báo cáo tiểu luận môn quản trị ngân hàng luật các tổ chức tín dụng năm 2010

31 455 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2015, 14:29

LOGO Luật các tổ chức tín dụng 2010 Nhóm 5 – TCDN Đêm 2 1 GVHD: PGS. TS Trương Quang Thông SVTH : Lớp K19 TCDN Đ 2 - Nhóm 5 Nội dung chính 1 1 2 2 3 3 Kết luận và kiến nghị Kết luận và kiến nghị Những hướng thay đổi của luật các TCTD 2010 Những hướng thay đổi của luật các TCTD 2010 Các vấn đề đặt ra Các vấn đề đặt ra 03/01/15 2 Phần 1 Những hướng thay đổi Những hướng thay đổi 03/01/15 3 03/01/15 4 1. Những hướng thay đổi  Về phạm vi điều chỉnh  Điều 1: xác định rõ phạm vi điều chỉnh bao gồm việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể TCTD  Về phạm vi hoạt động  Điều 4: tùy theo loại hình hoạt động, TCTD có thể thực hiện một hoặc một số hoặc cả ba hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) khi được NHNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.  Về hình thức pháp lý và loại hình hoạt động: Điều 6 quy định TCTD được tổ chức theo các hình thức pháp lý của Luật Doanh nghiệp (hoặc Luật Hợp tác xã) 03/01/15 5 1. Những hướng thay đổi  Về phân biệt các loại hình TCTD  Phân biệt ngân hàng và các TCTD phi ngân hàng: các TCTD phi ngân hàng không được phép nhận tiền gửi của cá nhân, không được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.  Phân biệt giữa TCTD hoạt động kinh doanh và TCTD hoạt động chính sách: NHCS phải thực hiện kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành quy trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động và hoạt động thanh toán theo quy định của NHNN (Điều 17) 03/01/15 6 1. Những hướng thay đổi  Về phân biệt các loại hình TCTD (tt)  Về mô hình ngân hàng đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và mô hình ngân hàng thương mại trong Luật: Các NHTM được thực hiện các hoạt động ngân hàng truyền thống (như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán) và tùy theo mức độ rủi ro thị trường của từng nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, các ngân hàng thương mại được phép trực tiếp (Điều 107) hoặc gián tiếp (thông qua công ty con, công ty liên kết) thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (Điều 103). 03/01/15 7 1. Những hướng thay đổi  Về quản trị, điều hành  Giảm bớt các thủ tục hành chính: Luật các TCTD 2010 bỏ quy định chuẩn y sau các chức danh quản lý, điều hành, kiểm soát (Điều 51)  Nâng cao yêu cầu đối với người quản lý, điều hành của TCTD: Điều 33, 34, 38, 39, 50  Khẳng định chính sách đại chúng hóa các NHTM cổ phần: Luật các TCTD 2010 thay đổi mức tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với cổ đông (Điều 55)  Các quy định đặc thù về quản trị, điều hành được xây dựng theo hình thức pháp lý của TCTD  Yêu cầu cao hơn đối với HĐ kiểm toán độc lập 03/01/15 8 1. Những hướng thay đổi  Về hoạt động kinh doanh của TCTD  Về Giấy phép và phạm vi hoạt động kinh doanh: Luật quy định cụ thể phạm vi, loại hình, nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của TCTD trong Giấy phép cấp cho từng TCTD (Điều 90)  Về cơ chế xác định phí, lãi suất của TCTD: TCTD và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD theo quy định của pháp luật (Điều 91) 03/01/15 9 1. Những hướng thay đổi  Hoạt động kinh doanh của TCTD (tt)  Về yêu cầu ban hành quy định nội bộ: phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với mọi hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo TCTD hoạt động an toàn và liên tục (Điều 93)  Về góp vốn, mua cổ phần của NHTM: NHTM chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp khác (Điều 103); việc góp vốn, mua cổ phần của NHTM phải tuân thủ các giới hạn quy định tại Điều 129 của Luật. 03/01/15 10 1. Những hướng thay đổi  Hoạt động kinh doanh của TCTD (tt)  Về KD, cung ứng dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh của NHTM: NHNN quy định cụ thể về phạm vi KD, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận cho NHTM thực hiện cung ứng các dịch vụ này (Điều 105, 107).  Về phạm vi hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: công ty tài chính có thể thực hiện một hoặc một số các hoạt động ngân hàng (Điều 108) tùy theo nhu cầu hoạt động của mình và thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác theo Điều 111 và Điều 116. [...]... tín dụng hiện đại  Đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các Luật khác  Luật Các TCTD 2010 nới lỏng hơn về hạn mức cấp tín dụng của CTTC so với các NHTM Khoản 1 Điều 128 quy định 03/01/15 20 2.2 Những hạn chế của Luật 2010  Về mặt chính sách, quản lý tổ chức & phạm vi hoạt động:  Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như, thiên về... cầu cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng  Đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá, tính năng động, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng 03/01/15 19 2.1 Những ưu điểm của Luật 2010  Khắc phục những bất cập của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành (tt):  Đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập và xây dựng hệ thống các tổ chức tín dụng hiện đại  Đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định... hoạt động ngân hàng  Khắc phục bất cập đã nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật các TCTD hiện hành, đồng thời, khắc phục các bất cập do xung đột với Luật doanh nghiệp, Bộ luật dân sự, Luật chứng khoán… 03/01/15 18 2.1 Những ưu điểm của Luật 2010  Khắc phục những bất cập của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành:  Nâng cao quyền tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng  Đáp... khoản 2 Điều 107 Đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các Luật khác  Điều kiện để thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại VN được coi là khắt khe so với điều kiện áp dụng cho việc thành lập ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại VN 03/01/15 22 2.2 Những hạn chế của Luật 2010  Về mặt chính sách, quản lý tổ chức & phạm vi hoạt động (tt):  Tỷ lệ... kinh doanh: Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng : (Khoản 2 Điều 90) 03/01/15 24 2.2 Những hạn chế của Luật 2010  Về cơ chế hoạt động kinh doanh (tt):  Hạn mức tín dụng chưa hợp lý: “Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không... tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô” (Khoản 2 Điều 90) 03/01/15 25 2.2 Những hạn chế của Luật 2010  Về cơ chế hoạt động kinh doanh (tt):  Với tỷ lệ không sử dụng quá 80% vốn huy động để cấp tín dụng, các ngân hàng nhỏ sẽ gặp khó khăn trong phát triển hoạt động cho vay  Việc quy định các ngân hàng không được sử dụng quá 20%... thống các TCTD nói chung và ngân hàng nói riêng tại Việt Nam  Kế thừa được những nội dung tốt trong quản lý  Phù hợp hơn với những cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng 03/01/15 17 2.1 Những ưu điểm của Luật 2010  Về quan điểm chỉ đạo xây dựng luật các tổ chức tín dụng 2010 (tt):  Tạo ra được một cơ sở pháp lý bảo đảm sự tự chủ trong kinh doanh của các. .. TCTD, Toà án có thể áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản sau khi NHNN đã có văn bản chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt hoặc chấm dứt áp dụng, không áp dụng các biện pháp phục hồi, mà TCTD vẫn lâm vào tình trạng phá sản (Điều 154; 155; 156) 03/01/15 15 Phần 2 Vấn đề đặt ra 03/01/15 16 2.1 Những ưu điểm của Luật 2010  Về quan điểm chỉ đạo xây dựng luật các tổ chức tín dụng 2010:  Thể chế hoá được... cổ phần trong các NHTM VN của nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức góp vốn mua cổ phần không được vượt quá 30% vốn điều lệ của NHTM đó  Luật không điều chỉnh về tập đoàn tài chính ngân hàng trong khi hiện nay nhiều nước trên thế giới đều có các đạo luật riêng 03/01/15 23 2.2 Những hạn chế của Luật 2010  Về cơ chế hoạt động kinh doanh:  Các tổ chức tín dụng nước ngoài bị hạn chế trong các hoạt động... an toàn, chưa tạo được sự hài hòa giữa bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng  Còn bỏ ngỏ việc hợp đồng TD có bắt buộc phải gắn liền với mục đích vay vốn SXKD như Luật hiện hành hay không 03/01/15 21 2.2 Những hạn chế của Luật 2010  Về mặt chính sách, quản lý tổ chức & phạm vi hoạt động (tt):  Tại Khoản 3 Điều 103 của Dự thảo . Luật các tổ chức tín dụng hiện hành (tt):  Đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập và xây dựng hệ thống các tổ chức tín dụng hiện đại  Đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định của Luật các tổ. của Luật 2010  Khắc phục những bất cập của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành:  Nâng cao quyền tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng.  Đáp ứng yêu cầu cải cách. nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và mô hình ngân hàng thương mại trong Luật: Các NHTM được thực hiện các hoạt động ngân hàng truyền thống (như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tiểu luận môn quản trị ngân hàng luật các tổ chức tín dụng năm 2010, báo cáo tiểu luận môn quản trị ngân hàng luật các tổ chức tín dụng năm 2010, báo cáo tiểu luận môn quản trị ngân hàng luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Những hướng thay đổi, 1 Những ưu điểm của Luật 2010, 2 Những hạn chế của Luật 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay