Tiểu luận kinh tế học ứng dụng BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG NGHIỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RICARDO

17 267 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2015, 20:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU V À NÔNG NGHI ỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ H ÌNH RICARDO GVHD: TS. Phạm Khánh Nam Nhóm thực hiện: Đinh Thị Tâm Lê Thị Liên Trần Cẩm Linh Lớp: Cao học kinh tế phát triển Đêm – K21 TP. HỒ CHÍ MINH, TH ÁNG 10 N ĂM 2012 Sung-No Niggol Seo: Đại học Yale, Hoa Kỳ Robert MenDelsohn: Đại học Yale, Hoa Kỳ Mohan Munasinghe : Viện phát triển Munasinghe (MIND), Sri Lanka, và Đại học Yale, Hoa Kỳ i M ỤC LỤC Trang 1. Đ ặt vấn đề 1 2. Lý thuy ết phân tích Ricardo 1 3. Sri Lanka 2 4. Mô hình Ricardo 3 5. Nh ững tác động đến biến đổi khí hậu trong t ương lai 5 6. K ết luận 8 1 1. Đ ặt vấn đề Bi ến đổi khí hậu đ ã trở thành m ột mối quan tâm l ớn c ủa các quốc gia tr ên th ế giới đồng thời l à m ối đe d ọa cho s ự phát triển b ền v ững ở các n ước đang phát tri ển , trong đó có ít tài nguyên hơn và d ễ bị tổn hại h ơn (Munasinghe, 2001). Hi ện nay, có r ất ít bài nghiên c ứu đề c ập đến việc phân tích sự tác đ ộng c ủa bi ến đổi khí hậu đ ến sự phát triển của các quốc gia đang phát triển. G ần đây, một ph ương pháp m ới gọi là Ma trận tác động h ành động (AIM) đư ợc sử dụng để xếp hạng các tác động của biến đổi khí h ậu và ảnh hưởng xấu đ ến các l ĩnh vực khác nhau ở Sri Lanka , trong đó có l ĩnh vực nông nghiệp. Câu h ỏi nghiên cứu : S ự biến đổi khí hậu tác động nh ư thế nào đến sản xu ất nông nghiệp của Sri Lanka ? Một số nghiên cứu tương tự : Nghiên c ứu của Mendelsohn e t al, 1994, 2001; Mendelsohn và Nordhaus, 1996; Mendelsohn và Neumann, 1999 nghiên c ứu dự báo thiệt hại do biến đổi khí hậu ở Mỹ b ằng mô hình Ricardo. Nghiên c ứu của Dinar et al, 19 98; Kumar và Parikh, năm 2001; Mendelsohn et al, 2001 ; Reinsborough, 2003 ở Brazil, Ấn Độ và Canada. 2. Lý thuy ết: Phân tích của Ricardo Gi ả định rằng ng ười nông dân tối đa hóa doanh thu thuần tr ên mỗi héc ta, NR Max NR = P i * Q i (R, E) − C i (Q i , R, E) (1) R Trong đó: Pi và Qi là giá c ả và số lượn g c ủa mặt h àng i Ci ( . ) liên quan đ ến hàm chi phí R là m ột vector của các yếu tố đầu v ào E là vector c ủa các đặc điểm môi tr ường đất của ng ười nông dân bao gồm cả khí h ậu . Gi ả định rằng ng ười nông dân chọn các yếu tố đầu v ào R, để tối đa hóa NR, ta có thể thể hiện kết quả tác động đến NR d ưới dạng chỉ ri êng E như sau: NR = f (E) (2) Giá tr ị phúc lợi của sự thay đổi về môi tr ường từ tình trạng A đến t ình t r ạng B là W =  f (E iB ) * L i -  f (E iA ) * L i (3) V ới L i là s ố lượng đất loại i D ự liệu ché o (Cross-sectional) thông qua khí h ậu khác nhau có thể tiết lộ đ ộ nhạy cảm khí hậu của các trang trại. Ưu điểm của ph ương pháp th ực nghiệm 2 này là không ch ỉ bao gồm các ảnh h ưởng trực tiếp của khí hậu đến năng suất, m à còn ph ản ứng thích ứng của nông dân với khí hậu địa ph ương. Nghiên c ứu nông h ọc và quan sát ng ẫu nhiên cho thấy nhiều loại cây tr ồng thích nhiệt độ v à vùng mưa hơn. Nhi ệt độ và lượng mưa hoặc dưới hoặc trên ph ạm vi tối ưu như vậy làm giảm năng suất. Phương tr ình thể hiện m ối quan hệ giữa doanh thu thuần v à những biến khí h ậu : NR i = a 0 +  (a s T s + b s T s 2 + c s P s + d s P s 2 ) +  f c Z c + e (4) Bi ến T S và P s tương ứng nhiệt độ v à lượng mưa bình thường ở mỗi m ùa, và Z c là bi ến liên quan đ ến kinh tế x ã hội. T ại sao c h ọn biến doanh thu thuần l àm biến phụ thuộc? - Ban đ ầu Ricardo nghi ên cứu và s ử dụng giá tr ị sử dụng đất làm bi ến phụ thu ộc. Tuy nhi ên, ở các nước đang phát triển, giá trị đất l à không th ể lấy dữ liệu (is not available). Do đó, Doanh thu thu ần hàng năm cho m ỗi héc ta đ ược sử d ụng thay v ào đó, từ đó giá trị đất l à giá trị hiện tại của d òng doanh thu thu ần tương lai (Dinar et al, 1998). M ột số hạn chế của mô h ình: - Ư ớc lượng ban đầu của mô h ình không bao g ồm mặt n ước hay hệ thống th ủy lợi (Cline, năm 1996 v à Schlenker et al, 2003) . - Không th ể đo lường ảnh h ưởng của các biến không thay đổi trong không gian như O 2 , CO 2 . - Mô hình này gi ả định là s ử dụng công ngh ệ hiện tại, không xét đến công ngh ệ có thể s ử dụng trong tương lai. - Mô hình này gi ả định không c ó ảnh hưởng của giá cả (Darwin, 1999). 3. Sri-Lanka Sri Lanka là m ột qu ốc đ ảo nằm bên c ạnh bán đ ảo Ấn Độ . Nó có di ện tích 66.000 km vuông , tr ải dài trên 433 km t ừ Bắc xu ống Nam (v ĩ độ 5 ◦ 55 B ắc đ ến 9 ◦ 51 B ắc ), và 244 km Đông sang Tây ở đi ểm rộng nhất c ủ a nó (kinh đ ộ 79 ◦ 41 Đông đ ến 81 ◦ 53 Đông). Colombo , th ủ đô, có thu nh ập bình quân hàng tháng cao nh ất , trong khi đó các t ỉnh phía Đông (Baticaloa, Trincomalee , Ampara) và phía B ắc (Jaffna, Kilinochchi , Mannar, Vavuniya , Mullaitivu ) có thu nh ập thấp nh ất . T ỉnh phía Tây (Gampaha, Colombo, Kalutara) và phía Nam (Galle, Matara) có m ật độ dân s ố cao và cao trình th ấp , trong khi các t ỉnh phía Bắc và Đông có m ật đ ộ dân s ố thấp . T ỉnh mi ền Trung có cao trình cao nh ất trong c ả nư ớc . 3 Bảng 1: Các vùng khí h ậu Vùng khí h ậu Các huy ện Vùng ẩm ướt Maritime Hill country Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Matara Kandy, Nuwara Eliya, Ratnapura, Kegalle Vùng khô Matale, Hambantota, Jaffna, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu, Batticaloa, Ampara, Trincomalee, Ku runegala, Puttalam, Anuradhapura, Polonna ruwa, Badulla, Moneragala. Nguồn: Bộ Tài chính , 1997. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng nhiệt độ thông thường 'và' lượng mưa thông thư ờng đư ợc định ngh ĩa là nhi ệt độ và lư ợng mưa trung bình 30-năm. Nhi ệt độ và lư ợng mưa thông thư ờng đư ợc trình bày trong B ảng ph ụ lục A1 và A2. Các s ản phẩm nông nghiệp chính c ủa Sri-Lanka bao g ồm lúa g ạo, cây thương m ại, và các lo ại cây trồng vùng cao . Ba cây thương m ại: d ừa, cao su, và trà đư ợc trồng tr ên b ờ biển phía Tây và khu v ực đ ồi ở Sri-Lanka. Đóng góp đáng k ể cho kim ng ạch xu ất kh ẩu : 2,1% (chè), 2,1% (d ừa), và 0,8% (cao su) GDP năm 1995 ( C ục đi ều tra dân số và Th ống kê , 1997). Ba cây tr ồng thương m ại chi ếm 84% t ổng kim ngạch xuất kh ẩu nông nghi ệp . T ổng GDP năm 1995 là 667,8 t ỷ Sri Lanka rupee ($ 13000000000) và nông nghi ệp chi ếm 20% (ho ặc 133 t ỷ rupee ) trong t ổng số này (Ngân hàng Trung ương, 1998). 4. Mô hình Ricard o Mô hình Ricardo h ồi quy doanh thu thu ần trên cơ s ở biến khí h ậu và các bi ến gi ải thích khác (xem phương tr ình ( 4)). Doanh thu thu ần cho m ỗi huyện đư ợc xây d ựng t ừ các dữ liệu của Chính phủ . Mỗi đơn v ị diện tích tương đương v ới t ổng doanh thu thu ần của huy ện / di ện tích đ ất trồng trọt . 4 Đ ối v ới s ản xuất lúa gạo , doanh thu thu ần đư ợc xây dựng từ Niên Giám th ống kê SriLanka (C ục đi ều tra dân số và Th ống kê , 1997). Chúng tôi s ử dụng chi phí s ản xuất lúa b ình quân cho nh ững vùng được tưới tiêu và những vùng không đư ợc tưới tiêu . Đ ể xây d ựng doanh thu thu ần c ủa cây trồng thương m ại , ngu ồn dữ liệu đư ợc lấy từ Plantation Sector Statistical Pocket Book, 2001. B ảng 2 . T ổng doanh thu thuần c ủa các huyện năm 1995 (tri ệu rupees) Province District Paddy Coconut Rubber Tea Total Western Gampaha 194 2,415 164 – 2,775 Colombo 67 388 339 4 800 Kalutara 375 541 1,386 242 2,546 Central Matale 530 506 84 296 1,417 Kandy 339 356 68 1,651 2,415 Nuwara 103 44 2 3,562 3,712 Sabaragamuw Kegalle 485 914 1,538 385 3,323 Ratnapura 489 714 1,007 1,844 4,055 Southern Galle 82 548 375 1,361 2,368 Matara 363 689 178 1,310 2,541 Hambantota 1,076 987 0.7 19 2,083 Uva Badula 623 51 11 2,100 2,786 Monaragala 357 272 51 8 689 Eastern Baticaloa 436 174 – – 611 Trincomale 464 76 – – 541 Ampara 2,497 165 – – 2,662 Northcentral Anuradhapu 1,638 244 – – 1,882 Polonna ruw 3,116 127 – – 3,244 Northwestern Puttalam 333 2,205 – – 2,539 Kurunegala 2,721 6,808 106 3 9,639 North Mannar 68 50 – – 118 Vavuniya 214 18 – – 232 Kilinochchi 336 – – – 336 Jaffna 95 427 – – 522 Mullaittivu 182 93 – – 276 Total 17,192 18,823 5,316 12,792 54,124 Ghi chú: T ổng cộng = T ổng doanh thu thuần trong b ốn loại cây trồng s ản xuất ở các huy ện . B ảng 2 cho thấy t ổng doanh thu thu ần c ủa các huyện s ản xuất b ốn lo ại cây tr ồng đ ã nêu ở trên . Năm huy ện ở phía B ắc , và hai huy ện ở phía Đông có doanh thu th ấp nh ất , trong khi các huy ện phía Tây và Nam cùng v ới khu vực Hill cho th ấy doanh thu cao hơn . Khu v ực chính cho s ản xuất lúa gạo n ằm ở Đông B ắc Srilanka . Chè và cao su đư ợc trồng ch ủ yếu ở khu vực Tây và Trung c ủa đất nước , trong khi d ừa được thu ho ạch ph ần lớn v ào b ờ biển phía Tây. Biến phụ thuộc được định nghĩa l à: Doanh thu thu ần trên m ột đơn v ị diện tích = T ổng doanh thu thuần c ủa huyện / diện tích đất trồng trọt trên ha của huyện . 5 M ột số kết quả phân tích hồi qui: Chúng tôi trình bày 2 mô hình h ồi quy trong b ảng 3 . Mô hình Full: bao gồm các biến khí hậu trong bốn tháng và được quy đ ịnh như m ột phương tr ình bậc hai . Chúng bao g ồm ba bi ến ki ểm soát, đư ợc tư ới tiêu đ ất , m ật độ dân s ố, và đ ộ cao . H ồi quy cho th ấy m ột mức độ cao phù h ợp, v ới R-square đi ều chỉnh là 0,84. Các bi ến khí h ậu đư ợc xem xét ở mức ý nghĩa 5%. Các biến kiểm soát là không đáng k ể. Mô hình Simple: Mô hình đơn giản bao g ồm ch ỉ ba tháng lư ợng mưa (vào tháng Giêng, tháng chín v à tháng mư ời một), và một tháng nhiệt độ (tháng năm). Chúng đ ều được quy ư ớc trong m ột mô hình tuy ến tính (t ức là , không có nhi ệt độ bình ph ương đi ều kho ản trong phương tr ình (4)). Mô hình bao g ồm hai bi ến số gi ải thích quan tr ọng , tư ới tiêu và đ ộ cao . Mô hình đơn giản cho th ấy h ệ s ố r-square đi ều chỉnh là 0,59 th ấp hơn c ủa mô hình đ ầy đủ , nhưng ư ớc tính hệ s ố thống k ê t t ốt hơ n. 5. Nh ững tác động đến biến đổi khí hậu trong t ương lai Trong ph ần này, chúng ta s ử dụng mô h ình AOGCM để dự đoán khí tư ợng ở Srilanka đ ến năm 2100. Năm v ấn đề của AOGCM l à : CGCM, CSIRO, CCSR, HAD3, PCM. Năm mô h ình dự đoán khí hậu n ày dự đoán ra h àng lo ạt nh ững kết quả. Bảng 4 tr ình bày ở phạm vi rộng h ơn của việc dự đoán khí hậu tương lai t ừ 5 mô h ình chung. 6 B ảng 5 mô tả sự ước tính mức tác động mang tính quốc gia của tất cả các mô hình khí h ậu. Trong tất cả 5 mô h ình, sự thay đổi về l ượng mưa ma ng l ại lợi ích cho qu ốc gia. Bảng 5. Những tác đ ộng cấp quốc gia Ghi chú : Các con s ố tuy ệt đối là t ỷ rupee Sri Lanka. Các con s ố t ỷ lệ phần trăm hi ển thị các ph ần phân đo ạn của các doanh thu thu ần t ổng hợp của các lo ại cây trồng bao g ồm trong phân tíc h này. M ức lợi ích từ 11% đến 122% của giá trị hiện tại r òng qua các mùa bao g ồm trong mô h ình. Trong c ả 5 mô hình, những tác động của biến đổi nhiệt độ thì được dự đoán l à có hại cho quốc gia. Lư ợng tổn thất từ 18% đến 50% của sản l ượng nông nghiệp hiện t ại. B ảng 5 cũng chỉ ra mối quan hệ không chắc chắn giữa những dự đoán về m ức độ tác động đến quốc gia. Phân tích miêu t ả tác động của sự thay đổi tr ên tất cả các v ùng. Bảng 6 t ổng hợp những tác động ư ớc tính cho hai mô h ình AOGCM: CSIRO và HAD3. B ảng 6 chỉ ra t ỷ lệ thu nhập trong mỗi v ùng sẽ bị tác động nh ư thế nào bởi s ự thay đổi khí hậu. 7 Bảng 6. Mức độ tác động cấp huyện (1,000 rupees) Trong k ịch bản HAD3, v ùng trung nguyên và b ờ biển phía Tây của quốc gia đư ợc mong đợi mang lại lợi nhuận từ biến đổi khí hậu, trong khi đó những vùng đ ất liền ở miền Nam v à miền Đông Âu đ ược dự đoán sẽ bị tổn thất. Trong k ịch bản CSIRO, tất cả các v ùng có thể s ẽ bị tổn thất bởi khí hậu trong tương lai. Tuy nhiên, nh ững tác động ở v ùng trung nguyên thì nh ỏ hơn so v ới các tỉnh miền Nam v à Đông Âu. Thi ệt hại cho những kh u v ực này lên đến 50% giá tr ị hiện tại r òng. 8 6. K ết luận Bài vi ết này mô t ả phân tích m ô hình Ricardo c ủa nền nông nghiệp Srilanka. Nghiên c ứu có thể đo l ường cả về ảnh h ưởng của nhiệt độ v à khí tượng. Nh ìn chung, s ự ấm lên được cho rằng ảnh h ưởng xấu đến Srilanka, nhưng s ự tăng lên trong lư ợng mưa sẽ mang lại lợi ích. Chúng tôi ước lượng một d ãy các tác động từ 20% đến 72%. B ảng 7 so sánh kết quả của chúng ta v ới những phân tích Ricardo khác, sử dụng một kịch bản không thay đổi với độ ấm l à 2 o C và tăng lư ợng mưa 7%. Chúng ta th ấy rằng mô h ình của Srilanka dự đoán mức tác động q u ốc gia là t ổn thất 27% sản l ượng nông nghiệp đầu ra. Tăng đồng loạt 3,5 o C đư ợc dự đoán v ề những tác động. [...]... các huyện trong 30 năm Ghi chú: Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Sở Meterorology, Colombo Trong trường hợp dữ liệu không có sẵn trong huyện, các dữ liệu trong một huyện lân cận được sử dụng Bảng A2: Lượng mưa trung bình các huyện trong 30 năm Ghi chú: Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Cục Khí tượng, Colombo Lượng mưa của huyện là giá trị trung bình của các trạm gần nhau trong huyện ... của Srilanka được dự đoán càng tách biệt với những kết quả của các nước khác Nghiên cứu cũng chứng minh rằng những tác động sẽ thay đổi bởi các vùng Những khu vực ở vùng Bắc và Tây thì được cho rằng dễ bị tổn thương do sự ấm lên trong tương lai Nghiên cứu này phản ánh rằng những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới phát triển thì nhạy cảm với sự biến đổi khí hậu được dự báo trong thê kỷ tới Phụ thuộc vào... agriculture, a Ricardian analysis: Comment’, The American Economic Review 89: 1049–1052 Department of Agriculture (2002), Agrarian Data Bank, Sri Lanka Department of Census and Statistics (1997), Statistical Abstract of the Democratic Socialist Republic of Sri- Lanka Dinar, A., R Mendelsohn, R Evenson, J Parikh, A Sanghi, K Kumar, J McKinsey, and S Lonergan (eds) (1998), ‘Measuring the impact of climate... (2000), ‘A transient climate change simulation with greenhouse gas and aerosol forcing: projected climate for the 21st century’, Climate Dynamics 16: 427–450 Central Bank of Sri- Lanka (1998), Economic and Social Statistics of Sri- Lanka Cline, W (1992), The Economics of Global Warming, Washington, DC: Institute of International Economics Cline, W (1996), ‘The impact of global warming on agriculture: comment’,... Change (2001), The ScientificBasis, Cambridge University Press Kulukulasuriya, P and I Ajwad (2003), ‘Estimating the impact of climate change on small holders: a case study on the agriculture sector in Sri Lanka , School of Environment and Forestry Studies, Yale University, New Haven, USA Kumar, K.S.K and J Parikh (1998), ‘Climate change impacts on Indian agriculture: the Ricardian approach’, in A Dinar,... of global warming on agriculture: a Ricardian analysis’, The American Economic Review 84: 753–771 Ministry of Finance and Planning (1997), Statistical Abstract of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka Ministry of Plantation Industries (2001), Plantation Sector Statistical Pocket Book Munasinghe, M (2001), ‘Sustainable development and climate change: applying the sustainomics transdisciplinarymeta-framework’,... (1994), Economywide Policies and the Environment, Washington, DC: World Bank Munasinghe, M., U Sapukotana, and Y Deraniyagala (2002), ‘Interactions between climate change and sustainable development in Sri Lanka: analysis using the action impactmatrix (AIM)’,MINDResearchDiscussion Paper, Munasinghe Institute for Development, Colombo Parry,M.L., M Blantran,A.L deRozari, S Chong, and S Panich (1992), ‘The... thương do sự ấm lên trong tương lai Nghiên cứu này phản ánh rằng những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới phát triển thì nhạy cảm với sự biến đổi khí hậu được dự báo trong thê kỷ tới Phụ thuộc vào viễn cảnh khí hậu, những thiệt hại có thể sẽ xảy ra Tuy nhiên, không phải viễn cảnh nào cũng bất lợi cho quốc gia 9 Tài liệu tham khảo Adams, R and B McCarl (2001), ‘Agriculture: agronomic-economic analysis’, in R . Ricardo c ủa nền nông nghiệp Srilanka. Nghiên c ứu có thể đo l ường cả về ảnh h ưởng của nhiệt độ v à khí tượng. Nh ìn chung, s ự ấm lên được cho rằng ảnh h ưởng xấu đến Srilanka, nhưng s ự tăng. mô h ình của Srilanka dự đoán mức tác động q u ốc gia là t ổn thất 27% sản l ượng nông nghiệp đầu ra. Tăng đồng loạt 3,5 o C đư ợc dự đoán v ề những tác động. 9 K ết quả của Srilanka đ ược. trong t ương lai Trong ph ần này, chúng ta s ử dụng mô h ình AOGCM để dự đoán khí tư ợng ở Srilanka đ ến năm 2100. Năm v ấn đề của AOGCM l à : CGCM, CSIRO, CCSR, HAD3, PCM. Năm mô h ình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế học ứng dụng BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG NGHIỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RICARDO, Tiểu luận kinh tế học ứng dụng BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG NGHIỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RICARDO, Tiểu luận kinh tế học ứng dụng BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG NGHIỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RICARDO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay