Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam

66 1,678 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2015, 19:53

Để bổ sung thêm tư liệu trong việc làm một bài nghiên cứu khoa học cũng như có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, những yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào mời các bạn tham khảo nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƢỞNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Mã số đề tài: …………………. Thuộc nhóm ngành khoa học: Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, 04/2014 HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƢỞNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Mã số đề tài: ………………… Thuộc nhóm ngành khoa học: Tài chính - ngân hàng Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ YẾN LÊ HUY HÙNG TRẦN THỊ MAI THANH Nam/Nữ: Nữ Nam Nữ Dân tộc: Kinh Lớp: TCC2B Khoa: Tài chính tiền tệ Năm thứ: 3/4 Ngành học: Tài chính công Ngƣời hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Hà Nội, 04/2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 9 LỜI CẢM ƠN 10 PHẦN I: MỞ ĐẦU 11 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 14 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TTCK VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƢỞNG TỚI TTCK 14 1. Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam và tổng quan TTCK 14 1.1. Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam 14 1.2. Tổng quan TTCK Việt Nam 16 2. Các nhân nhân tố kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam 20 2.1. Tổng sản phẩm quốc nội và TTCK Việt Nam 20 2.2. Xuất nhập khẩu và TTCK Việt Nam 21 2.3. Cung tiền và TTCK Việt Nam 22 2.4. Lạm phát và TTCK Việt Nam 23 2.5. Lãi suất và TTCK Việt Nam 27 2.6. Tỷ giá hối đoái và TTCK Việt Nam 29 2.7. Ảnh hƣởng của khối ngoại tới TTCK Việt Nam 33 2.8 Chỉ số giá vàng và TTCK Việt Nam 35 2.9 Tính thanh khoản và TTCK Việt Nam 36 CHƢƠNG II. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 39 1. Tổng quan các nghiên cứu ở nƣớc ngoài 39 2. Tổng quan các nghiên cứu ở trong nƣớc 40 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 45 1. Phƣơng pháp nghiên cứu 45 2. Số liệu nghiên cứu 47 CHƢƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 1.Mô tả thống kê 49 2. Kiểm định tính dừng 49 3. Kiểm định quan hệ đồng tích hợp 50 4. Ƣớc lƣợng trong ngắn hạn 52 5. Ƣớc lƣợng mô hình dài hạn 53 6. So sánh kết quả 55 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG 56 1. KẾT LUẬN 56 2. KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 57 3. HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TƢƠNG LAI 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 Danh mục bảng biểu Tên bảng biểu Trang Bảng 1 Cung tiền giai đoạn 2004 – 2012 23 Bảng 2 Mối tương quan giữa các biến vĩ mô và TTCK Việt Nam 44 Bảng 3 Bảng tóm tắt các biến trong mô hình 48 Biểu đồ 1 Diễn biến chỉ số VN-Index giai đoạn 2004 - 2013 17 Biểu đồ 2 Diễn biến GDP và VN-Index giai đoạn 2004 - 2013 20 Biểu đồ 3 Diễn biến NX và VN-Index giai đoạn 2004 - 2013 22 Biểu đồ 4 Diễn biến chỉ số CPI và VN-Index giai đoạn 2004 - 2013 25 Biểu đồ 5 Diễn biến lãi suất năm 2008 28 Biểu đồ 6 Diễn biến tỷ giá hối đoái và Vn-Index giai đoạn 2004 - 2013 31 Biểu đồ 7 Diễn biến khối lượng giao dịch cùa nhà đầu tư nước ngoài và VN-Index giai đoạn 2004 - 2013 33 Biểu đồ 8 Diễn biến chỉ số giá vàng và Vn-Index giai đoạn 2004 - 2013 35 Biểu đồ 9 Diễn biến thanh khoản thị trường chứng khoán và chỉ số VN-index giai đoạn 2004 - 2013 37 Danh mục từ viết tắt STT Chữ cái viết tắt/ký hiệu Cụm từ đầy đủ 1 & Và 2 AUI Chỉ số giá vàng 3 AIP Giá trị sản lượng công nghiệp 4 CPI Chỉ số giá tiêu dùng theo tháng 5 CTNY Công ty niêm yết 6 DN Doanh nghiệp 7 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 8 Er Tỷ giá hối đoái (VND/USD) 9 EX Tỷ giá hối đoái (USD/VND) 10 OPEN X/(X+M)*100% 11 FNB Khối ngoại mua ròng 12 IIP Chỉ số sản xuất công nghiệp 13 KLGD Khối lượng giao dịch 14 M2 Cung tiền 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NX Cán cân thương mại 17 TTCK Thị trường chứng khoán 18 M Nhập khẩu 19 TTGDCK TP.HCM Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 20 TV Khối lượng giao dịch 21 USD Đô la Mỹ 22 VN-Index Chỉ số chứng khoán Việt Nam 23 X Xuất khẩu HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Thông tin chung: Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ YẾN LÊ HUY HÙNG TRẦN THỊ MAI THANH Lớp: TCC2B Khoa: Tài chính tiền tệ Năm thứ: 3 Số năm đào tạo: 4 Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 2. Mục tiêu đề tài: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam. Đưa ra một cái nhìn tổng quan nhất về TTCK ở Việt Nam và đồng thời áp dụng, cải thiện mô hình kinh tế lượng để đưa ra kết quả chính xác hơn về mối tương quan giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô với TTCK ở Việt Nam. 3. Tính mới và sáng tạo: Tiếp nối các công trình nghiên cứu trước, nhóm nghiên cứu đã khảo cứu tài liệu và phân tích định lượng ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô tới TTCK Việt Nam dựa trên lý thuyết cổ điển và ứng dụng mô hình kinh tế lượng. Tuy nhiên sự khác biệt trong cách thức chọn mẫu, lựa chọn các biến của mô hình thông qua các kiểm định và mở rộng mô hình dưới dạng mô hình hiệu chỉnh sai số tạo nên khác biệt trong kết quả thu được từ nghiên cứu. 4. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ ra rằng các nhân tố vĩ mô có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Trong đó, lạm phát, thanh khoản của thị trường, lãi suất huy động, và tỷ số xuất khẩu trên tổng thương mại (đại diện cho tăng trưởng của nền kinh tế) được chỉ ra là những nhân tố chính ảnh hưởng tới TTCK ở Việt Nam. 5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài: Từ kết quả thu được từ nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra những con số tương đối chính xác và làm rõ tác động của giữa các biến số vĩ mô với TTCK Việt Nam. Từ đó nhóm đề xuất một số chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy TTCK phát triển và hướng tới phát triển một thị trường chứng khoán ổn định và hoàn thiện hơn trong tương lai. 6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài: Ngày 07 tháng 04 năm 2014 Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài Nhận xét của ngƣời hƣớng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài: Ngày 07 tháng 04 năm 2014 Xác nhận của Học viện (ký tên và đóng dấu) Ngƣời hƣớng dẫn ( ký và ghi rõ họ và tên) HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. SƠ LƢỢC VỀ SINH VIÊN Họ và tên: Lê Thị Yến Ảnh (4x6cm) Ngày sinh: 21/08/1993 Nơi sinh: Thái Hồng – Thái Bình – Thái Bình Lớp: TCC2B Khóa: 2 Khoa: Tài chính tiền tệ Địa chỉ liên hệ: Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 0167 603 089 Email: leyen.apd@gmail.com II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  Năm thứ 1: Ngành học: Tài chính ngân hàng Khoa: Tài chính tiền tệ Kết quả xếp loại học tập: Giỏi Sơ lược thành tích: Điểm trung bình cả năm: 8.07  Năm thứ 2: Ngành học: Tài chính ngân hàng Khoa: Tài chính tiền tệ Kết quả học tập: Giỏi Sơ lược thành tích: Điểm trung bình cả năm: 8.3 Ngày tháng năm Xác nhận của Học viện Chính sách và Phát triển (ký tên và đóng dấu) Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài 9 LỜI NÓI ĐẦU Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới nổi đang còn non trẻ song đã có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc dân trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên thị trường này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động bất thường, hơn nữa khi TTCK trở thành điểm nhấn quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế thì vấn đề phát triển an toàn, bền vững TTCK, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực từ bên ngoài càng trở thành vấn đề đáng được quan tâm. Ở nước ta việc thay đổi, điều chỉnh các chính sách đặc biệt là các chính sách kinh tế, biến vĩ mô thường ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tâm lý của các nhà đầu tư làm cho chỉ số giá chứng khoán cũng bị những ảnh hưởng nhất định. Xuất phát từ tư tưởng như vậy, nhóm nghiên cứu khảo cứu các tài liệu, tìm hiểu lý thuyết và kết hợp với khảo sát thực tế về TTCK ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã áp dụng mô hình kinh tế lượng để làm rõ hơn các tác động của các yếu tố vĩ mô tới thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó kiến nghị chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, hướng tới phát triển một TTCK ổn định, chuyên nghiệp. 10 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi đến quý thầy cô ở Học viện Chính sách và Phát triển nói chung, và quý thầy cô khoa Tài chính tiền tệ nói riêng đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt, trong năm học 2013-2014, khoa đã tổ chức cho chúng em được tiếp cận “nghiên cứu khoa học”, một chủ đề mới mẻ và rất hữu ích cho không chỉ các nghiên cứu sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường mà còn là chúng em - sinh viên năm ba của Học viện. Chúng em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Trọng Nghĩa và TS.Vũ Thị Minh Luận đã tận tình hướng dẫn chúng em qua những buổi hướng dẫn, nói chuyện, thảo luận về lĩnh vực trong nghiên cứu khoa học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy cô thì bài nghiên cứu khoa học này khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn. Bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu sâu về thị trường chứng khoán ở Việt Nam, kiến thức của chúng em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạn để bài nghiên cứu này được hoàn thiện hơn. [...]... chính: Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô tới TTCK Việt Nam như nào? Câu hỏi phụ: - Nhân tố vĩ mô nào tác động mạnh nhất tới TTCK Việt Nam trong ngắn hạn? 3 Mục đích, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu  Mục đích: Từ mô hình đã xây dựng được, làm rõ tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam Từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, hướng tới phát triển một thị. .. luận: Thị trường chứng khoán được coi là hàn thứ biểu của nền kinh tế; chịu tác động bởi nhiều nhân tố, trong đó không thể không nói đến các nhân tố kinh tế vĩ mô như: cung tiền, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, xuất nhập khẩu Mối tương quan giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô đến TTCK đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước  Lý do thực tiễn: Thị trường chứng khoán Việt Nam luôn... CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TTCK VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƢỞNG TỚI TTCK 1 Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam và tổng quan TTCK 1.1 Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, có nghĩa là không phải là nền kinh tế dựa trên kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp, không phải giống như nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và cũng không phải là kinh tế thị trường XHCN Bởi lẽ chúng... một thị trường chứng khoán chuyên nghiệp  Mục tiêu: Xây dựng mô hình, kiểm định và giải thích mối tương quan giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô với thị trường chứng khoán Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu 11 o Không gian: Việt Nam o Thời gian: Nghiên cứu sử dụng số liệu theo tháng giai đoạn 2004-2013 4 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của nghiên cứu này bao gồm các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế và... các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế và chỉ số chứng khoán của TTCK Việt Nam 5 Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Dựa trên các lý thuyết về thị trường chứng khoán, lý thuyết về sự ảnh hưởng các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thị trường chứng khoán Việt Nam - Phƣơng pháp nghiên cứu: • Phương pháp thống kê: Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu là các dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng nên... trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam thông qua hệ thống tài chính, nhưng đã làm khuếch đại những bất ổn kinh tế nội tại của quốc gia vốn đã tích tụ từ nhiều năm trước đó Những bất ổn trong nền kinh tế vĩ mô đã làm suy yếu tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của Việt Nam và nó đã đang và sẽ ảnh hưởng không nhỏ nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng 1.2 Tổng quan TTCK Việt Nam 16 Biểu đồ... quan TTCKvà các nhân tố ảnh hưởng tới TTCK 12 Chương này cho người đọc thấy được một cách tổng quan nhất đặc trưng nền kinh tế Việt Nam, tổng quan TTCK Việt Nam trong giai đoạn vừa qua Bên cạnh đó, chương này còn cho người đọc thấy được những phân tích khách quan về ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô tới TTCK ở Việt Nam Chương II: Tổng quan các nghiên cứu Chương này hệ thống hóa lại toàn bộ các nghiên... bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường Ở thị trường Việt Nam, việc thay đổi trong các chính sách cũng như các yếu tố số vĩ mô thường có tác động khá mạnh (cả tích cực và tiêu cực) lên TTCK và tâm lý của các nhà đầu tư Do đó, nghiên cứu sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến TTCK để đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời là một việc... những yếu tố chính được các chuyên gia chứng khoán đánh giá sẽ tạo nên sự hấp dẫn của TTCK Việt Nam trong năm 2014 Không thể phủ nhận những đóng góp và vai trò ngày càng quan trọng của TTCK trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Song, vốn là một thị trường non trẻ, lại chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 và những khó khăn của nền kinh tế trong... http://baodientu.chinhphu.vn/Thi-truong/5-diem-hap-dan-cua-thi-truong-chung-khoan-Viet -Nam2 014/196628.vgp 20 Nguồn: IMF và cophieu.68 Năm 2008, 2009 nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, kinh tế vĩ mô bất ổn, tăng trưởng GDP giảm sút từ 8.48% ( năm 2007) xuống 5.32% và xuống đáy 5.23% (năm 2009), thị trường “bong bóng” đổ vỡ khiến giá chứng khoán tụt giảm Niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng như phục hồi của nền kinh tế suy sụp, . QUAN TTCK VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƢỞNG TỚI TTCK 1. Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam và tổng quan TTCK 1.1. Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định. Mục đích: Từ mô hình đã xây dựng được, làm rõ tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, hướng tới. VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƢỞNG TỚI TTCK 14 1. Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam và tổng quan TTCK 14 1.1. Đặc trƣng nền kinh tế Việt Nam 14 1.2. Tổng quan TTCK Việt Nam 16 2. Các nhân nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam, Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam, Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay