a study on common mistakes made by vietnamese beginners of english pronouncing θ, δ, ʃ, ʒ, ʤ, ʧ and possible solutions = nghiên cứu về những lỗi thường gặp của học viên người việt khi phát âm các phụ âm tiếng anh

47 734 3
  • Loading ...
1/47 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn