản trị doanh nghiệp theo mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, (ii) cơ chế quản lý tài chính theo nguyên tắc thị trường, trong đó giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước cổ đông về lợi nhuận, (iii) hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được nâng cao, (iv) thu nhập và quyền lợi của người lao động/cổ đông được cải thiện (Truong Dong Loc et all, 2009). Song, bên cạnh những doanh nghiệp thành công, không tránh khỏi những doanh nghiệp chưa thực sự được “lột xác” sau CPH, mới chỉ thay đổi bề ngoài mà chưa tạo ra được sự thay đổi về chất bên trong do nhà nước vẫn tiếp tục duy trì kiểm soát chi phối trong các DNNN đã cổ phần hóa (Fredrik Soholm, 2006). Điều đó, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đẩy mạnh CPH các DNNN và nâng cao hiệu quả hoạt động các DNNN đã CPH. Cách tiếp cận về cổ phần hóa ở Việt Nam thiên về yếu tố nội bộ, tập trung vào cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp và một số nhà đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài, mà thiếu đi các nhà đầu tư chiến lược. Chính vì thế, vẫn là những con người cũ, bộ máy cũ, nên khó có thể thay đổi được cơ bản cách thức quản lý hay bước đột phá trong các DNNN đã cổ phần hóa (Earle và Estrin, 1996). Các nghiên cứu của CIEM (2006, 2007) cũng đã chỉ ra những hạn chế trong cơ chế quản lý vốn chủ sở hữu Nhà nước ở các DNNN đã cổ phần hóa là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa chưa được như mong đợi. Chính vì thế, rất cần một cách tiếp cận toàn diện, những nghiên cứu đa chiều cả trên giác độ nhà quản lý và giác độ doanh nghiệp, chủ sở hữu để đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá. Việc tìm ra các nhân tố bên trong và bên ngoài, cũng như lượng hóa ảnh hưởng/mức độ tác động của các nhân tố này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá. 1 Các tỉnh miền Trung Việt Nam với những điều kiện địa lý tự nhiên đặc biệt, được hưởng nhiều ưu đãi về chính sách đầu tư, phát triển kinh tế của Trung ương và địa phương, đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của vùng và quốc gia. Cùng với xu thế đổi mới, các DNNN ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng đã và đang được CPH. Song, thực tiễn quá trình cổ phần hoá các DNNN ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khá chậm so với kế hoạch, tính đến 12/2009, tỷ lệ thực tế CPH các DNNN so với kế hoạch là khá thấp (Đà Nẵng 22/200 DNNN đã cổ phần hoá, tỷ lệ này ở Quảng Nam và Quảng Ngãi lần lượt là 21/51 và 15/50). Cho đến nay, vẫn chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH và đánh giá một cách toàn diện về thực trạng CPH các DNNN ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Một loạt các câu hỏi lớn được đặt ra là: Hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ra sao? So với trước khi CPH có những thay đổi gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN này sau khi CPH? Làm thế nào để phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? Những vấn đề trên không chỉ cần thiết đối với chính các lãnh đạo DNNN đã CPH, mà còn có ý nghĩa lớn hơn đối với các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi CPH, từ đó, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước. Chính vì những lý do trên, đề tài: "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" được lựa chọn nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Thông qua việc hệ thống hoá cơ sở lý luận về DNNN, vấn đề cổ phần hoá DNNN, nhóm nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá. Qua khảo sát thực tế, đánh giá những thành công, hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, từ đó đề xuất các giải pháp ở tầm vĩ mô và vi mô nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. 2 [...]... nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Chương 3: Phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm. .. tượng nghiên cứu Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 4 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở ba tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Bình Định Phạm vi thời gian: Năm 2006 đến năm 2010 5 Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận Cổ phần. .. CPH ở tỉnh? (vii) việc thực hiện, triển khai các chính sách hỗ trợ CPH có trở ngại gì không? (viii) đâu là nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH? (ix) điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở từng tỉnh không? (x) các chính sách phát triển kinh tế vĩ mô của Chính phủ có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH?... trước và đã CPH Hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả của DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ảnh hưởng tích cực ảnh hưởng tiêu cực Mục đích nghiên cứu đề tài sẽ được giải quyết bằng việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: (i) những vướng mắc, khó khăn trong quá trình CPH các DNNN ở các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là gì? (ii) tại sao số lượng các DNNN đã CPH ở các. .. luật pháp, kinh doanh, tài chính cũng ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH 3 Khung phân tích sau sẽ được sử dụng để giải quyết mục đích nghiên cứu của đề tài: Biến độc lập Các nhân tố ảnh hưởng Bên trong doanh nghiệp So sánh DN đã và chưa CPH cùng ngành nghề Bên ngoài doanh nghiệp Biến phụ thuộc Hiệu quả hoạt động của DNNN đã CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung So sánh... bảng câu hỏi - Nghiên cứu tình huống: Nhóm nghiên cứu sẽ lựa chọn 3 nghiên cứu tình huống điển hình ở 3 DNNN đã CPH ở 3 tỉnh để minh hoạ rõ hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã CPH ở 3 tỉnh Các nghiên cứu điển hình có thể là mô hình thành công hay thất bại để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN khác đã CPH ở vùng - Tham vấn ý kiến... đóng góp của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa vào nền kinh tế đất nước, cần xem xét hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp này bởi khi các doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả thì sẽ thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển 1.2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 19 Có thể hiểu, hiệu quả hoạt động là kết quả của quá trình tổ chức, điều khiển và thực hiện các hoạt động theo... có ảnh hưởng như thế nào trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? (xvi) kế hoạch niêm yết trên Thị trường chứng khoán của DNNN đã CPH? (xvii) các DNNN đã CPH đã niêm yết trên TTCK có hiệu quả kinh doanh như thế nào so với các DN chưa niêm yết? (xviii) việc niêm yết trên TTCK có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động quản trị điều hành, công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi của cổ. .. hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 7 CHƯƠNG 1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 1.1.Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 1.1.1 DNNN và cổ phần hoá DNNN 1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của DNNN Theo luật DNNN do Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2003 thì DNNN được định nghĩa như sau:... vấn các DNNN, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành phỏng vấn sâu các cán bộ của cơ quan quản lý cấp Trung ương và cấp tỉnh nhằm thu thập những thông tin chéo, nhiều chiều và đánh giá của các cơ quan quản lý về hiệu quả hoạt động của các DNNN trên địa bàn tỉnh, phân tích nguyên nhân hiệu quả hoạt động cao/thấp của các DNNN này Nội dung phỏng vấn sâu cũng được chuẩn bị và thiết kế dưới dạng bảng câu hỏi - Nghiên . tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN đã cổ phần hóa ở vùng kinh. của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở ba tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm. bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN đã cổ phần hoá ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA, ĐÃ CỔ PHẦN HÓA Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM, Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê, Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG, TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay